ผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ “๑๓๕ ปี มหาจุฬาฯ พัฒนาปัญญาและคุณธรรม นำพุทธนวัตกรรมสู่สังคมโลก” ระดับส่วนงาน

ผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ “๑๓๕ ปี มหาจุฬาฯ พัฒนาปัญญาและคุณธรรม นำพุทธนวัตกรรมสู่สังคมโลก”
ระดับส่วนงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ExhibitionIDส่วนงานประเภทชื่อผลงาน (PDF) : KM-Form ๐๒ แบบฟอร์ม รายงานผลการจัดการความรู้ส่วนงาน ประจำปี ๒๕๖๕ระดับวีดีทัศน์นำเสนอ
101วิทยาเขตเชียงใหม่1.1การจัดการเรียนการสอนบูรณาการอย่างมืออาชีพโดยใช้ชุมชนนักปฏิบัติการ (Professional Learning Community : PLC) ณ โรงเรียนบ้านปง ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ดีเลิศคลิกรับชม
102วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน1.1สอนออนไลน์อย่างไรให้มีความสุข (Happy Teaching Online)ดีเด่นคลิกรับชม
103วิทยาเขตนครศรีธรรมราช1.1ยกระดับกระบวนการปฏิบัติการบริหารการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมายภายใต้ชีวิตวิถีใหม่...หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มจร วิทยาเขตนครศรีธรรมราชมาตรฐานคลิกรับชม
104วิทยาเขตนครราชสีมา1.1การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ ๒๑ (English Teaching in the 21st Century )มาตรฐานคลิกรับชม
105วิทยาเขตแพร่1.1กระบวนการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่การขอตำแหน่ง ทางวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๕ วิทยาเขตแพร่มาตรฐานคลิกรับชม
106วิทยาเขตพะเยา1.1การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ โดย ADDIE model (ปีที่ ๒)มาตรฐานคลิกรับชม
107วิทยาเขตพะเยา1.1ลดภาระงาน เพิ่มองค์ความรู้มาตรฐานคลิกรับชม
108วิทยาลัยสงฆ์เลย1.1หมวก ๖ ใบ : เปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นง่ายใช้แต่งกลอนมาตรฐานคลิกรับชม
109วิทยาลัยสงฆ์นครพนม1.1การใช้โปรแกรมออนไลน์ในการจัดสอบวัดผลการศึกษา (MCU e-testing)มาตรฐานคลิกรับชม
110วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาฯ1.1Learn and Work การจัดการเรียนรู้แบบสร้างประสบการณ์มาตรฐานคลิกรับชม
111วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง1.1การจัดทำ มคอ.๓ ให้มีประสิทธิภาพมาตรฐานคลิกรับชม
112วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ1.1กระบวนการสร้าง SMART Classroom Onlineมาตรฐานคลิกรับชม
201วิทยาเขตนครสวรรค์1.2งานวิจัยรับใช้สังคมดีเลิศคลิกรับชม
202สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์1.2BRI ONE STOP SERVICE ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ดีเด่นคลิกรับชม
203วิทยาเขตหนองคาย1.2เส้นทางท่องเที่ยววัดและพุทธสถานตามเส้นทางท่องเที่ยวเลียบแม่น้ำโขงในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคายมาตรฐานคลิกรับชม
204วิทยาเขตขอนแก่น1.2ระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัย MCUKKมาตรฐานคลิกรับชม
205วิทยาเขตนครราชสีมา1.2e-Buddhist Art Galleryมาตรฐานคลิกรับชม
206วิทยาเขตพะเยา1.2การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของกลุ่มชาติพันธ์ม้ง ในอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยามาตรฐานคลิกรับชม
207วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน1.2การสร้างสรรค์งานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม PAR มาตรฐานคลิกรับชม
208วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง1.2เทคนิคการทำวิจัยที่มีคุณภาพมาตรฐานคลิกรับชม
301กองกลาง สำนักงานอธิการบดี1.3การยกระดับประสิทธิภาพการทำงานผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Less Paper)ดีเลิศคลิกรับชม
302สำนักงานพระสอนศีลธรรม สำนักงานอธิการบดี1.3คู่มือปฏิบัติงานศูนย์อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ส่วนภูมิภาคดีเด่นคลิกรับชม
303กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี1.3การประชาสัมพันธ์ผ่านแอปพลิเคชั่น LINE Official Account สร้างรูปแบบ Content เพื่อการสื่อสารที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมาตรฐานคลิกรับชม
304สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี1.3ระบบการจัดเก็บข้อมูลในเว็ปไซต์และวิธีการสืบค้นข้อมูลในเว็ปไซต์มาตรฐานคลิกรับชม
305บัณฑิตวิทยาลัย1.3การบริหารจัดการงบประมาณส่วนงานบัณฑิตวิทยาลัยมาตรฐานคลิกรับชม
306สถาบันวิปัสสนาธุระ1.3การใช้งานระบบยื่นขอหนังสือรับรองการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนิสิตระดับบัณฑิตศึกษามาตรฐานคลิกรับชม
307ส่วนบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม1.3การยื่นต่อสัญญาใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ AM และ FMมาตรฐานคลิกรับชม
308สถาบันพระไตรปิฎก1.3การจัดทำสารสนเทศฐานข้อมูลพระไตรปิฎกมาตรฐานคลิกรับชม
309วิทยาเขตขอนแก่น1.3รูปแบบการบริหารจัดการเชิงระบบ IPOOI หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษามาตรฐานคลิกรับชม
310วิทยาเขตขอนแก่น1.3ระบบบริหารการจัดการเรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (MCUKK TQF)มาตรฐานคลิกรับชม
311วิทยาเขตอุบลราชธานี1.3การจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบสารสนเทศในส่วนงาน วิทยาเขตอุบลราชธานีมาตรฐานคลิกรับชม
312วิทยาเขตพะเยา1.3กระบวนการพัฒนาวารสารทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ฐาน TCI วารสารบัณฑิตแสงโคมคำ (JSBS)มาตรฐานคลิกรับชม
313วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน1.3Happy workplace หลักการทำงานที่ยั่งยืนมาตรฐานคลิกรับชม
314วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร1.3ระบบสารสนเทศการบริการงานทะเบียนผ่านระบบ Google Sitesมาตรฐานคลิกรับชม
315วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง1.3ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางมาตรฐานคลิกรับชม
316วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย1.3ระบบการจัดการ การประชุม ด้วย Google Sheets มาตรฐานคลิกรับชม
317วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง1.3การขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ของส่วนงาน มจรมาตรฐานคลิกรับชม

*ประเภท 
1.1 ด้านการจัดการเรียนการสอน
1.2 ด้านการวิจัยและผลงานสร้างสรรค์
1.3 ด้านการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงาน หรือระบบบริหารจัดการ