ที่เลขคำสั่งสั่ง ณ วันที่คำสั่งแต่งตั้ง ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
117/256528/12/65 17-28-12-65-แต่งตั้งอาจารย์พิเศษทางด้านอภิธรรม
290/25662/2/66 90-2-2-66-แต่งตั้งรองผอ. วส.ราชบุรี พ.ม.พิพัฒน์ ฐิตธมฺโม-นายสมชาย ชูเมือง
31/25667/1/66 107-1-66-แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองผอ.วิทยาลัยพระธรรมทูต พะรครูใบฎีกาแสงเฮือง นรินฺโท
42/25667/1/66 207-1-66-คทง.จัดทำแผนพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล มจร ระยะ 5 ปี(2566-2570)
53/25667/1/66 307-1-66-แต่งตั้งคระทำงานดำเนินการพัฒนารายวิชาในระบบการเรียนการสอนออนไลน์(MCU MOOC)
6404/256629/4/66 404-29-4-66-แต่งตั้ง รอง ผอ.สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ-พ.ม.ศรีทนต์
7405/256629/4/66 405-29-4-66-แต่งตั้ง รอง ผอ.สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ-นายศรี แก้วงาม
8407/256629/4/66 407-29-4-66-แต่งตั้ง รอง ผอ.ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ-นายอภิชาติ รอดนิยม
9408/256629/4/66 408-29-4-66-แต่งตั้ง รอง ผอ.ส่วนหอสมุดกลาง-นางสาวสกุลเพ็ญ น้อยใหญ่
10496/256622/5/66 496-22-5-66-แต่งตั้งรองผอ. ศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ลำพอง กลมกูล ดำรงตำแหน่ง รองผอ.ศูนย์อาเซียนศึกษา
116/25669/1/66 609-1-66-แต่งตั้งคกก.ขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาฯ EdPEx คณะสังคมฯ
12882/256615/7/66 882-15-7-66 แต่งตั้งอนุกก.บริหารบุคคลจำนวน 10 ท่าน
13883/256614/6/66 883-14-6-66 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผอ. พระครูใบฎีกาทิพย์พนาภรณ์ ดร.
14884/256620/7/66 884-20-7-66-แต่งตั้งผอ. นายสงกรานต์ ปาดา วข.เชียงใหม่
15885/256613/6/66 885-13-6-66 แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี พ.ม.สุพร ดร. รกฺขิตธมฺโม
16886/256614/6/66 886-14-6-66 แต่งตั้งรองผู้อำนวยนายอรรถวุฒิ จันแทน
17887/256619/7/66 887-19-7-66 คกก.ทำร่างขอบเขตงานและราคากลางIBSC
18888/256619/7/66 888-19-7-66 แต่งตั้งคกก.กำหนดราคากลาง 5 ท่าน
19890/256621/7/66890-21-7-66แต่งตั้งคกก.ตรวสอบราคากลาง 5 ท่าน 2566
20891/256621/7/66 891-21-7-66 แต่งตั่งคกก.ราคากลาง2566
21906/256626/7/66 906-23-66-แต่งตั้งกองบรรณาธิการ
22929/256627/7/66 929-27-7-66ผอ.หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วส.เลย รศ.ดร.ธงชัย สิงอุดม
231326/256627/10/66 1326-27-10-66-แต่งตั้งคณะอนุกก.ประเมินทักษะภาษานิสิตปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์
241438/256625/9/66 1438-25-9-66-แต่งตั้งคณะอนุกก.ประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรีประจำส่วนงาน
251455/25662/10/66 1455-2-10-66แต่งตั้งคกก.ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์
261456/25662/10/66 1456-210-66-แต่งตั้งคกก.ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ลูกจ้าง
271457/25662/10/66 1457-2-10-66-แต่งตั้งคกก.ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภทเจ้าหน้าที่ประจำ
281458/25662/10/66 1458-2-10-66-แต่งตั้งคกก.ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภทเจ้าหน้าที่ลูกจ้าง
291467/25666/10/66 1467-6-10-66ให้ผู้บริหารพ้นจากตำแหน่ง วข.เชียงใหม่ พระครูใบฎีกาทิพย์พนากรณ์,ดร. ชยาภินนฺโท
301501/256616/10/66 1501-16-10-66-เรื่อง แต่งตังหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
311503/256616/10/66 1503-16-10-66-แต่งตั้งคกก.จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและคกก.ตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างทำปกปริญญาบัตร มจร ประจำปี 2566
321535/25665/9/66 1535-5-9-66-แต่งตั้งคกก.ประจำวิทยาลัย วส.นครสวรรค์
331535/256618/9/66 1535-18-9-66-แต่งตั้งคกก.ประจำวิทยาลัย วส.นครสวรรค์
341551/256611/10/66 1551-11-10-66-แต่งตั้งคกก.และผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567)
351578/256620/10/66 1578-20-10-66-แต่งตั้งคณะบรรณาธิการจัดทำต้นฉบับพจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษไทยฉบับ มจร
361579/256625/10/66 1579-4-66-แต่งตั้งคณะอนุกก.ปฏิบัติศาสนกิจ ประจำส่วนงาน วส.ระยอง
371580/256624/10/66 1580-24-10-66-แต่งตั้งคกก.พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนภาษอังกฤษเฉพาะอาชีพ
381581/256624/10/66 1581-24-10-66-แต่งตั้งคกก.พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนภาษาญี่ปุ่น
391582/256624/10/66 1582-24-10-66-แต่งตั้งคกก.พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนภาษาจีน
401584/256625/10/66 1584-25-10-66-แต่งตั้งผู้ช่่วยศ. พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ,ดร.
411585/256625/10/66 1585-25-10-66-เทียบตำแหน่งผศ. ผศ.ดร.พชรกฤต ศรีบุญเรือง
421587/256619/10/66 1587-19-10-66-ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคกก.ตรวจรับพัสดุ สำหรับประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคาร งปม. 2567 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
431588/256619/10/66 1588-19-10-66-แต่งตั้งคกก.ตรวจรับพัสดุ สำหรับประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาค งปม. 2567 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิก
441639/256626/10/66 1639-26-10-66-แต่งตั้งคกก.จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลางสำหรับจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สถาบันพระไตรปิฎก งปม. 2567
451661/256627/10/66 1661-27-10-66-แต่งตั้งคณะอนุกก.ประเมินทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาตรีวส.ขอนแก่น
461663/256630/10/66 1663-30-10-66-แต่งตั้งคทง.เสวนาทางวิชาการ ศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์ ครั้งที่ 7
471692/256626/10/66 1692-26-10-66-แต่งตั้งคกก.จัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางสำหรับจ้างซ่อมฝ้าเพดานอาคารพระพรหมบัณฑิต2567
481694/256626/10/66 1694-26-10-66-แต่งตั้งคกก.จัดทำร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลางสำหรับการจ้างทำใบปริญญาบัตรสำนักทะเบียนและวัดผล งปม.2567
491695/256631/10/66 1695-31-66-แต่งตั้งคกก.จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง สำหรับซื้อกระเป๋าเอกสาร
501696/256631/10/66 1696-31-10-66-แต่งตั้งคกก.จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลางซื้อกระเป๋าเอกสารสารดุษฎีบันฑิต สาขารัฐประศาสนศาตร์ คณะสังคมฯ 2567
511697/256631/10/66 1697-31-66-แต่งตั้งคกก.จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลางซื้อกระเป๋าเอกสารดุษฎีบัณฑิตสาขาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมฯ 2567
521698/256631/10/66 1698-31-10-66-แต่งตั้งคกก.จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุกำหนดราคากลาง ซื้อหญ้าเทียมและอุปกรณ์ติดตั้งระบบไฟฟ้าสนาม อาคารพระราชรัตนโมลี งปม. 2567
531699/256627/10/66 1699-27-10-66-แต่งตั้งคกก.จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลางสำหรับจัดซื้อถ้วยราวัลกีฬา งปม.2566
541700/256627/10/66 1700-27-10-66-แต่งตั้งคกก.จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลางสำหรับจัดซื้อเสื้อโปโลและเสื้อแจ๊คเก็ตกีฬา งปม.2566
551704/256627/10/66 1704-27-10-66-แต่งตั้งคกก.ดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศการศึกษาบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ ประจำปี 2566
561705/256627/10/66 1705-27-10-66-แต่งตั้งคกก.ดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ งปม. 2566
571706/256625/10/66 1706-25-10-66-แต่งตั้งคกก.ผู้ทรงคุณวุฒิกรองคุณภาพหนังสือ พุทธกสิกรรม การบูรณาการวิธีการและเครื่องมือ ขจัดความหิวโหยเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร
581707/256630/10/66 1707-30-10-66-แต่ตั้งคกก.คัดเลือกวิทยานิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์ระดับดีเด่นประจำปีการศึกษา พ.ศ.2565-2566
591731/25669/11/66 1731-9-1-66-แต่งตั้งคกก.จัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง งานบริการรถบัสในดครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน สาขาสันติศึกษา งปม.2567
601732/25669/11/66 1732-9-11-66-แต่งตั้งคกก.จัดทำร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลางสำหรับการจ้างเหมารถบัสโครงการวิปัสสนากรรมฐาน ว.นานานชาติ งปม.2567
611733/25669/11/66 1733-9-11-66-แต่งตั้งคกก.จัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางอาคารพระราชรัตนโมลีหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ งปม.2567
621747/25669/11/66 1747-9-11-66-แต่งตั้งคกก.จัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางหำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน วิ.นานาชาติ งปม.2567
631748/25669/11/66 1748-9-11-66-แต่งตั้งคกก.จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลางจัดซื้อกระเป๋าพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2566
641749/25669/11/66 1749-9-11-66-แต่งตั้งคกก.จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลางซื้อชุดครุยดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประสาทปริญญาประจำปี 2566
651750/25669/11/66 1750-9-11-66-แต่งตั้งคกก.จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลางจัดซื้อเกียรติคุณ งานปริญญา 2566
661751/25669/11/66 1751-9-11-66-แต่งตั้งคกก.จัดทำรายะเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลางซื้อผ้าไตรจีวร ย่าม และตาลปัตร ประจำปี 2566
671763/25669/11/66 1763-9-11-66-แต่งตั้งคกก.บริหารกองทุนพัฒนาคณะครุศาสตร์ มจร
681764/25669/11/66 1764-9-11-66-แต่งตั้งคณะอนุุกรรมการปะเมินผลการสอนของผู้เสนอผลงานทางวิชาการตำแหน่ง ผศ. สาขาสังคมศึกษา
691768/25669/11/66 1768-9-11-66-แต่งตั้งคกก.ยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย มจรว่าด้วยธรรมาภิบาลพ.ศ.......
701786/256611/11/66 1786-11-11-66-แต่งตั้งคกก.ยกร่างประกาศมหาวิทยาลัย
711857/256624/11/66 1857-24-11-66-แต่งตั้งคกก.จัดทำร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลางสำหรับการจ้างเหมาตู้ปรับอากาศใช้ในงานพิธีประสาทปริญญา2566
72305/256627/3/66 3050-27-3-66-แต่งตั้งผศ.พิเศษ นางสาวภารดี พูลประภา วส.ลำพูน สาขาพระพุทธศาสนา
7389/25662/1/66 8902-1-66-แต่งตั้งรองผอ. วส.ราชบุรี พ.ม.ชินภัทร -พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ
7491/25662/2/66 9102-2-66-คกก.พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาการสอนภาษาไทยคณะครุศาสตร์
7595/25662/2/66 9502-2-66-แต่งตั้งคกก.ประจำวส.ราชบุรี
76113/25663/1/66 11303-1-66-แต่งตั้งผุ้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต พระสิทธินิติธาดา,รศ.ดร.
77168/25667/2/66 16807-2-66-แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผอ.หลักสูตรบัณฑิตศึกษา วส.น่าน เฉลิมพระเกียรติ พระชยานันทมุนี (ธรรมวัตร จรณธมฺโม)
78180/256616/1/66 18016-1-66-คกก.กำหนดโครงสร้างส่วนงานและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
79190/256619/1/66 19019-1-66-แต่งตั้งครธทำงานจัดทำหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนคกก.ตรวจประเมิน สถานศึกษาวิถีพุทธ
80199/25668/2/66 19908-2-66-แต่งตั้งคกก.พัฒนาหลักสูตรวุฒิบัติธรรมทูตคฤหัสถ์วิทยาลัยพระธรรมทูต
81210/256620/1/66 21020-1-66-แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคกก.พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง
82220/256620/1/66 22020-1-66-แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคกก.พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ม.ขวัญชัย ปุตฺตวิเสโส(บุตรวิเศษ)
83230/256620/1/66 23020-1-66-คกก.จัดทำวารสาร Journal of International Buddhist Studies
84232/25669/3/66 23209-3-66-คกก.ประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
85240/256616/1/66 24016-1-66-แต่งตั้งผอ.หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาไทย พระครูคัมภีร์ธรรมานุวัตร ดร.
86250/256616/1/66 25016-1-66-แต่งตั้งเลขานุการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาไทย ผศ.ดร. พชรกฤต ศรีบุญเรือง
87310/256616/1/66 31016-1-66-แต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง Chief Information Officer CIO
88350/256620/1/66 35020-1-66-แต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย รศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร
89354/25661/4/66 35401-4-66-ให้ผอ.หลักสูตร พธ.ม.สาขาพระพุทธศาสนา วส.พุทธปัญญาฯ พ้นจากตำแหน่ง ผศ.ดร.โยตะ ชัยวรมันกุล
90355/25661/4/66 35501-4-66-แต่งตั้งผอ.หลักสูตร พ.ธม.สาขาวืชาพระพุทธศานา วส.พุทธปัญญาฯ พระเจริญพงษ์ ธมฺมทีโป(วิชัย)
91357/25663/4/66 35703-4-66-คกก.ดำเนินโครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการในส่วนภูมิภาค
92358/25663/4/66 35803-4-66-แต่งตั้งผอ.กองอาคารสถานที่ฯ พ.ม.อนุชา กาญจโน(ทองทา)
93359/25663/4/66 35903-4-66-คกก.จัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลางฯปรับปรุงเว็บไซต์ส่วนงานสถาบันภาษา งปม.2566โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
94360/25663/4/66 36003-4-66-คกก.จัดทำรายละเอียดคถุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางฯครุภัณฑ์การศึกษาหลักสูตรคม.สาขาพุทธบริหารการศึกษา คณะครุฯ งปม.2566
95360/256620/1/66 36020-1-66-แต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย พ.ม.พรชัย สิริวโร,ผศ.ดร. นามสกุล ศรีภักดี
96361/25664/4/66 36104-4-66-แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งรองผอ. สนง.วิทยาเขตหนองคาย นายอภิวัฒน์ พุทธจร
97362/25664/4/66 36204-4-66-แต่งตั้งผอ. สนง.วิทยาเขตหนองคาย นายชนันวัฒน์ คำเหลือง
98363/25664/4/66 36304-4-66-แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผอ.สำนักงาน วส.หนองคาย นายอนันต์ คติยะจันทร์
99365/25668/4/66 36508-4-66-คกก.จัดทำร่างขอบเขตของงานฯจ้างผลิตเอกสารคัมภีร์พุทธศาสนากับหลักสูตรต้านทุจริตฯจำนวน6กัณฑ์ งปม.2566
100366/25668/4/66 36608-4-66-คกก.กำหนดราคากลางสำหรับการจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารพระราชรัตนโมลี(นคร เขมปาลี)จำนวน1งาน งปม.2566
101370/256620/1/66 37020-1-66-คกก.กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯงปม.2566
102410/256620/1/66 41020-1-66-คณะบรรณาธิการนิตยสารพุทธจักร
103423/25663/5/66 42303-5-66-คกก.จัดทำคู่มือการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ
104427/25668/5/66 42708-5-66-คกก.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ฝ่ายมหาวิทยาลัย มจร.
105429/25663/5/66 42903-5-66-คกก.โครงการเพิ่มทักษะการสอนรายวิชาพระไตรปิฎกวิเคราะห์และพระพุทุศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ ของคณาจารย์ มหาวิทยาลัย มจร
106530/256625/1/66 53025-1-66-แต่งตั้งผอ.ส่วนคลังฯ วข.นครศณีธรรมราช นายพีระพล สงสาป
107540/256625/1/66 54025-1-66-แต่งตั้งรองศ. พระครูสิริสุตานุยุต
108550/256626/1/66 55026-1-66-แต่งตั้งผศ. นายเจตนิ พัทธ์ พิธิยานุวัฒน์
109560/256626/1/66 56026-1-66-แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจาย์ นายจารุกิตติ์ พิริยสุวัฒน์
110570/256626/1/66 57026-1-66-แต่งตั้งคกก.พิจารณาร่างระเบียบ มจร ว่าด้วย วิสาหกิจมหาวิทยาลัย พ.ศ. .....
111595/25666/6/66 59506-6-66-แต่งตั้งผอ.สำนักงานวิทยาลัย วท.นานาชาติ น.ส.สุทธิดา มีเพียร
112597/25667/6/66 59707-6-66-ให้ผู้รักษาการแทนรองคณบดีคณะครุศาสตร์ฝ่ายวิชาการพ้นจากตำแหน่ง
113598/25667/6/66 59807-6-66-แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ พ.ม.บัณฑิต ปณฺฑิตเมธี(ชรินทร์)
114640/256626/1/66 64026-1-66-แต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยฯ ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์
115655/25668/6/66 65508-6-66-แต่งตั้งคณะอนุกก.บริหารงานบุคคลประจำวิทยาเขตเชียงใหม่
11670/256626/1/66 70026-1-66-แต่งตั้งผอ.หลักสูตร พธ.ม. ภาคปกติ ผศ.ดร.ตวงเพชร สมศรี
11771/256626/1/66 71026-1-66-แต่งตั้งเลขานุการหลักสูตร พธ.ด. ภาคปกติ ดร.อุดม จันทิมา
118789/25664/7/66 78904-7-66-แต่งตั้งคกก.บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา วส.พิจิตร
119790/256630/1/66 79030-1-66-แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผอ.สำนัก ศูนย์ หรือวิทยาลัย 6ส่วนงาน
120793/25667/7/66 79307-7-66-แต่งตั้งคณะบรรณาธิการเอกสารประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5ฯ
121794/25667/7/66 79407-7-66-แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความทางวิชาการฯวส.พุทธปัญญาฯ
122795/25667/7/66 79507-7-66-แต่งตั้งคกก.จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ฯวส.พุทธปัญญาฯ
123937/25664/8/66 93704-8-66-คกก.พิจารณาตัดสินการประกวดพานไหว้ครูปีการศึกษา 2566
124938/25663/8/66 93803-8-66-แต่งตั้งคกก.สอบสวนข้อเท็จจริง วส.กาญจนบุรี
125939/25663/4/66 93903-4-66-แต่งตั้งคกก.สอบสวนข้อเท็จจริง วส.ระยอง
126944/25667/8/66 94407-8-66-แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน ดร.วีระพงษ์ แพงคำฮัก
127945/25667/8/66 94507-8-66-แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษา ผศ.ดร.เกษท แสงนนท์
128946/25667/8/66 94607-8-66-แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษา พ.ม.สมบัติ ธนปญฺโญ(ฉลองนิติติ์กุล),ผศ.ดร.
129948/25667/8/66 94807-8-66-คกก.สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
130949/25667/8/66 94907-8-66-แต่งตั้งคกก.ควบคุมภายใน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
131950/25667/8/66 95007-8-66-แต่งตั้งคกก.บริหารความเสี่ยง สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
132951/25667/8/66 95107-8-66-แต่งตั้งคกก.การจัดการความรู้ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
133952/25667/8/66 95207-8-66-แต่งตั้งคกก.จัดทำแผนงปม.และแผนปฏิบัติการ งปม.2567 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
134953/25667/8/66 95307-8-66-แต่งตั้งคกก.จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
135954/25667/8/66 95407-8-66-แต่งตั้งกองบรรณาธิการจดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัย
136958/25663/8/66 95803-8-660คกก พิจารณาคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัย ปจป 2568
137959/25663/8/66 95903-8-660คกก ตรวจสอบข้อเสนอโครงการวิจัยและคุณสมบัติผู้เสนอ โครงการวิจัย งปม 2568
138963/25668/8/66 96308-8-66-แต่งตั้งผอ.หลักสูตรประกาศนียบัตรพระธรรมทูต(ป.พท.)หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2566 วท.พระธรรมทูต
139964/25668/8/66 96408-8-66-แต่งตั้งเลขานุการหลักสูตรประกาศนียบัตรพระธรรมทูตหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2566 วท.พระธรรมทูต
140101/256626/1/66 101026-1-66-แต่งตั้งเลขานุการหลักสูตร พธ.ม. ภาคปกติ นายภพปภพ เทพธานี
141102/256626/1/66 102026-1-66-แต่งตั้ง ผอ.หลักสูตร พธ.ด. ภาคปกติ พ.ม.ทวี มหาปญฺโญ(ละลง),ผศ.ดร.
1421138/25664/9/66 113804-9-66-คทง.โครงการจัดการความรู้ฯ สนง.พระสอนศีลธรรมฯเรื่องการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน งปม.2566
1431141/25666/9/66 114106-9-66-แต่งตั้งรักษาการผอ.สำนักวิชาการ วท.นานาชาติ รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง
1441145/25667/6/66 114507-6-66-คกก.บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา วส.นครลำปางฯ
1451146/25667/9/66 114607-9-66-แต่งตั้งผศ.พิเศษ พล.อ.ต.หญิง ดร.พัชรี พิพิธสุขสันต์
1461148/25667/9/66 114807-9-66-คทง.โครงการศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรมพระพุทธศาสนา ในประเทศและต่างประเทศ ฯ
1471210/256614/2/66 121014-2-660มอบหมายรองอธิการบดีปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี(เป็นประะานกรรมการประจำคณะ)
1481220/256614/2/66 122014-2-66-คกก.บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาการพัฒนาสังคมภาควิชาสังคมวิทยาฯ คณะสังคมศาสตร์
1491230/25662/9/66 123002-9-66-คทง.โครงการสัมมนาทางวิชาการและจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร(แสดงผลงานนิสิต)
1501250/256614/2/66 125014-2-66-แต่งตั้งคณะอนุกก.การเงินและทรัพย์สิน วข.หนองคาย
1511260/256615/2/66 126015-2-66-คทง.โครงการทัศนศึกษาเชิงบูรณาการด้านการบริหารการศึกษาจากสถานที่จริง(ครั้งที่1)ปฏิบัติวิปัสสนาฯอินเดีย-เนปาล
1521270/256615/2/66 127015-2-66-คทง.โครงการสัมนาวิชาการและจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรครั้งที่3ปฏิบัติวิปัสสนา ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล
1531280/256615/2/66 128015-2-66-แต่งตั้งคณะอนุกก.พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาพุทธบริหารการศึกษาคณะครุศาสตร์
1541290/256614/2/66 129014-2-66-คกก.จัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลางฯปรับปรุงพื้นที่ลานอเนกประสงค์ภายในมหาวิทยาลัย กองกิจการพิเศษ
1551300/256614/2/66 130014-2-66-แต่งตั้งคกก.จัดทำข้อมูลเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบศี่ ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย มจร
1561320/256630/1/66 132030-1-66-แต่งตั้งคกก.ร่วมกันของ ๒ โรงเรียนในการใช้สอยอาคารเรียนมหาวิทยาลัย มจร วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
1571450/256621/2/66 145021-2-66-คกก.ประเมินและพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร พธ.ด.สาขาศาสนาเปรียบเทียบ
1581461/25666/10/66 146106-10-66-แต่งตั้งรักษาการรองผอ.กองคลังฯ นายชัยณรงค์ ธรรมธีรภรณ์
1591464/25669/10/66 146409-10-66-แต่งตั้งรองผอ. วส.พิจิตร ฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.ภานุวัฒน์ ภักดีวงศ์
1601465/25669/10/66 146509-10-66-แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผอ. วส.ปัตตานี นายอำพร มณีเนียม-นายชนิศร์ ชูเลื่อน
1611466/25666/10/66 146606-10-66-ให้ผู้บริหารพ้นจากตำแหน่ง วข.เชียงใหม่ พระครูธีรสุตพจน์,ดร.(สง่า) ธีรสํวโร
1621468/25666/10/66 146806-10-66-ให้ผู้บริหารพ้นจากตำแหน่ง วข.เชียงใหม่ พระครูปริยัติเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร. ชยาภินนฺโท
1631469/25666/10/66 146906-10-66-ให้ผู้บริหารพ้นจากตำแหน่ง วข.เชียงใหม่ พระครูพิสุทธิ์ชยานุศาสก์(ชิตชัย) ฐิตปฐฺโญ
1641470/25666/10/66 147006-10-66-แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต วข.เชียงใหม่ พระครูพิสุทธิ์ชยานุศาสก์(ชิตชัย)
1651471/25666/10/66 147106-10-66-แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผอ. วส.เชียงใหม่ พระครูปริยัติเจติยานรักษ์,ผศ.ดร.
1661472/25666/10/66 147206-10-66-แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผอ. วข.เชียงใหม่ พระครูใบฎีกาทิพย์พนากรณ์,ดร. ชยาภินนฺโท
1671473/25666/10/66 147306-10-66-แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผอ. สนง.วิทเยาเขตเชียงใหม่ พระครูประวิตรวรานุยุต,ผศ.ดร. ธมฺมวโร นามสกุล อิ่นฟอง
1681474/25666/10/66 147406-10-66-แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผอ.ส่วนสนับสนุนวิชาการ วส.เชียงใหม่ พระวิสิทธิ์,ดร. ฐิตวิสิทฺโธ
1691475/25669/10/66 147509-10-66-คกก.บริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย มจร
1701479/25669/10/66 147909-10-66-คทง.ยกร่างข้อบังคับว่าด้วยระบบคลังหน่วยกิตและหลักสูตรควบปริญญาประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนหน่วยกิตระดับบัณฑิตศึกษาฯ
171151/256621/2/66 151021-2-66-คณะอนุกก.ประกันคุณภาพการศึกษาประจำวข.หนองคาย
172152/256621/2/66 152021-2-66-แต่งตั้งรองผอ. วส.กาญจนบุรีฯ ฝ่ายบริหาร พระวิสุทธิพงษ์เมธี,ดร.
173153/256621/2/66 153021-2-66-แต่งตั้งรองผอ.ฝ่ายวิชาการ วส.กาญจนบุรีฯ พระครูสิริกาญจนาภิรักษ์,ดร.
174154/256621/2/66 154021-2-66-แต่งตั้งผอ.สำนักงานวิทยาลัย วส.กาญจนบุรีฯ พระปลัดสุวัฒน์ สุวฑฺโน
175155/256621/2/66 155021-2-66-แต่งตั้งผอ.สำนักงานวิชาการ วส.กาญจนบุรี พ.ม.บุยรอด มหาวีโร
176167/256623/2/66 167023-2-66-แต่งตั้งที่ปรึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาการพัฒนาสังคม ภาควิชาสังคมวิทยาฯ คณะสังคมศาสตร์
177180/256624/2/66 180024-2-66-คกก.ดำเนินการแปลตำราวิชาการ
178189/256628/2/66 189028-2-66-คกก.บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา วส.พุทธปัญญาฯ
179191/256628/2/66 191028-2-66-แต่งตั้งผอ.สำนักงานวิทยาลัย วส.พ่อขุนผาเมืองน นางบุณยนุช สุนประโคน
180192/256628/2/66 192028-2-66-รก. ในตำแหน่งผอ.สำนักวิชาการ วส.พ่อขุนผาเมืองฯ นายสราวุฒย์ วิจิตรปัญญา
181237/256613/3/66 237013-3-66-แต่งตั้งที่ปรึกษาอธิการบดีด้านกิจการทั่วไป รศ.ดร.ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม
182238/256613/3/66 238013-3-66-แต่งตั้งที่ปรึกษาอธิการบดีด้านกฎหมาย นายกอปรลาภ อภัยภักดิ์
183248/256617/3/66 248017-3-66-คกก.จัดทำแผนยุทศาสตร์การพัมนามหาวิทยาลัยฯระยะยาว
184249/256617/3/66 249017-3-2566-คกก.กำกับติดตามผลการดำเนินการตามแผนฯระยะที่ 13(2566-2570)
185255/256617/3/66 255017-3-66-คกก.พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ต.บางปลากด อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก
186257/256617/3/66 257017-3-66-แต่งตั้งคกก.ประจำวิยาลัย วส.มหาสารคาม
187258/256617/3/66 258017-3-66-คกก.ตรวจความพร้อมโครงการเปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพุทธบริหารการศึกษา วส.สุพรรณบุรีฯ
188267/256622/3/66 267022-3-66-คกก.จัดทำร่างขอบเขตของงานฯจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ2ชั้นโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่29ปี2566ฯ
189268/256622/3/66 268022-3-66-แต่งตั้งผู้จัดทำรายละเอียดฯซื้อกล้องถ่ายภาพประจำหลักสูตรสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย งปม.2566
190270/256622/3/66 270022-3-66-คทง.โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนิสิตบัณฑิตศึกษาและประชาชนทั่วไป
191275/256620/3/66 275020-3-66-คกก.ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานฯ-ปฏิบัติการวิชาชีพฯนิติกรเลขที่ 0082003นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 042008และ0042012
192276/256620/3/66 276020-3-66-คกก.ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานฯ-วิชาการ คณะมนุษยฯ เลขที่ 0421005วท.นานาชาติเลขที่ 1321006
193277/256620/3/66 277020-3-66-คกก.ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานฯ-วิชาการ วส.ลำพูน นายพัลลภ หารุคำจา
194301/256623/3/66 301023-3-66-คณะอนุกก.บริหารงานบุคคล วข.หนองคาย
195306/256627/3/66 306027-3-66-แต่งตั้งผศ. นายประเวศน์ มหารัตน์สกุล วข.นครสวรรค์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์
196307/256627/3/66 307027-3-66-แต่งตั้ง ผส.พ.ม.ธนากร กิตฺติปญฺโญ วส.พ่อขุนผาเมือง สาขาพระพุทธศาสนา
197309/256627/3/66 309027-3-66-คกก.จัดทำร่างขอบเขตของงานฯจ้างพิมพ์ทรายสคริปส์ลายน้ำส่วนงานสถาบันภาษา งปม.2566
198311/256628/3/66 311028-3-66-คกก.จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะฯจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา หลักสูตร พธ.บ.สาขาการพัฒนาสังคม งปม.2566
199340/256630/3/66 340030-3-66-คกก.ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและคกก.ตรวจรับพัสดุฯซื้อโปรแกรมประชุมออนไลน์Zoomส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศงปม.2566
200341/256621/3/66 341021-3-66-แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างงานบริการระบบสารบรรณฯ งปม.2565
201342/256631/3/66 342031-3-66-คกก.ดำเนินงานโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทยคณะสังคมฯ
202343/256631/3/66 343031-3-66-คกก.ปรับปรุงแก้ไขปรเะกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง ชื่อส่วนงานภาษาอังกฤษและชื่อตำแหน่งบุคลากรภาษาอังกฤษ
203344/256631/3/66 344031-3-66-คทง.โครงการทัศนศึกาาฯครั้งที่3 ณ ประเทศเกาหลีใต้ บริหารการศึกษา ครุศาสตร์
204345/256631/3/66 345031-3-66-คณะอนุกก.การเงินและทรัพย์สิน วข.นครศรีธรรมราช
205346/256631/3/66 346031-3-66-คณะอนุกก.การเงินและทรัพย์สิน วส.จันทบุรี
206347/256631/3/66 347031-3-66คกก.ยกร่างประกาศฯข้อปฏิบัติในการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำหลักสูตรฯและข้อปฏิบัติในการเสนอขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
207349/256630/3/66 349030-3-66คกก.จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุและราคากลางฯวัสดุสำนักงาน ส่วนหอสมุดกลางฯ งปม.2566
208350/256630/3/66 350030-3-66คกก.จัดทำร่างขอบเขตของงานฯทำกระเป๋าอเนกประสงค์โครงการพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่29ปี2566สาวนงานวิทยาลัยพระธรรมทูต
209351/256624/3/66 351024-3-66แต่งตั้งคทง.โครงการทัศนศึกษาเชิงบูรณาการด้านการบริหารการศึกษาจากสถานที่จริงครั้งที่1 ประเทศเวียดนาม หลักสูตรคม. สาขาพุทธบริหารการศึกษา
210356/256630/3/66 356030-3-66-คกก.บริหารหน่วยวิทยบริการ วส.ขอนแก่น วัดกลางพระอารามหลวง จ.กาฬสินธุ์
211369/256622/3/66 369022-3-66-แต่งตั้งพระวิปัสสนาจารย์โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนิสิตบัณฑิตศึกษาและประชาชนทั่วไป
212379/256630/3/66 379030-3-66-แต่งตั้งอนุกก.ประกันคุณภาพการศึกผาา ประจำวส.มหาสารคาม
213393/256624/4/66 393024-4-66-แต่งตั้งคกก.และคณะอนุกก.จัดทำต้นฉบับรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
214395/256629/4/66 395029-4-66-คทง.โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สำหรับพระสอนศีลธรรม จ.เพชรบูรณ์
215398/256629/4/66 398029-4-66-แต่งตั้งรองผอ. วส.ราชบุรี พ.ม.ชินภัทร ฉินฺนาลโย-น.ส.ภัคสิริ แอนิหน
216402/256629/4/66 402029-4-66-คกก.พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา
217406/256629/4/66 406029-4-66-คำสั่งแต่งตั้ง ผอ.ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ-พ.ม.สาธิต
218433/256621/4/66 433021-4-66-แต่งตั้งคกก.บริิหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาไทย
219434/256621/4/66 434021-4-66-แต่งตั้งคกก.บริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการสอนภาษาไทย
220436/256610/5/66 436010-5-66-แต่งตั้งคกก.ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
221448/256610/5/66 448010-5-66-คกก.ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานฯ-ปฏิบัติการฯ 8รูป-คน
222491/256622/5/66 491022-5-66-คกก.เตรียมความพร้อมในการเปิดสอนหลักสูตร พธ.ม.การจัดการเชิงพุทธ วส.กำแพงเพชร
223495/256622/5/66 495022-5-66-ให้ผู้บริหารพ้นจากตำแหน่ง ดร.ลำพอง กลมกูล ผู้รักษาในพ้นจากตำแหน่งผอ.ส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ ศุนย์อาเซียน
224497/256622/5/66 497022-5-66แต่งตั้งผอ.ส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ ศูนย์อาเซียน ดร.สุรัตน์ คำโสภา ดำรงตำแหน่ง ผอ.ส่วนวิจัย สารสนเทสและบริการวิชาชีพ
225510/256623/5/66 510023-5-66-ให้ผู้บริหารระดับผอ.สำนักงานพ้นจากตำแหน่ง นายณรงค์ ปัดแก้ว-นายศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์
226511/256623/5/66 511023-5-66-คกก.ยกร่างระเบียบว่าด้วยการจำหน่ายที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยฯ
227512/256623/5/66 512023-5-66-แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผอ. สนง.วิทยาลัย วข.อุบลราชธานี พระครูพิมลสุตบัณฑิต,ดร.(เฉวียน)
228528/256624/5/66 528024-5-66-แต่งตั้งรองผอ.วส. พระสมุห์วีระ สุนฺทโร-พระครูเกษมภัทรกิจ,ดร.(ชินวรวัตร)
229529/256624/5/66 529024-5-66-แต่งตั้งรองผอ.วส.สุพรรณบุรีฯ พระครูโสภณวีรานุวัตร(นิคม)-นางเพ็ญพรรณ เฟื่องฟูลอย
230535/256625/5/66 535025-5-66-แต่งตั้งรองศ. พระครูสุธีกิตติบัณฑิต(กฤษฎา กิตฺติโสภโณ)
231536/256625/5/66 536025-5-66-แต่งตั้งผศ.ดร.ปนัดดา รักษาแก้ว
232537/256625/5/66 537025-5-66-แต่งตั้งผศ.พ.ต.อ.ดร.วสันต์ ปานสังข์
233538/256625/5/66 538025-5-66-แต่งตั้งผศ.พระครูใบฎีกาะีรยุทธ จนฺทูปโม,ดร.
234539/256625/5/66 539025-5-66-แต่งตั้งผศ.พูลศักดิ์ หอมสมบัติ
235540/256625/5/66 540025-5-66-แต่งตั้งผศ.พระครูใบฎีกาอภิชาติ ธมฺมสุทฺโธ,ดร.
236578/256631/5/66 578031-5-66-แต่งตั้ง ผอ.หลักสุตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาสังคม วส.พุทธปัญญาฯ นายสัญญา สดประเสริฐ
237579/256631/5/66 579031-5-66-แต่งตั้ง ผอ.หลักสูตร พธ.ด. สาขาพระพุทธศาสนา วส.พุทธปัญญาฯ น.ส.กฤติยา ถ้ำทอง
238580/256631/5/66 580031-5-66-แต่งตั้ง ผอ.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการพัฒนาสังคม วส.พุทธปัญญาฯ พ.ม.ประกาศิต สิริเมโธ
239581/256631/10/66 581031-10-66-แต่งตั้งเลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาพระพุทธศาสนา วส.พุทธปัญญาฯ พ.ม.ศุภวัฒน์ ฐานวุฑฺโฒ
240582/256631/5/66 582031-5-66-แต่งตั้งเลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาการพัฒนาสังคม วส.พุทธปัญญาฯ นายสุรัตน์ พักน้อย
241589/256625/5/66 589025-5-66-แต่งตั้งคทง.ยกร่างประกาศมหาวิทยาลัย มจร ว่าด้วยการวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๖
242590/256625/5/66 590025-5-66-คกก.จริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัย มหาวิทยาลัย มจร พ.ศ. ๒๕๖๖
243700/256614/6/66 700014-6-660ผู้ทรงคุรวุฒิกลั่นกรองบทความประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8(ออนไลน์)ฯ
244711/256613/5/66 711013-5-66-แต่งตั้งคกก.ประจำวิทยาลัย วข.พุทธโฆส
245739/256628/6/66 739028-6-66-คกก.ตรวจรับพัสดุสำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จ.พระนครศรีอยุธยา 1 หลัง
246740/256628/6/66 740028-6-66-คกก.ตรวจรับพัสดุสำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ พระพรหมเวทีฯ
247750/256621/6/66 750021-6-66-คกก.จัดทำหนังสือสวดมนต์แปล บาลี-ไทย-อังกฤษ
248751/256621/6/66 751021-6-66-คกก.จัดทำวารสารพระธรรมทูต
249753/256619/6/66 753019-6-66-คทง.โครงการจัดการความรู้และพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สำนักงานพระสอนศีลธรรม งปม.2566
250760/256630/6/66 760030-6-66-แต่งตั้งผศ. ดร.บวร ขมชุณศรี
251761/256630/6/66 761030-6-66-แต่งตั้งผศ. พระครูวิโชติสิกขกิจ,ดร.
252762/256630/6/66 762030-6-66-แต่งตั้งผศ. ดร.อดุลย์ หลานวงค์
253764/256630/6/66 764030-6-66-คกก.บริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
254768/256630/6/66 768030-6-66-คกก.จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะฯจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ประจำหลักสูตรสันติศึกษา งปม.2566
255796/256611/7/66 796011-7-66-คกก.จัดหาผุ้ให้บริการประกันภัยสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย
256803/256611/7/66 803011-7-66-แต่งตั้งผอ.ส่วนสนับสนุนวิชาการ วข.สุรินทร์ นางชนาภา เพียรประจำ
257804/256613/7/66 804013-7-66-คกก.จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและคกก.ตรวจรับพัสดุฯระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา พ.ศ.2566
258819/256614/7/66 819014-7-66-แต่งตั้งคณะอนุกก.การเงินและทรัพย์สิน วส.ระยอง
259820/256614/7/66 820014-7-2566-แต่งตั้งรองผอ.กองคลังฯ นางสาวลฎารัชน์ เกษรบัว
260872/256619/7/66 872019-7-66-คกก.และอนุกก.พิจารณาความดีความชอบขึ้นเงินเดือนบุคลากร ประจำปีงปม. 2567
261873/256619/7/66 873019-7-66-แต่งตั้งเลขานุการหลักสูตร พธ.ม.สาขาพระพุทธศาสนา วส.ชัยภูมิ นายสมศักดิ์ บัวอ่อน
262875/256619/7/66 875019-7-66-คกก.ดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 วท.นานาชาติ
263877/256619/7/66 877019-7-66-คกก.คัดเลือกบริษัทประกันกลุ่มอุบัติเหตุกลุ่ม สำหรับนิสิตปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566
264892/256621/7/66 892021-7-66-คกก.ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลฯ-เจ้าหน้าที่ลูกจ้าง
265893/256621/7/66 893021-7-66-คกก.ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลฯ-เจ้าหน้าที่ประจำ
266894/256621/7/66 894021-7-66-คกก.ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลฯ-คณาจารย์ลูกจ้าง
267895/256621/7/66 895021-7-66-คกก.ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลฯ-คณาจารย์ประจำ
268908/256627/7/66 908027-7-66-แต่งตั้งผศ. พระครูวิโชติสิกขกิจ,ดร.
269909/256627/7/66 909027-7-66-แต่งตั้งผศ. ดร.บวร ชมชุณศรี
270910/256627/7/66 910027-7-66-แต่งตั้งผศ. ดร.อดุลย์ หลานวงค์
271915/256627/7/66 915027-7-66-คกก.บริหารศูนย์พระบัณฑิตพัฒนาราษฎรพื้นที่สูง วข.เชียงใหม่
272920/256626/7/66 920026-7-66-แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผอ. พระวรราช วรัญญู สำนักงานวิทยาลัย วส.บาฬีศึกษาพุทธโฆส
273921/256626/7/66 921026-7-660คกก พัฒนาหลักสูตรคบ. สาขาการสอนเกษตรศึกษา โดยความร่วมมือของคณะครุศาสตร์ และวส.พุทธปัญญาฯ
274924/256627/7/66 924027-7-66-แต่งตั้งกรรมการประจำวส.สุรินทร์
275925/256627/7/66 925027-7-660อนุกก.ประเมินผลการสอนฯตำแหน่ง ผศ.สาขาปรัญชา
276926/256627/7/66 926027-7-66-แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผอ. สนง.วิชาการ วส.น่าน พระปลัดวัชรพงษ์,ดร.วชิรปญฺโญ
277927/256627/7/66 927027-7-66-แต่งตั้งผอ. สนง.วิทยาลัย วส.น่าน พระปลัดนฤดล กิตฺติภทฺโท
278928/256627/7/66 928027-7-66-แต่งตั้งรองผอ. วส.น่าน ดร.เชษฐ์ นิมมาทพัฒน์ พระครูปลัดวัชรพงษ์,ผศ.ดร. วชิรปญฺโญ
279930/256627/7/66 930027-7-66-แต่งตั้งเลขานุการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วส.เลย ดร.ศตวรรษ สงกาผัน
280975/256610/8/66 975010-8-66-แต่งตั้งรักษาการหัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน ดร.วีระพงษ์ แพงคำฮัก
281976/256610/8/66 976010-8-66-แต่งตั้งรักษาการหัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษา ผศ.ดร.เกษม แสงนนท์
282977/256610/8/66 977010-8-66-แต่งตั้งรักษาการรองหัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษา พ.ม.สมบัติ ธนปญฺโญ(ฉลองนิติติ์กุล)
283978/256610/8/66 978010-8-66-คกก.บริหารหลักสูตรวุฒิบัตรธรรมทูตคฤหัสถ์ วท.พระธรรมทูต
284979/256610/8/66 979010-8-66-คกก.ดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธในต่างประเทศ วท.พระธรรมทูต
285980/256610/8/66 980010-8-66-คกก.พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯปรับปรุงห้องน้ำอาคารพระราชรัตนโมลี(นคร เขมปาลี)ฯ
286982/256611/8/66 982011-8-66-แต่งตั้งคกก.จัดทำต้นฉบับรายวิชากลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาหลักสูตรปริญญาตรี(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2564)
287983/256611/8/66 983011-8-66-คกก.อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วส.ร้อยเอ็ด
288983/256611/8/66 983011-8-66-แต่งตั้งคกก.อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำวส.ร้อยเอ็ด
289984/256611/8/66 984011-8-66-แต่งตั้งคกก.พิจารณาการแต่งตั้งบุคคลให้เป็นที่ปรึกษาผู้บริหาร
290985/256611/8/66 985011-8-66-แต่งตั้งคกก.พิจารณาการปฏิบัติงานของบุคลากร
2911001/256615/8/66 1001015-8-66-คกก.ตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานฯก่อสร้างอาคารกุฏิพักผู้ปฏิบัติธรรมฯนครราชสีมาจำนวน12หลังฯ
2921029/256621/8/66 1029021-8-66-แต่งตั้งผอ.หน่วยฯสงขลา พระครูวิรัตนธรรมโชติ,ดร.(มีชัย) พุทธสุภโร
2931030/256621/8/66 1030021-8-66-แต่งตั้งรองผอ.หน่วยฯสงขลา พระครูพัฒนาปัญญาธร(ประยงค์) ปญฺญาทีโป-พระครูสิทธิสุตากร(สุเมต) สิทธิเมธี
2941031/256621/8/66 1031021-8-66-คกก.ตรวจความพร้อมการเปิดสอนหลักสูตร พธ.ด.สาขาพระพุทธศาสนา วส.น่านฯ
2951032/256621/8/66 1032021-8-66-แต่งตั้ง ผอ.หลักสูตรบัณฑิตศึกษา วส.พิจิตร พระครูวิโชติสิกขกิจ,ดร.
2961034/256621/8/66 1034021-8-66-คกก.ประจำวส.นครลำปาง
2971043/256621/8/66 1043021-8-66-แต่งตั้งคณะอนุกก.บริหารงานบุคคลประจำ วส.จันทบุรี
2981045/256622/8/66 1045022-8-66-คกก.ยกร่างประกาศมหาวิทยาลัย มจร เรื่องเครื่องแบบบุคลากรมหาวิทยาลัย (ฉบับที่2)
2991045/256623/8/66 1045023-8-66-แต่งตั้งคกก.ยกร่่างประกาศมหาวิทยาลัย มจร เรื่องเครื่องแบบบุคลากรมหาวิทยาลัย (ฉบับที่2)
3001066/256623/8/66 1066023-8-66-แต่งตั้งคกก.ประจำวส.ระยอง
3011075/256623/8/66 1075023-8-66-คณะอนุกก.การเงินและทรัพย์สิน วส.ชัยภูมิ
3021076/256625/8/66 1076025-8-66-แต่งตั้งคกก.พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาตร์ วส.เพชรบุรี
3031079/256625/8/66 1079025-8-66-คกก.พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ วส.เพชรบุรี
3041083/256628/8/66 1083028-8-66-แต่งตั้งที่ปรึกษาคณบดีคณะสังคมศาสตร์ พระครูโอภาสนนทกิตติ์,ผศ.ดร.
3051086/256628/8/66 1086028-8-66-แต่งตั้งรองผู้รักษาการในตำแหน่งรองผอ.กองกลาง นางสาวกมลวรรณ ปั้นขาว
3061092/256629/8/66 1092029-8-66-คณะบรรณาธิการคำประกาศเกียรติคุณได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และเข็มเกียรติคุณ ประจำปี2566
3071098/256629/8/66 1098029-8-66-แต่งตั้งรองผอ. ผศ.ดร.เสน่ห์ ใจสิทธิ์ -พระครูโกวิทอรรถวาที,ผศ.ดร.
3081099/256629/8/66 1099029-8-66-แต่งตั้งผอ.สำนักงานวิทยาลัย วส.เลย น.ส.ชรินรัตน์ ชัยสุข
3091100/256629/9/66 1100029-9-66-แต่งตั้งรองผอ.ฝ่ายบริหาร วส.เลย พระครูปริยัติมงคลบัณฑิต,ผศ.ดร.(ประพันธ์)
3101101/256629/8/66 1101029-8-66-แต่งตั้งรองผอ.ฝ่ายบริหาร วส.เลย พระครูปริยัติคุณรังษี,ผศ.ดร.
3111103/256629/8/66 1103029-8-66-แต่งตั้งครูสอนโรงเรียนพุทธศานาวันอาทิตย์ ปีการศึกษา 2566
3121106/256630/8/66 1106030-8-66-ให้ผู้บริหารระดับผอ.พ้นจากตำแหน่ง วส.เลย นายประสงค์ หัสรินทร์
3131107/256630/8/66 1107030-8-66-ให้ผู้บริหารระดับผอ.พ้นจากตำแหน่ง พระครูปริยัติมงคลบัณฑิต,ผศ.ดร.(ประพันธ์) สิริปญฺโญ
3141115/256630/8/66 1115030-8-66-คกก.กลั่นกรองการจ้างลูกจ้าง ประจำปีงปม. พ.ศ.2567
3151119/256630/8/66 1119030-8-66-คกก.พัฒนาลหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย บัณฑิตวิทยายลัย
3161151/256611/9/66 1151011-9-66-คกก.คัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี งปม.2567
3171153/256611/9/66 1153011-9-66-The journal of international buddhist studies college college (jibsc)
3181157/256612/9/66 1157012-9-66-แต่งตั้งรองผอ. วท.พระธรรมทูต ฝ่ายบริหาร พระครูใบฎีกาแสงเฮือง นรินฺโท(ปัญญา)
3191158/256612/9/66 1158012-9-66-แต่งตั้งรองผอ. วท.พระธรรมทูต ฝ่ายวิชาการ พ.ม.ไพทูรย์ ปนฺตนนฺโท(วรรณบุตร)
3201159/256612/9/66 1159012-9-66-แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผอ. พระครูวินัยธรณรงค์ ฐิตจาโร(เขียวทอง)
3211168/256612/9/66 1168012-9-66-แต่งตั้งคณะอนุกก.บริหารงานบุคคลประจำ วส.นครลำปาง
3221169/256612/9/66 1169012-9-66-แต่งตั้งคณะอนุกก.บริหารงานบุคคล วข.นครราชสีมา
3231210/256616/9/66 1210016-9-66-แต่งตั้งคกก.ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานฯ-วิชาการ
3241211/256616/9/66 1211016-9-66-แต่งตั้งคกก.ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานฯ-ปฏิบัติการฯ
3251212/256615/9/66 1212015-9-66-การขึ้นเงินเดือนบุคลากรของมหาวิทยาลัย มจร ประจำปีงปม. พ.ศ.2567
3261220/256618/9/66 1220018-9-66-แต่งตั้งคกก.ประจำวส.ร้อยเอ็ด
3271229/256620/9/66 1229020-9-66คทง.โครงการสัมมนาวิชาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร(ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมสำหรับผู้บริหาร)ค.ด.สาขาพุทธบริหารการศึกษา
3281231/256620/9/66 1231020-9-66-คทง.โครงการสัมมนาทางวิชาการและจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรฯค.ด. สาขาพุทธบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
3291268/256627/9/66 1268027-9-66-คกก.จัดทำร่างขอบเขตของงานฯจ้างบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX ส่วนหอสมุดกลางฯ งปม.2567
3301323/256626/9/66 1323026-9-660คกก จัดทำประกาศเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
3311325/256626/9/66 1325026-9-66-แต่งตั้งเลขานุการหลักสูตร พธ.ม.สาขาพระธรรมทูต(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2566)วท.พระธรรมทูต พ.ม.ชัยพร อมรปญฺโญ
3321328/256627/9/66 1328027-9-66-คกก.พัฒนาหลักสูตร(PLOs)หลักสูตร พธ.ม.สาขาวิปัสสนาภาวนา วข.เชียงใหม่
3331331/256628/9/66 1331028-9-66-แต่งตั้งผอ.หลักสูตร ป.บท. วัดใหญ่อินทาราม พระเมธีวัชรประชาทร(ประยูร นนฺทิโย)
3341332/256628/9/66 1332028-9-66-แต่งตั้งเลขานุการหลักสูตร ป.บท. วัดอินทาราม พระครูสังฆรักษ์เอกลักษณ์ อชิโต(นกทอง)
3351333/256628/9/66 1333028-9-66-แต่งตั้งผู้ประสานงานส่วนกลางหลักสูตร ป.บท.วัดอินทาราม พระสมุห์ประจิรักษ์ มหาปญฺโญ(เมฆหมอก)
3361334/256628/9/66 1334028-9-66-แต่งตั้งผู้ประสานงานส่วนกลางหลักสูตร ป.บท. ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี
3371335/256628/9/66 1335028-9-66-แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร ป.บท.วัดอินทาราม พระสมุห์กัมพล กิตฺติโก(บุญนิยม)
3381336/256628/9/66 1336028-9-66-แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร ป.บท. วัดใหญ่อินทาราม นางสาวศิริพร ปุณยเวชสุนทร
3391337/256628/9/66 1337028-9-66-แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร ป.บท. วัดใหญ่อินทาราม นางสาวปริญญาภรณ์ นิลวิเวก
3401339/256630/9/66 1339030-9-66-คกก.พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย
3411340/256630/9/66 1340030-9-66-ให้รองผอ.กองพ้นจากตำแหน่งรองผอ.กองคลังและทรัพย์สิน นายประเสริฐ คำนวล
3421341/256630/9/66 1341030-9-66-แต่งตั้งรองผอ.กองกิจการนิสิต นายประเสริฐ คำนวล
3431436/256630/9/66 1436030-9-66-แต่งตั้งเลขานุการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร์ ดร.พิทักษ์พล ปรีชาชาติ
3441484/256610/10/66 1484010-10-66-คณะอนุกก.ประกันคุณภาพการศึกษา วส.จันทบุรี
3451485/256610/10/66 1485010-10-66-แต่งตั้งรองผอ.สถาบันภาษา พระครูปลัดวิศิษฐกุล สิริปญฺโญ(สุดารักษ์)
3461500/256625/10/66 1500025-10-66-แต่งตั้งคกก.โครงการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 15
3471502/256616/10/66 1502016-10-66-แต่งตั้ังผู้รักษาการในตำแหน่งผอ. ผอ.โรงเรียนบาลีเตรียมฯ พระปัญญาวชิราภรณ์(สุพนธ์) ปญฺญาวโร
3481504/256616/10/66 1504016-10-66-แต่งตั้ง รก.ผอ.โรงเรียนบาลีสาธิต พระราชรัตนสุนทร(วินัย) ธมฺมานนฺโท
3491506/256617/10/66 1506017-10-66-แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผอ.ส่วนสนับสนุนวิชาการ วข.บาฬีศึกษาพุทธโฆส น.ส.ณฐปวีร์ เปรมพัฒนพันธ์
3501508/256617/10/66 1508017-10-66-คทง.โครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมฯ งปม.2567
3511513/256617/10/66 1513017-10-66-แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ คณะสังคมศาสตร์ ดร.ดาวเหนือ ทองน้อย
3521514/256617/10/66 1514017-10-66-แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ คณะสังคมศาตร์ ดรงปุณณภา ปริเมธาชัย
3531515/256617/10/66 1515017-10-66-แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ คณะสังคมศาสตร์ ดร.สิงห์คำ มณีจันสุข
3541516/256617/10/66 1516017-10-66-แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ คณะสังคมศาสตร์ ดร.ธานี วรภัทร์
3551517/256617/10/66 1517017-10-66-แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ คณะสังคมศาสตร์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม,ดร.
3561518/256617/10/66 1518017-10-66-แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย พระเมธีวชิโรดม(วุฒิชัย วชิรเมธี)
3571519/256617/10/66 1519017-10-66-แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย พ.ม.นุกูล อภิปุณฺโณ
3581520/256617/10/66 1520017-10-66-แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย ดร.วิชิต สุรดินทร์กูร
3591521/256617/10/66 1521017-10-66-แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย ดร.นลินี สุรดินทร์กูร
3601522/256617/10/66 1522017-10-66-แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย ดร.จินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร
3611523/256617/10/66 1523017-10-66-แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ วข.เชียงใหม่ นางสาวพัชราพรรณ ศรีสกลวัฒน์
3621524/256617/10/66 1524017-10-66-แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ วข.เชียงใหม่ พระปลัดธวัชชัย ขตฺติยเมธี
3631525/256617/10/66 1525017-10-66-แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ วข.เชียงใหม่ ดร.เกียรติศักดิ์ ไชยพัฒนะพฤกษ์
3641526/256617/10/66 1526017-10-66-แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ วข.เชียงใหม่ นางสาวอ้อมตะวัน สารพันธ์
3651527/256617/10/66 1527017-10-66-แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ วข.เชียงใหม่ พระบุญทรง ปุญฺญธโร(หมีดำ)
3661528/256617/10/66 1528017-10-66-แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ วข.แพร่ นางสุขาวดี วังคำ
3671529/256617/10/66 1529017-10-66-แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ วข.พะเยา พระครูวรวรรณวิฑูรย์,ผศ.ดร.
3681530/256617/10/66 1530017-10-66-แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ วข.พะเยา ผศ.พิศมัย วงศ์จำปา
3691531/256617/10/66 1531017-10-66-แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ วข.บาฬีศึกษาพุทธโฆสฯ พระครูอภิรักษ์ชินวงศ์,ดร.(จักรพันธ์ ขนฺติยาคโม(ส่องแสง))
3701532/256617/10/66 1532017-10-66-แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ วข.บาฬีศึกษาพุทธโฆสฯ ผศ.ดร.จารุวรรณ พึ่งเทียร
3711533/256617/10/66 1533017-10-66-แต่งตั้งผู้รักษาการแทนในตำแหน่งผอ.สำนักงานวิชาการ วส.ชลบุรี พ.ม.ชูศักดิ์ ชุติวณฺโณ(ฟุ้งเดช)
3721534/256617/10/66 1534017-10-66-แต่งตั้งผู้รักษาการแทนในตำแหน่งผอ. สำนักงานวิทยาลัย วส.ชลบุรี นางสาวปณิสรา ทองทา
3731537/256618/10/66 1537018-10-66-แต่งตั้งคกก.ประจำวส.ร้อยเอ็ด
3741538/256618/10/66 1538018-10-66-ให้ผู้บริหารระดับผอ.พ้นจากตำแหน่ง-วส.ชลบุรี พระครูศรีวรพินิจ,ดร.(สมคิด) คมฺภีรญาโณ อินต๊ะจันทร์
3751553/256625/10/66 1553025-10-66-แต่งตั้งคกก.ประเมินทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาตรี คณะครุศาสตร์
3761554/256625/10/66 1554025-10-66-คณะอนุกก.ประเมินทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาตรี คณะพุทธศาสตร์
3771555/256625/10/66 1555025-10-66-แต่งตั้งคณะอนุกก.ประเมินทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์
3781556/256625/10/66 1556025-10-66-คณะอนุกก.ประเมินทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาตรี วส.เชียงใหม่
3791557/256625/10/66 1557025-10-66-คณะอนุกก.ประเมินทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาตรี วส.บาฬีศึกษาพุทธโฆส
3801558/256625/10/66 1558025-10-66-คณะอนุกก.ประเมินทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาตรี วส.พะเยา
3811559/256625/10/66 1559025-10-66-คณะอนุกก.ประเมินทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาตรี วส.สุรินทร์
3821560/256625/10/66 1560025-10-66-คณะอนุกก.ประเมินทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาตรี วส.หนองคาย
3831561/256625/10/66 1561025-10-66-คณะอนุกก.ประเมินทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาตรี วส.เพชรบุรี
3841562/256625/10/66 1562025-10-66-คณะอนุกก.ประเมินทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาตรี วส.กำแพงเพชร
3851563/256625/10/66 1563025-10-66-คณะอนุกก.ประเมินทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาตรี วส.จันทบุรี
3861564/256625/10/66 1564025-10-66-คณะอนุกก.ประเมินทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาตรี วส.นครน่านเฉลิมพระเกียรติ
3871565/256625/10/66 1565025-10-66-คณะอนุกก.ประเมินทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาตรี วส.บุรีรัมย์
3881566/256625/10/66 1566025-10-66-คณะอนุกก.ประเมินทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาตรี วส.พิจิตร
3891567/256625/10/66 1567025-10-66-คณะอนุกก.ประเมินทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาตรี วส.มหาสารคาม
3901568/256625/10/66 1568025-10-66-คณะอนุกก.ประเมินทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาตรี วส.ระยอง
3911569/256625/10/66 1569025-10-66-คณะอนุกก.ประเมินทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาตรี วส.สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ
3921570/256625/10/66 1570025-10-66-คณะอนุกก.ประเมินทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาตรี วส.นครพนม
3931571/256625/10/66 1571025-10-66-คณะอนุกก.ประเมินทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาตรี วส.ศรีสะเกษ
3941572/256625/10/66 1572025-10-66-คณะอนุกก.ประเมินทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาตรี วส.เชียงราย
3951573/256625/10/66 1573025-10-66-คณะอนุกก.ประเมินทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาตรี วส.พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์
3961574/256625/10/66 1574025-10-66-คณะอนุกก.ประเมินทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาตรี วส.อุทัยธานี
3971575/256625/10/66 1575025-10-66-คณะอนุกก.ประเมินทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาตรี หน่วยวิทยบริการวัดหงษ์ประดิษฐาราม สงขลา
3981576/256625/10/66 1576025-10-66-คณะอนุกก.ประเมินทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาตรี หน่ววิทยบริการวัดหมอนไม้ อุตรดิตถ์
3991577/256625/10/66 1577025-10-66-คณะอนุกก.ประเมินทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาตรี หน่วยวิทยบริการกาฬสินธุ์
4001589/256626/10/66 1589026-10-66-แต่งตั้งผอ.หลักสูตร พธ.ม.สาขาการจัดการเชิงพุทธ พระสุธีกิตติบัณฑิต,รศ.ดร.
4011590/256626/10/66 1590026-10-66-แต่งตั้งผอ.หลักสูตรรัฐศาตร์มหาบัณฑิต ดร.อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า
4021591/256626/10/66 1591026-10-66-แต่งตั้งเลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาตร์ คณะสังคมศาสตร์ ดร.สุมาลี บุญเรือง
4031592/256626/10/66 1592026-10-66-แต่งตั้งเลขานุการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์
4041593/256626/10/66 1593026-10-66-แต่งตั้งเลขานุการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ดร.สุริยา รักษาเมือง
4051594/256626/10/66 1594026-10-66-แต่งตั้งเลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาการจัดการเชิงพุทธ ดร.ประเสริฐ ธิลาว
4061598/256626/10/66 1598026-10-66-แต่งตั้งรักษาการผอ.สำนักวิชาการ วิทยาเขตพะเยา พระครูศรีวรพินิจ,ผศ.ดร.(สมคิด) คมฺภีญาโณ
4071599/256626/10/66 1599026-10-66-แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผอ. วส.พะเยา พ.ม.ศิวกร ปญฺญาวชิโร(ตันตุ้ย)
4081604/256627/10/66 1604027-10-66-คกก.บริหารหลักสูตร พธ.ม.สาขาการจัดการเชิงพุทธ วส.กำแพงเพชร
4091617/256627/10/66 1617027-10-66-แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ วส.นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ นางสาวจิรวรรณ สะสม
4101646/256627/10/66 1646027-10-660ผอ.หลักสูตร พธ.ม. สาขาพระพุทธศาสนา วส.เลย พ.ม.ธนากร สนฺตมโน
4111647/256627/10/66 1647027-10-660เลขานุการหลักสูตร พธ.ม. สาขาพระพุทธศาสนา วส.เลย ดร.อุดร จันทวัน
4121648/256627/10/66 1648027-10-66-แต่งตั้งกองบรรณาธิการวารสารบัณฑิตแสงโคมคำ
4131649/256627/10/66 1649027-10-66-คกก.พัฒนาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2567
4141659/256630/10/66 1659030-10-660ผอ.หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ วส.นครลำปาง พ.ม.บวรวิทย์ รตนโชโต,ดร.
4151660/256630/10/66 1660030-10-66-แต่งตั้งเลขานุการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต(ร.ม.)สาขารัฐศาสตร์ วส.นครลำปาง
4161702/256631/10/66 1702031-10-66คกก.ดำเนินงานโครงการสัมมนาวิชาการและจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร(ปฐมนิเทศนิสิตฝึกปฏิบัติการวิชาชีพฯ)คม.สาขาพุทธบริหารการศึกษา
4171703/256631/10/66 1703031-10-66คกก.ดำเนินงานโครงการสัมมนาวิชาการและจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร(ปฐมนิเทศนิสิตฝึกปฏิบัติการวิชาชีพฯ)คด.สาขาพุทธบริหารการศึกษา
4181711/256631/10/66 1711031-10-66-ให้ผู้บริหารระดับผอ.พ้นจากตำแหน่งผอ.หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต พระสิทธินิติธาดา,รศ.ดร.
4191760/256614/11/66 1760014-11-66-แต่งตั้งผอ.หลักสูตรรัฐประศาสตรมหาบัณฑิต วส.ร้อยเอ็ด ผศ.ดร.สยามพร พันธไชย
4201761/256611/11/66 1761011-11-66-แต่งตั้งเลขานุการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วส.ร้อยเอ็ด ผศ.ดร.สุกานดา จันทวารีย์
4211769/256614/11/66 1769014-11-66-แต่งตั้งคกก.ดำเนินงานโครงการปฏิบัติฯปีการศึกษา 2566 วท.นานาชาติ
4221771/256615/11/66 1771015-11-66-แต่งตั้งคกก.แผนพัฒนาคุณภาพ(Improvement Plan)จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2565
4231772/256614/11/66 1772014-11-66-แต่งตั้งผู้รับผิดชอบพระสอนศีลธรรมประจำหวัดโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเฉพาะส่วนกลาง
4241773/256614/11/66 1773014-11-66-แต่งตั้งเลขานุการภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ พระปลัดวรวัฒน์ วรวฑฺฒโน,ดร.
4251774/256614/11/66 1774014-11-66-คกก.บริหารหลักสูตร พธ.บ.สาขาการจัดการเชิงพุทธหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564ภาควิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์
4261775/256614/11/66 1775014-11-66-คกก.บริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
4271776/256614/11/66 1776014-11-66-คกก.บริหารหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
4281781/256614/11/66 1781014-11-66-แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผอ. สำนักงานวิทยาเขตพะเยา นางสาวรุ่งอรุณ หงษ์ทอง
4291782/256614/11/66 1782014-11-66-แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วข.อุบลราชธานี พระศรีรัตนโนบล,ดร.(สุริโย) อุตฺตมเมธี นามสกุล อุดมพร
4301802/256616/11/66 1802016-11-66-แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผอ.สำนักงานวิชาการ วส.พุทธปัญญาฯ พระปลัดประพจน์,ดร. สุปภาโต(อยู่สำราญ)
4311803/256616/11/66 1803016-11-66-คกก.ดำเนินการสรรหาบุคลเพื่อแต่งตั้งเป็นบุคลากรฯ-คณาจารย์ลูกจ้าง คณะสังคมศาสตร์3อัตรา
4321805/256616/11/66 1805016-11-66-แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผอ. สำนักงานวิทยาลัย วข.บาฬีศึกษาพุทธโฆสฯ พระวรราช วรญฺญู(พูนผล)
4331806/256616/11/66 1806016-11-66-แต่งตั้งผู้รักษาในตำแหน่งผอ.ส่วนสนับสนุนวิชาการ นางสาวณฐปวีร์ เปรมพัฒนพันธ์
4341834/256621/11/66 1834021-11-66-ให้ผู้บริหารระดับผอ.พ้นจากตำแหน่ง พระครูพิศาลสรกิจ,ผศ. สุทิโน(สิทธิกุลเมฆ)
4351835/256621/11/66 1835021-11-66-คกก.ปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตร สถาบันภาษา
4361857/256624/11/66 1857024-11-66-คกก.จัดทำร่างขอบเขตฯจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศใช้ในงานพิธีประสาทปริญญา 2566
4371883/256624/11/66 1883024-11-66-คกก.โครงการพัฒนาผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษาสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธตามหลักไตรสิกขา งปม.2567
438699/256614/6/66 6990146-66-คณะบรรณาธิการบทความทางวิชาการฯประชุมวิชาการนนานาชาติครั้งที่ 8(ออนไลน์)ฯ