ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (work flow) สอดคล้องกับภาระงาน

ที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
MCU-HR-TO๑ PDF
MCU-HR-TO๒ PDF
ขั้นตอนการปฏิบัติงานดำเนินการทะเบียนหนังสือรับ PDF
ขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดการงานประชุม PDF
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาความดีความชอบ PDF
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการประเมินบุคลากร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นฯ PDF
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ PDF
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล PDF
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายค่าเล่าเรียนบุตร PDF
๑๐ ขั้นตอนการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายทุนการศึกษา PDF
๑๑ ขั้นตอนการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ PDF
๑๒ ขั้นตอนการปฏิบัติงานการดำเนินการจัดฝึกอบรม Knowledge Management (KM) PDF
๑๓ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การรับสมัครบุคลากรและลูกจ้าง PDF
๑๔ ขั้นตอนการปฏิบัติงานการรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานของบุคลากรและลูกจ้าง PDF
๑๕ ขั้นตอนการปฏิบัติงานการสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ PDF
๑๖ ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจ้างลูกจ้าง จ้างต่อลูกจ้าง PDF
๑๗ ขั้นตอนการออกบัตรประจำตัวบุคลากรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ PDF