ความเป็นมา

กองกลาง

วิสัยทัศน์

ทัศนะก้าวไกล ใส่ใจบริการ สู่มาตรฐานสากล

ประวัติความเป็นมา

        กองกลาง เป็นส่วนงานของสำนักงานอธิการบดี จัดตั้งตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เรื่อง การแบ่งส่วนงาน พ.ศ.2541 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 วรรคสอง และมาตรา 19 (2) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.2540 และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2541 เมื่อ วันที่ 27 สิงหาคม 2541 ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2541 และประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 115 ตอนพิเศษ 100 ง วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2541

        แบ่งส่วนงานภายในออกเป็น 5 ฝ่าย ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2541 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2540 ดังนี้

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2. ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ

3. ฝ่ายคลังและพัสดุ

4. ฝ่ายบริหารงานบุคคล

5. ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

        ปัจจุบัน กองกลาง เป็นส่วนงานของสำนักงานอธิการบดี ภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มีภารงาน 7 กลุ่มงาน ดังนี้

1. กลุ่มงานบริหาร

2. กลุ่มงานสารบรรณ

3. กลุ่มงานพิธีการและงานประชุม

4. กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

5. กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร

6. กลุ่มงานสวัสดิการ

7. กลุ่มงานกิจการพิเศษ

%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%b0