รายงานสรุปการอบรมเพื่อการพัฒนาความรู้ ทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕

**************************

ที่ หัวข้อการอบรม วันที่อบรม ส่วนงานที่จัดอบรม  รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม  เอกสารรายงานการอบรม 
1 การอบรม “การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs” 16 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ร่วมกับกล่มงานพัฒนาบุคลากร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี พระมหาสาธิต สาธิโต,ดร.
พระมหาบุญยืน ญาณโสภโณ
พระปลัดโกมุท สุธีโร
นางสาวมณีมัญช์ เชษฐ์สกุลวิจิตร
นางสาวณภาส์ณัฐ พิมพิลาลัย
นางมานิตา ชูช่วย
นางสาวธารารัตน์ ศรีชุ่มอำนาจ
นางสาววรรณา นอกไธสง
นางสาวนารอน เวียงจันทร์
นางสาวกมลวรรณ ปั้นขาว
นายธนวัฒน์ อาตม์สกุล
นายวิศรุต จิมานัง
นายบุณยธร แสงโนรี
นายภานะพล เพ็งน้ำคำ
2 หลักสูตรการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ส่วนงาน ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ  8 กรกฎาคม 2564  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ พระมหาบุญยืน ญาณโสภโณ
นายวิศรุต จิมานัง
นางสาวกมลวรรณ ปั้นขาว
นายธนวัฒน์ อาตม์สกุล
3 3.1 การเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล
3.2 การออกแบบบริการภาครัฐ
3.3 พระราชบัญญัติ การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
3.4 การออกแบบ UX/UI สุดปัง
3.5 ความรู้พื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
27-28 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กรมหาชน) นางสาววรรณา นอกไธสง
4 ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน 20 กรกฎาคม 2564 สถาบันภาษา พระมหาสาธิต สาธิโต,ดร.
พระปลัดโกมุท สุธีโร
นางสาวกมลวรรณ ปั้นขาว
5 กลวิธีเสริมสร้างพัฒนาทักษะเชิงรุกสู่การทำงาน ในยุคดิจิทัลวิถีใหม่  27 สิงหาคม 2564 ปขมท. กับมหาวิทยาลัยมหิดล พระมหาสาธิต สาธิโต,ดร.
นางสาวมณีมัญช์ เชษฐ์สกุลวิจิตร
6 ปาฐกพิเศษเรื่อง “มจร กับ วิชาปรัชญา: แนวทาง  30 กรกฎาคม 2564  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระมหาสาธิต สาธิโต,ดร.
7 Effective Strategies in Reading Comprehension 3 สิงหาคม 2564 สถาบันภาษา พระมหาสาธิต สาธิโต,ดร.
8 Writing Skill for MCU-GET 4 สิงหาคม 2564 สถาบันภาษา พระมหาสาธิต สาธิโต,ดร.
9 การบริหารระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 2564 9 สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัยสยาม นางสาวมณีมัญช์ เชษฐ์สกุลวิจิตร
10 โครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education (ครั้งที่ 1) 24 สิงหาคม 2564 สำนักงาน ป.ป.ช. และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระมหาสาธิต สาธิโต,ดร.
พระมหาบุญยืน ญาณโสภโณ
พระปลัดโกมุท สุธีโร
นางสาวมณีมัญช์ เชษฐ์สกุลวิจิตร
นางสาวณภาส์ณัฐ พิมพิลาลัย
นางมานิตา ชูช่วย
นางสาวธารารัตน์ ศรีชุ่มอำนาจ
นางสาววรรณา นอกไธสง
นางสาวนารอน เวียงจันทร์
นางสาวกมลวรรณ ปั้นขาว
นายธนวัฒน์ อาตม์สกุล
นายวิศรุต จิมานัง
นายบุณยธร แสงโนรี
นายภานะพล เพ็งน้ำคำ
11 การจัดทำข้อมูลรายบุคคลตามมาตรฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 19 สิงหาคม 2564 กระทรวงการอุดมศึกษาฯ
12 ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ 21 สิงหาคม 2564 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กรมหาชน) นายภานะพล เพ็งน้ำคำ
13 สัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารที่กำกับดูแลฯ และผู้ประสานงานจัดการความรู้ 30 สิงหาคม 2564 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี พระมหาสาธิต สาธิโต,ดร.
พระมหาบุญยืน ญาณโสภโณ
พระปลัดโกมุท สุธีโร
นางสาวมณีมัญช์ เชษฐ์สกุลวิจิตร
นางสาวณภาส์ณัฐ พิมพิลาลัย
นางมานิตา ชูช่วย
นางสาวธารารัตน์ ศรีชุ่มอำนาจ
นางสาววรรณา นอกไธสง
นางสาวนารอน เวียงจันทร์
นางสาวกมลวรรณ ปั้นขาว
นายธนวัฒน์ อาตม์สกุล
นายวิศรุต จิมานัง
นายบุณยธร แสงโนรี
นายภานะพล เพ็งน้ำคำ
14 โครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education (ครั้งที่ 2) 26 สิงหาคม 2564 สำนักงาน ป.ป.ช. และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระมหาสาธิต สาธิโต,ดร.
พระมหาบุญยืน ญาณโสภโณ
พระปลัดโกมุท สุธีโร
นางสาวมณีมัญช์ เชษฐ์สกุลวิจิตร
นางสาวณภาส์ณัฐ พิมพิลาลัย
นางมานิตา ชูช่วย
นางสาวธารารัตน์ ศรีชุ่มอำนาจ
นางสาววรรณา นอกไธสง
นางสาวนารอน เวียงจันทร์
นางสาวกมลวรรณ ปั้นขาว
นายธนวัฒน์ อาตม์สกุล
นายวิศรุต จิมานัง
นายบุณยธร แสงโนรี
นายภานะพล เพ็งน้ำคำ
15 โครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education (ครั้งที่ 3) 30 สิงหาคม 2564 สำนักงาน ป.ป.ช. และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระมหาสาธิต สาธิโต,ดร.
พระมหาบุญยืน ญาณโสภโณ
พระปลัดโกมุท สุธีโร
นางสาวมณีมัญช์ เชษฐ์สกุลวิจิตร
นางสาวณภาส์ณัฐ พิมพิลาลัย
นางมานิตา ชูช่วย
นางสาวธารารัตน์ ศรีชุ่มอำนาจ
นางสาววรรณา นอกไธสง
นางสาวนารอน เวียงจันทร์
นางสาวกมลวรรณ ปั้นขาว
นายธนวัฒน์ อาตม์สกุล
นายวิศรุต จิมานัง
นายบุณยธร แสงโนรี
นายภานะพล เพ็งน้ำคำ
16 โครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education (ครั้งที่ 4) 30 สิงหาคม 2564 สำนักงาน ป.ป.ช. และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระมหาสาธิต สาธิโต,ดร.
พระมหาบุญยืน ญาณโสภโณ
พระปลัดโกมุท สุธีโร
นางสาวมณีมัญช์ เชษฐ์สกุลวิจิตร
นางสาวณภาส์ณัฐ พิมพิลาลัย
นางมานิตา ชูช่วย
นางสาวธารารัตน์ ศรีชุ่มอำนาจ
นางสาววรรณา นอกไธสง
นางสาวนารอน เวียงจันทร์
นางสาวกมลวรรณ ปั้นขาว
นายธนวัฒน์ อาตม์สกุล
นายวิศรุต จิมานัง
นายบุณยธร แสงโนรี
นายภานะพล เพ็งน้ำคำ
17 โครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education (ครั้งที่ 5) 3 กันยายน 2564 สำนักงาน ป.ป.ช. และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระมหาสาธิต สาธิโต,ดร.
พระมหาบุญยืน ญาณโสภโณ
พระปลัดโกมุท สุธีโร
นางสาวมณีมัญช์ เชษฐ์สกุลวิจิตร
นางสาวณภาส์ณัฐ พิมพิลาลัย
นางมานิตา ชูช่วย
นางสาวธารารัตน์ ศรีชุ่มอำนาจ
นางสาววรรณา นอกไธสง
นางสาวนารอน เวียงจันทร์
นางสาวกมลวรรณ ปั้นขาว
นายธนวัฒน์ อาตม์สกุล
นายวิศรุต จิมานัง
นายบุณยธร แสงโนรี
นายภานะพล เพ็งน้ำคำ
18 นวัตกรรมการบริหารองค์กรมืออาชีพ 11 กันยายน 2564 วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง นางสาวมณีมัญช์ เชษฐ์สกุลวิจิตร
นางสาวณภาส์ณัฐ พิมพิลาลัย
19 การจัดทำแผนเบิกจ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 16 กันยายน 2654 กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี พระมหาบุญยืน ญาณโสภโณ
พระปลัดโกมุท สุธีโร
20 การตรวจประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนาทักษะการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน 17 กรกฎาคม 2564 สำนักงานตรวจสอบภายใน พระมหาสาธิต สาธิโต,ดร.
พระปลัดโกมุท สุธีโร
นางสาวมณีมัญช์ เชษฐ์สกุลวิจิตร
นางสาวกมลวรรณ ปั้นขาว
นายบุณยธร แสงโนรี
21 การสร้าง Chatbot สำหรับ Line OA 18 กันยายน 2564 ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ พระมหาบุญยืน ญาณโสภโณ
พระปลัดโกมุท สุธีโร
นางสาวณภาส์ณัฐ พิมพิลาลัย
นางสาววรรณา นอกไธสง
22 บทบาทพระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม 18 กันยายน 2564 วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี นางสาวมณีมัญช์ เชษฐ์สกุลวิจิตร
นางสาวณภาส์ณัฐ พิมพิลาลัย
23 พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาตามแนววิถีใหม่ 20 กันยายน 2564 สำนักงานพระสอนศีลธรรม พระมหาสาธิต สาธิโต,ดร.
พระปลัดโกมุท สุธีโร
นางสาวมณีมัญช์ เชษฐ์สกุลวิจิตร
นางสาวณภาส์ณัฐ พิมพิลาลัย
นางสาวธารารัตน์ ศรีชุ่มอำนาจ
นางสาววรรณา นอกไธสง
นางสาวกมลวรรณ ปั้นขาว
นายภานะพล เพ็งน้ำคำ
24 การตรวจประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา : ตรวจอย่างไรให้เกิดการพัฒนาแนะนำอย่างไรให้เกิดความก้าวหน้า 23 กันยายน 2564 สำนักงานตรวจสอบภายใน พระมหาสาธิต สาธิโต,ดร.
พระปลัดโกมุท สุธีโร
นางสาวมณีมัญช์ เชษฐ์สกุลวิจิตร
นางสาวกมลวรรณ ปั้นขาว
25 Canva for MCU สารสนเทศเพื่อการนำเสนอองค์ความรู้ 26 กันยายน 2564 สำนักทะเบียนและวัดผล พระมหาบุญยืน ญาณโสภโณ
พระปลัดโกมุท สุธีโร
นางสาวกมลวรรณ ปั้นขาว
นางสาววรรณา นอกไธสง
26 พุทธนวัตกรรมการสื่อสาร เพื่อการเรียนรู้ และการพัฒนาที่ยั่งยืน 25 กันยายน 2564 บัณฑิตวิทยาลัย พระมหาสาธิต สาธิโต,ดร.
27 การบริหารจัดการคลังเอกสารดิจิทัล (MCUIR) 1 ตุลาคม 2564 ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ พระมหาสาธิต สาธิโต,ดร.
พระมหาบุญยืน ญาณโสภโณ
พระปลัดโกมุท สุธีโร
นางสาวมณีมัญช์ เชษฐ์สกุลวิจิตร
นางสาวณภาส์ณัฐ พิมพิลาลัย
นางสาววรรณา นอกไธสง
นางสาวกมลวรรณ ปั้นขาว
นายวิศรุต จิมานัง
28 การสร้าง Report ด้วย Google Data Studio และการจัดทำวุฒิบัตรออนไลน์ 2 ตุลาคม 2564 ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ พระมหาสาธิต สาธิโต,ดร.
พระปลัดโกมุท สุธีโร
พระมหาบุญยืน ญาณโสภโณ
นางสาวกมลวรรณ ปั้นขาว
นายวิศรุต จิมานัง
29 ๓๖ ปี แห่งการพัฒนาจิตใจ ปัญญา และสังคม 3 ตุลาคม 2564 วิทยาเขตขอนแก่น พระมหาบุญยืน ญาณโสภโณ
นางสาวมณีมัญช์ เชษฐ์สกุลวิจิตร
30 ฝึกอบรมผู้ตรวสอบข้อมูล 12, 14, 19, 21, 26, 28 ตุลาคม 2564 Google News Initiative และ Cofact Thailand พระมหาสาธิต สาธิโต,ดร.
นางสาวมณีมัญช์ เชษฐ์สกุลวิจิตร
นางสาววรรณา นอกไธสง
31 Modernizing HR New Way of Work 11 พฤศจิกายน 2564 PMAT และ SAP นางสาวมณีมัญช์ เชษฐ์สกุลวิจิตร
32 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรด้วย AUN-QA 18 พฤศจิกายน 2564 สาขาวิชาสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย พระมหาสาธิต สาธิโต,ดร.
33 เปิดประตูการเรียนรู้ สู่การเปลี่ยนแปลงภายใน 7 มกราคม 2565 วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี นางสาวมณีมัญช์ เชษฐ์สกุลวิจิตร
34 ความรู้เรื่อง EdPEx 10-12 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ พระมหาสาธิต สาธิโต,ดร.
นางสาวมณีมัญช์ เชษฐ์สกุลวิจิตร
พระปลัดโกมุท สุธีโร
35 การพัฒนาเว็บไซต์อย่างไร ให้ติดอันดับ Webometrics Ranking of World Universities 15 กุมภาพันธ์ 2564 ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ พระปลัดโกมุท สุธีโร
36 การคิดแยะแยะประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวม และวิธียื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 28 มีนาคม 2564 กองนิติการ พระมหาสาธิต สาธิโต,ดร.
นางสาวมณีมัญช์ เชษฐ์สกุลวิจิตร
37 การวิจัยจากงานประจำ สำหรับสายสนับสนุนในระบบการศึกษาไทย 21 เมษายน 2564 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นางสาวมณีมัญช์ เชษฐ์สกุลวิจิตร
38 คำสั่งทางปกครองและหลักเกณฑ์การออกคำสั่งทางปกครอง หลักปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐจากคำวินิจฉัยของศาลปกครอง 24 เมษายน 2564 สำนักงานศาลปกครองสงขลา นางสาวณภาส์ณัฐ พิมพิลาลัย
นางสาววรรณา นอกไธสง
39 การใช้งาน Microsoft Team 28 เมษายน 2564 ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ พระปลัดโกมุท สุธีโร
นางสาวมณีมัญช์ เชษฐ์สกุลวิจิตร
นางสาวกมลวรรณ ปั้นขาว
40 Google Workspace เพื่อบริหารจัดการพื้นที่ 3 พฤษภาคม 2564 ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ พระปลัดโกมุท สุธีโร
นางสาวมณีมัญช์ เชษฐ์สกุลวิจิตร
41
42