แบบฟอร์มขออนุมัติจ้างลูกจ้าง

ที่ปี พ.ศ.ชื่อแบบฟอร์มดาวน์โหลดเอกสารLessPaper
1แบบฟอร์มตัวอย่าง บันทึกแจ้งสิ้นสุดการจ้างDOCX
2ลิงค์กรอกข้อมูลบุคลากรรายบุคคลLink
32559ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจ้างลูกจ้างPDF
42559มติสภามหาวิทยาลัย กรอบอัตรากำลังPDF
52560กระบวนการขออนุมัติจ้างลูกจ้าง ปีงบประมาณ 2560RAR
62561กระบวนการขออนุมัติจ้างลูกจ้าง ปีงบประมาณ 2561RAR
72562กระบวนการขออนุมัติจ้างลูกจ้าง ปีงบประมาณ 2562RAR , PDF
82563กระบวนการขออนุมัติจ้างลูกจ้าง ปีงบประมาณ 2563RAR
92564กระบวนการขออนุมัติจ้างลูกจ้าง ปีงบประมาณ 2564RAR
102565กระบวนการขออนุมัติจ้างลูกจ้าง ปีงบประมาณ 2565RAR