แบบฟอร์มขออนุมัติจ้างลูกจ้าง

ที่ ปี พ.ศ. ชื่อแบบฟอร์ม ดาวน์โหลดเอกสาร LessPaper
1   แบบฟอร์มตัวอย่าง บันทึกแจ้งสิ้นสุดการจ้าง DOCX  
2   ลิงค์กรอกข้อมูลบุคลากรรายบุคคล Link  
3 2559 ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจ้างลูกจ้าง PDF  
4 2559 มติสภามหาวิทยาลัย กรอบอัตรากำลัง PDF  
5 2560 กระบวนการขออนุมัติจ้างลูกจ้าง ปีงบประมาณ 2560 RAR  
6 2561 กระบวนการขออนุมัติจ้างลูกจ้าง ปีงบประมาณ 2561 RAR  
7 2562 กระบวนการขออนุมัติจ้างลูกจ้าง ปีงบประมาณ 2562 RAR , PDF  
8 2563 กระบวนการขออนุมัติจ้างลูกจ้าง ปีงบประมาณ 2563 RAR  
9 2564 กระบวนการขออนุมัติจ้างลูกจ้าง ปีงบประมาณ 2564 RAR  
10 2565 กระบวนการขออนุมัติจ้างลูกจ้าง ปีงบประมาณ 2565 RAR  
11 2566 กระบวนการขออนุมัติจ้างลูกจ้าง ปีงบประมาณ 2566 RAR  
12 2567 กระบวนการขออนุมัติจ้างลูกจ้าง ปีงบประมาณ 2567 RAR