คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหาร ตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ และคณะกรรมการต่างๆ

ที่เลขคำสั่งสั่ง ณ วันที่ชื่อคำสั่ง
11/25673/1/2567แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับศูนย์อินเดียศึกษา(Bharat Studies Center)
22/25676/1/2567คกก.จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลางจัดซื้อโปรแกรมZoom ส่วนเทคโนฯ งปม2567
36/25679/1/2567คกก.พัฒนาหลักสูตร ร.บ. นวบ.วส.นครศรีธรรมราช จ.สงขลา
412/256712/1/2567คกก.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฝ่ายสมาชิก (ปี พ.ศ.๒๕๖๗-๒๕๖๙)
513/256712/1/2567คกก.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฝ่ายมหาวิทยาลัย (ปี พ.ศ.๒๕๖๗)
615/256715/1/2567ให้ผู้บริหาระดับผอ.พ้นจากตำแหน่ง วส.พุทธโสธร พระราชปริยัติสุนทร(อมรภิรักษ์)
716/256716/1/2567ให้ผู้บริหารระดับ รองผอ. วส.ขอนแก่น พ้นจากตำแหน่ง ผศ.ดร.เรียงดาว ทวะชาลี
817/256716/1/2567ให้ผู้บริหารระดับผอ.พ้นจากตำแหน่ง วส.พิจิตร นางสาววรรณวราค์ โพธิคามบำรุง
921/256717/1/2567คกก.พิจารณาทุนการศึกษาพระอาจารย์จีนราชธรรมานุสิฐฯแก่นิสิต มจร ประจำปี2567
1025/256720/1/2567คกก.จัดทำวีดิทัศน์ประวัติและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยฯ-สำนักส่งเสริมฯ
1129/256720/1/2567แต่งตั้งคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์นครศรีธรรมราชŠ
1240/256720/1/2567แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมหายานศึกษา
130446/1/67แต่งตั้งที่ปรึกษา บก. ผช.บก. กองบก. ผู้ทรงฯประเมินบทความวารสารชัยภูมิทรรศน์
1404519/1/67แต่งตั้งอ.พิเศษทางด้านอภิธรรม
1504622/1/67แต่งตั้งคกก.ดำเนินโครงการอบรมทางด้านกฎหมายสำหรับบุคลากร
1604716/1/67คกก.ดำเนินงานโครงการธุรงค์-ธรรมยาตรา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ปี2566
1704924/1/67แต่งตั้งคกก.จัดทำร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลางจ้างเหมาพิมพ์หนังสือแผนปฏิบัติการ งปม.256
180516/1/67คกก.พัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยฯ ฯ
1905224/1/67แต่งตั้งคกก.บริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (ป.ภท.) คณะมนุษยฯ มจร
2005326/1/67คกก.ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานฯ-ปฏิบัติการฯ กองนิติการ น.ส.ภาวิณี เวทวัฒนาพิบูล
2105426/1/67คกก.ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานฯ-ปฏิบัติการวิชาชีพฯ กองวิเทศสัมพันธ์ พ.ม.พรชัย อมรปญฺโญ(ฤทธิ์กระจ่าง)
2205526/1/67คกก.ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานฯ-ปฏิบัติงานวิชาชีพฯ กองกลาง พ.ม.ดุริยะ กิตฺติสาโร(สังโยฆะ)-นายธนาธิป ชรินทร์
2305626/1/67คกก.ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานฯ-ปฏิบัติการวิชาชีพฯ วข.ขอนแก่น นายชานนท์ ฮาดภักดี
2405726/1/67คกก.ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานฯ-ปฏิบัติการวิชาชีพฯ วข.เชียงใหม่ นายณัฐพล แสนเมืองมา
2505826/1/67คกก.ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานฯ-ปฏิบัติการวิชาชีพฯ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ น.ส.ณรัชต์หทัย ทองสุข
2605926/1/67คกก.ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานฯ-ปฏิบัติการวิชาชีพฯ วข.นครศรีธรรมราช พระบุญญฤทธิ์ ภทฺทจารี(ชูราศรี)
2706026/1/67คกก.ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานฯ วิชาการ คณะสังคมศาสตร์ พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร(ปุกคำ)
2806126/1/67คกก.ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานฯ-วิชาการ วส.พุทธปัญญาฯ พระปลัดประพจน์,ดร. สุปาโต(อยู่สำราญ)
2906226/1/67คกก.ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานฯ- วิชาการ วส.พุทธโสธร พ.ม.ภูมิพัฒน์ ญาณวุฑฺโฒ(คำมี)
3006326/1/67คกก.ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานฯ-วิชาการ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ น.ส.มุกรวี ฉิมพะเนาว์
3106522/1/67คกก.จัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิดอาคารเรียนรวม
3206622/1/67คกก.จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สถาบันพระไตรปิฎก
3306727/1/67แต่งตั้งผู้รก.ในตำแหน่งผอ.วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร พระครูปริยัติวรรณาภรณ์
3406827/1/67คกก.คกกจัดทำร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลางสำหรับการจ้างผลิตโล่รางวัลโครงการวิถีพุทธ2566สำนักงานพระสอนฯ2567
3506929/1/67คกก.ยกร่างหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนแก่คกก.ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในพ.ศ.2567
3607029/1/67คกก.ยกร่างคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2567 มจร
3707320/1/67แต่งตั้ง รก.ในตำแหน่งผอ. พ.ม.ณรงค์ศักดิ์ สุทนฺโต นามสกุล สุทนต์ วส.พุทธปัญญาศรีทวารวดี
3807429/1/67แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาคณะพุทธศาสตร๋
3907631/1/67แต่งตั้งผอ.สำนักวิชาการ วส.ชัยภูมิ นายธนวัฒน์ วิชัยสูง
4007730/1/67คกก.ดำเนิินงานโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานต่างประเทศจีน หลักสูตรปร.ด.สาขาวิชารัฐศาสตร์
4109330/1/67แต่งตั้งคกก.จัดทำรายละเอียดคุุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงานคณะสังคมฯ
4209631/1/67คกก.ดำเนินงานโครงการอบรมธรรมทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธในต่างประเทศ รุ่นที่3-2567
430991/2/67แต่งตั้งเลขาสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ พ.ม.พุสุทธิ์ สิทฺธิเมธี
4410023/1/67คกก พัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗
451035/2/67แต่งตั้งผู้รก.ในตำแหน่งผอ. วส.บุรีรัมย์ พระศรีปริยัติธาดา ผศ.(ทองสา) ฐานิสฺสโร
461055/2/67แต่งตั้งคกก.กำหนดราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กลุ่มงานพัสดุกองคลัง 2567
471066/2/67แต่งตั้งคกก.จัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาวิปัสสนาภาวนา(หลักสูตรนานาชาติ)วิทยาลัยพระธรรมทูต
4810730/1/67แต่งตั้งคกก.จัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือรวบรวมบทความดุษฎีนิพนธ์2566
4910830/1/67แต่งตั้งคกก.พิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมจร กับสถาบันหรือองค์กรในต่างประเทศ
501147/2/67แต่งตั้งคกก.ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพศึกษา มจร
511178/2/67แต่งตั้งคกก.จัดทำรายละเอียดกำหนดราคากลางซื้อวัสดุ กองกลาง
521188/2/67แต่งตั้งคกก.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อบรมบุคลากรใหม่2567
5312610/2/67คกก.จัดทำร่างขอบเขตของงานฯจ้างเหมาซ่อมรถตู้เลขทะเบียน นค 7013 ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมงปม.2567
5412610/2/67แต่งตั้งคกก.จัดทำร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลางซ่อมรถตู้ คณะสังคมฯ 2567
5512812/2/67แต่งตั้งคกก.ร่างขอบเขตกำหนดราคากลางจ้างเหมา งปม.พ.ศ.2567
5612912/2/67แต่งตังคกก.ร่างขอบเขตของงานจ้าเหมาจังานมาฆบูชาสมัชชาวิถึพุทธครั้งที่5 ปงม.2567
5713012/2/67คกก.จัดทำร่างขอบเขตของงานฯจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่มโครงการอบรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ปี พ.ศ.2567
5813615/2/67แต่งตั้งคกก.ดำเนินงานโครงการกีฬาสัมพันธ์นิสิตคฤหัสถ์ปีการศึกษา 2566
5913715/2/67แต่งตั้งคกก.จ้างพิมพ์หนังสือประวัติพระพุทธศาสนาพิมครั้งที่ 2
6013820/2/67แต่งตั้งคกก.กำหนดราคากลางจ้างบริการรบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
6114115/2/67แต่งตั้งคกก.ดูำเนินงานมอบพระไตรปิฎก ฉบับมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยแก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6214223/2/67คณะทำงานจัดอบรมการเขียนบทความวิชาการโครงการวารสาร มจร ภาษาและวัฒนธรรม
6314316/2/67คณะทำงานอบรมภาษาอังกฤษสำหรับพระวิปัสสนาจารย์โครงการภาษาอังกฤษด้านพระพุทธศาสนา
6414416/2/67แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
6514719/2/67คณะอนุกก.ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพฯเอกสารประกอบการสิน ดร.สุภาพรรณ เพิ่มพูล
6614819/2/67คณะอนุกก.ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพฯเอกสารประกอบการสอน พ.ม.ยงยุทธ ธีรธมฺโม,ดร.
6714919/2/67คณะอนุกก.ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพฯเอกสารประกอบการสอน พระจาตุรงค์ อาจารสุโภ
6815019/2/67แต่งตั้งคณะอนุกก.ประเมินการสอนของผู้เสนอผลงานทางวิชาการ (ผศ.)
6915419/2/67แต่งตั้งคกก.กำหนดราคากลางซื้อเครื่องสแกนเนอร์ 2 เรื่อง กองอาคารฯ
7015519/2/67แต่งตั้งคกก.กำหนดราคากลางซื้อเครื่องขัดพื้น 1 รายการ กองอาคารฯ
7115619/2/67แต่งตั้งคกก.กำหนดราคากลางจ้าเหมารถบัสปรับอากาศโคงการหลักสูตร 2566
7215719/2/67แต่งตั้งคกก.กำหนดราคากลางซื้อเครื่องสแกนนิ้วมือ 4 เครื่อง กองอาคารฯ
7315819/2/67แต่งตั้งคกก.กำหนดราคากลางซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 2รายการ กองอาคารฯ 2567
7415919/2/67คกก.ประจำวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
7517219/2/67คกก.ดำเนินงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่10 วส.ลำพูน
7617319/2/67คณะบก.เอกสารแระชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 10 วส.ลำพูน
7717419/2/67แต่งตั้งผู้ทรงฯกลั่นกรองบทความวิชาการ(Peer Reviewer)การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่10 วส.ลำพูน
7817519/2/67คกก.พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพุทธบริหารการศึกษา วส.พุทธโสธร
7917619/2/67แต่งตั้งคกก.บริหารกองทุนพัฒนา วส.ราชบุรี
8017617/1/67แต่งตั้งคกก.บริหารกองทุนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
8117719/2/67คกก.จัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาศาสตร์และศิลปะชีวิตตามแนวพุทธจิตวิทยาคณะมนุษยฯ
8217719/2/67แต่งตั้งคกก.จัดทำหลักสูตรศาสตร์และศีลปะชีวิตตามแนวพุทธจิตวิทยาคณะมนุษ์
8317820/2/67คกก.จัดทำร่างขอบเขตของงานฯจ้างบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ LessPaperงปม.2567
8418120/2/67แต่งตั้งคกก.วิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตจตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว(พ.ศ.2567)
8518220/2/67แต่งตั่งคกก.ปรับปรุงหลักสูตร คม.จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (พ.ศ.2567)
8618312/1/67แต่งตั้งคกก.บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วส.นครลำปาง
8718412/1/67แต่งตั้งคกก.บริหารหลักสููตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา วส.อุบราชธานี วข.อุบลราชธานี
8818521/2/67คกก.วิพากย์หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา(ภาษาจีน)(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2567)วท.นานาชาติ
8918622/2/67คกก.พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาสันติศึกษา(หลักสูตรนานาชาติ)หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2567 วท.นานาชาติ
9018822/2/67คกก.จัดทำร่างขอบเขตงานฯการจ้างซ่อมกระจกห้องน้ำสนง.ห้องประชุมอาคารเรียนรวม อาคารวิทยบริการ หอประชุมมวก.และหอสมุดนานาชาติ
9118922/2/67คกก.จัดทำร่างขอบเขตของงานฯจัดจ้างซ่อมระบไฟฟ้าชั้น1อาคารพระสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์และอาคารพระพรหมบัณฑิต
9219022/2/67คกก.จัดทำร่างขอบเขตของงานฯจ้างซ่อมพื้นกระเบื้องห้องผู้บริหารชั้น2อาคารสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วท.นานาชาติ
9319222/2/67แต่งตั้งผอ.หลักสูตรประกาศนียบัตรจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ(ป.จพ.)ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยฯ
9419321/2/67แต่งตั้งคณธกก.กำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงกระจกห้องประชุมอาคารหอพักสิสิตนานาชาติบี งปม.2567
9519422/2/67คกก.จัดทำร่างขอบเขตของงานฯจ้างพิมพ์ใบประกาศนียบัตรและแฟ้มใส่ใบประกาศนียบัตรปีพ.ศ.2567
9619522/2/67คกก.ดำเนินการสอบวัดผลการศึกษาระดับปริญญาตรี(ส่วนกลาง)ปีการศึกษา2566 ภาคการศึกษาที่ 2
9719822/2/67คกก.จัดทำร่างขอบเขตของงานฯการจ้างเหมาซ่อมรถตู้เลขทะเบียน นค7013 หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ งปม.2567
9819923/2/67แต่งตั้งคกก.กำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯระยะที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) ระยะยาว 15 ปี
9920023/2/67คกก.การพิพากษ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาสันติศึกาา(หลักสูตรนานาชาติ)หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2567 วท.นานาชาติ
10027223/2/67แต่งตั้งคกก.ยกร่างระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการจ่ายค่าพาหนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
10127323/2/67แต่งตั้งผู้ประสานงานหลักสูตรประกาศนียบัตรจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ(ป.จพ.)ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยฯ
10227429/2/67แต่งตั้งคกก.กำกัับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
10327429/2/67คกก.กำกับดูแลประเมินคุณธรรมความโปร่งใส มจร ปีงบประมาณ 2567
10427523/2/67คทง.โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรฯ สปป.ลาวหลักสูตร พธ.บ.การจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ปีการศึกษา2566
10527623/2/67คกก.สอบวัความรู้ภาษาต่างประเทศสำหรับนิสิตปริญญาเอก งปม.2567
10627819/2/67แต่งตั้งผู้รก.ในตำแหน่่งผอ. ผศ.ดร.พรเศรษฐี วุฒิปัญญาอิสกุล
10727929/3/67แต่งตั้งคกก.ประจำวิทยาลัย วส.นครราชสีมา
1082801/3/67แต่งตั้งคกก.ดำเนินงานพิธีเปิดป้ายอาคารอเนกประสงค์ พระพรหมเวที สุเทพ ผุสฺสธมฺโม ลูกแม่ตุ้ย บุษบก
1092811/3/67แต่งตั้งผศ. ดร.ชยาภรณ์ สุขประเสริฐ วส.ชัยภูมิ
1102821/3/67แต่งตั้งผศ. พระครูสังฆรักษ์เอกลักษณ์ อชิโต,ดร. คณะสังคมศาสตร์
1112831/3/67แต่งตั้งผศ. ดร.สุภัทรชัย สีสะใบ
1122841/3/67แต่งตั้งผศ. ดร.สุมาลี บุญเรือง คณะสังคมศาสตร์
1132851/3/67แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ผศ,ดร.อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า คณะสังคมศาสตร์
1142861/3/67แต่งตั้งคกก.จ้างพิมพ์หนังสืออรรถกถาภาษาไทย พระสุตันปิฎก ปีงบประมาน พ.ศ. 2567
1152871/3/67คกก.จัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางสำหรับการจ้างพิมพ์หนังสือพจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทยปี๒๕๖๗
1162904/3/67คณะอนุกก.ประเมินผลการสอนฯ ดร.ลำพอง กลมกูล
1172914/3/67คกก.ดำเนินงานโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรฯสปป.ลาว ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ปีการศึกษา2566
1182924/3/67คณะอนุกก.ประเมินผลการสอนฯผศ.ดร.ปัณณธร เธียรชัยพฤกษ์ วส.ราชบุรี
1192934/2/67คกก.ปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรพระพุทธศาสนา
1202944/2/67คกก.ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาบาลี
1212954/2/67คกก.ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา
1222964/2/67คกก.ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรพระไตรปิฎกศึกษา
1232984/3/67แต่งตั้งคกก.กำหนดราคากลางจ้างพิมพ์ซองใส่เอกสารและกระดาษตรา ปีงบประมาณ พ.ศ.257
1242994/3/67คกก.จัดทำร่างขอบเขตของงานฯจ้างพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ(MIS)ระยะที่1กองแผน งปม.2567
1253004/3/67แต่งตั้งคกก.ตรวจประเมินความพร้อมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
1263015/3/67แต่งตั้งรก.แทนรองหัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน นายเอกลักษณ์ เทพวิจิตร
1273035/3/67คกก.ดำเนินการสอบคัดเลือกฯคณาจารย์ลูกจ้าง
1283055/3/67คกก.ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งฯ-เจ้าหน้าที่ลูกจ้าง
1293075/3/67แต่งตั้งคกก.ตรวจรับพัสดุจ้างบำรุงระบบสารสนเทศ
1303086/3/67แต่งตั้งคกก.กำหนดราคากลางซื้อครุภัณฑ์ 2 เครื่อง สนง.อธิการบดี ปีงบประมาณ 2567
13130920/2/67แต่งตั้งคณะอนุกก.ประกันคุณภาพการศึกษา ประจำวิทยาเขตขอนแก่น
13231021/2/67คกก.พัฒนาหลักสูตร พธ.ม.สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา
13331228/2/67แต่งตั้งผู้ทรงคุุณวุฒิตรวจสอบบทความของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมฯ
1343136/3/67คกก.จัดทำรายละเอียดคุณลักษณธฯจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ
1353146/3/67คกก.บริหารหลักสูตร พธ.ม.สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตศึกษา วส.อุบลราชธานี
1363166/3/67คกก.พัฒนาหลักสูตร(PLOs)หลักสูตร พธ.ม.สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วส.พุทธโสธร
1373176/3/67คกก.พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2567
1383186/3/67คกก.พัฒนาหลักสูตร พธ.บ.สาขาวิชการจัดการเชิงพุทธหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2567
1393196/3/67คกก.ปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2567
14032011/3/67แต่งตั้งคกก.ผู้ทรงฯพิจารณาผลงานทางวิชาการ ระดับศาสตราจารย์
14133218/3/67คกก.บริหารโรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
14233318/2/67คกก.บริหารมหาจุฬาบรรณาคาร
14333418/3/67คกก.บริหารอาคารอาคันตุกะ 92 ปี ปัญญานันทะ
14433518/3/67คกก.บริหารสำนักพิมพ์ มจร
14533618/3/67แต่งตั้งรองประธานกก.นโยบายวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
14633718/3/67แต่งตั้งผช.เลขาคกก.นโยบายวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย พ.ม.ถาวร ถาวรเมธี,ดร.
14733818/3/67แต่งตั้งผู้รก.แทนผู้จัดการ-โรงมพิมพ์ มจร-มหาจุฬาบรรณาคาร-สำนักพิมพ์ มจร.-อาคารอาคันตุกะ 92ปีปัญญานันทะ
14833918/3/67คกก.กำหนดราคากลางเหมารถบัสปรับอากาศ2ชั้นโคงการอบรมพระธรรมทูต 2567
14934018/3/67คกก.กำหนดราคากลางจ้าตัดชุดสูทปักตรามหาลัยโครงการพระธรรมทูต พ.ศ.2567
1503456/3/67แต่งตั้งเลขาหลักสูตร พธ.ม.สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธภาครัฐศาสตร์คณะสังคมฯ ผศ.ดร.สุภัทรชัย สีสะใบ
15135818/3/67คกก.บริหารหลักสูตร พธ.ม.สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วส.อุบลราชธานี
15235918/3/67อนุกก.ปรเะเมินผลการสอนของผู้เสนอผลงานฯ วส.พุทธชินราช ดร.ณัฏยาณี บุญทองคำ
15336118/3/67คกก.บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา วส.พุทธชินราช
15436718/3/67คณะอนุกก.ปรเะกันคุณภาพการศึกษา วส.พุทธชินราช
15536818/3/67แต่งตั้งรองผอ.กองกลาง น.ส.กมลวรรณ ปั้นขาว
15637318/3/67แต่งตั้งผอ.หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตคณะสังคม ผศ.ดร.ประเสริฐ ลิ่มประเสริฐ
15737518/3/67คกก.ดำเนินงานโครงการสัมมนาวิชาการ พธ.ด.สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2566
15837618/3/67คกก.ดำเนินงานโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรฯพธ.ด.สาขาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา2566
15937718/3/67คกก.วิพากษ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาศาสนาและปรัชญา หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗
16037818/3/67คกก. ประเมินคุณภาพและประเมินประสิทธิภาพการสอนและเอกสารคำสอน ของ ผศ.ดร.สมโภช ศรีวิจิตร
16137913/3/67คกก.แต่งตั้งคกก.ผู้ทรงฯกลั่นกรองคุณภาพหนังสือ English for Communication
16238013/3/67คกก.ประเมินคุณภาพและประเมินประสิทธิภาพการสอนและเอกสารคำสอน ของ ดร.ศักดิ์ชัย โพธิ์ชัย
16338112/3/67คกก.พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๘
16438218/3/67แต่งตั้งคกก.ตรวจประเมิินคุณภาพการศึกษาภายใน
16538313/3/67คกก.ดำเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศการศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคม ปี2566
16638411/3/67แต่งตั้งผู้รก.ในตำแหน่งเลขาสำนักงานคณบดีคณะมนุษยฯ พระธัชฑล รกฺขิโต รก.ในตำแหน่งเลขาสำนักงานคณบดี
16738520/3/67คกก.กำหนดราคากลางจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ2ชั้น พ.ศ.2567
16838620/3/67คกก.กำหนดราคากลางจ้าทำกระเป๋าอเนกประสงค์โครงการพระธรรมทูต งปม.2567
16938720/3/67แต่งตั้งผู้รก.ในตำแหน่งรองผูอำนวยการ พ.ม.อภิสิทธิ์ วิริโย
17038820/3/67แต่งตั้งผู้รก.ในตำแหน่งรองผอ. ผศ.รังสิทธิ วิหกเหิน
17138920/3/67ให้ผู้บริหารระดับผอ.พ้นจากตำแหน่ง พ.ม.ไฮ้ ธมฺมเมธี,ดร.
17239020/3/67ให้ผู้บริหารระดับผอ.พ้นจากตำแหน่งพระราชรัตนเวที,ดร.
17339120/3/67คกก.กำหนดราคากลางซื้ออุปกรณ์การเรียนนักเรียน(กระเป๋า) ปีการศึกษา2567
17439220/3/67คกก.กำหนดราคากลางซื้อวัสดุการศึกษา (หนังสือเรยน) งปม.2567
17539320/3/67คกก.กำหนดราคากลางซื้อผ้าไตรจีวรสำหรับนักเรียน 2567
17639421/3/67แต่งตั้งคกก.สรรหาคกก.พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) มจร
17739521/3/67ให้ผู้บริหารพ้นจากตำแหน่ง เลขาหลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว
17839722/3/67คกก.กำหนดราคากลางจัดซื้อฟ้าปูที่นอนหลอกหมอนฟ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดเท้าอาคาร 932567
17939922/3/67คกก.พิจารณาศึกษาการขอใช้พื้นที่ศูนย์พัฒนาแคมป์สน มจร
18040022/3/67คกก.จ้างและตรวจรับพัสดุการจ้างพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ(MIS)ระยะที่1 กองแผน พ.ศ.2567
18140120/3/67คกก.ดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษแก่บุคลากร มจร และข้าราชการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
18240225/3/67คกก.ตรวจความพร้อมการเปิดหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ ณ วัดอินทาราม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
18340322/3/67คกก พิจารณาร่าง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Mou) ระหว่าง มจร กับสถาบันหรือองค์กรภายในประเทศ
18440519/3/67คกก.จััดทำแผนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนิสิต มจร
18541325/3/67คณะอนุกก.บริหารงานบุคคลประจำวิทยาเขตอุบลราชธานี
18641425/3/67แต่งตั้งคณะอนุกก.บริหารงานบุคคลประจำวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
18741525/3/67แต่งตั้งรองผอ.มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทฯ ผศ.ดร.สุพิชฌาย์ พรพิชณรงค์
18841825/3/67คกก.บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา วส.เชียงราย
18941925/3/67คกก.พัฒนาหลักสูตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2567 วข.พะเยา
19042026/3/67แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธฯ รศ.ดร. สุเทพ พรมเลิศ
19142125/3/67คกก.บริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา วส.ขอนแก่น
19242226/3/67คณะอนุกก.การเงินและทรัพย์สิน วส.ร้อยเอ็ด
19342326/3/67คณะอนุกก.การเงินและทรัพย์สิน วส.พุทธชินราช
19442927/3/67คกก.จัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลางฯฯจ้างเหมารถตู้สำหรับคทง.และผู้เข้าอบรมผู้บริหารระดับต้นงปม.2567
19543027/3/67แต่งตั้งรศ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ สังกัดคณะสังคมศาสตร์ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร,ผศ.ดร.
19643127/3/67แต่งตั้งผศ.กฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ สังกัดคณะสังคมศาสตร์ อ.สมศักดิ์ สุกเพ็ง
19743227/3/67แต่งตั้งผศ.สาขา วิชาบริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ สังกัด วส.สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ พระครูโกศลธรรมานุสิฐ,ดร.
19843327/3/67แต่งตั้งผศ.สาขาวิชาบริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ สังกัดคณะสังคมศาสตร์ พระครูวิโรจน์กาญจนเขต,ดร
19943427/3/67แต่งตั้งผศ.สาชาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สังกัด วส.นครสวรรค์ อ. ดร.รัตติยา เหนืออำนาจ
20043527/3/67แต่งตั้ผศ.สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สังกัด วส.ร้อยเอ็ด อ. ดร.สนุก สิงห์มาตร
20143627/3/67แต่งตั้ผศ.สาขาวิิชาสังคมวิทยา อนุสาขาวิชาการพัฒนาสังคม สังกัด วส.เชียงใหม่ อ. ดร.ทิพาภรณ์ เยสุวรรณ์
20243727/3/67แต่งตั้งผศ.สาขาวิิชารัฐศาสตร์ สังกัด วส.ชัยภูมิ อ. ดร.สุเนตร ธนศิลปพิชิต
20343827/3/67แต่งตั้งผศ.สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สังกัดวส.ขอนแก่ พ.ม.ณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี,ดร.
20443927/3/67แต่งตั้งผศ.พิเศษ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ สังกัด คณะสังคมศาสตร์ พระครูวิมลสุวรรณกร,ดร
20544027/3/67แต่งตั้งผศ.พิเศษ สาขาวิิชาพระพุทธศาสนา สังกัดคณะพุทธฯ อ. ดร.จุฑารัตน์ ทองอินจันทร์
20644227/3/67มอบหมายผู้จัดทำแบบรูปแบบรายการงานก่อสร้างราคางานจ้างก่อสร้างอาคารหอฉัน วส.ระยอง ปี๒๕๖๗
20744227/3/67มอบหมายผู้จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง วส.ระยอง ปีงบประมาณ 2567
20844327/3/67คกก.จัดทำรูปแบบรายงานก่อสร้าง และคกก.กำหนดราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์รูปโดมวข.ขอนแก่น
20944427/3/67มอบหมายผู้จัดทำแบบรูปแบบรายการงานก่อสร้างการประกวดราคางานจ้างปรับปรุงอาคารเรียนอเนกประสงค์ วข.อุบลราชธานีปี๒๕๖๗
21044427/3/67มอบหมายผู้จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างจ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ วข.อุบลราชธานี
21144527/3/67แต่งตั้งคกก.กำหนดราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารเรียนอเนกประสงค์ วข.อุบลราชธานี 2567
21244627/3/67แต่งตั้งคกก.พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็ฏทรอนิกส์ วข.อุบราชธานี 2567
21346428/3/67คกก.จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะฯการจัดซื้อไฟฟ้าโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งโครงการอบรมพระธรรมทูตฯรุ่นที่ 30 งปม.2567
21446821/3/67คกก พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มจร.นครราชสีมา
21548429/3/67คกก.พัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสศาสตร์มหาบัณฑิต วส.สุพรรณบุรีฯ
21649129/3/67คกก.จัดทำร่างขอบเขตของงานฯสำหรับการจ้างเหมาซ่อมรถตู้ทะเบียน นค 7013 คณะสังคมศาสตร์ งปม.2567
2174923/4/67คกก.จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะฯการจัดซื้อแก๊สหุงต้มอาคร92ปีปัญญานันทะ งปม.2567
21849329/3/67คกก.จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลางฯซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวอาคาร92ปีฯ งปม.2567
21949429/3/67คกก.จัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางฯซ่อมบำรุงอาคาร92ปีปัญญานันทะ งปม.2567
22049729/3/67แต่งตั้งคกก.กำหนดราคากลางปรับปรุุงห้องประชุมกองกลางฯปี พ.ศ.2567
22151029/3/67แต่งตั้งผู้รก.ในตำแหน่งผอ.สำนักทะเบียนฯ พระครูศรีสิทธิบัณฑิต,ดร.(ถวิล) กลฺยาณธมฺโม
22251129/3/67แต่งตั้งผู้รก.ในตำแหน่งผู้อำนยการสำนักส่งเสริมฯ พระสุธีวีรบัณฑิต,รศ.(โชว์) ทส์สนีโย นามสกุล ผลเจริญ
22351229/3/67แต่งตั้งผู้รก.ในตำแหน่งผอ. วส.ชัยภูมิ พระศรีสัจญาณมุนี,ผศ.(สุมินทร์) ยติกโร
22451329/3/67แต่งตั้งผู้รก.ในตำแหน่งดู้อำนวยการ วส.ระยอง พระครูเกษมอรรถากร(วิรัต) อุปสนฺโต(หนาแน่น)
22551429/3/67แต่งตั้งผู้รก.ในตำแน่งผอ. วส.เพรบุรี พระวิสุทธิวรกิจ(เสน่ห์) ธมฺมรํสี
22651529/3/67แต่งตั้งผู้รก.ในตำแหน่งผอ. วส.อุทัยธานี พระราชอุทัยโสภณ(นมัส) สมชาโน (สะอาด)
22751629/3/67แต่งตั้งผู้รก.ในตำแหน่งผอ. วส.สุราษฎ์ธานี พระครูปริยัติคุณาวุธ(เสรี) ภูริปญฺโญ (รักเจริญ)
2285174/4/67คกก.ดำเนินงานโครงการส่งเสริมประเพณีและเอกลักษณ์ของส่วนงาน ค.ม.สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษาคณะครุฯ ปีการศึกษา2566
2295184/4/67คกก.ดำเนินงานโครงการส่งเสริมประเพณีและเอกลักษณ์ของส่วนงาน ค.ด.สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ปีการศึกษา2566
23051929/3/67แต่งตั้งผอ.โรงเรียนสาธิต พระปัญญาวชิราภรณ์(สุพนธ์) ปญฺญาวโร
2315224/4/67คกก.จัดทำร่างขอบเขตของงานฯโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่30 งปม.2567
2325234/4/67คกก.พัฒนาคุณภาพวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
2335245/4/67แต่งตั้งคกก.พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ
23452529/3/67คกก ดำเนินงานโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานต่างประเทศ ณสาธารณรัฐสิงคโปร์ หลักสูตรพธ.ด.สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
2355269/4/67คกก.บริหารหลักสูตรวุฒิบัตร หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
2365279/4/67คกก.ผู้ทรงฯกลั่นกรองบทความนิตยสารพุทธจักรฉบับพิเศษเนื่องในพิธีฉลองวิสาขบูชาโลกและวันอาสาฬหบูชา2567
23752829/3/67คกก.ดำเนินงานนิตยสารพุทธจักรฉบับพิเศษเนื่องในวันวิสาขบูชาโลกและวันอาสาฬบูชา2567
2385299/4/67คกก.จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างสำหรับงานจ้างก่อสร้างอาคารหอสมุดฯวข.บาฬีศึกษาพุทธโฆสฯ 1 หลัง งปม.2567
2395309/4/67คกก.กำหนดราคากลางสำหรับการประกวดราคาก่อสร้างอาคารหอสมุดฯ วข.บาฬีศึกษาพุทธโฆสฯ งปม.2567
24054217/4/67คกก.จัดทำร่างขอบเขตของงานฯจ้างทำแฟ้มปกวุฒิบัตรโครงการอบรมพระธรรมทูตสายจ่างประเทศรุ่นที่30 งปม.2567
24154529/3/67คกก.พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษาคณะครุ
24255719/4/67แต่งตั้งผู้รก.ในตำแหน่งรองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์ พระราชวิมลโมลี(มานพ ปิยสีโล) นามสกุล เจือจันทร์
24355829/3/67คกก.ประจำวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
24456019/4/67คกก.จัดทำแผนพัฒนาสถาบันวิปัสสนาธุระ
2455991/4/67คกก.จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะฯจัดซื้อวัสดุสำนักงานส่วนงานบริหารสำนักส่งเสริมฯ
24660126/4/67คกก.สอบวัดความรู้ภาษาต่างประเทศ(บาลี)นิสิตระดับปริญญาเอกสาขาพุทธรวัตกก.สื่อสารและสาขาจิตวิทยาชีวิตและความตายงปม.2567
24760524/4/67คกก.ตรวจรับพัสดุและควบคุมงานสำหรับการประกวดราคาจ้างติดตั้งโซล่าเซลล์อาคารเรียนรวมและอาคารหอสมุดเทคโนโลยีฯ
24860927/4/67แต่งตั้งคกก.ประจำวิทยาลัยสงฆ์เลย
24961025/4/67แต่งตั้งผู้รก.ในตำแหน่งผอ.สำนักวิชาการ พ.ม.ไฮ้ ดร. ธมฺมเมธี(แซ่ฉั่ว)
25061125/4/67แต่งตั้งผู้รก.ในตำแหน่งผอ. วส.นครสวรรค์ พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ,รศ.ดร.(ธานี) สุขโชโต
25161225/4/67แต่งตั้งผช.อธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป วข.นครสวรรค์ ผศ.ดร.ศิริโรจน์ นามเสนา
25261425/4/67รก.ผอ.หลักสูตร พธ.ม.สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา คณะพุทธศาสตรื พระครูสิริรัตนบัณฑิต สุขวฑฺฒโน(แก้วมณี)
25361825/4/67ให้ผู้บริหารพ้นจากตำแหน่ง พะรครูศรีสุธรรมวินิฐ,รศ.ดร.(ธานี) วข.นครสวรรค์
25461925/4/67ให้ผู้บริหารพ้นจากตำแหน่ง ผศ.ดร.อานนท์ เมธีวรฉัตร วข.นครสวรรค์
25563026/4/67คกก.ดำเนินงานประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่19และพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกปีพ.ศ.2567
25663729/3/67คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอบผู้เสนอผลงานทางวิชาการผศ.สาขาวิชารัฐศาสตร์
25763830/4/67คกก.จัดทำร่างขอบเขตของงานฯจ้างบริการงานซ่อมบำรุงอาคาร92ปีงปม.2567
25863930/4/67คกก.จัดทำร่างขอบเขตของงานฯจ้างเหมาซ่อมบำรุงลิฟต์อาคาร92ปีงปม.2567
25964030/4/67คกก.จัดทำร่างขอบเขตของงานฯจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและบัตรจดนามผู้เข้าพักอาคาร92ปีงปม.2567
26064510/4/67แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปพระราชรัตนเวทีผศ.ดร
2616648/5/67คกก.บริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนากรรมฐาน(หลักสูตรนานาชาติ)หลักสูตรใหม่๒๕๖๗วิทยาลัยพระธรรมทูต
2626929/5/67คกก.บริหารจัดการเกี่ยวกับภาษาของ วส.ลำพูน
26371911/5/67คกก.บริหารหน่วยวิทยบริการคณสังคมศาสตร์ วัดอินทาราม จ.สมุทรสาคร
26475719/4/67แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ดร.วราพร องคะลอย คณะสังคมศาสตร์