สถิติบุคลากรและลูกจ้างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สถิติบุคลากรและลูกจ้างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔

********************

*ดูรายงานต้นฉบับ