กลุ่มงานสารบรรณ

ภาระงานกลุ่มงาน

  • การรับ-ส่ง
  • จัดเก็บ ค้นหา
  • ร่าง-โต้ตอบ เวียน หนังสือ-เอกสาร
  •  เสนอผู้บริหารพิจารณาลงนาม อนุมัติ สั่งการ ให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ
  •  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรในกลุ่มงาน

๑. พ.ม. ประยูร ธีรวโร นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติงานที่สำนักงานอธิการบดี)
๒. น.ส. ธารารัตน์ ศรีชุ่มอำนาจ นักจัดการงานทั่วไป
๓. น.ส. วรรณา นอกไธสง นักจัดการงานทั่วไป
๔. นักจัดการงานทั่วไป (ยังไม่กำหนดตำแหน่ง)
๕. นักจัดการงานทั่วไป (ยังไม่กำหนดตำแหน่ง)

สารสนเทศงานสารบรรณ