• คำสั่งแต่งตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๔
ที่เลขคำสั่งสั่ง ณ วันที่ชื่อคำสั่ง ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
11311/1/2564แต่งตั้ง รก.ผอ.สน.วิชาการ วส.พุทธปัญญาฯ พ.ม.เฉลิมชัย ฐานสิริ(เล็กจินดา)
21411/1/2564แต่งตั้ง รก.รองผอ.สน.วิชาการ วส.พุทธปัญญาฯ นางสาวกฤติยา ถ้ำทอง
32114/6/2564คกก.ประกันคุณภาพประจำกองคลังและทรัพย์สิน
4239/1/2564แต่งตั้ง รก.ผอ.สนง.วิทยาลัย วส.บาฬีศึกษาพุทธโฆสฯ นายสมบูรณ์ จารุณะ
52415/1/2564แต่งตั้ง รก.ผอ.สน.วิชาการ วข.บาฬีศึกษาพุทธโฆสฯ พระศรีสุทธิเวที,ผศ.ดร.
62515/1/2564แต่งตั้ง รก.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วข.บาฬีศึกษาพุทธโฆสฯ พระปัญญารัตนากร,ดร.
72615/1/2564แต่งตั้ง รก.ผอ.สนง. วข.บาฬีศึกษาพุทธโฆสฯ นางสุพิชฌาย์ พรพิชณรงค์
82715/1/2564แต่งตั้งรองผอ.ฝ่ายวิชาการ วส.ปัตตานี พ.ม.สมคิด สมฺปนฺโน(อินทร์แก้ว)
92815/1/2564แต่งตั้งผอ.สน.วิชาการ นางสิริกมล ทองเชื้อ ผอ.สนง.วิทบาลัย นางสาวปรามนอม ดีอาจ วส.พุทธชินราช
102915/1/2564ให้ผู้บริหารระดับผอ.พ้นจากตน. พ.ม.ภัทรวัฒน์ มหาคุเณสี(เทพนรินทร์) วข.พะเยา
113015/1/2564แต่งตั้ง รก.ผอ. วส.นครลำปาง นายณรงค์ ปัดแก้ว พระครูสังฆรักษ์ศุภณัฐ ภูริวฑฺฒโน(คำชุม)
123215/1/2564แต่งตั้งอนุกก.ประกันคุณภาพการศึกษา วส.มหาสารคาม
133315/1/2564แต่งตั้ง คกก.พัฒนาหลักสูตร พธ.ม.สาขาการจัดการเชิงพุทธหลักสูตรปรับปรุง 2564
143415/1/2564แต่งตั้ง คกก.ดำเนินงานโครงการสัมนาวิชาการเรื่องวิทยาศาสตร์กับพระพุทธศาสนาหลักสูตรพธ.ด.สาขาการจัดการเชิงพุทธ
153515/1/2564แต่งตั้ง คกก.คัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12(รอบพิจารณาเอกสาร)
163615/1/2564แต่งตั้งคกก.ดำเนินการสอบคัดเลือกฯประเภทวิชาการ อัตราจ้าง วส.พุทธปัญญาฯ 3อัตรา
173718/1/2564แต่งตั้งคกก.สอบวัดความรู้ภาษาต่างประเทศสำหรับนิสิตปริญยาเอกประจำปีงบฯ2564
183818/1/2564แต่งตั้งคกก.ประเมินและพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร พธ.บ.สาขาบาลีสันสกฤต
193918/1/2564แต่งตั้งคกก.ประเมินและพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร พธ.บ.สาขาพระพุทธศาสนา
204018/1/2564แต่งตั้งคกก.ประเมินและพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร พธ.บ.สาขาวิปัสสนาภาวนา
214118/1/2564แต่งตั้งคกก.ประเมินและพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร พธ.ม.สาขาพระไตรปิฎกศึกษา
224218/1/2564แต่งตั้งคกก.ประเมินและพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร พธ.ด.สาขาศาสนา
234318/1/2564แต่งตั้งคกก.ประเมินและพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร พธ.บ.สาขาศาสนา
244418/1/2564แต่งตั้งคกก.ประเมินและพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร พธ.ม.สาขาศาสนาเปรียบเทียบ
254518/1/2564แต่งตั้งคกก.ประเมินและพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร พธ.บ.สาขาปรัชญา
264620/1/2564ลาออกจากตน.ผอ.กองวิชาการ รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง
274722/1/2564แต่งตั้งคกก.ดำเนินการสอบคัดเลือกฯอัตราจ้างประเภทปฏิบัติการฯฯ วข.นครศรีธรรมราช เลขที่2718001
286325/1/2564แต่งตั้งคกก.ดำเนินการสอบคัดเลือกฯอัตราจ้างประเภท วิชาการ วส.พุทธปัญญา เลขที่ 1587003
297527/1/2564แต่งตั้งคกก.ผู้ทรงฯกลั่นกรองคุณภาพหนังสือ การบริหารงปม.และการคลังสาธารณะ
307626/1/2564แต่งตั้งรก.ในตน.ผอ. กองวิชาการ พ.ม.ขวัญชัย ปุตฺตวิเสโส(บุตรวิเศษ)
317727/1/2564แต่งตั้งผู้ทรงฯพิจารณาผลงานทางวิชาการ(Peer Review)ในการประชุมวิชาการระดับชาติคณะพุทธ ครั้งที่3
327827/1/2564แต่งตั้งบรรณาธิการโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะพุทธ ครั้งที่ 3
338429/1/2564แต่งตั้งคกก.พัฒนาหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต วส.ปัตตานี
348829/1/2564แต่งตั้งคกก.บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา วส.บุรีรัมย์
3512222/1/2564แต่งตั้งคกก.พัฒนาหลักสูตร พธ.ด.และพธ.ม. บัณฑิตวิทยาลัย
361236/2/2564มอบอำนาจและหน้าที่ให้รองอธิการบดี สั่งการ กำกับดูแลและรับผิดชอบงานแทนอธิการบดี(เพิ่มเติม)ฯ
371246/2/2564แต่งตั้งคกก.จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะฯการซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำสำนักส่งเสริมฯปีงบฯ2564
381256/2/2564แต่งตั้งที่ปรึกาาอธิการบดีด้านแผนยุทธศาสตร์ นายสุรพล เพชรวรา
391329/2/2564แต่งตั้งคกก.ประจำ วส.พุทธชินราช
4013410/2/2564แต่งตั้งผอ. สนง.วส.พิจิตร นางสาววรรณวรางค์ โพธิคามบำรุง
4113510/2/2564แต่งตั้งรองผอ.ฝ่ายบริหาร วส.พิจิตร พระครูวิโชติสิกขกิจ(ณรงค์ กิตฺติธโร)
4213610/2/2564 แต่งตั้งผอ.สนง.วส.สุพรรณฯ นายมานพ ปานสุวรรณ
4313710/2/2564แต่งตั้งรองผอ. ฝ่ายบริหาร วส.สถพรรณฯ พระครูโสภณวีรานุวัตร(นิคม ณฏฺฐวโร)
4414010/2/2564แต่งตั้งคกก.ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร พธ.ด. สาขาปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย(เพิ่มเติม)
4514110/2/2564แต่งตั้งผู้ทรงฯพิจารณาผลงานทางวิชาการ ประเภท หนังสือ ดร.นันทพล โรจนโกศล
4614210/2/2564แต่งตั้งผู้ทรงฯพิจารณาผลงานทางวิชาการ ดร.นันทพล โรจนโกศล
4714310/2/2564แต่งตั้งรองผอ.ฝ่ายวิชาการ วส.สุพรรณฯ นางเพ็ญพรรณ เฟื่องฟูลอย
4814410/2/2564แต่งตั้งผอ.สน.วิชาการ วส.เพชรบุรี พระครูวิรุฬวัชรธรรม(ศิริชัย ฐานุตฺตโร)
4914510/2/2564แต่งตั้งผอ. สนง.วส.เพชรบุรี พระสมุห์อาคม อาคมธีโร (กุยแจนาค)
5014610/2/2564แต่งตั้งรองผอ.ฝ่ายวิชาการ วส.มหาสารคาม พ.ม.อรรถพงษ์ สิริโสภโณ (ศรีระวงษ์)
5114710/2/2564แต่งตั้ง รก.ผอ.สน.วิชาการ วส.ระยอง พระครูรัตนากรวิสุทธิ์ (สมหมาย จนฺทโก)
5214810/2/2564แต่งตั้งผู้รักษาในตน.ผอ.สนง.วส.ระยอง นายกฤษณะ เชียวเวช
5314910/2/2564แต่งตั้งรองผอ. วส.ระยอง นายสุเทพ เชื้อสมุทร
5415010/2/2564แต่งตั้งรก.ในตน.รองผอ. วส.สุราษฎร์ธานี พม.ดิลกรัศมี ฐิตจาโร
551519/2/2564แต่งตั้งผู่้จัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง จ้างออกแบบปกและอาร์ตเวิร์คปกหนังสือะรรมยุกต์ปีงบฯ2564
5615210/2/2564แต่งตั้งรองผอ.ฝ่ายวิชาการ วส.อุทัยธานี พระครูอุปกิตปริยัติโสภณ(สุข สุมงฺคโล)
5715415/2/2564แต่งตั้ง ผอ.หลักสูตร รปศ.มหาบัณฑิต วส.ร้อยเอ็ด ผศ.ดร.สุกานดา จันทวารีย์
5815515/2/2564แต่งัต้งเลขานุการหลักสูตร รปศ.มหาบัณฑิต วส.ร้อยเอ็ด ผศ.ดร.สยามพร พันธไชย
5915815/2/2564แต่งตั้งอนุกก.การเงินฯ วข.นครราชสีมา
6015915/2/2564แต่งตั้งอนุกก.การเงินฯ วส.เลย
6116015/2/2564แต่งตั้งบุคลากรตน.ปฏิบัติการฯระดับชำนาญการ พระอธิการศักดิ์ดา ฉนฺทโก
6216115/2/2564แต่งตั้งบุคลากรตน.ปฏิบัติการฯระดับชำนาญการ นายอุดม จันทิมา
6316215/2/2564แต่งตั้งคกก.ดำเนินการสอบฯ ตน.นักวิชาการการศึกษา สังกัดคณะมนุษย์ เลขที่ 0412002
6416415/2/2564แต่งตั้งคกก.ประเมินผลงาทางวิชาการและกรรมการประเมิรผลงานตามหน้าที่ครั้งที่1-2564
6516615/2/2564แต่งตั้งคกก.บริการวิชาการแก่สังคมด้านการอบรมคุณธรรม
6616715/2/2564แต่งตั้งคกก.ตรวจสอบและรับรองผลงานวิจัยของสถาบันวิจัย
6716816/2/2564แต่งตั้้งคกก.จริยธรรมการวิจัย มจร.
6817016/2/2564แต่งตั้งอาจารย์พิเศษทางด้านอภิธรรม
6917116/2/2564แต่งตั้งผู้ทรงฯกลั่นกรองบทความทางวิชาการ(Perr Review)การประชุมวิชาการระดับชาติฯ
7017216/2/2564แต่งตั้งบรรณาธิการเอกสารประชุมวิชาการระดับชาติงานมหกรรมแสดงผลงานทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่1วส.พุทธปัญญาฯ
7117617/2/2564แต่งตั้งคกก.พิจาณณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์,คกก.ตรวจรับพัสดุฯจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ พระนครศรีอยุธยาฯ
7217717/2/2564แต่งตั้งรก.รองผอ.ฝ่ายวิชาการ หน่วยวิทยบริการคณะพุทธ วัดหงษ์ประดิษฐารามจังหวัดสงขลา พ.ม.ศุภวัฒน์ ชุติมนฺโต(สุขดำ)
7317817/2/2564แต่งตั้งคกก.จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลางฯการจัดซื้อวัสดุซ่อมบำรุงและพัฒนาหอพักนิสิต A ปีงบฯ2564
7417917/2/2564แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ คณะสังคม พระครูพิศิษฎ์ประชานาถ
7518017/2/2564แต่งตั้งอาจารย์พืเศษ คณะสังคม พระครูวิมลสุวรรณกร
7618117/2/2564แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ คณะสังคม พระเอกลักษณ์ อชิโต
7718217/2/2564แต่งตั้งคกก.ประจำสถาบันพระไตรปิฏกศึกษา
7818317/2/2564แต่งตั้งคกก.ประจำสถาบันภาษา
7918417/2/2564แต่งตั้งคกก.ประจำสถาสบันวิปัสสนาธุระ
8019822/2/2564แต่งตั้งคกก.ดำเนินงานโครงการฝึกอบรมการเขียนบทความทางวิชาการและบทความวิจัยบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์คณะสังคม ปีฯ2563
8120224/2/2564แต่งตั้งคณะอนุกก.ประมินผลการสอนของผู้เสนอตน.ทางวิชาการฯรศ.สาขาบริหารธุรกิจ อนุสาขาการจัดการเชิงพุทธ พ.ม.กฤษฎา กิตติโสภโณ ผศ.ดร.
8220324/2/2564แต่งตั้งคณะอนุกก.ประมินผลการสอนของผู้เสนอตน.ทางวิชาการฯผศ. สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ดร.อเนก ใยอินทร์
8320424/2/2564แต่งตั้งคณะอนุกก.ประมินผลการสอนของผู้เสนอตน.ทางวิชาการฯผศ.พิเศษ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ นาวาเอกหญิง ดร.พัชรี พิพิธสุขสันต์
8420624/2/2564แต่งตั้งคกก.พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 (รอบพิจารณาเอกสาร)
8520724/2/2564แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4(รอบพิจารณาเอกสาร)
8620825/2/2564แต่งตั้งคกก.จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯสำหรับการจัดซื้อวัสดุอุปกรร์สำนักงานประจำกองนิติการ ปีงบฯ2564
8721225/2/2564แต่งตั้งคกก.และคณะทำงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯประจำปีงบฯ2564
882211/3/2564แต่งตั้งคณะทำงานจัดการสอบออนไลน์ E-testing
8922925/2/2564แต่งตั้งคกก.พัฒนาและปรับปรุงหนังสือประกอบการศึกษารายวิชา ปรัชญาเบื้องต้น
902322/3/2564ปรับปรุงกำหนดตน.วข.นครสวรรค์ (เลขที่ 1092001)
912472/3/2564เรื่องบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยประเภทปฎิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
922502/3/2564แต่งตั้งคกก.ประจำ วส.ชัยภูมิ
932513/3/2564แต่งตั้งคกก.บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา วข.เชียงใหม่
942524/3/2564แต่งตั้งคกก.จัดทำร่างขอบเขตของงานฯตรวจปรุ๊ฟ ออกแบบปก และขนส่งนิตยการพุทธจักร มีนาคม กันยายน 2564 ปี.งบฯ2564
9526025/2/2564แต่งตั้งอนุกก.พิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ฯ2564
962625/3/2564แต่งตั้งคกก.จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางฯจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำกองกิจการนิสิต ปีงบฯ2564
972659/3/2564แต่งตั้งคกก.จัดทำร่างของเขตของงานและราคากลางซ่อมบำรุงลิฟต์ภายในอาคารเรียนรวมโซนดี เครื่องที่ 1-2 งปม. 2564
982669/3/2564แต่งตั้งคกก.จัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลางงซ่อมบำรังลิฟต์ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 150 ปี สมเด็จพระปิยมหาราช งปม. 2564
992679/3/2564แต่งตั้งคกก.จัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลางพิมพ์นิตยสารพุทธจักร ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมฯ งปม. 2564
1002689/3/2564แต่งตั้งคกก.จัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลางพัฒนาระบบรับสมัครงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ งปม. 2564
1012699/3/2564แต่งตั้งคกก.จัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลางทำเว็บไซต์ส่วนงานบริหาร สถาบันภาษา งปม. 2564
1022709/3/2564แต่งตั้งคกก.จัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลางปรับปรุงสำนักงานIBSCงปม. 2564
1032719/3/2564แต่งตั้งคกก.จัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลางเหมาบริการรถตู้รับส่ง คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตฯ งปม. 2564
1042739/3/2564แต่งตั้งคกก.ดำเนินโครงการจัดสัมมนาผลงานวิชาการและผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔
1052749/3/2564แต่งตั้งคกก.พิจารณารางวัลผลงานวิจัยและนักวิจัยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓
1062759/3/2564แต่งตั้งคกก.กลั่นกรองบทความวิจัย (Peer Review) ในการประชุมสัมมนาผลงานวิชาการและผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔
1072889/3/2564แต่งตั้งอนุกก.การเงินและทรัพย์สินประจำวิทยาเขตแพร่
10829211/3/2564เปลี่ยนแปลงคกก.ตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน นครนายก
10929310/3/2564แต่งตั้งอนุกก.พิจารณาให้ทุนการศึกษามูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช(วาสนามหาเถระ)สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปี 2564
11029412/3/2564แต่งตั้งคกก.จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางซื้อเครื่องทำลายเอกสารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ งปม. ๒๕๖๔
11129512/3/2564แต่งตั้งคกก.จัดทำร่างขอบเขตของงานฯจ้างพิมพ์หนังสือ รายงานประจำปี2563ปีงบฯ2564
11229612/3/2564แต่งตั้งคกก.จัดทำร่างขอบเขตฯจ้างออกแบบปกและจัดวางรูปเล่มฯ ประจำฯ 2564
11329712/3/2564แต่งตั้งคกก.จัดทำรายละเอียดฯซื้อวัสดุในการทำบัตรนิสิต ส่วนทะเบียนนิสิต สำนักทะเบียนและวัดผล ปีงบฯ2564
11429812/3/2564แต่งตั้งคกก.จัดทำร่างขอบเขตของงานฯจ้างผลิตสื่อรายการโทรทัศน์ ส่วนงาน สนง.พระสอนฯประจำปีงบฯ2564
11529912/3/2564แต่งตั้งคกก.กำหนดราคากลางฯจ้างปรับปรุงห้องประชุม สนง.พระสอนฯ 1งาน
11630012/3/2564แต่งตั้งคกก.จัดทำร่างขอบเขตของงานฯจ้างดูแลบำรุงรักษาลิฟต์อาคาร วท.พุทธศาสตร์นานาชาติ ปีงบฯ2564
11730112/3/2564แต่งตั้งคกก.ตรวจสอบความพร้อมในการเปิดสอนหลักสูตร พธ.ม.สาขาพระพุทธศาสนา วศงพ่อขุนผาเมืองฯ
11830212/3/2564แต่งตั้งรก.ในตน.รองผอ.ฝ่ายบริหาร วส.พุทธปัญญาฯ พ.ม.บุญเลิศ อินทปญฺโญ(ช่วยธานี)
11930312/3/2564แต่งตั้งรก.ในตน.รองผอ.ฝ่ายวิชาการ วส.พุทธปัญญาฯ นายวันไชย์ กิ่งแก้ว
12030412/3/2564แต่งตั้งคกก.จัดทำร่างขอบเขตของงานฯจัดจ้างออกแบบและจัดรูปเล่มหนังสือฯประจำสนง.วท.นานาชาติประจำปีงบฯ2564
12130512/3/2564แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ นายกอปรลาภ อภัยศักดิ์
12230612/3/2564แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ นางจิระประภา คำราช วส.นครลำปาง
12330712/3/2564แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ นายนที ธรรมขันธา วส.ลำปาง
12430812/3/2564การแต่งตั้งคกก.ประจำสำนักวิชาการ วข.แพร่
12530917/3/2564แต่งตั้งคกก.ดำเนินงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคู่มือทำดุษฎีนิพนธ์วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์บัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ฯ
12631017/3/2564แต่งตั้งคกก.ดำเนินโครงการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุมหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมประจำปีงบฯ2563
12731117/3/2564แต่งตั้งคกก.จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯจัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ประจำกองคลังฯ ประจำปีงบฯ2564
12831218/3/2564แต่งตั้งคกก.บริหารโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลฯ ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
12931318/3/2564แต่งตั้งคกก.บริหารโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลฯ ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
13031418/3/2564แต่งตั้งคกก.บริหารโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลฯ ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
13131518/3/2564แต่งตั้งคกก.บริหารโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลฯ ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน
13231618/3/2564แต่งตั้งคกก.บริหารโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลฯ ต.ภูเขาทอง อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา
13331718/3/2564แต่งตั้งคกก.จัดทำร่างขอบเขตของงานฯจ้างออกแบบและพัฒนาเว็ปไซต์นิตยสารพุทธจักรออนไลน์ส่วนงานบริหารสำนักส่งเสริมฯปีงบฯ2564
13431818/3/2564แต่งตั้งคกก.ดำเนินการจัดโครงการอบรมด้านกฏหมายสำหรับผู้บริหาร
13531919/3/2564เปลี่ยนแปลงคกก.ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์มจร
13632019/3/2564แต่งตั้งคกก.ดำเนินงานโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณวัดบางอ้อยช้างและวัดชมภูเวก
13732119/3/2564แต่งตั้งคกก.ดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมจร 2564
13832322/3/2564แต่งตั้งคณะบรรณาอธิการคำประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และเข็มเกียรติคุณ มจร ประจำปี 2564
13932423/3/2564แต่งตั้งอนุกก.ประเมินผลการสอนของผู้เสนอผลงานทางวิชาการตน. ผศ. สาขารัฐประศาสนศาสตร์ พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ ดร. รศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล ดร.เพฯ
14032523/3/2564แต่งตั้งคณะดำเนินการโครงการวิจัยทุนสนับสนุนศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน)
14132725/3/2564แต่งตั้งคกก.ปรับปรุงหลักสูตร พธ.ม.สาขาพระพุทธศาสนา(หลักสูตรนานาชาติ) วท.พุทธศาสตร์นานาชาติ
14232825/3/2564แต่งตั้งคกก.ปรับปรุงหลักสูตร พธ.ด.สาขาพระพุทธศาสนา(หลักสูตรนานาชาติ) วท.พุทธศาสตร์นานาชาติ
14332931/3/2564แต่งตั้งคกก.ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพการสอนฯพ.ม.วิเชียร สิริวฑฒฺโน วส.พุทธโสธร
14433031/3/2564แต่งตั้งอนุกก.ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพการสอนฯ พระใบฎีกาพงษ์ศักดิ์ ขนฺติพโล
14533131/3/2564แต่งตั้งอนุกก.ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพการสอนฯ นายเจตนิพัทธ์ พิธิยานุวัฒน์
14633825/3/2564แต่งตั้งอนุกก.ประกันคุณภาพการศึกษา วส.นครลำปาง
14733926/3/2564แต่งตั้งเลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขา รปศ. ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี
14834026/3/2564แต่งตั้งเลขานุการหลักสูตร พธ.ด. สาขาการจัดการเชิงพุทธ ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว
14934126/3/2564แต่งตั้งเลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขารัฐศาสตร์ ผศ.ดร.ยุทธนา ปรานีต
15034226/3/2564แต่งตั้งเลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขา รปศ. ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง
15134326/3/2564แต่งตั้งรก.ในตน.ผอ.สำนักวิชาการหนองคาย
15235026/3/2564แต่งตั้งคกก.ตรวจสอบความพร้อมของการเปิดสอนหลักสูตร พธ.ด.สาขาพระพุทธศาสนา วข.สุรินทร์
15335126/3/2564แต่งตั้งผอ.ส่วนงานบริหาร สน.วข.เชียงใหม่ นายศรีมูล แสนเมืองมา
15435226/3/2564แต่งตั้งรักษาการในตน.รองผอ. รศ.วรวิทย์ นิเทศศิลป์
15535326/3/2564แต่งตั้งรก.ในตน.ผอ. พระครูปริยัติธำรงคุณ(กำธร)-นางสุภาภรณ์ โสภา
15635426/3/2564แต่งตั้งคกก.ประเมินและพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรพธ.บ. สาขาพระพุทธศาสนา
15735526/3/2564แต่งตั้งคกก.ประเมินและพัฒนาหลักสูตร พธ.บ. สาขาศาสนา
15835626/3/2564แต่งตั้งคกก.พธ.ม.สาขาพระพุทธศาสนา วส.นครน่าน
15937030/3/2564คกก.พพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหารายวิชากลุ่มพระพุทธศาสนาและหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ป.ตรี
16037231/3/2564แต่งตั้งคกก.ดำเนินการงานโครงการพัฒนาการเรียนรู้พระพุทธศาสนาฐานสมรรถนะสำหรับพระสอนศีลธรรม
1613747/4/2564แต่งตั้ง รก.ผอ.ส่วนงานวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาฯ พ.ม.วริทธิ์ธร วีเวที(จันทร์ชื่น)
1623757/4/2564แต่งตั้งอนุกก.งานบุคคลประจำ วข.อุบลราชธานี
1633767/4/2564แต่งตั้งอนุกก.บริหารงานบุคคล วข.นครราชสีมา
1643777/4/2564แต่งตั้งอนุกรรมการบริหารงานบุคคล วส.บุรีรัมย์
16538231/3/2564แต่งตั้งคกก.อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วส.มหาสารคาม
1663859/4/2564แต่งตั้งคกก.ประมินผลการทดลองปฏิบัติงานฯ วส.นครศรีธรรมราช เลขที่ 1201015
16739222/4/2564แต่งตั้งรก.ผอ.สนง.วิทยาเขตนครสวรรค์ นางสาวสุกัญญาณัฏฐ อบสิน
16840130/4/2564แต่งตั้งคกก.ประเมินผลการทดลองฯ ปฏิบัติการ วส.พ่อขุนผาเมืองฯ เลขที่ 6012002
16940230/4/2564แต่งตั้งรองผอ.วท.พุทธศษสตร์นานาชาติ พ.ม.เผื่อน กิตติโสภโณ(เฉลิมจาน)
17040330/4/2564แต่งตั้งรองผอ. วท.พพุทธศาสตร์นานาชาติ พ.ม.สมพงษ์ คุณากโร(อัญโญ)ผศ.ดร.
17140430/4/2564แต่งตั้งรองผอ.วท.พุทธศาสตร์นานาชาติ พ.ม.วีระศักดิ์ อภินนฺทเวที(แสนพงษ์)ดร.
17240530/4/2564แต่งตั้ง รก.รอง ผอ.วท.พุทธศาสตร์นานาชาติ พ.ม.สมพงษ์ คุณากโร(อัญโญ)
17340630/4/2564แต่งตั้ง รก.รองผอ.วท.พุทธศาสตร์นานาชาติ พ.ม.เผื่อน กิตฺติโสภโณ(เฉลิมจาน)ผศ.ดร.
17440730/4/2564แต่งตั้ง รก.รองผอ. วท.พุทธศาสตร์นานาชาติ ผศ.ดร.สานุ มหัทธนาดุลย์
17540830/4/2564แต่งตั้งคกก.ดำเนินการสอบคัดเลือกฯ วิชาการ วข.อุบลราชธานี
17640930/4/2564แต่งตั้้้งคกก.ดำเนินการสอบคัดเลือกปฏิบัติการ วข.อุบลราชธานี
17741130/4/2564ให้ผู้บริหารระดับรองผอ.พ้นจากตน. วส.นครลำปาง พ.ม.กีรติ วรกิตฺติ(ฉัตรแก้ว)
17841230/4/2564แต่งตั้งรองผอ.ฝ่ายวิชาการ วส.นครลำปาง พระครูสังฆรักษ์ศุภณัฐ ภูริวฑฺฒโน(คำชุม)
17941330/4/2564ให้ผู้บริหารระดับผอ.พ้นจากตน. วส.นครลำปาง ผอ.สน.วิชาการ
18041430/4/2564แต่งตั้ง รก.ผอ.สน.วิชาการ วส.นครลำปาง นายศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์
18141530/4/2564แต่งตั้งอนุกก.ประกันคุณภาพการสึกษา วส.ราชบุรี
18241730/4/2564แต่งตั้งคกก.ประเมินและพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร พธ.บ.สาขาพระพุทธศาสนา
18341930/4/2564แต่งตั้งผอ.หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพุทธนวัตกรรมการสื่อสาร (ภาคเสาร์-อาทิตย์)
18442030/4/2564แต่งตั้งผอ.หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพุทธนวัตกรรมการสื่อสาร (ภาคเสาร์-อาทิตย์)
18542130/4/2564แต่งตั้งคกก.ดำเนินการสอบฯ วิชาการ(อัตราจ้าง) วข.นครศรีธรรมราช
18642422/4/2564แต่งตั้งรก.ผอ.วส.นครสวรรค์ พระครูสรีสุธรรมนิวิฐ (ธานี)
1874285/5/2564แต่งตั้ง คกก.สอบคัดเลือกพระภิกษุสามาเณรและคฤหัสถ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี(ส่วนกลาง)ปีการศึกษา 2564
18842930/4/2564แต่งตั้งคณะทำงานการจัดสอบซ่อมเสริมระบบออนไลน์ E-Testing
1894337/5/2564แต่งตั้งคกก.ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(เพิ่มเติม)
19043415/5/2564แต่งตั้งคกก.ดำเนินการสอบคัดเลือกฯ ปฏิบัติการฯฯ(อัตราจ้าง) วส.พุทธปัญญาฯ
19143515/5/2564แต่งตั้งคกก.ดำเนินการสอบคัดเลือกฯ วิชาการ วข.ขอนแก่น
19243615/5/2564แต่งตั้งคกก.ดำเนินการสอบคัดเลือกฯ วิชาการ(อัตราจ้าง) วส.สุพรรณฯ
19343715/5/2564แต่งตั้งคกก.ดำเนินการสอบคัดเลือกฯ ปฏิบัติการฯฯ(อัตราจ้าง) วส.สุพรรณฯ
19443915/5/2564แต่งตั้งรก.ในตน.ผอ.ส่วนงานบริหาร นางสุพิชฌาย์ พรพิชณรงค์ วข.บาฬีศึกษาพุทธโฆสฯ
19544018/5/2564แต่งตั้ง คกก.ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน บัณฑิตวิทยาลัย
19644118/5/2564แต่งตั้ง คกก.ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะพุทธ
19744218/5/2564แต่งตั้ง คกก.ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะครุ
19844318/5/2564แต่งตั้ง คกก.ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษย์
19944418/5/2564แต่งตั้ง คกก.ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสังคม
20044518/5/2564แต่งตั้ง คกก.ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วข.หนองคาย
20144618/5/2564แต่งตั้ง คกก.ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วข.นครศรีธรรมราช
20244718/5/2564แต่งตั้ง คกก.ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วข.เชียงใหม่
20344818/5/2564แต่งตั้ง คกก.ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วข.ขอนแก่น
20444918/5/2564แต่งตั้ง คกก.ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วข.นครราชสีมา
20545018/5/2564แต่งตั้ง คกก.ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วข.อุบลราชธานี
20645118/5/2564แต่งตั้ง คกก.ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วข.แพร่
20745218/5/2564แต่งตั้ง คกก.ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วข.สุรินทร์
20845318/5/2564แต่งตั้ง คกก.ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วข.พะเยา
20945418/5/2564แต่งตั้ง คกก.ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วข.บาฬีศึกษาพุทธโฆส
21045518/5/2564แต่งตั้ง คกก.ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วข.นครสวรรค์
21145618/5/2564แต่งตั้งคกก.ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วส.เลย
21245718/5/2564แต่งตั้งคกก.ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วส.นครพนม
21345818/5/2564แต่งตั้งคกก.ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วส.ลำพูน
21445920/5/2564แต่งตั้งคกก.ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วส.พุทธชินราช
21546020/5/2564แต่งตั้งคกก.ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วส.บุรีรัมย์
21646120/5/2564แต่งตั้งคกก.ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วส.ปัตตานี
21746220/5/2564แต่งตั้งคกก.ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วส.พุทธโสธร
21846320/5/2564แต่งตั้งคกก.ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วส.นครลำปาง
21946420/5/2564แต่งตั้งคกก.ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วส.เชียงราย
22046520/5/2564แต่งตั้งคกก.ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วส.ศรีสะเกษ
22146620/5/2564แต่งตั้งคกก.ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วส.ราชบุรี
22246720/5/2564แต่งตั้งคกก.ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วส.พุทธปัญญาศรีทวารวดี
22346820/5/2564แต่งตั้งคกก.ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วส.พ่อขุนผาเมือง
22446920/5/2564แต่งตั้งคกก.ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วส.ร้อยเอ็ด
22547020/5/2564แต่งตั้งคกก.ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วส.ชัยภูมิ
22647120/5/2564แต่งตั้งคกก.ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วส.พิจิตร
22747220/5/2564แต่งตั้งคกก.ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วส.สุพรรณบุรี
22847320/5/2564แต่งตั้งคกก.ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วส.ระยอง
22947420/5/2564แต่งตั้งคกก.ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วส.มหาสารคาม
23047520/5/2564แต่งตั้งคกก.ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วส.สุราษฎร์ธานี
23147620/5/2564แต่งตั้งคกก.ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วส.อุทัยธานี
23247720/5/2564แต่งตั้งคกก.ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วส.เพชรบุรี
23347818/5/2564แต่งตั้งอนุกก.ประมินผลการสอนฯ พระคมสัน ฐิตเมธโส,ผศ.
23447918/5/2564แต่งตั้งอนุกก.ประเมินผลการสอนฯ ดาบตำรวจ ดร.ไทยมณี ไชนฤทธิ์
23548020/5/2564แต่งตั้งคกก.ส่งเสริมและพัฒนาวินัยนิสิต
23648124/5/2564คกก.จัดทำร่างขอบเขตของงานฯจัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ HPLaserjet 1 ชุด งปม.64
23748224/5/2564คกก.จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะฯซื้อหมึกสำนักงาน(ปริ้นเตอร์)กองกิจการพิเศษ งปม.64
23848324/5/2564คกก.จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะฯซื้อเร้าเตอร์ wifi หอพักนิสิตนานาชาติA งปม.64
23948424/5/2564คกก.จัดทำคุณลักษระเฉพาะฯซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศห้องเครือข่าย(เซิร์ฟเวอร์) งปม.64
24048524/5/2564คกก.จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะฯซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงงานไฟฟ้าภายนอกมหาวิทยาลัย งปม.64
24148624/5/2564คกก.จัดทำร่างของแขตของงานฯจ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบทะเบียนนิสิต งปม.64
24248725/5/2564คกก.จัดทำร่างขอบเขตของงานฯ เหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมคนขับ วท.พระธรรมทูต งปม.64
24348825/5/2564คกก.จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะฯซื้อผ้าไตรจีวี ร.ร.บาลีสาธิต งปม.64
24448925/5/2564คกก.จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะฯซื้ออุปกรณ์สำนักงาน ร.ร.บาลีสาธิต 39รายการ งปม.64
24549024/5/2564คกก.จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะฯซื้อสีทาอาคารมหาจุฬาอาศรม ปงม.64
24649124/5/2564คกก.จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะฯซื้อวัสดุเครื่องกรองน้ำ ร.ร.บาลีสาธิตจำนวน9รายการ งปม.64
24749224/5/2564คกก.จัดทำร่างขอบเขตของงานฯจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์
24849324/5/2564คกก.จัดทำร่างขอบเขตฯจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ วท.พระธรรมทูตปีงบฯ2564
24949527/5/2564แต่งตั้งผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสนาฯ ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก
25049627/5/2564คกก.จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯจัดซื้อครุภัณฑ์ มจร.(ส่วนกลาง) งปม.2565
25149727/5/2564คกก.จัดทำร่างขอบเขตของงานฯจ้างพิมพ์ทรานสคริปต์ภาษาไทยภาษาอังกฤษสำนักทะเบียนฯ 1งาน งปม.2564
25249827/5/2564เปลี่ยนแปลงคกก.ตรวจรับพัสดุฯจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำโซน วท.พุทธศาสตร์นานาชาติ 1
25349927/5/2564คกก.ดำเนินการสอบสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุฯ ปฏิบัติการฯ กองอาคารสถานที่ฯ เลขที่ 0023007
25450527/5/2564แต่งตั้งรักษาการในตน.ผอ.วิทยาลัยสงฆ์ชลบุรี พ.ม.สุชาติ ธมฺมกาโม,ดร.
25550627/5/2564คกก.ตรวจสอบหาข้อเท็จจริงกรณีบคลากรของมหาวิทยาลัยถูกกล่าวหาว่าคัดลอกผลงานทางวิชาการ
25650727/5/2564แต่งตั้งคกก.พัฒนาคุณภาพ( Improment Plan) ด้านบริการนิสิตและกิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปี ๒๕๖๒
25751028/5/2564แต่งตั้งคกก.จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงานและหมึกปริ้นเตอร์ คณะสังคม งปม. 2564
25851128/5/2564แต่งตั้งคกก.จัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลางย้ายเครื่องปรับอากาศมหาจุฬาบรรณาคาร ท่าพระจันทร์ งปม. 2564
25951228/5/2564แต่งตั้งคกก.จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางสำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเตอร์) ประจำกองวิชาการ
26051328/5/2564แต่งตั้งคกก.จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง สำหรับการจัดวัสดุสำนักงาน กลุ่มงานพัสดุ กองคลังทรัพย์สิน งปม. 2564
26151428/5/2564แต่งตั้งคกก.จัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลางเหมาขนของ ณ อาคารวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
26251528/5/2564แต่งตั้งคกก.จัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลางซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ประจำมหาจุฬาบรรณาคาร งปม. 2564
26351628/5/2564แต่งตั้งคกก.จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางซื้อย่าม โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๗ งปม.๒๕๖๔
26451728/5/2564แต่งตั้งคกก.จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางกระเป๋าอเนกประสงค์ โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ งปม. ๒๕๖๕
26551828/5/2564แต่งตั้งคกก.จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ประจำ ณ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร จ.เพชรบูรณ์
26651928/5/2564แต่งตั้งคกก.จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางจ้างเหมาถมดินและปรับที่ดินภูมิทัศน์ด้านหน้ารร.พอ.วันอาทิตย์ งปม.๒๕๖๔
26752028/5/2564แต่งตั้งคกก.จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางบำรุงรักษาระบบทะเบียนนิสิต MA งปม. ๒๕๖๔
26852128/5/2564แต่งตั้งคกก.จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง สำหรับการซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมค่าแรงค่าติดตั้ง หอพกนิสิตนานาชาติ A งปม. ๒๕๖๔
26952228/5/2564แต่งตั้งคกก.จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางถ่ายเอกสาร งปม. ๒๕๖๔
27052328/5/2564แต่งตั้งคกก.จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง สำหรับการซื้อเก้าอี้สำนักงาน ประจำกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
27152428/5/2564แต่งตั้งคกก.จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางบันทึก การถ่ายทำวิดีโอสาธิตกิจกรรมถกวาที งานมหกรรมฯ ปีที่ ๕
27252631/5/2564คกก.ประจำวส.ชลบุรี
27352731/5/2564แต่งตั้งคกก.จัดทำร่างขอบเขตงานและราคากลางเหมาผลิตสื่อวิดิทัศน์และการสร้างแบรนด์โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นฯ
27452831/5/2564แต่งตั้งคกก.จัดทำร่างขอบเขตงานและราคากลางเหมาปรับปรุงร้านรองเท้าหนังแท้ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นฯ
27552931/5/2564แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซด์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมจร (ITA)
27653025/5/2564แต่งตั้งคกก.ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภทปฏิบัติการฯและบริหารทั่วไป เลขที่ 4119006
27753131/5/2564แต่งตั้งคกก.พัฒนาหลักสูตรพธด.และพธม. สาขาการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงพุทธ บัณฑิตวิทยาลัย มจร
27853231/5/2564แต่งตั้งอนุกก.พัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัรฑิค และพุทธสาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มจร
27953331/5/2564แต่งตั้งผู้ทรงฯกลั่นกรองบทความทางวิชาการ (Peer review)ในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๗ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๖ ออนไลน์
28053431/5/2564Notification of Mahachulalongkornrajavidyalaya University
28153531/5/2564แต่งตั้งคณะบรรณาธิการบทความทางวิชาการ (Peer review)ในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๗ และสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๖
28253631/5/2564แต่งตั้งคกก.ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตน. ปฏิบัติการฯและบริหารทั่วไป
2835497/6/2564คกก.ประเมินคุณภาพและประสิทธภาพการสอนฯเอกสารการสอน ศ.พิเศษดร.จุฑามาศ วารีแสงทิพย์
2845507/6/2564อนุกรรมการประเมินคุณภาพและประสทิธภาพการสอนฯดร.สมคิด เศษวงศ์
2855517/6/2564อนุกก.ประเมินผลการสอน พม.สาทร ธมฺมาทโร(บุญชูยะ),ดร.
2865527/6/2564อนุกรรมการประเมินผลการสอน ดร.สายน้ำผึ้ง รัตนงาม
2875537/6/2564แต่งตั้งคกก.จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง สำหรับการจัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ ประจำส่วนประเมินผลการศึกษา งปม. 2564
2885547/6/2564คกก.ผู้ทรงฯตรวจงานวิจัยภาควิชาสังคมวิทฯคณะสังคม
2895557/6/2564คกก.จัดทำระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา ป.ตรี
29055614/6/2564คกก.จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะฯซื้อหมึกพิมพ์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐสาสตร์ งปม.2564
29155714/6/2564คกก.จัดทำขอบเขตของงานฯคู่มือการประกันคุณภาพฯปี2562และ2559 ปีงบฯ2564
29255814/6/2564คกก.จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะฯซื้อเสื้อโปโลโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี2563
29355910/6/2564คกก.พัฒนาและปรับปรุงรายวิชาประวัติพระพุทธศาสนา
29456010/6/2564อนุกก.ประเมินผลารสอนฯพระอุดมสิทธินายก,ผศ.ดร.
29556811/6/2564แต่งตั้งอาจารย์พิเศษด้านอภิธรรม(เพิ่มเติม)
29657014/6/2564แต่งตั้งคกก.ดำเนินการสอบคัดเอกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภทปฏิบัติการฯ สังกัด วส.พ่อขุนผาเมือง
29757314/6/2564คกก.บริการวิชาการด้านการอบรมคุณธรรม
29857514/6/2564คกก.ดำเนินการสอบสรรกาฯวิชาการ รัฐศาสตร์ คณะสังคม 0527009
29957614/6/2564แต่งตั้งผู้ควบคุมงานฯก่อสร้างอาครที่พักนิสิตนานาชาติ(หลังที่3)อยุธยาฯ(เพิ่มเติม)
30057714/6/2564คกก คัดเลือกผู้เข้าอบรมโครงการ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ลูกไก่ รุ่นที่12
30157814/6/2564คกก ดำเนินการโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ลูกไก่ รุ่นที่ ๑๒
30257915/6/2564แต่งตั้งคกก.จัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลางปรับปรุงพัฒนาระบบแผนปฏิบัติการ กองกิจการวิทยาเขต
30358715/6/2564คกก.จัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
30459014/6/2564แต่งตั้งรก.ในตน.รองผอ. วข.บาฬีศึกษาพุทธโฆส พระปัญญารัตนากร
30559121/6/2564ต่ออายุการทำงานของบุคลากรตน.ประเภทวิชาการ รศ.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง คณะมนุษย์
30659221/6/2564ต่ออายุการทำงานของบุคลากรตน.ประเภทวิชาการ พระราชปริยัติมุนี,รศ.ดร.(เทียบ) ฉายา สิริญาโณ นามสกุลมาลัย คณะพุทธ
30759321/6/2564ปรับปรุงกำหนดตน.บุคลากรของมหาวิทยาลัย เลขที่ 0152001 สังกัดกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ
30860521/6/2564คณะบรรณธิการเอกสารประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ MCU.CM.2021 วข.เชียงใหม่
30960621/6/2564แต่งตั้งผู้ทรงฯกลั่นกรองบทความวิชาการ การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ วข.เชียงใหม่
31060721/6/2564แต่งตั้งบรรณาธิการเอกสารประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๓ วข.เชียงใหม่
31160821/6/2564แต่งตั้งผู้ทรงฯกลั่นกรองบทความวิชาการ สัมมนาวิชาการ ระดับนานาชาติ วข.เชียงใหม่
31262425/6/2564แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ พระครูสุตาภรณ์พิสุทธิ์ วส.สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ
31362525/6/2564แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ นายพงษ์ศักดิ์ ทองละมุล วส.สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ
31462625/6/2564แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ พระวรพงศ์ ธมฺมวํโส (สีขาวงศ์) วส.เพชรบุรี
31563526/6/2564แต่งตั้งคกก.พัฒนาและปรับปรุง หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพุทธบริหารการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มจร
31663626/6/2564แต่งตั้งคกก.ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา ฉบับปี 2564 มจร
31763726/6/2564แต่งตั้งคกก.พัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มจร
31863928/6/2564แต่งตั้ง คกก.จัดทำรายละเอียดฯ สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รร.บาลีเตรียมฯ 50 รายการ งปม.2564
31964028/6/2564แต่งตั้ง คกก.จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะฯ จัดซื้อผ้าไตรจีวรฯ ร.ร. บาลีเตรียมอุดมสึกษา 7 รายการ งปม.2564
32064228/6/2564แต่งตั้งคกก.จัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลางพิมพ์คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564
32164328/6/2564แต่งตั้งคกก.จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางวัสดุสำนักงานส่วนทะเบียนนิสิต สำนักทะเบียน
32264428/6/2564คกก.จัดทำรายละเอียดฯการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาหลักสูตรสันติศึกษา 2 รายการ งปม.2564
32364628/6/2564แต่งตั้งคกก.จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางครุภัณฑ์การศึกษากองกิจการนิสิต
32464728/6/2564แต่งตั้งคกก.จัดทำร่างขบเขตของงานและราคากลางซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์โดยสารอาคารหอพักนานาชาติ เอ งปม. 2564
32564928/6/2564แต่งตั้งคกก.จัดทำร่างขบเขตของงานและราคากลางพัฒนาระบบรับสมัครและประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ งปม. 2564
32665028/6/2564แต่งตั้งคกก.จัดทำร่างขบเขตของงานและราคากลางซ่อมบำรุงระบบชิลเลอร์อาคารเรียน โซนบีและโซนดี งปม. 2564
32765128/6/2564แต่งตั้งคกก.จัดทำร่างขบเขตของงานและราคากลางจัดทำระบบเว็บไซต์เสมือนจริงพร้อมติดตั้งบูธกิจกรรม 5 th MCU
32865328/6/2564แต่งตั้งคกก.จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางวัสดุสำนักงาน ประจำกองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี งปม. 2564
32965428/6/2564แต่งตั้งคกก.จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางอะไหล่ซ่อมแอร์สำนักหอสมุดฯ และอาคารเรียนรวม งปม. 2564
33065728/6/2564แต่งตั้งคกก.จัดทำร่างขบเขตของงานและราคากลางซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศอาคารสำนักหอสมุดฯ ชั้น4 งปม. 2564
33165929/6/2564แต่งตั้งคกก.จัดทำร่างขบเขตของงานฯ สน.ทะเบียนฯ 1งาน งปม.2564
33266329/6/2564แต่งตั้งคกก.วิเคราะห์ข้อมูลการปรับเงินประจำตน.ทางวิชาการ ตน.บริหารตน.ปฏิบัติการฯ รวมถึงตน.ที่ใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
33366429/6/2564แต่งตั้งรก.ในตน.ผอ. พระเทพปริยัติโสภณ
33466829/6/2564แต่งตั้งคกก.จัดทำร่างขบเขตของงานและราคากลางปรับปรุงอาคารสำนักงานอธิการบดี
33566929/6/2564ต่งตั้งคกก.จัดทำร่างขบเขตของงานและราคากลางปรับปรุงอาคารประชุมม.ว.ก. 48 พรรษา
33671128/6/2564คกกตรวจประเมินการปฏิบัติงานสบับสนุนการจัดการศึกษา มจร ส่วนกลาง 2563
3377171/7/2564อนุกก.บริหารงานบุคคล วข.บาฬีศึกาาพุทธโฆสฯ
3387221/7/2564แต่งตั้งคณะอนุกรรมาประเมินผลการสอน ฯ พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ,ดร.
33973815/7/2564ตั้ง รก.ผอ.สำนักงานวิทยาลัย วส.กาญจนบุรีฯ พระครูศรีธรรมวราภรร์(จีรพันธ์)
34073916/7/2564ให้ผู้บริหารพ้นจากตน. นางสุพิชฌาย์ พรพิชณรงค์
34174016/7/2564แต่งตั้งผอ.ส่วนงานบริหาร วข.บาฬีศึกษาพุทธโฆส นายทศพล ตันเสถียร
34274116/7/2564ให้ผู้บริหารระดับผอ.พ้นจากตน. วข.บาฬีศึกษาพุทธโฆส นายทศพล ตันเสถียร
34374216/7/2564ตั้ง รก.ผอ.ส่วนคลังและทรัพย์สิน วข.พุทธโฆส นายทศพล ตันเสถียร
34474522/7/2564แต่งตั้งรก.ผอ.หลักสูตรบัณฑิตศึกษา วข.เชียงใหม่ ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์
34576229/7/2564ตั้ง รก.รองผอ. วส.หนองคาย พ.ม.พินิฐพนธ์ จิรวฑฺฒโน
34676329/7/2564ตั้ง รก.รองผอ. พ.ม.สนอง ปจฺโจปการี-นายสตพล ใจสบาย วส.นครพนม
34776429/7/2564ตั้ง รก.รองผอ.สำนักวิชาการ วส.พุทธปัญญาฯ นางสาวกฤติยา ถ้ำทอง
34876529/7/2564ตั้ง รก.ผอ.สำนักงานวิชาการ วสงพุทธปัญญาฯ พระปลัดประพจน์ สุปภาโต
34976629/7/2564ให้ผู้บริหารพ้นจากตน. วส.มหาสารคาม พระครูปัจฉิมวรานุกูล,ดร.
35076729/7/2564ให้ผู้บริหารระดับรองผอ.พ้นจากตน. วส.มหาสารคาม 3 รูป
35176829/7/2564ตั้งรก.ผอ.สำนักวิชาการ วส.มหาสารคาม พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ
35276929/7/2564ตั้ง รก.รองผอ. 3 รูป วส.มหาสารคาม
35377029/7/2564ตั้ง รก.ผอ.ส่วนสนับสนุนวิชาการ วข.บาฬีศึกษาพุทธโฆสฯ พ.ม.วรวิทย์ อติเมโธ
35477129/7/2564ตั้ง รก.ผอ.สำนักงานวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆศฯ นางสุพิชฌาย์ พรพิชณรงค์
35577229/7/2564ต้ั้ง รก.การผอ.สำนักวิชาการ วข.บาฬีศึกษาพุทธโฆสฯ พระศรีสุทธิเวที,ผศ.ดร.
35677329/7/2564ตั้งรักษาการผอ.สำนักงานวิทยาลัย วข.บาฬีศึกษาพุทธโฆสฯ นายสมบูรณ์ จารุณะ
35778710/8/2564ให้ผู้บริหารพ้นจากตน. พระปัญยารัตนากร,ดร.
35879313/8/2564คกก.ตรวจระเมินการคุณภาพการศึกษาภายในระดบสถาบัน ปีการศึกษา 2563
35979524/8/2564คกก.ดำเนินการสอบคัดเลือก วิชาการ วข.นครราชสีมา 3 อัตรา เลขที่ 1271001ฯ
36080224/8/2564กองบรรณาธิการและผู้ทรงฯพิจารณากลั่นกรองบทความทางวิชาการ
36180324/8/2564คกก.บริหารวารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ฯ
36285827/8/2564คกก.ประจำวส.พ่อขุนผาเมืองฯ
3638611/9/2564แต่งตั้ง รก.ผช.อธิการบดีฝ่ายบริหาร วข.อุบลราชธานี พระใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล(เกษนคร)
36486627/8/2564แต่งตั้งคกก.จำหน่ายพัสดุ
36587230/8/2564คกก.ดำเนินการสอบคัดเลือกฯลูกจ้างวิชาการวข.แพร่ เลขที่ 1437019
36687330/8/2564คกก.ดำเนินการสอบคัดเลือกฯวิชาการ วส.สุราษฯเลขที่ 2817110
36787430/8/2564คกก.ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุฯ เลขที่ 1231022และ1231032 วส.ขอนแก่น
3688871/9/2564คกก.ดำเนินการสอบคัดเลือกฯ(อัตราจ้าง)ปฏิบัติการฯ วข.นครศรีธรรมราช เลขที่ 2628001
3699018/9/2564คกก.พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯปรับปรุงห้องประชุม สนง.พระสอนฯ งปม 2564
37096416/9/2564ปรับปรุงกำหนดตน.บุุคลากรฯ เลขที่ 1222002 วข.ขอนแก่น
37196616/9/2564กำหนดตน.ของบุคลากรฯเลขที่ 0521003 คณะสังคมสาสตร์
37296914/6/2564แต่งตั้งคกก.ดำเนินการสอบเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัยวิชาการ สังกัดวส.พ่อขุนผาเมือง
37398517/9/2564ตั้งรก.รองผอ.วส.ราชบุรี พม.เกรียงศักดิ์ ภูริวฑฺฒโก-พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ
37498617/9/2564ตั้งรก.ผอ.สนง.วิทยาลัย วข.หนองคาย นายคิด วรุณดี
37598717/9/2564ตั้งรก.รองผอ.สน.วิชาการ วขงหนองคาย วข.หนองคาย พระครูอุดมฐิติคุณ(อิทธิพล)
37698817/9/2564รก.ผอ.สน.วิชาการ พระครูภาวนาโพธิวิสุทธิ์(อุทิศ)
37798917/9/2564รก.ผอ.ส่วนคลังฯ วข.หนองคาย พ.ม.จำนงค์ สิริวณฺโณ
37899017/9/2564รก.ผอ.ส่วนงานบริหาร วส.หนองคาย พระครูสมุห์หัตถพร ปิยะมฺโม(คำเพชรดี)
37999117/9/2564รก.ผอ.สนง.วิทยาเขตหนองคาย นายอภิชวัฒชัย พุทธจร
38099217/9/2564รก.ผอ.สนง.วิทยาเขตหนองคาย นายทองคำ ดวงขันเพ็ชร
38199520/9/2564แต่งตั้งผู้ดำรงค์ตน.ผอ.ส่วนงานบริหาร ศูนย์อาเซียน พ.ม.จีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ(กันจู)
382100122/9/2564แต่งตั้งเลขานุการหลักสูตร พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร์
383102127/9/2564แต่งตั้งคกก.ประจำวิทยาลัย วส.เชียงใหม่
384102227/9/2564ให้ผู้บริหารระดับผอ.พ้นจากตน. วข.สุรินทร์ นางสาวฐิติรัตน์ ดาทอง
385102327/9/2564ให้รองผอ.สนง.วข.สุรินทร์ พ้นจากตน. นางหอมหวล ศรีทอง
386102427/9/2564ให้ผู้บริหารพ้นจากตน. วข.สุรินทร์ นายนนทวรรษ แสงทองกูล
387102527/9/2564แต่งตั้งผอ.ส่วนคลังฯ วข.สุรินทร์ นางสาวศิริลักษณ์ เติมกล้า
388102627/9/2564แต่งตั้งผู้ดำรงตน.ผอ. สนง.วข.สุรินทร์ พระครูปลัดสุวัฒนอุดมคุณ(บุญชอบ) ปุญฺญสาทโร นามสกุล อยู่ยืน
389102727/9/2564แต่งตั้งผู้ดำรงตน.รองผอ. สนง.วข.สุรินทร์ นางสาวฐิติรัตน์ ดาทอง
39012271/10/2564ให้ผู้บริหารระดับผอ.พ้นจากตน.พม.ประยุทธ์ ภูริปญฺโญ(ผอ.สนง.วิชาการ กองวิเทศสัมพันธ์)
391123627/9/2564รก.ในตน.รองผอ. พระชลญารมุนี,ดร.(สมโภช ธมฺมโภชฺโช)
392123728/9/2564แต่งตั้ง รก.รองผอ.สน.วิชาการ วส.ชลบุรี พระปลัดมนู ฐานจาโร
393123828/9/2564แต่งตั้ง รก.ผอ.สนง.วส.ชลบุรี พ.ม.ชูศักดิ์ ชุติวณฺโณ
394123928/9/2564แต่งตั้งรก.ผอ. สน.วิชาการ วส.ชลบุรี นายประสาน เจริญศรี
395124130/9/2564แต่งตั้ง ผอ.กองคลังฯ (ส่วนกลาง) พ.ม.ปัญญา ปญฺญาสิริ(ลักษณะจันทร์)
396124230/9/2564แต่ตั้ง รก.ผอ.ส่วนประเมินการศึกษา พ.ม.โยธิน โชติธมฺโม(พลดงนอก)
39712771/10/2564ให้ผู้บรืหารระดับผอ.พ้นจากตน. พ.ม.ประยุทธ์ ภูริปญฺโญ(เรืองไร่โคก)
39812781/10/2564แต่งตั้งผอ. ส่วนหอสมุดกลาง พ.ม.ประยุทธ์ ภูริปญฺโญ(เรืองไร่โคก)
39912791/10/2564แต่งตั้งบุคลากรฯ ชำนาญการ นส.สุธิดา มีเพียร
40012801/10/2564แต่งตั้งบุคลากรฯ ชำนาญการ นส.นฤมล โพธิ์ทอง
40112811/10/2564แต่งตั้งบุคลากรฯ ชำนาญการ นส.ศิรินภา กองวัสกุลณี
40212821/10/2564แต่งตั้งบุคลากรฯ ชำนาญการ นายบัญชา นารี
40312831/10/2564แต่งตั้งบุคลากรฯ ชำนาญการ นางปนัดดา เครือสาร
40412841/10/2564แต่งตั้งบุคลากรฯ ชำนาญการ นายวรวัฒน์ ราชิวงศ์
40512851/10/2564แต่งตั้งบุคลากรฯ ชำนาญการ นายศุภชัย ศรีบัวบาน
40612861/10/2564แต่งตั้งบุคลากรฯ ชำนาญการ นายสงกรานต์ ปาดา
40712894/10/2564ให้ผู้บริหารระดับผู้ช่วยอธิการพ้นจากตน. วข.บาฬีศึกษาพุทธโฆสฯ นายสุรพล หยกฟ้าวิจิตร
40812904/10/2564ให้ผู้บริหารพ้นจากตน.ผอ.พ้นจากตน. วข.บาฬีศึกษาพุทธโฆสฯ นางสุพิชฌาย์ พรพิชณรงค์
40912914/10/2564แต่งตั้ง ผอ.สนง.วิทยาเขต บาฬีศึกษาพุทธโฆสฯ นายสุรพล หยกฟ้าวิจิตร
41012924/10/2564แต่งตั้ง ผช.อธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป วข.บาฬีศึกษาพุทธโฆสฯ นางสุพิชฌาย์ พรพิชณรงค์
41112964/10/2564แต่งตั้งผอ. พ.ม.ไพโรจน์ ญาณกุสโล นิรัญรักษ์
41212974/10/2564แต่งตั้งรักษาการหัวหน้าภาควิชา ภาษาต่างประเทศ คณะมนุษย์ พระวิเชียร ปริชาโน(หวลโคกสูง)
41312984/10/2564คกก.ประเมินการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
41412994/10/2564คกก.ยกร่างระเบียบการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
41513038/10/2564ตั้งเลขานุการหลักสูตร พธ.ม.สาขาพระพุทธศาสนา(ภาคเสาร์-อาทิตย์) นางสาวอัญชิญา สู่ภิภักดิ์
41613048/10/2564คกก.ดำเนินการสอบคัดเลือกฯปฏิบัติการฯ วข.สุรินทร์ เลขที่ 135202
41713058/10/2564คกก.ดำเนินการสอบคัดเลือกฯ วข.สุรินทร์ เลขที่ 1352002
418130811/10/2564รก.รองผอ. สนง. วข.นครสวรรค์ นายวรกฤต เถื่อนช้าง
419130911/10/2564รอง ผอ.วส.ฝ่ายวิชาการ วส.นครสวรรค์ นายอัครเดช พรหมกัลป์
420131011/10/2564รองผอ.วส.ฝ่ายบริหาร วส.นครสวรรค์ นายศศิกิจจ์ อ่ำจุ้ย
421131311/10/2564อนุกก.การเงินและทรัพย์สิน วข.เชียงใหม่
422131411/10/2564คกก.พัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง 2565
423131511/10/2564อนุกก.พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร พธ.บ.สาขาปรัชญาและสาขาศานา
424131615/10/2564แต่งตั้งคกก.จัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลางจ้างผลิตและแผยแพร่บทความสกู๊ปข่าวโฆษณาลงหนังสือพิมพ์ งปม. 2565
425131816/10/2564แต่งตั้งคกก.บริหารจัดการข้าวสารและเครื่องอุปโภค มจร
426131918/10/2564คณะทำงานผลิตชุดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาแบบ On Hand
427132219/10/2564คกก.จัดทำร่างขอบเขตของงานฯจ้างเหมาบริการรถตู้รับส่ง คณาจารย์เจ้าหน้าที่และนิสิตหลักสูตร พธ.ด.ฯ2565
428132719/10/2564คกก.บริหารโครงการหลักสูตร พธ.ม.สาขาพุทธนวัตกรรมการสื่อสาร(ภาคเสาร์-อาทิตย์)บัณฑิตวิทยาลัย
42913314/10/2564คกก.ดำเนินการสอบคัดเลือกฯลูกจ้าง ปฏิบัติการฯวส.พุทธปัญญาฯเลขที่ 5822002
430133220/10/2564คกก.ดำเนินการสอบคัดเลือกฯวิชาการวส.อุบลฯเลขที่1301002
431133320/10/2564คกก.ดำเนินการสอบคัดเลือกฯวิชาการวส.อุบลฯเลขที่1301014
432133420/10/2564คกก.ดำเนินการสอบคัดเลือกฯปฏิบัติการฯวส.อุบลฯเลขที่1301014
433133525/10/2564ให้ผู้บริหารพ้นจากตน. วส.พ่อขุนผาเมืองฯ นางฐาปนี ศิริ
434133625/10/2564ให้ผู้บริหารพ้นจากตน. พระครูสิริพัชรโสภิต-ผศ.เฉลียว รอดเขียว
435133725/10/2564แต่งตั้งรก.ในตน.ผอ. สน.วิชาการ นายสราวุฒย์ วิจิตรปํญญา วส.พ่อขุนผาเมืองฯ
436133825/10/2564แต่งตั้งรองผอ. วส.พ่อขุนผาเมืองฯ พระสุธีวชิราภรณ์-พระครูสิริพัชรโสภิต
437133925/10/2564แต่งตั้ง รกงรองผอ. พ.ม.บุญเลิศ อินฺทปญฺโญ-นายวันไชย์ กิ่งแก้ว
438134025/10/2564คกก.ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานวิชาการวส.นครลำปาง เลขที่ 0501009
439134125/10/2564คกก.ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานวิชาการวส.สุราษฎ์ฯเลขที่ 0431002และ 0431004
440134225/10/2564คกก.ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานฯวิชาการคณะสังคมฯ เลขที่ 0521025
441134325/10/2564คกก.ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานฯวิชาการวท.พุทธศาสตร์นานาชาติ เลขที่ 1321008
442134425/10/2564คกก.ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานฯปฏิบัติการฯวส.สุราษฎ์ เลขที่ 0072015และ 0142001
443134525/10/2564อนุกก.บริหารงานบุคคล วข.แพร่
444135527/10/2564แต่งตั้ง รก.ในตน.รอง ผอ. กองแผนงาน นส.กาญจนา นารี
445135627/10/2564คกก.ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลฯวิชาการ วข.ขอนแก่น เลขที่ 1241005
446135728/10/2564ให้ผู้บริหารพ้นจากตน. พ.ม.อนุชา กาญจโน(ทองทา)
447135828/10/2564แต่งตั้งรองผอ.กองอาคารสถานที่ฯ พ.ม.อนุชา กาญจโน พ.ม.ศุภกิจ สุภกิจฺโจ
448135928/10/2564แต่งตั้งรองผอ.กองคลังฯ นาสุนันทกิจ เทียงเดช
449137115/10/2564แต่งตั้งเลขาหลักสูตรครุศาสตรดุษฏีบัณฑิตสาขาพุทธบริหารฯ ม.ขอนแก่น พระฮอนด้า วาทสทฺโท ดร.
450138428/10/2564คกก.บริหารโครงการหลักสูตร พ.ธ.ด.สาขาพุทธนวัตกรรมการสื่อสาร(ภาคเสาร์-อาทิตย์)บัณฑิตวิทยาลัย
451138628/10/2564แต่งตั้งคกก.อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วข.ขอนแก่น
452138830/10/2564แต่งตั้งรองผอ.กองวิเทศสัมพันธ์ พระสิริวัณณะ สิริวณฺโณ
453139130/10/2564คกก.บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกาษา วส.สุรินทร์
454139425/10/2564คกก.ดำเนินการสอบคัดเลือกฯลูกจ้างฯปฏิบัติการฯวข.อุบลราชธานีเลขที่ 3718001
45514041/11/2564แต่งตั้งคกก.บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สำนักทะเบียนฯ
45614356/11/2564แต่งตั้งผอ.พ.ม.วริทธิ์ธร วรเวที
45714366/11/2564แต่งตั้ง ผอ.หลักสูตร พธ.ม.สาขาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์เลย ดร.จารุกิตติ์ พิริยสุวัฒน์
45814376/11/2564แต่งตั้งเลขานุการหลักสูตร พธ.ม.สาขาพระพุทธศาสนา วส.เลย ดร.สุวิบูลย์ จำรูญศิริ
45914386/11/2564แต่งตั้งรก.ในตน.ผอ. สนง.วิทยาลัย วส.ลำปาง นายณรงค์ ปัดแก้ว
46014519/11/2564ปรับปรุงกำหนดตน.บุคลากรฯ วข.นครศรีธรรมราช 2ตน.
46114529/11/2564ปรับปรุงตน.ลูกจ้าง วข.แพร่ 2 ตน.
46214539/11/2564ปรับปรุงกำหนดตน.ลูกจ้าง วข.นครศรีะรรมราช 1 ตน.
463147811/11/2564รก.ในตน. ผอ.สนง.วิทยาลัย วส.พุทธปัญยาฯ พระครูปลัดประวิทย์ วรธมฺโม
464147913/11/2564แต่งตั้ง ผอ.หลักสูตรบัณฑิตศึกษา วส.สุรินทร์ มจร วิทยาเขตสุรินทร์
465148513/11/2564แต่งตั้ง ผอ.หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนสังคมศึกษา บัณฑิตศึกษา วส.สุรินทร์ มจร
466148613/11/2564แต่งตั้ง ผอ.หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนาบัณฑิตศึกษา วส.สุรินทร์ มจร
467148713/11/2564แต่งตั้งผอ.หลักสูตรพุุทธศาสตรมหาบัณณฑิต สาขาพระพุทธศาสนาบัณณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ มจร
468148813/11/2564แต่งตั้ง ผอ.หลักสูตรรัฐประศาสนสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตศึกษษ วส.สุรินทร์ มจร
469149017/11/2564คกก.ดำเนินการสอบคัดเลือกฯลูกจ้าง วข.แพร่ เลขที่ 4128004และ 4118002
470150218/11/2564แต่งตั้งคกก.สอบวัดความรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนิสิตปริญญาเอก งปม. ๒๕๖๕
471150318/11/2564แต่งตั้งคกก.ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ส่วนกลาง ปีการศึกษา ๒๕๖๕
472150520/11/2564แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการถ่ายภาพบุคคล ในพิธีประสาทปริญญา ประจำปี๒๕๖๔
473150620/11/2564แต่งตั้ง คกก ตรวจความพร้อมการเปิดสอนหลักสูตรพธม.และพธด.สาขาปรัชญา วข.เชียงใหม่
474151123/11/2564แต่งตั้งอนุกก.ปฏิบัติศาสนกิจ ประจำส่วนงาน วิทยาลัยสงฆ์สุราฎร์ธานี
475153929/30/2564คกก.ดำเนินการสอบคัดเลือกฯปฏิบัติการฯฯสน.วิชาการ วข.นครศรีฯ เลขที่ 1192002,1202002
476155530/11/2564อนุกก.จัดกลุ่มสถาบันของมจร
477156630/11/2564คกก.ดำเนินการสอบฯลูกจ้าง วิชาการ วข.แพร่
478156730/11/2564คกก.ดำเนินการสอบฯลูกจ้างปฏิบัติการฯ วข.แพร่
479158030/11/2564อนุกก.ประกันคุณภาพการศึกษา วส.พิจิตร
48016249/12/2564คกก.ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานบุคลากร วส.หนองคาย 1121015
48116259/12/2564คกก.ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานฯ วส.ราชบุรี 1611009
48216269/12/2564คกก.ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานฯ วส.ระยอง 00522009
48316279/12/2564อนุกก.บริหารงานบุคคลประจำวิทยาลัย วส.ราชบุรี
48416368/12/2564แต่งตั้งรก.ในตน.ผอ.รร.บาลีสาธิตศึกษา
485163715/12/2564อนุกก.ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพการสอนฯพ.ม.มงคลกานต์ ฐิตธมฺโม
486163815/12/2564คณะอนุกรรการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพการสอนฯ พ.ม.ยุทธนา นรเชฏฺโฐ
487163915/12/2564อนุกก.ประมินคุณภาพและประสิทธิภาพการสอนฯ พ.ม.ไพรัชน์ ธมฺมทีโป
488164015/12/2564อนุกก.ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพการสอนฯ ดร.จุฑารัตน์ ทองอินจันทร์
489164630/11/2564แต่งตั้งกองบรรณาธิการและผู้ทรงฯฯวารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร
490164717/12/2564แต่งตั้งรองผอ. วส.ฝ่ายวิชาการวส.ลำพูน พระครูโกสิทอรรถวาที(อุดร)
491164817/12/2564แต่งตั้งผอ. สนง.วิทยาลัย วส.นครศรีธรรมราช พ.ม.สุพจน์ สุเมโธ
492164917/12/2564ให้ผู้บริหาระดับผอ.พ้นจากตน.วข.นครสวรรค์
493165017/12/2564แต่งตั้งผอ.วข.นครสวรรค์ นายทรงเกียรติ์ เม่นสุวรรณ-น.ส.ณฐยา ราชสมบัติ
494165713/12/2564คกก.ดำเนินการสอบฯลูกจ้าง ปฏิบัติการฯข.อุบลราชธานี เลขที่ 3729002
495165822/12/2564คกก.ดำเนินการสอบคัดเลือกฯปฏิบัติการฯวข.อุบลราชธานี เลขที่ 1282006
496166022/12/2564แต่งตั้งคกก.ทำลายเอกสาร
497166624/12/2564คกก.ดำเนินการสอบฯลูกจ้างปฏิบัติการฯ วข.อุบลฯ เลขที่ 3728001
498166724/12/2564คณะบรรณาธิการเอกสารประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่8 วส.ลำพูน
499166824/12/2564คณะบรรณาธิการเอกสารประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่1 วส.ลำพูน
500166924/12/2564ผู้ทรงฯกลั่นกรองบทความทางวิชาการการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติครั้งที่8 วส.ลำพูน
501167024/12/2564ผู้ทรงฯกลั่นกรองบทความทางวิชาการการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่1
502167124/12/2564แต่งตั้งผอ.กองวิชาการ พ.ม.ขวัญชัย ปุตฺตวิเสโส(บุตรวิเศษ)
503168224/12/2564คกก.จัดทำวารสาร มจร ภาษาและวัฒนธรรม
504168324/12/2564แต่งตั้งคกก.จัดทำหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตอาเซียน
505169028/12/2564แต่งตั้งอนุกก.ปฏิบัติศาสนกิจ ประจำส่วนงาน วิทยาลัยสงฆ์ระยอง
506169230/12/2564คกก.ตรวจความพร้อมการเปิดสอนหลักสุตร พธ.ม.พธ.ด. สาขาปรัชญา วส.นครราชสีมา
507169330/12/2564คกก.ประจำ วส.นครพนม
508169430/12/2564แต่งตังรศ. พ.ม.โกมล กมโล
509169530/12/2564แต่งตั้งผศ. นายสมจันทร์ ศรีปรัชยานนท์
510169630/12/2564แต่งตั้งผศ. พระครูสังฆรักษ์ศุภณัฐ ภูริวฑุฒโน
511169730/12/2564แต่งตั้งผศ. พ.ม.อดิเดช สติวโร
512169830/12/2564แต่งตั้งผศ. พลตรี รรัฐ สวาสดิ์รัตน์
513169930/12/2564แต่งตั้งผศ. พระครูโสภณวีรานุวัตร
514170030/12/2564แต่งตั้งผศ. พระครูอุทัยกิจจานุรักษ์
515170130/12/2564แต่งตั้งผศ. นางสุพิชฌาย์ พรพิชณรงค์
516170228/12/2564แต่งตั้งรก.ในตน.ผอ.ส่วนสนับสนุนวิชาการ วข.บาฬีศึกาษาฯ พ.ม.วรวิทย์
517170328/12/2564แต่งตั้งรก.ในตน.รองผอ. สนง.วข.บาฬีศึกษาฯ พระปัญญารัตนากร
518170428/12/2564แต่งตั้งรก.ในตน.ผอ. สนง.วิทยาลัย วส.บาฬีศึกษาฯ นายสมบูรณ์ จารุณะ
519170528/12/2564แต่งตั้งผอ.ส่วนคลังฯ วข.บาฬีศึกษาพุทธโฆสฯ น.ส.นุชนาท มีสาวงษ์
520170628/12/2564แต่งตั้งรก.ในตน.ผอ.สำนักวิชาการ วส.ลำปาง นายศิลาวัฒน์ ชัยงวงศ์
521617123/9/2564แต่งตั้งผู้ทรงฯพิจารณาผลงานทางวิชาการ รศ.ดร.ดิปติ วิสุทธางกูร