ข่าวกิจกรรมทั่วไป

การดำเนินงานผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – ๑๙ (COVID-19) กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

*ที่มา : Facebook กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  จำนวนคนดู …

การดำเนินงานผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – ๑๙ (COVID-19) กองกลาง สำนักงานอธิการบดี Read More »

วีดีโอโครงการให้ความรู้เรื่อง EdPEx ระดับคณะและมหาวิทยาลัย

วีดีโอโครงการให้ความรู้เรื่อง EdPEx ระดับคณะและมหาวิทยา …

วีดีโอโครงการให้ความรู้เรื่อง EdPEx ระดับคณะและมหาวิทยาลัย Read More »

แจ้งแนวปฏิบัติการเบิกค่ารักษาพยาบาลบุคลากรที่มีความเสี่ยง หรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด ๑๙ (ตามสิทธิ)

*ดาวน์โหลดเอกสารประกาศนี้ จำนวนคนดู : 114

ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๗

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการ …

ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๗ Read More »

ตารางปฏิบัติงานเหลื่อมเวลา กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

เนื่องจากวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 แ …

ตารางปฏิบัติงานเหลื่อมเวลา กองกลาง สำนักงานอธิการบดี Read More »

พรปีใหม่ ๒๕๖๕ พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ. ดร.

*ที่มา : FB บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิ …

พรปีใหม่ ๒๕๖๕ พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ. ดร. Read More »

สรุปผลการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ฝ่ายสมาชิก ปี ๒๕๖๕ (อย่างไม่เป็นทางการ)

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย …

สรุปผลการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ฝ่ายสมาชิก ปี ๒๕๖๕ (อย่างไม่เป็นทางการ) Read More »

ขอเชิญสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ เข้าร่วมรับชมผลคะแนนการเลือกตั้งออนไลน์

ขอเชิญสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกร …

ขอเชิญสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ เข้าร่วมรับชมผลคะแนนการเลือกตั้งออนไลน์ Read More »

เรียนเชิญสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเลือกตั้งคณะกรรมการฝ่ายสมาชิก

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย …

เรียนเชิญสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเลือกตั้งคณะกรรมการฝ่ายสมาชิก Read More »