ข่าวกิจกรรมทั่วไป

ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิตรำลึกถึงคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๕

กราบนมัสการและเรียนเชิญทุกท่านร่วมแสดงมุทิตาจิต รำลึกถึ …

ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิตรำลึกถึงคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๕ Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๘

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบ …

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๘ Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

  ดาวน์โหลดประกาศนี้ ที่มา : พ.ร.บ. ระเบียบ ข้อบัง …

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ Read More »

การดำเนินงานผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – ๑๙ (COVID-19) กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

*ที่มา : Facebook กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  จำนวนคนดู …

การดำเนินงานผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – ๑๙ (COVID-19) กองกลาง สำนักงานอธิการบดี Read More »

วีดีโอโครงการให้ความรู้เรื่อง EdPEx ระดับคณะและมหาวิทยาลัย

วีดีโอโครงการให้ความรู้เรื่อง EdPEx ระดับคณะและมหาวิทยา …

วีดีโอโครงการให้ความรู้เรื่อง EdPEx ระดับคณะและมหาวิทยาลัย Read More »

แจ้งแนวปฏิบัติการเบิกค่ารักษาพยาบาลบุคลากรที่มีความเสี่ยง หรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด ๑๙ (ตามสิทธิ)

*ดาวน์โหลดเอกสารประกาศนี้ จำนวนคนดู : 122

ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๗

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการ …

ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๗ Read More »

ตารางปฏิบัติงานเหลื่อมเวลา กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

เนื่องจากวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 แ …

ตารางปฏิบัติงานเหลื่อมเวลา กองกลาง สำนักงานอธิการบดี Read More »

พรปีใหม่ ๒๕๖๕ พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ. ดร.

*ที่มา : FB บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิ …

พรปีใหม่ ๒๕๖๕ พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ. ดร. Read More »

สรุปผลการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ฝ่ายสมาชิก ปี ๒๕๖๕ (อย่างไม่เป็นทางการ)

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย …

สรุปผลการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ฝ่ายสมาชิก ปี ๒๕๖๕ (อย่างไม่เป็นทางการ) Read More »