ข่าวกิจกรรมทั่วไป

ขอเชิญร่วมงาน “วันกตัญญู” รำลึกถึงคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และบุคคลทั่ว …

ขอเชิญร่วมงาน “วันกตัญญู” รำลึกถึงคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ Read More »

ชมนิทรรศการการจัดการความรู้ประจำปี ๒๕๖๔

ชมนิทรรศการการจัดการความรู้ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันครบรอบ ๑๓๔ …

ชมนิทรรศการการจัดการความรู้ประจำปี ๒๕๖๔ Read More »

ประกาศเรื่อง บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งบริหาร ตำแหน่งวิชาการ ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ และตำแหน่งธุรการและบริหารทั่วไป พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง บัญชีอั …

ประกาศเรื่อง บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งบริหาร ตำแหน่งวิชาการ ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ และตำแหน่งธุรการและบริหารทั่วไป พ.ศ.๒๕๖๔ Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๔

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเรื่อง มาตรการป …

ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๔ Read More »

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกลุ่มงานสวัสดิการ กองกลาง

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกลุ่มงานสวัสดิกา …

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกลุ่มงานสวัสดิการ กองกลาง Read More »

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกลุ่มงานสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกลุ่มงานสารบรรณ …

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกลุ่มงานสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี Read More »

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์ กองกลาง สำนักงาน …

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี Read More »

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองกลาง สำนักงาน …

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี Read More »

การเสนอเอกสารที่นำเข้าในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๑๓)

กลุ่มงานสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ** การเสนอเอก …

การเสนอเอกสารที่นำเข้าในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๑๓) Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๓

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการ …

ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๓ Read More »