ปฏิทินการประชุม กบม.

ปฎิทินการประชุม กบม. 2562

ปฏิทินการประชุม กบม. 2563

ปฏิทินการประชุม กบม. 2564

ครั้งที่วัน เดือน ปี พ.ศ. 2564ขึ้น/แรมหมายเหตุ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มกราคมขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๓
วันศุกร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๔
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มีนาคมแรม ๑๓ ค่ำ เดือน ๔
วันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน แรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๕
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ พฤษภาคมขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๗
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายนขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๘
วันพฤหัสบดีที่ ๘ กรกฎาคมแรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๘
วันศุกร์ที่ ๑๓ สิงหาคมขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๙
วันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๑๐
๑๐วันศุกร์ที่ ๑๕ ตุลาคมขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๑๑
๑๑วันฟฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤศจิกายนแรม ๗ ค่ำ เดือน ๑๒
๑๒วันพฤหัสบดีที่ ๙ ธันวาคมขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๑
*ดาวน์โหลดเอกสารปฏิทินการประชุม กบม. 2564