ปฏิทินการประชุม กบม.

ปฏิทินการประชุม กบม. ๒๕๖๗

ครั้งที่ วัน เดือน  ขึ้น/แรม หมายเหตุ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๒  
วันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๒  
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๔  
วันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน แรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๕  
๕  วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤษภาคม  ขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๖  
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน  ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๗  
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๘  
วันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม   ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๙  
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๑๐  
๑๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๑๑  
๑๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๒  
๑๒ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๑  
*เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
**ดาวน์โหลดเอกสารปฏิทินการประชุม กบม. ๒๕๖๗