ปฏิทินการประชุม กบม.

ปฏิทินการประชุม กบม. 2566

ครั้งที่ วัน เดือน  ขึ้น/แรม หมายเหตุ
วันอังคารที่ ๑๐ มกราคม แรม ๔ ค่ำ เดือน ๒  
วันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ แรม ๔ ค่ำ เดือน ๓  
วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม แรม ๓ ค่ำ เดือน ๔  
วันศุกร์ที่ ๗ เมษายน แรม ๒ ค่ำ เดือน ๕   
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม แรม ๗ ค่ำ เดือน ๖  
วันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน แรม ๕ ค่ำ เดือน ๗  
วันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม แรม ๔ ค่ำ เดือน ๘  
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม แรม ๙ ค่ำ เดือน ๘  
วันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน แรม ๗ ค่ำ เดือน ๙  
๑๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม แรม ๑๓ ค่ำ เดือน ๑๐  
๑๑ วันฟฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน แรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๑๑  
๑๒ วันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม แรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๑๒  
*ดาวน์โหลดเอกสารปฏิทินการประชุม กบม. 2566