ปฏิทินการประชุม กบม.

ปฏิทินการประชุม กบม. 2565

ครั้งที่ วัน เดือน ปี พ.ศ. 2565 ขึ้น/แรม หมายเหตุ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มกราคม ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๒  
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๓  
วันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๔  
วันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๕   
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๖  
วันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๗  
วันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๘  
วันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๙  
วันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๑๐  
๑๐ วันพุธที่ ๑๒ ตุลาคม แรม ๒ ค่ำ เดือน ๑๑  
๑๑ วันฟฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๒  
๑๒ วันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑  
*ดาวน์โหลดเอกสารปฏิทินการประชุม กบม. 2565