รายชื่อบุคลากรและลูกจ้างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔

รายชื่อบุคลากรและลูกจ้างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔

*****************************

*วิธีดาวน์โหลดรายงาน
1. เข้าไปที่รายงานต้นฉบับ https://datastudio.google.com/s/t-kygDlTt20
2. เลือกข้อมูลที่ต้องการแสดงผล
3. คลิกที่ปุ่ม Drop-down (▼) ของปุ่มแชร์ แล้วเลือก “ดาวน์โหลดรายงาน” ตามรูป