สารสนเทศงานบุคคล

e-Book แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕

แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. …

e-Book แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ Read More »

e-Book รายงานผลการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

*ดาวน์โหลดเป็น PDF จำนวนคนดู : 50

e-Book รายงานการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

*ดาวน์โหลดเอกสาร PDF จำนวนคนดู : 28

สมรรถนะหลัก และสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

สมรรถนะหลัก และสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและ …

สมรรถนะหลัก และสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป Read More »

รายชื่อบุคลากรและลูกจ้างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔

รายชื่อบุคลากรและลูกจ้างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยา …

รายชื่อบุคลากรและลูกจ้างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ Read More »

สถิติบุคลากรและลูกจ้างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สถิติบุคลากรและลูกจ้างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั …

สถิติบุคลากรและลูกจ้างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Read More »

แจ้งการใช้งานเมนู “ใบสำคัญรับเงินเดือน” ผ่านระบบ Employee Self Service (ESS)

แจ้งการใช้งานเมนู “ใบสำคัญรับเงินเดือน” ผ่าน Employee S …

แจ้งการใช้งานเมนู “ใบสำคัญรับเงินเดือน” ผ่านระบบ Employee Self Service (ESS) Read More »

ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจแผนพัฒนาบุคลากรและความต้องการในการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร

แบบสำรวจแผนพัฒนาบุคลากรและความต้องการในการฝึกอบรมพัฒนาบ …

ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจแผนพัฒนาบุคลากรและความต้องการในการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร Read More »