กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร

ภาระงานกลุ่มงาน

  • งานกำหนดสมรรถนะและพัฒนาบุคลากร ให้มีสมรรถนะตามที่กำหนด
  • งานสร้างทางก้าวหน้าในสายงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
  • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรในกลุ่มงาน

๑. พระปลัดโกมุท สุธีโร นักทรัพยากรบุคคล

๒. นักทรัพยากรบุคคล (เดิม น.ส. มณีมัญช์ เชษฐ์สกุลวิจิตร)

๓. นักทรัพยากรบุคคล (ยังไม่กำหนดตำแหน่ง)

๔. นักทรัพยากรบุคคล (ยังไม่กำหนดตำแหน่ง)

๕. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ยังไม่กำหนดตำแหน่ง)

๖. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ยังไม่กำหนดตำแหน่ง)

สารสนเทศงานพัฒนาบุคลากร