ข่าวประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม

เว็บไซต์กิจกรรมวันกตัญญู รำลึกถึงคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๔

เพิ่มช่องทางสำหรับกิจกรรมวันกตัญญู รำลึกถึงคุณูปการผู้เ …

เว็บไซต์กิจกรรมวันกตัญญู รำลึกถึงคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๔ Read More »

สถิติผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาปัญญาและคุณธรรม นำสังคมสู่สันติสุข

สถิติผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจ …

สถิติผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาปัญญาและคุณธรรม นำสังคมสู่สันติสุข Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาปัญญาและคุณธรรม นำสังคมสู่สันติสุข”

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้ เพื่ …

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาปัญญาและคุณธรรม นำสังคมสู่สันติสุข” Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัยมหาจ …

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs Read More »

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย …

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรตามสายงาน (สายอาชีพ) รุ่นที่ ๔

คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ และเค้ …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรตามสายงาน (สายอาชีพ) รุ่นที่ ๔ Read More »

กองกลาง สรุปการเรียนรู้ การจัดทำ Workshop แผนพัฒนารายบุคคล (IDP )

#บุคลากร กองกลาง ได้กำหนดเป้าหมายระดับส่วนงานร่วมกัน ใน …

กองกลาง สรุปการเรียนรู้ การจัดทำ Workshop แผนพัฒนารายบุคคล (IDP ) Read More »