ที่เลขคำสั่งสั่ง ณ วันที่คำสั่ง ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
155/1/65คกก.ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลฯ-ปฏิบัติการฯส่วนกลาง
297/1/65คกก.จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะฯจัดซื้อวัสดุสนง.สนง.ตรวจสอบภายใน11รายการ
3107/1/65ให้ผู้บริหาระดับผอ.พ้นจากตำแหน่ง(วข.เชียงใหม่นายศรีมูลแสนเมืองมา)
4117/1/65แต่งตั้งรองผอ.สนง.วข.เชียงใหม่นายศรีมูลแสนเมืองมา
5147/1/65คกก.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯฝ่ายมหาวิทยาลัย
6157/1/65คกก.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนฝ่ายสมาชิก
71715/1/65ให้ผู้บริหารระดับรองผอ.พ้นจากตำแหน่ง(วท.นานาชาติ)พ.ม.เผื่อนกิตฺติโสภโณ
81814/1/65คกก.ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานฯ-วิชาการวข.อุบลฯเลขที่1301002
91914/1/65คกก.ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานฯวิชาการ-วส.เลย-เลขที่1241005
102014/1/65คกก.ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานฯ-วิชาการ-วข.ขอนแก่น-เลขที่1231013และ1231032
112114/1/65คกก.ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานฯ-วิชาการ-วส.อุทัยฯ-เลขที่1391007
122214/1/65คกก.ประเมินผลการทอดลองปฏิบัติงานฯ-ปฏิบัติการฯ-วส.อุทัยฯเลขที่0722001
132314/1/65คกก.ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานฯ-ปฏิบัติการฯ-วข.นครสวรรค์-เลขที่0012002และ0012023
142414/1/65คกก.ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานฯ-ปฏิบัติการฯ-ส่วนกลาง-เลขที่0412002-0012001และ0822014
153514/1/65คกกจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุและราคากลางสำหรับการจัดซื้อหนังสือตำราฯ
164920/1/65คำสั่งแต่งตั้งคกก.สอบสรรหาคณะมนุษย์ฯ
175122/1/65แต่งตั้งคกก.ดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัยประเภทปฏิบัติการฯสังกัดสำนักวิชาการวข.นครศรีธรรมราช
185122/1/65แต่งตั้งคกก.ดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัยประเภทปฏิบัติการฯสังกัดสำนักวิชาการวข.นครศรีธรรมราช
195222/1/65แต่งตั้งวคกก.ประจำวิทยาลัยวส.อุบลราชธานี
205322/1/65คกก.ประจำวส.กาญจนบุรีฯ
215522/1/65คกก.ดำเนินการสอบคัดเลือกฯวิชาการ-วส.พุทธโสธร
225724/1/65แต่งตั้งคกก.พัฒนาหลักสูตรดด.สาขาการสอนภาษาอังกฤษคณะครุฯมหาวิทยาลัยมจร
236226/1/65คกก.ประเมินผลงานทางวิชาการฯวส.ชลบุรีพระชลญาณมุนี
247127/1/65แต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในสมุดบัญชีโรงพิมพ์มจร
257228/1/65คกก.ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุฯ-ปฏิบัติการฯเลขที่1322002วข.แพร่
267729/1/65ปรับปรุงกำหนดตำแหน่งลูกจ้างของมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
278229/1/65แต่งตั้งรองผอ.วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติดร.ศักดิ์ชัยสักกะบูชา
28932/2/65แต่งตั้งอาจารย์พิเศษด้านอภิธรรม
291087/2/65แต่งตั้งคกกดำเนินการสอบคัดเลือกและบรรจุประเภทวิชาการวส.สรีสะเกษ
301097/2/65แต่งตั้งคกกดำเนินการสอบและบรรจุแต่งตั้งประเภทปฏิบัติการฯวส.ศรีสะเกษ
3112010/2/65แต่งตั้งคกก.ประจำวิทยาลัยวส.นครน่านฯ
321221/2/65แต่งตั้งกรรกมารประเมินผลงานทางวิชาการและกรรมการประเมินผลงานตามหน้าที่ครั้งที่1-2565
3312530/1/65แต่งตั้งคระกรรมการประจำวิทยาลัยวส.พุทธโฆสฯ
3412610/2/65แต่งตั้งผู้รก.ในตำแหน่งผอ.ส่วนสนับสนุนวิชาการวข.เชียงใหม่พระครูใบฎีกาทพย์พนากรณ์
3513410/2/65อนุมัติให้จ้างลูกจ้าง-วิชาการ-วข.ขอนแก่น
3613510/2/65อนุมัติให้จ้างลูกจ้าง-ปฏิบัติการฯ-วข.อุบลราชธานี
3713611/2/65คกก.ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลฯวิชาการ(ลูกจ้าง)วส.เพชรบุรี
3814014/2/65คกก.ดำเนินการสอบคัดเลิกบุคคลเพื่อบรรจุฯ-ปฏิบัติการฯวส.น่านเลขที่1462001
3914215/2/65แต่งตั้งคกกจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลางสำหรับจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ
4014315/2/65รก.ผอ.ส่วนงานบริหารวข.เชียงใหม่นายชินภัทรสมุทรทัย
4114818/2/65แต่งตั้งคกก.ผู้ทรงฯกลั่นกรองคุณภาพหนังสือพุทธจิตวิทยาการวิจัยจากทฤษฎีการปฏิบัติ
4214921/2/65คกก.พัฒนาหลักสูตรพธม.สาขาการจัดการเชิงพุทธหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๕วสราชบุรี
4315021/2/65แต่งตั้งคกก.ประเมินความพร้อมการเปิดสอนหลักสูตรพธด.สาขาการพัฒนาสังคมวส.พุทธปัญญาศรีทวารวดี
4415221/2/65รก.รองผอ.วส.เชียงรายฝ่ายบริหารพ.ม.ธีรวัฒน์เสสปุญฺโญ(สันยศติทัศน์)
4515321/2/65แต่งตั้งผู้ทรงฯกลั่นกรองบทความทางวิชาการPeerReviewในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่2วข.สุรินทร์
4615421/2/65คกกบรรณาธิการเอกสารประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่๒ม.วข.สุรินทร์
4715621/1/65แต่งตั้งคกกพิจารณารางวัลผลงานวิจัยและนักวิจัยดีเด่นประจำปี2564
4816322/2/65คกก.พัฒนาบทเรียนออนไลน์และสื่อส่งเสริมการเรียนการสอนบาลีออนไลน์
4916422/2/65คกก.พัฒนาและปรับปรุงรายวิชาวรรณกรรมพระพุทธศาสนาและเทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา
5016522/2/65คณะอนุกก.ฯประมินคุณภาพและประสิทธิภาพการสอนฯพระครูวัชรสุวรรณาทร,ดร.
5118928/2/65แต่งตั้งอาจารย์พิเศษพระปลัดสถาพรสฐานวุฑฺฒีวส.พุทธชินราช
5219028/2/65แต่งตั้งอาจารย์พิเศษรศ.บุญรักษ์ตัณฑ์เจริญรัตน์วส.พุทธชินราช
5319128/2/65แต่งตั้งอาจารย์พิเศษนางสาวกานดาเกตุทองวส.พุทธชินราช
542303/3/65คกกกำหนดราคากลางสำหรับการจ้่างปรับปรุงอาคารหอประชุมม.ว.ก.48พรรษาฯงปม.2565
552313/3/65แต่งตั้งรศ.พระครูพิพิธวรกิจจานุการวข.บาฬีศึกษาพุทธโฆสฯ
562323/3/65แต่งตั้งผศ.นางสาวอนงค์นาฏแก้วไพฑูรย์วข.นครสวรรค์
572333/3/65แต่งตั้งรศ.นายสานุมหัทธนาดุลย์วท.นานาชาติ
582353/3/65คกกจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลางทำป้ายอาคารอนุสรณ์๑๑๘ปีฯ
592364/1/65คกก.ยกร่างหลักสูตรวุฒิบัตรนวัตกรรมการสอนพระพุทธศาสนาฐานสมรรถนะคณะครุฯIBSCและสนง.พระสอนฯ
602468/3/65แต่งตั้งคกก.จัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลางบริการรถบัสปรับอากาศรับ-ส่งผู้บริหารผู้ทรงฯฯพระธรรมทูตฯ
6125512/3/65แต่งตั้งคณะอนุกก.ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี(ส่วนกลาง)ปีการศึกษา2565
6226014/3/65คกก.ประเมินความพร้อมหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาการสอนภาษาอังกฤษคณะครุฯ
6326414/3/65แต่งตั้งคณะอนุกก.บริหารงานบุคคลวส.ชัยภูมิ
6426514/3/65แต่งตั้งคณะอนุกก.บริหารงานบุคคลวส.เพชรบุรี
6526614/3/65แต่งตั้งคกก.ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานฯ-วิชาการ-วข.นครราชสีมาน.ส.โสระยาไทยอัฐวิถี
6626714/3/65แต่งตั้งคกก.ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานฯ-วิชาการ-วส.มหาสารคาม4ตำแหน่ง
6726814/3/65แต่งตั้งคกก.ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานฯ-ปฏิบัติการฯ-3ตำแหน่ง
6826914/3/65แต่งตั้งคกก.ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานฯวข.สุรินทร์นายบดินทรจีนเปีย
6927115/3/65แต่งตั้งผู้รก.ในตำแหน่งรองอธิการบดีวข.นครราชสีมาพระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์(โกวิทอภิญฺโญ)
7027215/3/65คกก.ดำเนินการสอบคัดเลือกฯลูกจ้าง-ปฏิบัติการฯวส.ราชบุรีเลขที่6118001
7127411/3/65คกกร่างขอบเขตของงานและราคากลางสำหรับการจ้างทำป้ายไวนิลโครงการอบรมพรธรรมทูตสายต่างประเทศ
7227818/3/65แต่งตั้งคกก.สอบสวนข้อเท็จจริง
7328028/3/65คกกพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวฯ
7428218/3/65แต่งตั้งคกก.ประเมินและปรับปรุงหลักสูตรและการจัดทำมคอ3สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์(4ปี)หลักสูตรปรับปรุง2562
752957/4/65ยกเลิกคำสั่งขอยกเลิกคำสั่งที่1586-2564
7630022/3/65พ้นจากตำแหน่งพ.ม.ทองคำฐิตเปโมพ้นจากตำแหน่งรองผอ.สำนักส่งเสริมฯ
7730122/3/65ให้ผู้บริหารพ้นจากตำแหน่งพระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร.จนุทสาโรพ้นจากตำแหน่งผอ.ส่วนธรรมนิเทศ
7830222/3/65แต่งตั้งรองผอ.สำนักส่งเสริมฯพระครูภาวนาสารบัณฑิตดรจนุทสาโร
7930322/3/65แต่งตั้งผอ.ส่วนธรรมนิเทศพ.ม.ทองคำฐิตเปโม
8030622/3/65แต่งตั้งผู้รก.ในตำแหน่งรองผอ.วส.พุทธปัญญาพ.ม.บุญเลิศอินฺทปัญฺญา-นายวันไชย์กิ่งแก้ว
8130822/3/65แต่งตั้งผู้รก.ผอ.วส.พุทธปัญญาฯพระเทพศาสนาภิบาล(แย้มกิตฺตินธโร)
8230922/3/65แต่งตั้งผู้รก.ในตำแหน่งผอ.วส.นครน่านฯพระชยานันทมุนี(ธรรมวัตรจรณธมฺโม)
8331324/3/65แต่งตั้งคกกขอบเขตสำหรับการจ้างทำป้ายไวนิลโครงการอบรมพระธรรมทูตต่างประเทศฯ
8431524/3/65แต่งตั้งคกกสำหรับการทำป้ายตัวอักษรพระราชรัตนโมลีฯ
8531626/3/65แต่งตั้งคกกและคกกตรวจรับพัสดุฯ
8632028/3/65แต่งตั้งคกกสำหรับการจ้างทำกระเป๋าอเนกประสงค์โครงการอบรมพระธรรมทูตฯ
8732228/3/65แต่งตั้งคกกจ้างผลิตกระเป๋าที่ระลึกโครงการมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมฯ
8832328/3/65แต่งตั้งคกกจ้างผลิตคู่มือและใบเกียรติบัตรเพื่อจัดงานฯ
8933831/3/65รก.ผอ.วท.บาลีเถรวาทพระศรีสุทธิเวที,ผศ.ดร.
9033931/3/65แต่งตั้งผู้รก.ในตำแหน่งรองผอ.พระปัญญารัตนากรณาณสฺวโรผศ.ดร.สุพิชฌาย์พรพิชณรงค์
913564/4/65แต่งตั้งคกกจ้างพิมพ์ใบเสร็จต่อเนื่องฯ
923574/4/65แต่งตั้งคกกการจ้างพิมพ์ซองสีน้ำตาลตรามจรภาษาไทยฯ
933635/4/65แต่งตั้งคกก.ศึกษาข้อมูลและตรวจความพร้อมการจัดตั้งวิทยาลัย
943688/4/65แต่งตั้งรศ.นางจุฑามาศวารีแสงทิพย์สาขาศาสนาและเทวิทยา
9537218/4/65คกกดำเนินโครงการเสวนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจฯ
9637519/4/65คกก.ดำเนินการสอบคัดเลือกฯลูกจ้าง-วิชาการเลขที่1587010วส.พุทธปัญญาฯ
9737619/4/65คกก.สรรหาฯลูกจ้าง-วิชาการ-วส.ลำพูน
9838420/4/65รก.ผอ.ส่วนคลังฯวข.นครศรีธรรมราชนายพีระพลสงสาป
9938621/4/65แต่งตั้งคกก.พัฒนาหลักสูตรพธม.และพธด.สาขาวัตกรรมการจัดการวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ฯ
10038721/4/65คกก.ดำเนินการสอบฯ-ลูกจ้าง-ปฏิบัติการฯ-วข.อุบลฯเลขที่1718001
10141626/4/65แต่งตั้งคกก.จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่4และระดับนานาชาติครั้งที่1ในหัวข้อพุทธศาสนาเพื่อการเยียวยาโลก
10241726/4/65แต่งตั้งผู้ทรงฯกลั่นกรองบทความทางวิชาการ(PeerReviewer)การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่4(MCU.RK.2022)
10341826/4/65แต่งตั้งผู้ทรงฯกลั่นกรองบทความทางวิชาการ(PeerReviewer)การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่4(MCU.RK.2022)
10441926/4/65แต่งตั้งคณะบรรณาธิการเอกสารประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่1(MCU.RK.2022)
10542026/4/65แต่งตั้งผู้ทรงฯกลั่นกรองบทความทางวิชาการ(PeerReviewer)ประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่1(MCU.RK.2022)
10642427/4/65แต่งตั้งผศ.พระครูปลัดสุวัฒน์พุทธคุณ(สุเทพสุเทวเมธี)
10742527/4/65แต่งตั้งผศ.พระครูธรรมธรวิชิตชยาภินนฺโท
10842627/4/65แต่งตั้งผศ.นายสมคิดเศษวงศ์
10942727/4/65แต่งตั้งผศ.นางสาวพัชราวลัยศุภภะ
11042827/4/65แต่งตั้งผศ.พระปลัดสมชายปโยโค(ดำเนิน)
11143229/4/65คกก.ประจำวส.เชียงราย
11243429/4/65ให้ผู้บริหารระดับผอ.พ้นจากตำแหน่งนายทรงพลโชติกเวชกุลวข.ขอนแก่น
11343529/4/65แต่งตั้งผู้อนวยการส่วนสนับสนุนฯวข.ขอนแก่นนายนิรุตป้องสีดา
11443629/4/65คกก.ดำเนินการสอบคัดเลือกฯ-ลูกจ้าง-ปฏิบัติการฯเลขที่5822004วส.พุทธปัญญาฯ
11543729/4/65แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปวข.อุบลฯนายสุพิมลศรศักดา
11643828/4/65แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการวข.อุบลฯพระใบฎีกาสุพจน์ตปสีโล(เกษนคร)
1174505/5/65คกก.ดำเนินการสอบฯ-ลูกจ้าง-วิชาการวข.อุบลฯ
1184546/5/65คกกอนุกก.ประเมินการสอนของผู้เสนอผลงานทางวิชาการตำแหน่งผศ.พิเศษสาขารัฐศาสตร์
1194556/5/65แต่งตั้งคกก.ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพของส่วนงานจัดการศึกษาในภาคกลางภาคใต้และภาคตะวันออก
1204566/5/65แต่งตั้งคกก.ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพของส่วนงานจัดการศึกษาในภาคเหนือ
1214576/5/65แต่งตั้งคกก.ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพของส่วนงานจัดการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
12246710/5/65คกก.ดำเนินโครงการเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานนอกสถานที่ภายในประเทศหลักสูตรรีฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตฯ
12346810/1/65ให้ผู้บริหารพ้นจากตำแหน่งพระครูสิริปรัยัตยานุศาสก์ตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการวข.เชียงใหม่
12447812/5/65แต่งตั้งรก.ในตำแหน่งผอ.สนง.วิทยาลัยวส.พุทธปัญญาฯพระปลัดประวิทย์วรธมฺโม
12548417/5/65ให้ผู้บริหารระดับรองผอ.พ้นจากตำแหน่งพระครูปลัดประวิทย์วรธมฺโมวส.พุทธปัญญษฯ
12648517/5/65แต่งตั้งคกก.ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย
12748617/5/65แต่งตั้งคกก.ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะพุทธฯ
12848717/5/65แต่งตั้งคกก.ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะครุฯ
12948817/5/65แต่งตั้งคกก.ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะมนุษนยศาสตร์
13048917/5/65แต่งตั้งคกก.ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะสังคมฯ
13149017/5/65แต่งตั้งคกก.ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวข.หนองคาย
13249117/5/65แต่งตั้งคกก.ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวข.นครศรีธรรมราช
13349217/5/65แต่งตั้งคกก.ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวข.เชียงใหม่
13449317/5/65แต่งตั้งคกก.ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวข.ขอนแก่น
13549417/5/65แต่งตั้งคกก.ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวข.นครราชสีมา
13649517/5/65แต่งตั้งคกก.ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวข.อุบลราชธานี
13749617/5/65แต่งตั้งคกก.ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวข.แพร่
13849717/5/65แต่งตั้งคกก.ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวข.สุรินทร์
13949817/5/65แต่งตั้งคกก.ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวข.พะเยา
14049917/5/65แต่งตั้งคกก.ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวข.บาฬีศึกษาพุทธโฆสนครปฐม
14150017/5/65แต่งตั้งคกก.ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวข.นครสวรรค์
14250117/5/65แต่งตั้งคกก.ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวส.เลย
14350217/5/65แต่งตั้งคกก.ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวส.นครพนม
14450317/5/65แต่งตั้งคกก.ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวส.ลำพูน
14550417/5/65แต่งตั้งคกก.ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวส.พุทธชินราช
14650517/5/65แต่งตั้งคกก.ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวส.บุรีรัมย์
14750617/5/65แต่งตั้งคกก.ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวส.ปัตตานี
14850717/5/65แต่งตั้งคกก.ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวส.พุทธโสธร
14950817/5/65แต่งตั้งคกก.ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวส.นครลำปาง
15050917/5/65แต่งตั้งคกก.ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวส.เชียงราย
15151017/5/65แต่งตั้งคกก.ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวส.ศรีสะเกษ
15251117/5/65แต่งตั้งคกก.ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวส.ราชบุรี
15351217/5/65แต่งตั้งคกก.ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวส.พุทธปัญญาศรีทวารวดี
15451317/5/65แต่งตั้งคกก.ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวส.พ่อขุนผาเมืองเพชรบูรณ์
15551417/5/65แต่งตั้งคกก.ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวส.ร้อนเอ็ด
15651517/5/65แต่งตั้งคกก.ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวส.ชัยภูมิ
15751617/5/65แต่งตั้งคกก.ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวส.พิจิตร
15851717/5/65แต่งตั้งคกก.ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวส.สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ
15951817/5/65แต่งตั้งคกก.ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวส.ระยอง
16051917/5/65แต่งตั้งคกก.ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวส.มหาสารคาม
16152017/5/65แต่งตั้งคกก.ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวส.อุทัยธานี
16252117/5/65แต่งตั้งคกก.ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวส.เพชรบุรี
16352217/5/65แต่งตั้งคกก.ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวส.ชลบุรี
16452317/5/65แต่งตั้งคกก.ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวส.กาญจนบุรีศรีไพบูลย์
16552417/5/65แต่งตั้งคกก.ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวส.สุุราษฎร์ธานี
16652617/5/65แต่งตั้งผอ.สนง.วิทยาลัยพระปลัดพงษ์พันธ์วสํวโร(ทองสวัสดิ์)
16752717/5/65แต่งตั้งรองผอ.ฯวส.พุทธปัญญา4คน
16852817/5/65แต่งตั้งรก.รองผอ.วส.มหาสารคามพม.อรรถพงษ์-พระครูสารกิจประยุต-พระครูพิศาลโพธิธรรม
16952917/5/65ให้ผู้บริการระดับรองผอ.พ้นจากตำแหน่งวส.พุทธปัญญาฯ2คน
17053017/5/65ให้ผู้บริหารพ้นจากตำแหน่งวส.พุทธปัญญาฯพระครูปลัดประวิทย์
17153117/5/65ให้ผู้บริหารระดับรองผอ.พ้นจากตำแหน่งวส.พุทธปัญญาฯพระครูปลัดพงษ์พันธ์
17253318/5/65แต่งตั้งคณะอนุกก.ประเมินผลการสอนของผู้เสนอผลงานทางวิชาการตำแหน่งผศ.สาขารัฐประศาสนศาสตร์
17353418/5/65แต่งตั้งคณะอนุกก.ประเมินผลการสอนของผู้เสนอผลงานทางวิชาการตำแหน่งผศ.สาขาศาสนาและเทววิทยาอนุสาขาพระพุทธศาสนา
17453512/5/65คกกโครงการบริการวิชาการพุทธบริหารการศึกษาฯ
17553612/5/65คกกดำเนินงานโครงการบริการวิชาการพุทธบริหารการศึกษาฯ
17653819/5/65แต่งตั้งคกก.ประกันคุณภาพการศึกษารร.บาลีสาธิตศึกษา
17756025/5/65แต่งตั้งผศ.นายไทยมณีไชยฤทธิ์
17856125/5/65แต่งตั้งรศ.พระอุดมสิทธินายกคุณงฺกโร-มาลัย
17956225/5/65แต่งตั้งรศ.พ.ม.จีรวัฒน์กนฺตวณฺโณ-กันจู
18056225/5/65แต่งตั้งผศ.นายไทยมณีไชยฤทธิ์
18156325/5/65แต่งตั้งรศ.นางสาวนวลวรรณพูนวสุพลฉัตร
18257325/5/65แต่งตั้งผอ.หลักสูตรพธม.สาขาการพัฒนาสังคมวส.พุทธปัญญาศรีทวารวดีดร.โยตะชัยวรมันกุล
18357826/5/65คณะอนุกก.การเงินฯวข.นครสวรรค์
18457926/5/65คณะอนุกก.การเงินฯวส.ปัตตานี
18558026/5/65คณะอนุกก.การเงินฯวส.พ่อขุนผาเมืองฯ
18658126/5/65คณะอนุกก.การเงินฯวส.นครลำปาง
18758226/5/65แต่งตั้งคกก.ประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา๒๕๖๕
18860427/5/65แต่งตั้งคกก.บริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาการสอนภาษาอังกฤษ
1896142/6/65ปรับปรุงกำหนดตำแหน่งบุคลากรฯเลขที่0052002สน.ทะเบียนฯ
1906152/6/65ปรับปรุงกำหนดลูกจ้างฯเลขที่0528002ภาควิชารัฐศาสตร์คณะสังคมฯ
1916162/6/65คกก.ดำเนินการสอบคัดเลือกฯลูกจ้าง-วิชาการวส.พุทธปัญญาฯเลขที่1587001
1926172/6/65คกก.ดำเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำคณะ
19361831/5/65คกก.ดำเนินการสอบคัดเลือกฯลูกจ้าง-วิชาการวส.พ่อขุนผาเมือง
19461931/5/65คกก.ดำเนินการสอบคัดเลือกฯ-ลูกจ้าง-ปฏิบัติการฯฯวส.พ่อขุนผาเมืองฯ
19563515/6/65แต่งตั้งคกก.ดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตก่อนเปิดภาคการศึกษาระดับป.โทภาควิชารัฐศาสตร์
19663615/6/65แต่งตั้งคกก.ดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตก่อนเปิดภาคการศึกษาระดับป.โทภาควิชารัฐศาสตร์
19763716/6/65แต่งตั้งผศ.นายสมบัติอรรถพิมล
19864317/6/65แต่งตั้งรองผอ.พ.ม.บุญเลิศอินฺทปญฺโญ
19964417/6/65คกก.พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรพุทธทัศนศิลป์
20064520/6/65แต่งตั้งคกก.พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรพุทธพยากรณ์ศาสตร์
20165420/6/65คกก.ดำเนินการสอบฯบุคลากร-ปฏิับติการฯ-วส.ชัยภูมิเลขที่57102002
20266121/6/65ให้ผู้บริหารระดับผอ.พ้นจากตำแหน่งนางอุมาพรโคกกรวดวข.พะเยา
20366321/6/65แต่งตั้งคกก.ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยวข.นครศรีธรรมราช
20466423/6/65แต่งตั้งคกก.โครงการจัดการความรู้พระสอนศีลธรรมงปม.2565
20567223/6/65แต่งตั้งคกก.จัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลางคู่มือนิสิตระดับปริญญาตรีปีการศึกษา2565งปม.2565
20667523/6/65คกกดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศการศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ
20767624/6/65คกกเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตก่อนเปิดภาคการศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ฯ
20868725/6/65แต่งตั้งอาจารย์พิเศษดร.ผ่องพรรณจันทร์โอชาใช้ฉบับนี้
20969025/6/65คกก.บริหารโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากฯของมจร
21069125/6/65คกก.บริหารโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากฯรายตำบลฯ
21169327/6/65คกกโครงการสัมมนาทางวิชาการและจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรครั้งที่1ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา2565หลักสูตรคด.
21269427/6/65คกก.โครงการสัมมนาวิชาการและจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรครั้งที่1ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ประจำปี2565หลักสูตรดม.สาขาพุทธบริหารฯ
21370127/6/65แต่งตั้งคกก.ดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ
2147028/6/65แต่งตั้งคกกบริหารหลักสูตรมหาวิทยาลัยมจรวส.เชียงราย
21570327/6/65รก.ผอ.ส่วนงานบริหารวข.นครศรีวิไลพรชี้แก้ว
21670427/6/65แต่งตั้งผู้รก.ในตำแหน่งผอ.พ.ม.เกรียงศักดิ์ภูริวฑฺฒโกพระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ,ผศ.ดร.ชยทตฺโต
21772729/6/65ให้ผู้บริหารพ้นจากตำแหน่งนางสุจิราธาระวงศ์
21872829/6/65ให้ผู้บริหารพ้นจากตำแหน่งพระครูจินดาสารานุกูล-พระครูวุฒิธรรมบัณฑิต
21972929/6/65ให้ผู้บริหารพ้นจากตำแหน่งนายสุพิมลศรศักดา
22073029/6/65แต่งตั้งผอ.วข.อุบลฯนายวรวัฒน์ราชิวงศ์
22173129/6/65แต่งตั้งผอ.วข.อุบลฯนางฉวีวรรณโกษาพันธุ์
22273229/6/65แต่งตั้งคกก.จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางสำหรับการซื้ื้ื้อวัสดุสนง.(หมึกปริ้นเตอร์)งปม.2565
22373329/6/65แต่งตั้งคกกตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรฯ
22473630/6/65แต่งตั้งคกก.ดำเนินการดำเนินงานโครงการปริวรรตคัมภีร์ลุ่มน้ำโขงศูนย์อาเซียนศึกษา
22573730/6/65แต่งตั้งกองบก.และผู้ทรงฯพิจารณากลั่นกรองบทความวารสารพุทธอาเซียนศึกษา
22673930/6/65แต่งตั้งคกก.บริหารหน่วยวิทยาบริการคณะพุทธฯมหาวิทยาลัยมจรวัดหงษ์ประดิษฐารามจังหวัดสงขลา
22774029/6/65แต่งตั้งผอ.วข.อุบลฯพ.ม.สิงห์ณรงค์
22874129/6/65แต่งตั้งผู้รก.ในตำแหน่งผอ.นางสาวศรีวรรณนามเกษ
2297431/7/65คกก.ดำเนินการสอบคัดเลือกฯลูกจ้าง-ปฏิบัติการฯวส.พุทธปัญญาฯเลขที่5822002
2307464/7/65แต่งตั้งคกก.จัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลางกระเป๋าผ้าดิบโครงการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาฯงปม.2565สุราษฎฯ
2317484/7/65คกก.ดำเนินการสอบคัดเลือกฯลูกจ้างวิชาการ วส.สุราษฎ์ธานี
2327525/7/65แต่งตั้งคกก.พิจารณาผลการประกวดราคาอินเล็กทรอนิกส์และคกก.ตรวจรับพัสดุผลิตสื่อการสอน(การ์ดคุณธรรมต้านทุจริต
2337535/7/65แต่งตั้งคกก.พิจารณาผลการประกวดราคาอินเล็กทรอนิกส์และคกก.ตรวจรับพัสดุสำหรับการประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสาร
2347627/6/65คกก.ดำเนินการสอบฯลูกจ้างวิชาการวส.สุพรรณฯ
2357637/7/65คกก.ดำเนินการสอบฯลูกจ้างปฏิบัติการฯวส.สุพรรณฯ
2367658/7/65แต่งตั้งคกก.จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางครุภัณฑ์สนง.ส่วนงานสนง.พระสอนศีลธรรมงปม.2565
2377678/7/65แต่งตั้งคกก.ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีบุคลากรไม่เข้าปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
2387689/7/65แต่งตั้งคกก.จัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลางสำหรับการจ้างทำเว็บไซต์ส่วนงานหลักสูตรสาขาสันติศึกษางปม.2565
2397699/7/65แต่งตั้งคกก.จดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางเก้าอี้สนง.ประจำหลักสูตรบัณฑิตภาควิชารัฐศาสตร์งปม.2565
2407709/7/65แต่งตั้งคกก.จัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลางขนย้ายทรัพย์สินพร้อมถอดประกอบแพ็คกิ้งส่วนงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษางปม.2565
2417719/7/65แต่งตั้งคกก.จัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลางทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศงปม.2565
2427729/7/65แต่งตั้งคกก.จัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลางซ่อมพื้นกระเบื้องอาคารวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ(IBSC)งปม.2565
24378611/7/65คณะอนุกรรมการบริหารงาบุคคล วข.นครสวรรค์
24478711/7/65คกก.ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานฯ-วิชาการวข.เชียงใหม่2ตำแหน่ง
24578811/7/65คกก.ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานฯ-วข.นครราชสีมา2ตำแหน่ง
24678911/7/65คกก.ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานฯ-ปฏิบัติการฯวข.เชียงใหม่2ตำแหน่ง
24779011/7/65คกก.ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานฯ-ปฏิบัติการฯ-วส.ศรีสะเกษ1ตำแหน่ง
2487911/7/65ปรับปรุงกำหนดตำแหน่งลูกจ้างคณะสังคมฯ2ตำแหน่ง
24979220/7/65คกก.ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุฯ-วิชาการ-ส่วนกลาง
25079320/7/65คกก.ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างฯ-วิชาการ-ส่วนกลาง
25179420/7/65คกก.ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรฯ-ปฏิบัติการฯ-ส่วนกลาง3
25279520/7/65คกก.ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างฯ-ปฏิบัติการฯ-ส่วนกลาง
25386220/7/65คกก.เตรียมความพร้อมเปิดหลักสูตรศศม.สาขาการพัฒนาสังคมวส.พิจิตร
25498422/7/65แต่งตั้งคกก.ตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ(EdPEx)IBSC
25598822/7/65คณะอนุกก.ประเมินผลการสอนฯดร.กฤติยาถ้ำทอง
25698919/7/65คกกประเมินผลการสอนของผู้เสนอผลงานทางวิชาการสาขาศาสนาและเทววิทยาอนุสาขาพระพุทธศาสนาพระเจริญพงษ์ธมฺมทีโป
25798919/7/65คณะอนุกก.ประเมินการสอนขแงผู้เสนอผลงานทางวิชาการพระครูปฐมธีรวัฒน์
25899120/7/65แต่งตั้งคกก.ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณ๊ีบุคลากรไม่เข้าปฏิบัตืงานที่ได้รับมอบหมายยกเลิกคำสั่งที่767
25999120/7/65แต่งตั้งคกก.ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีบุคลากรละทิ้งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
26099726/7/65แต่งตั้งบรรณาธิการผู้ทรงฯกลั่นกรองบทความฯหนังสือมหาจุฬาวิชาการ135ปีฯ
26199826/7/65คทง.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลหลักสูตรในระบบฯ
26210091/8/65คกก.ดำเนินการสอบคัดเลือกฯลูกจ้าง-ปฏิบัติการฯวข.แพร่เลขที่4118003
26310182/8/65คกก.ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลฯ-ปฏิบัติการฯวข.นครศรีธรรมราช
26410192/8/65แต่งตั้งผู้รก.ในตำแหน่งผอ.วส.นครศรีธรรมราชน.ส.สุภาวดีคงอินทร์
26510202/8/65แต่งตั้งผอ.ส่วนงานบริหารสนง.วข.เชียงใหม่นายชินภัทรสมุทรทัย
26610212/8/65แต่งตั้งผู้รก.ในตำแหน่งผอ.สนง.วส.บาฬีศึกษาพุทธโฆสฯพระวรราชวรญฺญู(พูนผล)
267102226/7/65คณะอนุกก.จัดสรรงปม.รายจ่ายงปม.2566
268102326/7/65คณะอนุกก.จัดสรรงปม.รายจ่ายงปม.2566แก่ส่วนงานภายใน(ส่วนกลาง)
26910242/8/65คกก.และอนุกก.พิจารณาความดีความชอบขึ้นเงินเดือนบุคลากรงปม.2566
27010322/8/65ปรับปรุงกำหนดตำแหน่งบุคลากรวข.หนองคาย1ตำแหน่ง
27110332/8/65ปรับปรุงกำหนดตำแหน่งลูกจ้างฯกองกิจการนิสิต1ตำแหน่ง
27210342/8/65คกก.ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานฯ-วิชาการรร.บาลีเตรียมฯ2ตำแหน่ง
27310352/8/65คกก.ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานฯ-วิชาการคณะพุทธฯ3ตำแหน่ง
27410362/8/65คกก.ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานฯ-ปฏิบัติการฯ-สถาบันภาษา-กองคลัง(พัสดุ)-สถาบันพระไตรปิฎก-อภิธรรมโชติวิทยาลัย
27510409/8/65แต่งตั้งรก.แทนรองอธิการบดี17รูป-คน
27610419/8/65แต่งตั้งผู้รก.แทนผู้ช่วยอธิการบดีในส่วนกลาง13รูป-คน
27710429/8/65แต่งตั้งผู้รก.แทนผู้ช่วยอธิการบดีในวข.
27810438/8/65คกก.บริหารการใช้สอยอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคมจร
279105515/8/65แต่งตั้งครูสอนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ปีการศึกษา2565
28010578/8/65แต่งตั้งคกก.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมหาวิทยาลัยมจร
28110588/8/65แต่งตั้งคกกดำเนินงานจัดประชุมวิชาการทางพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมระดับชาติครั้งที่1
282107222/8/65แต่งตั้งรก.ผอ.สนง.วิชาการวส.พุทธปัญญาฯพระปลัดประพจนืสุปภาโต(อยู่สำราญ)
283108429/8/65คกก.ศึกษาข้อมูลและตรวจความพร้อมการจัดตั้งวิทยาลัย
284108529/8/65คกก.ศึกษาข้อมูลและตรวจความพร้อมการจัดตั้งวิทยาลัยจ.กำแพงเพชร
285108629/8/65แต่งตั้งรก.ผอ.วส.จันทบุรีพระครูสุจิตกิตติวัฒนื
286110031/8/65แต่งตั้งรองอธิการบดี18รูป-คน
287110331/8/65มอบอำนาจและหน้าที่ให้รองอธิการบดีสั่งการกำกับดูแลและรับผิดชอบงานในฐานะผู้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี
288110431/8/65แนวปฏิบัติสำหรับการสั่งการของรองอธิการบดีที่ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี
289110624/8/65แต่งตั้งเลขานุการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตผศ.ดร.สมบัติอรรถพิมล
290110631/8/65แต่งตั้งเลขานุการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตภาควิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยมจร
29111221/9/65แต่งตั้งผู้รก.แทนในตำแหน่งคณบดีผอ.สำนักผอ.สถาบัน
29211231/9/65ให้รองคณบดีหัวหน้าภาควิชาและรองผอ.สำนักพ้นจากตำแหน่ง5คน
29311241/9/65แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีในส่วนกลาง11รูป-คน
29411251/9/65แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีในวข.33รูป-คน
29511291/9/65แต่งตั้งรองศาตราจารย์พระครูภาวนาโพธิคุณ(สมชายกนฺตสีโล)
29611301/9/65แต่งตั้งผศ.นายวสุกิจจ์เหล่าอินทร์
29711311/9/65แต่งตั้งผศ.นายสุนทรสุขทรัพย์
29811321/9/65แต่งตั้งผู้ช่วยศาตราจารย์นายวรพลวรสุวรรณโรจน์
29911332/9/65การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบแก่ผู้ช่วยอธิการบดีในส่วนกลาง
30011342/9/65การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบแก้ผู้ช่วยอธิการบดีในวข.
30111366/9/65คกก.ดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้าง-วิชาการ-วส.พุทธปัญญาฯเลขที่1587002
30211376/9/65คกก.ดำเนินการสอบคัดเลือกฯลูกจ้ง-ปฏิบัติการฯวส.พุทธปัญญาฯเลขที่5822003
30311386/9/65ให้ผู้บริหารในสนง.อธิการบดีพ้นจากตำแหน่งวิไลวรรณอิศรเดช
30411396/9/65แต่งตั้งรองผอ.สนง.อธิการบดีวิไลวรรณอิศรเดช
30511406/9/65แต่งตั้งผอ.กองกิจการพิเศษนายอานนท์นรมาตร
30611416/9/65มอบอำนาจให้ลงนามในสัญญาจ้างบุคลากรและลูกจ้าง
30711426/9/65มอบอำนาจให้ลงนามในสัญญารับเงินทุนอุดหนุนการวิจัย
30811456/9/65คกก.ประจำวส.ปัตตานี
30911467/9/65มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ผู้ช่วยอธิการบดี
31011589/9/65คกก.จัดทำร่างขอบเขตของงานฯเช่าเหมาโทรทัศน์ขนาดจอ4-8เมตรงานครบรอบวันสถาปนา135ปีฯงปม.2565
311116212/9/65แต่งตั้งรองผอ.กองแผนงานนางสาวกาญจนานารี
312116512/9/65แต่งตั้งรองผอ.วส.ศรีสะเกษพ.ม.ขุนทองเขมสิริ-นางสาวฐานิดามั่นคง
313116612/9/65แต่งตั้งรองผอ.วส.มหาสารคามพ.ม.อรรถพลสิริโสภโณ-พระครูสารกิจประยุต-พะรครูพิศาลโพธิธรรม
314116712/9/65แต่งตั้งรองผอ.วส.พุทธโสธรฯพระครูปริยัติวรรณาภรณ์-พ.ม.วิเชียรสิริวฑฒโน
315116812/9/65แต่งตั้งรองผอ.วส.นครน่านฯพระปลัดนฤดลกิตฺติภทฺโท-พระครูปลัดวัชรพงษ์วชิรญาปญฺโญ-นายเชษฐ์นิมมาทพัฒน์
316116912/9/65แต่งตั้งรองผอ.วส.พุทธปัญญาฯ-พ.ม.บุญเลิศอินฺทปญฺโญ-พระครูปฐมธีรวัฒน์-นายวันไชย์กิ่งแก้ว
317117012/9/65แต่งตั้งรองผอ.วส.ชลบุรีพระชลญาณมุนี-พระปลัดมนูฐานจาโร
318117112/9/65แต่งตั้งรองผอ.วส.เชียงรายพระครูสุธีสุตสุนทร-พ.ม.ธีรวัฒน์เสสปุญโญ
319117314/9/65แต่งตั้งรก.ในตำแหน่งรองผอ.พระสมุห์วีระ-พระครูสมุห์ชินวรวัตร-พระปลัดเวชยันต์-นางวารีญา
320117414/9/65แต่งตั้งรก.ผอ.สน.วิทยาลัยนางสาวอัญชลี-รก.ผอ.วส.ฝ่ายวิชาการนายศีรวัฒน์วส.จันทบุรี
321117514/9/65แต่งตั้งรก.ผอ.วส.พะเยาพระครูศรีวรพินิจ(สมคิด)
322117614/9/65แต่งตั้งรก.ผอ.สำนักวิชาการวข.นครศรีธรรมราชพระครูโสภณรัตนบัณฑิต(เทพรัตน์)
323117714/9/65แต่งตั้งผู้จัดทำรายละเอียดเฉพาะและราคากลางสำหรับการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์Allinoneคณะพุทธฯ
324119116/9/65ให้ผู้บริหารระดับสถาบันและสำนักพ้นจากตำแหน่งพ.ม.สุรศักดิ์ปจฺจนฺตเสโน-พ.ม.ชำนาญมหาชาโน,ดร.
325119216/9/65แต่งตั้งผู้รก.แทนผอ.สน.หอสมุดและเทคโนโลยีพระศรีธรรมภาณี
326119316/9/65แต่งตั้งผู้รก.แทนผอ.สถาบันภาษาพ.ม.ไพรัชน์ธมฺมทีโป(เขียนวงศ์)
327119616/9/65คกก.พัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตสาขาการสอนภาษาอังกฤษ(หลักสูตรนานาชาติ)คณะครุฯ
328119716/9/65แต่งตั้งคกก.พัฒนาหลักสูตรครุศษตร์บัณฑิตสาขาการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ(หลักสูตรนานาชาติ)คณะครุฯ
329119816/9/65แต่งตั้งผอ.หลักสูตรพธ.ด.สาขาระพุทธศาสนาวส.พุทธปัญญาฯน.ส.กฤติยาถ้ำทอง
330119916/9/65แต่งตั้งเลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาวส.พุทธปัญญาฯพ.ม.ศุภวัฒน์ฐานวุฑโฒ
331120119/9/65ให้ผอ.กองรองผอ.กองหรือเทียบเท่าพ้นจากตำแหน่ง4รูป-คน
332120219/9/65ให้ผอ.สนง.สภามหาวิทยาลัยพ้นจากตำแหน่งพระครูสิริสารบัณฑิต(สุกรี)
333120319/9/65แต่งตั้งรก.รองผอ.สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีฯพ.ม.สาธิตสาธิโต,ดร.
334120419/9/65ผอ.ส่วนงานบริหารสำนักส่งเสริมฯพระครูปิยธรรมบัณฑิต
335120519/9/65แต่งตั้งผอ.กองกิจการวข.พ.ม.เพ็ชรอธิปญฺโญ
336120619/9/65แต่งตั้งผอ.กองกลางพ.ม.ถาวรภาวรเมธี(ภูแผลงทอง)
337120719/9/65แต่งตั้งผอ.สนง.สภามหาวิทยาลัยพ.ม.วัฒน์พรอภิวฑฺฒโน(บุญมาก)
338120819/9/65แต่งตั้งรกรอง.ผอ.สถาบันภาษาพระครูปลัดวิศิษฐกุลสิริปญฺโญ
339120919/9/65แต่งตั้งผอ.ส่วนวิชาการสถาบันภาษานายรุ่งโรจน์ศิริพันธ์
340121019/9/65แต่งตั้งรองผอ.กองกิจการพิเศษนางสาวมณีมัญช์เชษฐ์สกุลวิจิตร
341121119/9/65คกก.บริหารหลักสูตรครุศษสตร์บัณฑิต(หลักสูตร4ปี)หลักสูตรปรับปรุง2567
342121219/9/65แต่งตั้งผู้รก.แทนรองคณบดีคระครุศาสตร์ฝ่ายบริหารรศ.ดร.สมศักดิ์บุญปู่
343121319/9/65แต่งตั้งผู้รก.แทนหัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอนดร.บุญมีพรรษา
344122421/9/65ให้ผู้รก.ในตำแหน่งรองผุ้อำนวยการพ้นจากตำแหน่งวส.บุรีรัมย์พระมงคลสุตกิจ(บุญถิ่น)
345122521/9/65คกก.ตรวจสอบความพร้อมในการเปิดหลักสูตรพธ.ด.สาขาพระพุทธศาสนาณวส.ร้อยเอ็ด
346122621/9/65แต่งตั้งรองผอ.วท.นานาชาติรศ.ดร.โกนิฏฐ์ศรีทอง
347122822/8/65แต่งตั้งคกก.สอบสวนวินับร้ายแรงจรรยาโนนคู่เขตโขง
348122922/9/65คกก.ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลฯ-วิชาการวข.สุรินทร์เลขที่1361001
349123422/9/65แต่งตั้งผอ.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาจิตวิทยาชีวิตและความตาย(ภาคเสาร์-อาทิตย์)รศ.ดร.พระครูสังฆรักษ์เอกภัทรอภิฉนฺโท
350123722/2/65แต่งตั้งนายกองค์กรบริหารนิสิตส่วนกลางประจำปีการศึกษา๒๕๖๕PHRASAVIVANHSOULINTHONE
351123822/9/65แต่งตั้งรองนายกองค์กรบริหารนิสิตรูปที่๑ส่วนกลางประจำปีการศึกษษ๒๕๖๕พ.ม.พชรธรกิตฺตินฺธโร
352123922/9/65แต่งตั้งรองนายกองค์กรบริหารนิสิตรูปที่๒ส่วนกลางประจำปีการศึกษา๒๕๖๕พระเกียรติศักดิ์กิตฺติสิริเมธี
353124022/9/65แต่งตั้งกรรมการองค์กรบริหารนิสิตส่วนกลางประจำปีการศึกษา๒๕๖๕
354124122/9/65แต่งตั้งประธานนิสิตส่วนกลางประจำปีการศึกษา๒๕๖๕
355124222/9/65แต่งตั้งรองประธานสภานิสิตรูปที่๑ส่วนกลางประจำปีการศึกษา๒๕๖๕พะรมหาคณิศรโพธิธมฺมเมธี
356124322/9/65แต่งตั้งรองประธานสภานิสิตรูปที่๒ส่วนกลางประจำปีการศึกษา๒๕๖๕พระกานต์พิชาอาภากโร
357124422/9/65แต่งตั้งเลขานุการประธานสภานิสิตส่วนกลางประจำปีการศึกษา๒๕๖๕พระวรัชญ์เนปกฺโก
358124522/9/65แต่งตั้งสมาชิกสภานิสิตส่วนกลางประจำปีการศึกษา๒๕๖๕
359124723/9/65คกก.ดำเนินโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการทำบุญฯ62ปีพระธรรมวัชรบัณฑิตฯ
360124923/9/65ผอ.หลักสูตรพธ.ม.สาขาพระพุทธศาสนาวข.นครราชสีมาพ.ม.สุพรรกฺขิตธมฺโม
361125023/9/65ผอ.หลักสูตรพธ.ด.สาขาปรัชญาวข.นครราชสีมาดร.เกรียงไกรพินยารัก
362125123/9/65ผอ.หลักสูตรพธ.ด.สาขาพระพุทธศาสนาวข.นครราชสีมานายเสฐียรทั่งทองมะดัน
363125223/9/65ผอ.หลักสูตรพธ.ม.สาขาปรัชญาวข.นครราชสีมาพ.ม.สุพัฒน์วชิราวุโธ
364125323/9/65ผอ.หลักสูตรบัณฑิตศึกษาวส.นครราชสีมาพระครูปริยัติวิสุทธิ์,ดร.
365125423/9/65ผอ.พธ.ม.สาขาการจัดการเชิงพุทธวข.นครราชสีมาพระสมุห์ธงชัยสุนฺทราจาโร
366125523/9/65แต่งตั้งเลขานุการหลักสูตรพธ.ม.สาขาการจัดการเชิงพุทธวข.นครราชสีมาดร.สุริยะมาธรรม
367127227/9/65แต่งตั้งคกก.สอบสวนวินัยร้ายแรงนางสาวกิตติมาศศิริไชย
368127928/9/65แต่งตั้งรก.ในตำแหน่งรองผอ.พ.ม.อภิสิทธิ์วิริโยในตำแหน่งรองผอ.ฝ่ายบริหารวส.บุรีรัมย์
369128529/9/65แต่งตั้งผอ.หลักสูตรดม.สาขาพุทธบริหารการศึกษาบัณฑิตศึกษาวส.เลยผศ.ดร.ธนูศรีทอง
370128729/9/65คกก.โครงการเพิ่มทักษะการสอนรายวิชาพระพุทธศาสนาฯ
371129030/9/65แต่งตั้งผู้รก.ในตำแหน่งรองผอ.พ.ม.สมเด็จมหาสมิทฺธีวข.หนองคาย
372129130/9/65แต่งตั้งผู้รก.ในตำแหน่งผอ.นายอนันต์คติยะจันทร์
373129230/9/65แต่งตั้งผู้รก.ในตำแหน่งรองผอ.รองผอ.สนง.วข.หนองคายนายอภิวัฒชัยพุทธจร
374129330/9/65แต่งตั้งผู้รก.ในตำแหน่งผอ.พระครูสมุห์หัตถพรปิยธมฺโมคำเพชรดี
375129430/9/65แต่งตั้งผู้รก.ในตำแหน่งรองผอ.นายเจษฎามูลยาพอ
376129530/9/65แต่งตั้งผู้รก.ในตำแหน่งผอ.ส่วนงานบริหารวส.หนองคายพระครูสังฆรักษ์นิพิฐพนธ์จิรวฑฺฒโน
377129630/9/65แต่งตั้งรก.ผอ.สนง.วิทยาลัยวข.หนองคายนายชนันวัฒน์คำเหลือง
378129730/9/65แต่งตั้งรก.ผอ.สำนักวิชาการวข.หนองคายพ.ม.ประหยัดปญฺญาวโร
379129930/9/65แต่งตั้งผู้รก.แทนผอ.วิทยาลัยพระธรรมทูตพ.ม.ประยูรโชติวโร(คำมา)
38013135/10/65แต่งตั้งที่ปรึกษาอธิการบดีด้านแผนและงปม.น.ส.นวลทิพย์โกมลเมศ
38113145/10/65แต่งตั้งที่ปรึกษาอธฺการบดีด้านแผนยุทธศาสตร์นายสุรพลเพชรวรา
38213155/10/65แต่งตั้งที่ปรึกษาอธิการบดีด้านแผนพัฒนามหาวิทยาลัยรศ.ดร.ธีรยุทธพึ่งเทียร
38313186/10/65แต่งตั้งผู้รก.แทนผอ.มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัยพระธรรมวชิราจารย์(สุชาติกิตฺติปญ์โญ)
38413196/10/65แต่งตั้งผอ.หลักสูตรพธ.ม.สาขาการพัฒนาสังคมวส.พุทธปัญญาฯนายสัญญาสดประเสริฐ
38513207/10/65คทง.ดำเนินการด้านสถานีวิทยุกระจายเสียงมจร
38613217/10/65คณะอนุกก.เพื่อประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพการสอนฯเอกสารคำสอนพระณรงค์ฐานวุฑโฒ(สระแก้ว),ผศ.ดร.
38713228/10/65แต่งตั้งคกก.สรรหาคัดเลือกฯลูกจ้าง-วิชาการวข.เชียงใหม่เลขที่1247010
38813248/10/65ให้ผอ.หลักสูตรบัณฑิตศึกษาพธ.ม.สาขาสันติศึกษาพ้นจากตำแหน่งพ.ม.ดวงเด่นฐิตญาโณ
38913258/10/65แต่งตั้งผอ.หลักสูตรบัณฑิตศึกษาพธ.ม.สันติศึกษาพระปราโมทย์วาทโกวิโท(พันธพัฒน์)
39013278/10/65รก.ผอ.สำนักวิชาการวข.เชียงใหม่พระครูธรรมธรรชัยวิชิต,ผศ.ดร.
391133012/10/65แต่งตั้งผอ.กองอาคารสถานที่และยานพาหนะพ.ม.พุทธศักดิ์ฐานิสฺสโร(พรมกาล)
392133112/10/65แต่งตั้งรก.ผอ.วส.กำแพงเพชรพระราชวชิรเมธี(วีระวีรปญฺโญ)นามสกุลภูมิเมือง
393133212/10/65แต่งตั้งรก.ผอ.วส.ตากพระครูโกวิทบุญเขต(รอดอคฺคจิตฺโต)นามสกุลสืบมั่น
394133312/10/65แต่งตั้งคกก.กลั่นกรองงานของสภามหาวิทยาลัย
395133612/10/65คกก.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯฝ่ายมหาวิทยาลัยประจำปี2565
396133817/10/65แต่งตั้งรก.ผจก.มหาจุฬาบรรณาคารรศ.ดร.ธัชชนันท์อิศรเดช
397133917/10/65คณะอนุกก.ปฏิบัติศาสนกิจประจำส่วนงานวข.นครศณีธรรมราช
398135020/10/65อนุมัติให้ปรับอัตราค่าจ้าง-วิชาการวส.ระยองนายเอนกณเชียงใหม่
399136221/10/65แต่งตั้งผศ.พิเศษพลอากาศเอกหญิงชญาดาเข็มเพชร
400136321/10/65แต่งตั้งผศ.พิเศษนายอัครนันท์อริยศรีพงษ์
401136521/10/65คณะอนุกก.ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพการสอนฯดร.นพ.อุทัยสุดสุข
402137222/10/65แต่งตั้งคกก.จัดอบรมผู้บริหารและบุคลากรใหม่มจร
403138422/10/65คณะอนุกก.บริหารงานบุคคลประจำวส.พุทธปัญญาฯ
404138922/10/65ปรับปรุงกำหนดตำแหน่งลูกจ้างของมหาวิทยาลัยวข.ขอนแก่น2ตำแหน่ง
405139022/10/65ปรับปรุงกำหนดตำแหน่งลูกจ้างของมหวิทยาลัยวข.เชียงใหม่2หมายเลข
406139122/10/65ปรับปรุงกำหนดตำแหน่งลูกจ้างของมหาวิทยาลัยวส.พุทธปัญญาฯ1หมายเลข
407139222/10/65คกก.ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานฯ-วิชาการวข.นครราชสีมาเลขที่1271001
408139322/10/65คกก.ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน-ปฏิบัติการฯวข.นครศรีธรรมราชพระณัฐพงษ์ญาณเมธี
409141726/10/65แต่งตั้งคกก.กลั่นกรองข้อมูลและพัฒนารูปแบบการประชุมคกก.การเงินและทรัพย์สิน
410142128/10/65คกก.ตรวจสอบความพร้อมในการเปิดสอนหลักสูตรพธ.ด.สาขาพระพุทธศาสนาวข.อุบลราชธานี
411142528/10/65คกก.ดำเนินงานโครงการสัมมนาวิชาการฯ(ปฐมนิเทศนิสิตฝึกปฏิบัติฯ)
412142628/10/65แต่งตั้งรศ.นางสาวกมลาศภูวชนาธิพงศ์
413142728/10/65แต่งตั้งผศ.นางสาวสายน้ำผึ้งรัตนงาม
414142928/10/65คกก.ประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ
415143028/10/65คกก.ดำเนินการดำเนินงานโครงการสัมมนาวิชาการฯ2565
416143820/10/65แต่งตั้งอาจารย์พิเศษดร.นภาพัทธ์งามบุษบงโสภิน
417143920/10/65แต่งตั้งอาจารย์พิเศษพะรมหาฉัตรเทพพุทธชาโต
418144020/10/65แต่งตั้งอาจารย์พิเศษดร.สุเมธบุญมะมา
419144120/10/65แต่งตั้งอาจารย์พิเศษพ.ม.พิษณุสญฺญเมโธ
420144220/10/65แต่งตั้งอาจารย์พิเศษพระวิเทศโพธิคุณ ดร.
421144320/10/65แต่งตั้งคกก.ประจำสถาบันภาษา
422144420/10/65แต่งตั้งคกก.ประจำสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
423146931/10/65คกก.ดำเนินการการฌาปนกิจสงเคราะห์สวัสดิการภายในมจร
424147303/11/65ปรับปรุงกำหนดตำแหน่งบุคลากรของมหาวิทยาลัย
425147403/11/65ตัดโอนตำแหน่งบุคลากรของมหาวิทยาลัย
42614844/11/65คกก.ดำเนินการสอบคัดเลือกฯ-ลูกจ้าง-วิชาการ
42714854/11/65คกก.ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลฯ-ปฏิบัติการฯ
42814864/11/65คกก.ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลฯ-ลูกจ้าง-ปฏิบัติการฯ
42914883/11/65คกก.ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลฯ-วิชาการ
43014893/11/65แต่งตั้งคกก.แผนพัฒนาคุณภาพ(ImprovementPlan)จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา๒๕๖๔
43114913/11/65คกก.ควบคุมตืิดตามผลการดำเนินการงบลงทุนงปม.๒๕๖๖มหาวิทยาลัยมจร
43214923/11/65คกก.แก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยมจรว่าโดยโรงพิมพ์มจร๒๕๔๐และระเบียบมหาวิทยาลัยมจรว่าด้วยอาคารอาคันตุกะ๙๒ปีปัญญานันทะ๒๕๕๓
43314933/11/65แต่งตั้งรก.โรงพิมพ์ฯนายชยวัศพึ่งเทียร
43414943/11/65แต่งตั้งรก.ผจก.อาคาร๙๒ปีปัญญานันทะนางศศิธรทองขันธ์
435152610/11/65แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาพ.ม.เผื่อนกิตฺติโสภโณ(เฉลิมจาน)
436154117/11/65คกก.ฝึกภาคสนามการบริหารจิตเจริญปัญญาฯครุศาสตร์
437155618/11/65คกก.จัดทำข้อบังคับระเบียบประกาศว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตร
438156118/11/65แต่งตั้งผอ.หลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาพระพุทธศาสนาวส.ลำพูนพม.อินทร์วงศ์อิสฺสรภาณี
439156218/11/65ผอ.บัณฑิตศึกษาสาขาการพัฒนาสังคมมจร.วข.นครศรีธรรมราชผศ.ดร.ไพรัชน์ฉิมหาด
440156318/11/65แต่งตั้งผอ.หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาพุทธบริหารการศึกษามจร.วข.นครศรีธรรมราชผศ.ดร.ธีระพงษ์สมเขาใหญ่
441157018/11/65คกก.ประจำสำนักส่งเสริมฯ
442157519/11/65แต่งตั้งคกก.จัดทำวารสารพระธรรมทูต
443157619/11/65แต่งตั้งคทง.จัดทำร่างระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัรยว่าด้วยกองทุนพัฒนาวิทยาลัยพระธรรมทูต
444158824/11/65คกก.ควบคุมงานก่อสร้างวข.บาฬีศึกษาพุทธโฆสฯ
445159626/11/65คกก.บริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษคณะทมนุษยศาสตร์วข.นครราชสีมา
446159726/11/65แต่งตั้งประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษวข.นครราชสีมารศ.ดร.สุรพงษ์คงสัตย์
447159826/11/65คกก.เตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินภายนอกรอบสี่ระดับอุดมศึกษาฯ
448161526/11/65คกก.จัดทำร่างขอบเขตของงานฯจ้างเหมาบันทึกเทประบบHDและติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดพิธีประสาทปริญญา2565
449162226/11/65คกก.บริหารงานบัณฑิตศึกษาสาขาพุทธบริหารการศึกษาวส.นครศรีฯ
450162326/11/65คกก.บริหารงานบัณฑิตศึกษาสาขาพัฒนาสังคมวส.นครศรีฯ
451162428/11/65คกก.บริหารงานบัณฑิตศึกษาสาขาพระพุทธศาสนาวส.นครศรีฯ
452162526/11/65คกก.จัดทำแผนพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลมจร
453163428/11/65คกก.พัมนาและปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการพัฒนาสังคม(หลักสูตรปรับปรุง2566)
454164011/11/65แต่งตั้งผอ.หลักสูตรบัณฑิตศึกษษสาขาพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมจรวข.นครศรีธรรมราชผศ.ดร.สิทธิโชคปาณะศรี
455164729/11/65คกก.ดำเนินงานรายการเสียงธรรมจากมหาจุฬาอาศรม
456164829/11/65แต่งตั้งรศ.นายสมบูรณ์ตาสนธิวข.เชียงใหม่
45716872/12/65ให้ผู้บริหารระดับผอ.พ้นจากตำแหน่งวข.นครสวรรค์2ราย
45816882/12/65ให้ผู้บริหารระดับรองผอ.พ้นจากตำแหน่งรศ.ดร.วรกฤตเถื่อนช้างวข.นครสวรรค์
45916892/12/65ให้ผู้บริหารระดับรองผอ.พ้นจากตำแหน่งวข.นครสวรรค์3ราย
46016902/12/65แต่งตั้งรก.ในตำแหน่งผอ.วส.พิจิตรพ.ม.สุเมฆสมาหิโต(กวีกุล)
46116912/12/65แต่งตั้งผอ.ส่วนงานวข.นครสวรรค์น.ส.ณฐยาราชสมบัตินายทรงเกียรติเม่นสุวรรณ์นายธนาเทียนจิตราเพ็ชร
46216922/12/65แต่งตั้งรองผอ.ส่วนงานวข.นครสวรรค์รศ.ดร.วรกฤตเถื่อนช้างนายธีรพันธ์เชิญรัมย์ผศ.ดร.อัครเดชพรหมกัลป์
46316932/12/65แต่งตั้งผู้รก.ในตำแหน่งผอ.สำนักวิชาการวข.นครสวรรค์พระราชรัตนเวที,ผศ.ดร.
46416976/12/65แต่งตั้งผู้รก.ในตำแหน่งรองผอ.สนง.วข.นครสวรรค์นายไพศาลนาสุริยวงศ์
46516996/12/65แต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะครุฯพม.บัณฑิตปณฺฑิตเมธี
46617006/12/65แต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายบริหารคณะครุฯรศ.สมศักดิ์บุญปู่
46717037/12/65แต่งตั้งรองคณบดีคณะสังคมฯฝ่ายวิชาการพ.ม.กฤษฎากิตฺติโสภโณ(แซ่หลี)
46817047/12/65แต่งตั้งรองคณะบดีคณะสังคมฝ่ายบริหารรศ.ดร.ภัทรพลใจเย็น
46917079/12/65ให้ผู้บริหารพ้จากตำแหน่งรศ.ดร.ภัทรพลใจเย็นพ้นจากตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเศรษศาสตร์คณะสังคมสาสตร์
470170913/12/65คกก.ประจำวส.หนองคาย
471171213/12/65แต่งตั้งรก.ในตำแหน่งเลขานุการสนง.คณบดีพ.ม.ฉัตรชัยธมฺมวรเมธี
472171815/12/65คทง.โครงการสัมมนาวิชาการฯ(ปฏิบัติวิปัสสนาฯ)สาขาพุทธบริหารการศึกษาคณะครุฯ
473171915/12/65คทง.โครงการสัมมนาวิชาการฯ(ปฏิบัติวิปัสสนาฯ)สาขาพุทธบริหารการศึกษาป.โทคณะครุฯ
474172419/12/65คกก.ศึกษาข้อมูลตรวจความพร้อมการเปิดหน่วยวิทยบริการจังหวัดกาฬสินธุ์
475172519/12/65คกก.กลั่นกรองงบลงทุนครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างงปม.2567
476172619/12/65ให้ผู้บริหารระดับผอ.พ้นจากตำแหน่งวข.เชียงใหม่นายชินภัทรสมุทรทัย
477173720/12/65คกก.พัฒนาหลักสูตรครุศษสตรบัณฑิต(4ปี)สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศหลักสูตรปรับปรุง2566
478173820/12/65แต่งตั้งเลขานุการหลักสูตรดบ.สาขาจิตวิทยาการศึกษาฯพระสมุห์โชคดีวชิรปญฺโญ,ดร.
479173920/12/65แต่งตั้งผอ.หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาจิตวิทยาการศึกษาและแนะแนวผศ.ดร.พรทิพย์วรรณวิโรจน์
480174120/12/65แต่งตั้งรก.ผอ.ส่วนงานบริหารวข.เชียงใหม่นายสงกรานต์ปาดา
481174320/12/65ให้ผอ.สนง.วข.แพร่พ้นจากตำแหน่งนายสุพจน์แก้วไพฑูรย์
482174420/12/65แต่งตั้งรองผอ.สนง.วข.แพร่นายธีรวัฒน์จันทร์จำรัส
483174520/12/65แต่งตั้งผอ.ส่วนคลังฯวข.นครศรีธรรมราชนายพีระพลสงสาป
484174820/12/65ปรับปรุงกำหนดตำแหน่งบุคลากรเลขที่1082002สถาบันวิปัสสนา
485174920/12/65แต่งตั้งคณะอนุกก.บริหารงานบุคคลวส.พิจิตร
486175020/12/65แต่งตั้งบุคลากรตำแหน่งปฏิบัติการฯระดับชำนาญการนายวรพันธ์แย้มหงษ์ประภา
487175120/12/65แต่งตั้งบุคลากรตำแหน่งปฏิบัติการฯระดับชำนาญการนายสุภฐานสุดาจันทร์
488175220/12/65แต่งตั้งบุคลากรตำแหน่งปฏิบัติการฯระดับชำนาญการนางกาญจนากรแย้มปิ๋ว
489175320/12/65แต่งตั้งบุคลากรตำแหน่งปฏิบัติการฯระดับชำนาญการนางสาวขวัญสุดาศรีสุข
490175420/12/65แต่งตั้งบุคลากรตำแหน่งปฏิบัติการฯระดับชำนาญการนายจิตตกรจันทร์ศิลป์
491175520/12/65แต่งตั้งบุคลากรตำแหน่งปฏิบัติการฯระดับชำนาญการนางสาวธันย์ธีราธรรมจักร
492176120/12/65แต่งตั้งรก.หัวหน้าภาควิชาพระพุทธศานาคณะพุทธฯพ.ม.อดิเดชสติวโร
493176220/12/65แต่งตั้งรองคณบดีคณะพุทธฯฝ่ายบริหารรศ.ดร.ณัทธีร์ศรีดี
494176320/12/65แต่งตั้งรองคณบดีคณะพุทธฯฝ่ายวิชาการพ.ม.สุขสันต์สุขวฑฺโน(แก้วมณี)
495176420/12/65แต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะมนุษย์ฯพ.ม.สุเทพสุทฺธิญาโณ(ธนิกกุล)
496176626/12/65แต่งตั้งรองผอ.ฝ่ายกิจการทั่วไปวส.ลำพูนนายไกรสรแสนวงค์
497176926/12/65แต่งตั้งเลขานุการหลักสูตรพธ.ด.สาขาพุทธนวัตกรรมการสื่อสารนายสังวรอ่อนสนิท
498177728/12/65ให้ผู้บริหารระดับรองคณบดีคณะสังคมฯพ้นจากตำแหน่งพ.ม.กฤษฎากิตฺติโสภโณ
499177828/12/65แต่งตั้งรองคณบดีคณะสังคมฯฝ่ายวิชาการพระปลัดระพินพุทฺธิสาโร(ด้วงลอย)
500177928/12/65แต่งตั้งผู้รก.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์พระครูสุธีกิตติบัณฑิต(กฤษฎากิตฺติโสภโณ-แซ่หลี)
501178028/12/65แต่งตั้งรศ.พ.ม.ไพรัชน์ธมฺมทีโป(เขียนวงศ์)
502178128/12/65แต่งตั้งผศ.พระครูภาวนาพัฒนบัณฑิต(สมหมาย)อตฺถสิทฺโธนามสกุลพืชสิงห์
503178228/12/65แต่งตั้งผศ.พระครูพิลาสธรรมากร(ณัฐพล)จนฺทิโก
504178328/12/65แต่งตั้งผศ.พระครูวัชรสุวรรณนาทร(ลูกชุบ)ธมฺมโชโต
505178428/12/65แต่งตั้งผศ.พ.ม.สมมาสชุติมนฺโต(พงษ์สุวรรณ)
506178528/12/65แต่งตั้งผศ.นายไชยสิทธิ์อุดมโชคนามอ่อน
507178628/12/65แต่งตั้งผศ.นางภัชลดาสุวรรณนวล
508178728/12/65แต่งตั้งเลขานุการสนง.คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพ.ม.สันติธีรภทฺโท,ดร.
509178929/1/65คกก.กลั่นกรองบทความวิจัยPeerreviewวิชาการระดับชาติครั้งที่1และประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่13วข.นครสวรรค์
510179129/12/65แต่งตั้งคกก.ควบคุมงานก่อสร้างเพิ่มเติม
511179229/12/65แต่งตั้งคกก.ตรวจรับพัสดุ
512180629/12/65แต่งตั้งคกก.จัดทำวารสารจิตวิทยาการศึกษาและแนะแนวปริทัศน์
513180710/1/65แต่งตั้งคกก.บริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารท้องถิ่นวส.สุพรรณบุรีฯ
514181023/12/65คกก.บริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรมจรวส.พ่อขุนผาเมือง
515181123/12/65แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรมจร.วส.พ่อขุนผาเมือง
516181223/12/65แต่งตั้งผู้ทรงฯกลั่นกรองบทความวิชาการระดับชาติครั้งที่๑วส.ชัยภูมิ
517181324/12/65แต่งตั้งคณะอนุกก.ประกันคุณภาพการศึกษาวส.ลำปาง
518181423/12/65แต่งตั้งคกก.พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตสาขาพุทธศิลปกรรมวส.เชียงราย
519181629/12/65คกก.ประจำวส.กำแพงเพชร