ข่าวพัฒนาบุคลากร

ประกาศรับข้อเสนอผลงานเพื่อขอรับการประเมินในระดับที่สูงขึ้น ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕

*รายการเอกสารแนบท้ายประกาศ *ดาวน์โหลดเอกสารประกาศนี้ พร …

ประกาศรับข้อเสนอผลงานเพื่อขอรับการประเมินในระดับที่สูงขึ้น ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ Read More »

สรุปการดำเนินการโครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรตามสายงาน (สายอาชีพ) รุ่นที่ ๕ ระยะที่ ๓

*ดาวน์โหลดเอกสาร PDF จำนวนคนดู : 27

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรตามสายงาน (สายอาชีพ) รุ่นที่ ๕

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม โครงการพัฒนาบ …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรตามสายงาน (สายอาชีพ) รุ่นที่ ๕ Read More »

ประกาศเลื่อนการอบรมพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรตามสายงาน (สายอาชีพ) รุ่นที่ ๕

ประกาศเลื่อนการอบรมโครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรตามส …

ประกาศเลื่อนการอบรมพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรตามสายงาน (สายอาชีพ) รุ่นที่ ๕ Read More »

ประกาศรับผลงานชำนาญการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศนี้ รายการเอกสารแนบท้ายประกาศ ดาวน …

ประกาศรับผลงานชำนาญการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรตามสายงาน (สายอาชีพ) รุ่นที่ ๕

*ดาวน์โหลดเอกสารประกาศนี้     จำนวนคนดู : 19

ขอแสดงความยินดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้แต่งตั้งให้บุคลากร ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ ระดับชำนาญการ

ขอแสดงความยินดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้แ …

ขอแสดงความยินดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้แต่งตั้งให้บุคลากร ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ ระดับชำนาญการ Read More »

การอบรมการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs Morning session 16/6/2564

การอบรม “การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs&# …

การอบรมการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs Morning session 16/6/2564 Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องรับข้อเสนอผลงานเพื่อขอรับการประเมินในระดับที่สูงขึ้น ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔

*ดาวน์โหลดเอกสารประกาศนี้ *ดู พ.ร.บ. ระเบียบ ข้อบังคับ …

ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องรับข้อเสนอผลงานเพื่อขอรับการประเมินในระดับที่สูงขึ้น ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔ Read More »