ข่าวพัฒนาบุคลากร

e-Book รายงานผลการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

*ดาวน์โหลดเป็น PDF จำนวนคนดู : 54

e-Book รายงานการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

*ดาวน์โหลดเอกสาร PDF จำนวนคนดู : 34

แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

บทสรุปผู้บริหาร  ᅟᅟᅟᅟมหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดทำแผนพั …

แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ Read More »

ประกาศรับข้อเสนอผลงานเพื่อขอรับการประเมินในระดับที่สูงขึ้น ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕

*รายการเอกสารแนบท้ายประกาศ *ดาวน์โหลดเอกสารประกาศนี้ พร …

ประกาศรับข้อเสนอผลงานเพื่อขอรับการประเมินในระดับที่สูงขึ้น ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ Read More »

สรุปการดำเนินการโครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรตามสายงาน (สายอาชีพ) รุ่นที่ ๕ ระยะที่ ๓

*ดาวน์โหลดเอกสาร PDF จำนวนคนดู : 37

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรตามสายงาน (สายอาชีพ) รุ่นที่ ๕

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม โครงการพัฒนาบ …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรตามสายงาน (สายอาชีพ) รุ่นที่ ๕ Read More »

ประกาศเลื่อนการอบรมพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรตามสายงาน (สายอาชีพ) รุ่นที่ ๕

ประกาศเลื่อนการอบรมโครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรตามส …

ประกาศเลื่อนการอบรมพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรตามสายงาน (สายอาชีพ) รุ่นที่ ๕ Read More »

ประกาศรับผลงานชำนาญการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศนี้ รายการเอกสารแนบท้ายประกาศ ดาวน …

ประกาศรับผลงานชำนาญการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรตามสายงาน (สายอาชีพ) รุ่นที่ ๕

*ดาวน์โหลดเอกสารประกาศนี้     จำนวนคนดู : 36