ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรตามสายงาน (สายอาชีพ) รุ่นที่ ๕

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม

โครงการพัฒนาบุคลากรตามสายงาน (สายอาชีพ)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รุ่นที่ ๕

*************************

ตามที่มหาวิทยาลัย ได้อนุมัติให้ดำเนินการโครงการ “พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรตามสายงาน (สายอาชีพ)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับคำแนะนำ ฝึกปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญในการทำผลงานข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนางาน โดยกำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้สมัครให้เป็นไปตามข้อ ๒ แห่งประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๕  และมีเค้าโครงผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชำนาญการตามเกณฑ์ในข้อ ๙ แห่งประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม

คณะกรรมการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯ ได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ และเค้าโครงผลงานเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรม ดังนี้

ที่ชื่อ ฉายา/นามสกุลตำแหน่งดาวน์โหลด BG
พระสมุห์ประจิรักษ์ มหาปญโญนักจัดการงานทั่วไป220112_01
พระครูสังฆรักษ์เจษฎา โชติมนฺโตนักจัดการงานทั่วไป220112_02
พระมหาบุญยืน ญาณโสภโณนักจัดการงานทั่วไป220112_03
น.ส.นาตยา อินทร์กรุงเก่านักจัดการงานทั่วไป220112_04
นายธวัชชัย ศรีสุขนักจัดการงานทั่วไป220112_05
นายวรวุฒิ ศรีสลัดนักจัดการงานทั่วไป220112_06
นายเดชฤทธิ์ โอฐสูนักจัดการงานทั่วไป220112_07
นางเทวา กันภัยนักจัดการงานทั่วไป220112_08
นายบุญมี แก้วตานักจัดการงานทั่วไป220112_09
๑๐พระสมพงศ์ มหาปุญโญนักวิชาการศึกษา220112_10
๑๑นายศักดิ์รพี พันพานักวิชาการศึกษา220112_11
๑๒นายพิชิต เชาว์ชาญนักวิชาการศึกษา220112_12
๑๓นางบุณยนุช สุนประโคนนักวิชาการศึกษา220112_13
๑๔นายภพปภพ เทพธานีนักวิชาการโสตทัศนศึกษา220112_14
๑๕นายณพนต์ ทองยวงนักวิชาการโสตทัศนศึกษา220112_15
๑๖น.ส.อัมพร ดวงเกตุนักวิชาการการเงินและบัญชี220112_16
๑๗นางฉวีวรรณ โกษาพันธ์นักวิชาการการเงินและบัญชี220112_17
๑๘นายวีรวัฒน์ แสนชัยนิติกร220112_18
๑๙นายปัญญา นราพันธ์นักวิชาการคอมพิวเตอร์220112_19
๒๐นายฐิติวัฒน์ หวังสุขใจนักวิชาการคอมพิวเตอร์220112_20
๒๑นางสาวอังคณา ไชยคำวังบรรณารักษ์220112_21

ขอให้ผู้มีรายชื่อผ่านการคัดเลือก ชำระค่าลงทะเบียน รายละ ๕,๐๐๐ บาท ภายในวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย สาขาเสือป่า เลขที่บัญชี ๐๔๖-๒-๗๓๗๙๑-๗ แล้วแนบหลักฐานการโอนพร้อมระบุชื่อ-ฉายา/นามสกุล ตามประกาศนี้ ส่งมาที่อีเมล์ center@mcu.ac.th และเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรฯ ระยะที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ระยะที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ และระยะที่ ๓ ระหว่างวันที่  ๒ – ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ แบบออนไลน์

 

ประกาศ  ณ  วันที่            พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔

 

(พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร.)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ประธานคณะกรรมการพิจารณาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งฯ