พ.ร.บ. ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด ประกาศมหาวิทยาลัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ที่ประเภทปีชื่อเรื่องวันที่ประกาศ
1พรบ2540พระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา (ฉบับที่ 2)1 ตุลาคม 2540
2พรบ2540พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 25401 ตุลาคม 2540
3ประกาศ2541ประกาศเรื่องการใช้ตรา เข็ม สีประจำมหาวิทยาลัย ชื่อเต็ม ชื่อย่อ ภาษาไทยและอังกฤษ12 กุมภาพันธ์ 2541
4ประกาศ2541ประกาศเรื่องกำหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขส่วนงาน30 ธันวาคม 2541
5ประกาศ2542ประกาศเรื่องการจัดทำระบบการเงินการบัญชี23 ธันวาคม 2542
6ประกาศ2542ประกาศเรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนบุคลากร23 กันยายน 2542
7ประกาศ2542ประกาศเรื่องเครื่องแบบบุคลากรมหาวิทยาลัย28 ตุลาคม 2542
8ประกาศ2542ประกาศเรื่องเงินเดือนบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. 254223 กันยายน 2542
9ประกาศ2542ประกาศเรื่องบรรจุแต่งตั้งผู้ที่เคยเป็นบุคลากรกลับเข้าเป็นบุคลากร23 กันยายน 2542
10ประกาศ2542ประกาศเรื่องสรรหา คัดเลือก และทดลองปฏิบัติงาน23 กันยายน 2542
11ประกาศ2543ประกาศเรื่องเกณฑ์และวิธีการสอบสวนบุคลากรผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย28 เมษายน 2543
12ประกาศ2543ประกาศเรื่องเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ของบุคลากร28 เมษายน 2543
13ประกาศ2543ประกาศเรื่องวันและเวลาปฏิบัติงาน พ.ศ. 25435 กุมภาพันธ์ 2543
14ประกาศ2543ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของบุคลากร28 เมษายน 2543
15ประกาศ2543ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสั่งพักงานบุคลากร28 เมษายน 2543
16ประกาศ2544ประกาศเรื่องการพัฒนาบุคลากร17 พฤษภาคม 2544
17ประกาศ2544ประกาศเรื่องบัตรประจำตัวบุคลากร13 ธันวาคม 2544
18ประกาศ2544ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล25 มิถุนายน 2544
19ประกาศ2544ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร พ.ศ. 254417 พฤษภาคม 2544
20ประกาศ2545ประกาศเรื่องเงินสำรองจ่าย พ.ศ. 254528 พฤศจิกายน 2545
21ประกาศ2546ประกาศเรื่องเงินสำรองจ่าย ฉบับที่ 228 สิงหาคม 2546
22ประกาศ2546ประกาศเรื่องบัญชีเงินเดือนและบัญชีเงินประจำตำแหน่ง27 กันยายน 2546
23ประกาศ2546ประกาศเรื่องการให้ทุนการศึกษาบุคลากร9 กันยายน 2546
24ประกาศ2550ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ20 พฤศจิกายน 2550
25ประกาศ2551ประกาศเรื่องการบริหารงบค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู5 กรกฎาคม 2551
26ประกาศ2551ประกาศเรื่องกำหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขส่วนงาน เพิ่มเติม15 พฤษภาคม 2551
27ประกาศ2551ประกาศเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู2 มิถุนายน 2551
28ประกาศ2551ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา31 พฤษภาคม 2551
29ระเบียบ2551ระเบียบว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับที่ ๒21 สิงหาคม 2551
30คำสั่ง2553คำสั่งเรื่องแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี22 มิถุนายน 2553
31ข้อบังคับ2555ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๕๕16 สิงหาคม 2555
32ข้อบังคับ2563 ข้อบังคับว่าด้วยกองทุนพัฒนาของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓26 ธันวาคม 2563
33ข้อบังคับ2562 ข้อบังคับว่าด้วยตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒30 สิงหาคม 2562
34ข้อบังคับ2561 ข้อบังคับว่าการศึกษาระดับปริญญาาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑23 กุมภาพันธ์ 2561
35ข้อบังคับ2560 ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐13 กันยายน 2560
36ข้อบังคับ 2559 ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙9 มีนาคม 2559
37ข้อบังคับ2559 ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการประจำและการจัดระบบการบริหารงาน ฉบับที่ ๒21 กรกฎาคม 2559
38ข้อบังคับ2558 ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๘4 กรกฎาคม 2558
39ข้อบังคับ2558 ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับที่ ๖) แก้ไขเพิ่มเติม ๒๕๕๘14 ธันวาคม 2558
40ข้อบังคับ2558 ข้อบังคับว่าด้วยภาระงานของดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผศ.รศ. และศ. พ.ศ. ๒๕๕๘14 ธันวาคม 2558
41ข้อบังคับ2558 ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการประจำและการจัดระบบบริหารงานในวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗20 มกราคม 2558
42ข้อบังคับ2558 ข้อบังคับว่าด้วยครุยวิทยฐานะเข็มวิทยฐานะและครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ.๒๕๕๘21 มีนาคม 2558
43ข้อบังคับ2557 ข้อบังคับว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗31 พฤษภาคม 2557
44ข้อบังคับ2557 ข้อบังคับว่าด้วยการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตหลักสูตรมหาบัณฑิต ๒๕๕๗16 ธันวาคม 2557
45ข้อบังคับ2555 ข้อบังคับว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๕20 ธันวาคม 2555
46ข้อบังคับ2555 ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์ผศ.รศ.และศ.(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๕20 ธันวาคม 2555
47ข้อบังคับ2554 ข้อบังคับว่าด้วยการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๔11 เมษายน 2554
48ข้อบังคับ2554 ข้อบังคับว่าด้วยการจัดตั้งวิทยาเขต พ.ศ. ๒๕๕๔22 กันยายน 2554
49ข้อบังคับ2553 ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต พ.ศ.๒๕๔๑(ฉบับที่ ๔) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๓26 เมษายน 2553
50ข้อบังคับ2553 ข้อบังคับว่าด้วยว่าด้วยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๓9 กรกฎาคม 2553
51ข้อบังคับ2553 ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๓15 กรกฎาคม 2553
52ข้อบังคับ2553 ข้อบังคับว่าด้วยกองทุนสถาบันภาษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓11 พฤศจิกายน 2553
53ข้อบังคับ2553 ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๓7 กันยายน 2553
54ข้อบังคับ2552 ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์ ผศ. รศ.และศ. (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๒29 มิถุนายน 2552
55ข้อบังคับ2552 ข้อบังคับว่าด้วยสถาบันสมทบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒14 สิงหาคม 2552
56ข้อบังคับ2552 ข้อบังคับว่าด้วยหอพักนิสิต พ.ศ.๒๕๕๒29 ตุลาคม 2552
57ข้อบังคับ2551 ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑21 สิงหาคม 2551
58ข้อบังคับ2551 ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑10 กันยายน 2551
59ข้อบังคับ2550 ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐5 เมษายน 2550
60ข้อบังคับ2550 ข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติงานบริการสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐10 กรกฎาคม 2550
61ประกาศ2541 ประกาศเรื่องการแบ่งส่วนงาน พ.ศ.๒๕๔๑27 ตุลาคม 2541
62ข้อกำหนด2548 ข้อกำหนดเรื่องการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช2 มิถุนายน 2548
63ข้อกำหนด2553 ข้อกำหนดเรื่องการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์15 กรกฎาคม 2553
64ข้อกำหนด2554 ข้อกำหนดเรื่องการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี14 มกราคม 2554
65ข้อกำหนด2555 ข้อกำหนดเรื่องการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน23 เมษายน 2555
66ข้อกำหนด2555 ข้อกำหนดเรื่องการจัดตั้งสถาบันภาษา10 ตุลาคม 2555
67ข้อกำหนด2555 ข้อกำหนดเรื่องการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร25 ธันวาคม 2555
68ประกาศ2555 ประกาศเรื่องการแบ่งส่วนงาน ฉบับที่ ๒26 ธันวาคม 2555
69ข้อกำหนด2556 ข้อกำหนดเรื่องการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย1 กุมภาพันธ์ 2556
70ข้อกำหนด2556 ข้อกำหนดเรื่องการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง1 กุมภาพันธ์ 2556
71ข้อกำหนด2556 ข้อกำหนดเรื่องการแบ่งส่วนงาน ฉบับที่ ๓23 พฤษภาคม 2556
72ข้อกำหนด2556 ข้อกำหนดเรื่องการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ23 พฤษภาคม 2556
73ข้อกำหนด2556 ข้อกำหนดเรื่องการจัดตั้งสำนักทะเบียนและวัดผล23 พฤษภาคม 2556
74ข้อกำหนด2556 ข้อกำหนดเรื่องการแบ่งส่วนงานสถาบันภาษา21 มิถุนายน 2556
75ข้อกำหนด2556 ข้อกำหนดเรื่องการจัดตั้งส่วนงาน ฉบับที่ ๒ (๔ ส่วนงาน)25 ธันวาคม 2556
76ข้อกำหนด2558 ข้อกำหนดเรื่องการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ9 พฤศจิกายน 2558
77ข้อกำหนด2558 ข้อกำหนดเรื่องการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี9 พฤศจิกายน 2558
78ข้อกำหนด2559 ข้อกำหนดเรื่องการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด25 กุมภาพันธ์ 2559
79ข้อกำหนด2559 ข้อกำหนดเรื่องการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง25 กุมภาพันธ์ 2559
80ข้อกำหนด2559 ข้อกำหนดเรื่องการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี25 กุมภาพันธ์ 2559
81ข้อกำหนด2559 ข้อกำหนดเรื่องการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์13 มิถุนายน 2559
82ข้อกำหนด2559 ข้อกำหนดเรื่องการจัดตั้งส่วนงานฉบับที่ ๓ (วิทยาเขตนครสวรรค์)13 มิถุนายน 2559
83ข้อกำหนด2561 ข้อกำหนดเรื่องการแบ่งส่วนงานฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑)9 มีนาคม 2561
84ข้อกำหนด2561 ข้อกำหนดเรื่องการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร18 มิถุนายน 2561
85ข้อกำหนด2561 ข้อกำหนดเรื่องการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ18 มิถุนายน 2561
86ข้อกำหนด2561 ข้อกำหนดเรื่องแบ่งส่วนงานฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑)11 กันยายน 2561
87ข้อกำหนด2561ข้อกำหนดเรื่องการจัดตั้งส่วนงานฉบับที่ ๔ (สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา)11 กันยายน 2561
88ข้อกำหนด2562ข้อกำหนดเรื่องการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม3 เมษายน 2562
89ข้อกำหนด2562ข้อกำหนดเรื่องการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี3 เมษายน 2562
90ข้อกำหนด2562ข้อกำหนดเรื่องการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ระยอง3 เมษายน 2562
91ข้อกำหนด2562ข้อกำหนดเรื่องการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี26 เมษายน 2562
92ข้อกำหนด2562ข้อกำหนดเรื่องการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี26 เมษายน 2562
93พรบ2562พระราชบัญญัตินโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒1 พฤษภาคม 2562
94กฎกระทรวง2562กฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ2 พฤษภาคม 2562
95ระเบียบ2540ระเบียบว่าด้วยโรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย30 พฤศจิกายน 2540
96ระเบียบ2541ระเบียบว่าด้วยบัตรประจำตัวบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๑13 ธันวาคม 2544
97ระเบียบ2541ระเบียบว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน16 พฤศจิกายน 2541
98ระเบียบ2541ระเบียบว่าด้วยบัตรประจำตัวบุคลากรมหาวิทยาลัย27 สิงหาคม 2541
99ระเบียบ2542ระเบียบว่าด้วยการจัดทำระบบการเงินการบัญชีของมหาวิทยาลัย23 ธันวาคม 2542
100ระเบียบ2542ระเบียบว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ10 สิงหาคม 2542
101ระเบียบ2542ระเบียบว่าด้วยการได้รับเงินประจำตำแหน่งในมหาวิทยาลัย27 ตุลาคม 2542
102ระเบียบ2542ระเบียบว่าด้วยมหาจุฬาบรรณาคาร28 ตุลาคม 2542
103ระเบียบ2544ระเบียบว่าด้วยบัตรประจำตัวบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๔13 ธันวาคม 2544
104ระเบียบ2544ระเบียบว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ ๒) ๒๕๔๔5 เมษายน 2544
105ระเบียบ2544ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๔๔3 กรกฎาคม 2544
106ระเบียบ2544ระเบียบว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.๒๕๔๔7 มิถุนายน 2544
107ระเบียบ2545ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนตำแหน่งที่ปรึกษาอธิการบดี 9 กันยายน 2545
108ระเบียบ2545ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินชดเชย12 เมษายน 2545
109ระเบียบ2545ระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๔๕ 9 กันยายน 2545
110ระเบียบ2545ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการการศึกษาของบุตรบุคลากร12 เมษายน 2545
111ระเบียบ2546ระเบียบว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖2 เมษายน 2546
112ระเบียบ2546ระเบียบว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒)5 เมษายน 2546
113ระเบียบ2546ระเบียบว่าด้วยมหาจุฬาบรรณาคาร (ฉบับที่ ๒)2 เมษายน 2546
114ระเบียบ2546ระเบียบว่าด้วยโรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒)2 เมษายน 2546
115ระเบียบ2547ระเบียบว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี14 พฤษภาคม 2547
116ระเบียบ2548ระเบียบว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ.๒๕๔๘10 มีนาคม 2548
117ระเบียบ2548ระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ.๒๕๔๘31 พฤษภาคม 2548
118ระเบียบ2548ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ.๒๕๔๘31 พฤษภาคม 2548
119ระเบียบ2548ระเบียบว่าด้วยโรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๘8 กันยายน 2548
120ระเบียบ2551ระเบียบว่าด้วยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑26 กุมภาพันธ์ 2551
121ระเบียบ2551ระเบียบว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑21 สิงหาคม 2551
122ระเบียบ2552ระเบียบว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๒29 ตุลาคม 2552
123ระเบียบ2552ระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒29 ตุลาคม 2552
124ระเบียบ2553ระเบียบว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ครั้งที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓26 พฤษภาคม 2553
125ระเบียบ2553ระเบียบว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๓26 พฤษภาคม 2553
126ระเบียบ2553ระเบียบว่าด้วยอาคาร ๙๒ ปี ปัญญานันทะ พ.ศ. ๒๕๕๓7 กันยายน 2553
127 ระเบียบ2553ระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมการกีฬาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๓30 กันยายน 2553
128ระเบียบ2553ระเบียบว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓11 พฤศจิกายน 2553
129ระเบียบ2555ระเบียบว่าด้วยการรับการจ่ายการบัญชีการเงินและการบริหารกองทุนสวัสดิการ พ.ศ.๒๕๕๕2 ธันวาคม 2555
130ระเบียบ2555ระเบียบว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๕27 กรกฎาคม 2555
131ระเบียบ2555ระเบียบว่าด้วยกองทุนส่งเสริมการศึกษาและวิจัยในมจรวิทยาเขตนครราชสีมา พ.ศ.๒๕๕๕21 มิถุนายน 2555
132ระเบียบ2556ระเบียบว่าด้วยกองทุนพุทธวิปัสสนานานาชาติ พ.ศ.๒๕๕๖6 พฤษภาคม 2556
133ระเบียบ2556ระเบียบว่าด้วยกองทุนพระธรรมทูตสายต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๕๖5 มิถุนายน 2556
134ระเบียบ2556ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับเงินการเก็บรักษาและการเบิกจ่ายเงินรายได้ พ.ศ.๒๕๕๖16 ธันวาคม 2556
135ระเบียบ2557ระเบียบว่าด้วยกองทุน พ.ศ.๒๕๕๗4 กุมภาพันธ์ 2557
136ระเบียบ2557ระเบียบว่าด้วยการจัดประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗4 กุมภาพันธ์ 2557
137ระเบียบ2557ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗12 มีนาคม 2557
138ระเบียบ2557ระเบียบว่าด้วยกองทุนพระไตรปิฎก พ.ศ. ๒๕๕๗16 ธันวาคม 2557
139ระเบียบ2557ระเบียบว่าด้วยการใช้ห้องประชุม วัสดุอุปกรณ์ อัตราค่าบำรุงและค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ.๒๕๕๗16 ธันวาคม 2557
140ระเบียบ2559ระเบียบระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการด้านการเงินของหลักสูตรภาคพิเศษ (พ.ศ.๒๕๕๙)20 ธันวาคม 2559
141ระเบียบ2559ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ(ฉบับที่๓) ๒๕๕๙19 ตุลาคม 2559
142ประกาศ2563ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเรื่องการตั้งวัดมหาจุฬาฯ15 มกราคม 2563
143ประกาศ2556ประกาศเรื่องการแบ่งส่วนงาน พ.ศ.๒๕๕๖25 ธันวาคม 2556
144ประกาศ2563ประกาศเรื่องเกณฑ์มาตรฐานทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๓27 พฤษภาคม 2563
145ข้อกำหนด2562ข้อกำหนดเรื่องการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๖๒3 เมษายน 2562
146ข้อกำหนด2562ข้อกำหนดเรื่องการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๖๒3 เมษายน 2562
147ข้อกำหนด2562ข้อกำหนดเรื่องการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ระยอง พ.ศ. ๒๕๖๒3 เมษายน 2562
148ข้อกำหนด2561ข้อกำหนดเรื่องการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร พ.ศ.๒๕๖๑18 มิถุนายน 2561
149ข้อกำหนด2561ข้อกำหนดเรื่องการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ พ.ศ.๒๕๖๑18 มิถุนายน 2561
150ข้อกำหนด2562ข้อกำหนดเรื่องการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี พ.ศ.๒๕๖๒26 เมษายน 2562
151ข้อกำหนด2562ข้อกำหนดเรื่องการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี พ.ศ.๒๕๖๒26 เมษายน 2562
152ประกาศ2561ประกาศเรื่องภารกิจอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงาน (ฉบับที่ ๒)25 มกราคม 2561
153ประกาศ2561ประกาศเรื่องกำหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของส่วนงาน (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔)พ.ศ.๒๕๖๑7 เมษายน 2561
154ประกาศ2560ประกาศเรื่องการแบ่งส่วนงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐29 ธันวาคม 2560
155ประกาศ2546ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของลูกจ้าง พ.ศ.๒๕๔๖31 มกราคม 2546
156ประกาศ2564ประกาศเรื่องรับข้อเสนอผลงานเพื่อขอรับการประเมินในระดับที่สูงขึ้น ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔2 มิถุนายน 2564
157ข้อบังคับ2560ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.๒๕๔๔ (แก้ไข พ.ศ.๒๕๖๐)15 พฤศจิกายน 2560
158ข้อบังคับ2541ข้อบังคับว่าด้วยการดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา พ.ศ.๒๕๔๑24 กันยายน 2541
159ข้อบังคับ2541ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๔๑1 เมษายน 2541
160ข้อบังคับ2541ข้อบังคับว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๑16 มกราคม 2541
161ข้อบังคับ2541ข้อบังคับว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.๒๕๔๑16 มกราคม 2541
162ข้อบังคับ2541ข้อบังคับว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๑16 มกราคม 2541
163ข้อบังคับ 2541ข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๑16 มกราคม 2541
164ข้อบังคับ2541ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานในสถาบันสำนักหรือศูนย์ พ.ศ.๒๕๔๑24 กันยายน 2541
165ข้อบังคับ2541ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยและคณะ พ.ศ.๒๕๔๑27 สิงหาคม 2541
166ข้อบังคับ2541ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการประจำและการจัดระบบบริหารงานในวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๑24 กันยายน 2541
167ข้อบังคับ2541ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำคณะ พ.ศ.๒๕๔๑16 มกราคม 2541
168ข้อบังคับ2541ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติอาจารย์ประจำวิทยาเขต พ.ศ.๒๕๔๑27 สิงหาคม 2541
169ข้อบังคับ2541ข้อบังคับว่าด้วยสภาวิทยาเขต พ.ศ.๒๕๔๑20 กุมภาพันธ์ 2541
170ข้อบังคับ2541ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.๒๕๔๑15 พฤษภาคม 2541
171ข้อบังคับ2541ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีหรือคณบดี16 มกราคม 2541
172ข้อบังคับ2541ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผอ.สถาบันสำนักศูนย์หรือวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๑24 กันยายน 2541
173ข้อบังคับ2541ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต พ.ศ.๒๕๔๑24 กันยายน 2541
174ข้อบังคับ2541ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอ.ผศ.รศ.ศ.และศ.พิเศษ ๒๕๔๑20 กุมภาพันธ์ 2541
175ข้อบังคับ2541ข้อบังคับว่าด้วยการดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา พ.ศ.๒๕๔๑24 กันยายน 2541
176ข้อบังคับ2541ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๔๑1 เมษายน 2541
177ข้อบังคับ2541ข้อบังคับว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๑16 มกราคม 2541
178ข้อบังคับ2541ข้อบังคับว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.๒๕๔๑16 มกราคม 2541
179ข้อบังคับ2541ข้อบังคับว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๑16 มกราคม 2541
180ข้อบังคับ2541ข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.๒๕๔๑16 มกราคม 2541
181ข้อบังคับ2541ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ.๒๕๔๑27 สิงหาคม 2541
182ข้อบังคับ2541ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการประจำและการจัดระบบบริหารงานในวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๑24 กันยายน 2541
183ข้อบังคับ2541ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการประจำและการจัดระบบบริหารงานในสถาบัน สำนัก หรือศูนย์ พ.ศ.๒๕๔๑24 กันยายน 2541
184ข้อบังคับ2541ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการประจำวิทยาเขตจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ.๒๕๔๑24 กันยายน 2541
185ข้อบังคับ2541ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำคณะ พ.ศ.๒๕๔๑16 มกราคม 2541
186ข้อบังคับ2541ข้อบังคับว่าด้วยสภาวิทยาเขต พ.ศ.๒๕๔๑20 กุมภาพันธ์ 2541
187ข้อบังคับ2541ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีและคณบดี พ.ศ.๒๕๔๑16 มกราคม 2541
188ข้อบังคับ2541ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.๒๕๔๑15 พฤษภาคม 2541
189ข้อบังคับ2541ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์หรือวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๑27 สิงหาคม 2541
190ข้อบังคับ2542ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๒28 ตุลาคม 2542
191ข้อบังคับ2542ข้อบังคับว่าด้วยการดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา พ.ศ.๒๕๔๒3 ธันวาคม 2542
192ข้อบังคับ2542ข้อบังคับว่าด้วยการให้เข็มเกียรติคุณ พ.ศ.๒๕๔๒10 มีนาคม 2542
193ข้อบังคับ2543ข้อบังคับว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกายนิสิตคฤหัสถ์ พ.ศ.๒๕๔๓7 มิถุนายน 2543
194ข้อบังคับ2546ข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติงานบริการสังคม พ.ศ.๒๕๔๖27 ธันวาคม 2546
195ข้อบังคับ2546ข้อบังคับว่าด้วยกองทุนวิปัสสนาธุระ พ.ศ.๒๕๔๖12 พฤษภาคม 2546
196ระเบียบ2564ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔20 พฤษภาคม 2564
197ประกาศ2559ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจ้างลูกจ้าง พ.ศ.๒๕๕๙8 กรกฎาคม 2559
198ข้อบังคับ2547ข้อบังคับว่าด้วยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขยายห้องเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๗4 กันยายน 2547
199ข้อบังคับ2547ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้งวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗4 กันยายน 2547
200ข้อบังคับ2547ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปิดหน่วยวิทยบริการ พ.ศ.๒๕๔๗4 กันยายน 2547
201ข้อบังคับ2548ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๘9 พฤษภาคม 2548
202ข้อบังคับ2548ข้อบังคับว่าด้วยองค์กรนิสิต พ.ศ.๒๕๔๘18 พฤศจิกายน 2548
203ข้อบังคับ2548ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้ง ผ.ศ. ร.ศ. และ ศ. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘23 ธันวาคม 2548
204ข้อบังคับ2549ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต พ.ศ.๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๙18 กันยายน 2549
205ข้อบังคัย2550ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐5 เมษายน 2550
206ข้อบังคับ2550ข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติงานบริการสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐10 กรกฎาคม 2550
207ข้อบังคับ2551ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๑21 สิงหาคม 2551
208ข้อบังคับ2551ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๑10 กันยายน 2551
209ข้อบังคับ2552ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอ.ผศ.รศ.และศ.(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๒29 มิถุนายน 2552
210ข้อบังคับ2552ข้อบังคับว่าด้วยสถาบันสมทบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒14 สิงหาคม 2552
211ข้อบังคับ2552ข้อบังคับว่าด้วยหอพักนิสิต พ.ศ.๒๕๕๒29 ตุลาคม 2552
212ข้อบังคับ2553ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต พ.ศ.๒๕๔๑(ฉบับที่ ๔) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๓26 มีนาคม 2553
213ข้อบังคับ2553ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๓9 กรกฎาคม 2553
214ข้อบังคับ2553ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๓15 กรกฎาคม 2553
215ข้อบังคับ2553ข้อบังคับว่าด้วยกองทุนสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๓11 พฤศจิกายน 2553
216ข้อบังคับ2553ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๓9 กันยายน 2553
217ข้อบังคับ2554ข้อบังคับว่าด้วยการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พ.ศ.๒๕๕๔11 เมษายน 2554
218ข้อบังคับ2554ข้อบังคับว่าด้วยการจัดตั้งวิทยาเขต พ.ศ.๒๕๕๔22 กันยายน 2554
219ข้อบังคับ2555ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ.๒๕๕๕16 สิงหาคม 2555
220ข้อบังคับ2555ข้อบังคับว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕20 ธันวาคม 2555
221ข้อบังคับ2555ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์ผศ.รศ.และศ(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๕20 ธันวาคม 2555
222ข้อบังคับ2557ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการประจำและการจัดระบบบริหารงานในวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗20 มกราคม 2558
223ข้อบังคับ2557ข้อบังคับว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗31 พฤษภาคม 2557
224ข้อบังคับ2557ข้อบังคับว่าด้วยการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตหลักสูตรมหาบัณฑิต พ.ศ.๒๕๕๗26 ธันวาคม 2557
225ข้อบังคับ2558ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์ ผศ. รศ.และศ.(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๘4 กรกฎาคม 2558
226ข้อบังคับ2558ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑(ฉบับที่ ๖)แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๘14 ธันวาคม 2558
227ข้อบังคับ2558ข้อบังคับว่าด้วยภาระงานของดำรงตำแหน่งผศ.รศ.และศ. พ.ศ.๒๕๕๘14 ธันวาคม 2558
228ข้อบังคับ2558ข้อบังคับว่าด้วยครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ.๒๕๕๘21 มีนาคม 2558
229ข้อบังคับ2559ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการประจำและการจัดระบบการบริหารงานวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙21 กันยายน 2559
230ข้อบังคับ2559ข้อบังคับว่าด้วยว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๙9 มีนาคม 2559
231ข้อบังคับ2561ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาาตรี พ.ศ.๒๕๖๑23 กุมภาพันธ์ 2561
232ข้อบังคับ2562ข้อบังคับว่าด้วยตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๒30 สิงหาคม 2562
233ข้อบังคับ2563ข้อบังคับว่าด้วยกองทุนพัฒนาของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๓26 ธันวาคม 2563
234ข้อกำหนด2564ข้อกำหนดเรื่องการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ชลบุรี24 มีนาคม 2564
235ข้อกำหนด2564ข้อกำหนดเรื่องการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์2 มิถุนายน 2564
236ประกาศ2564ประกาศเรื่องบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งบริหาร-วิชาการ-ปฏิบัติการวิชาชีพและธุรการและบริหารทั่วไป พ.ศ.๒๕๖๔26 สิงหาคม 2564
237ประกาศ2562ประกาศเรื่องภารกิจอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒24 เมษายน 2562
238ประกาศ2558ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นฯ พ.ศ. ๒๕๕๘31 ธันวาคม 2558
239ประกาศ2555ประกาศเรื่องการกำหนดตำแหน่งบุคลากรของมหาวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๕๕21 มิถุนายน 2555
240ประกาศ2564ประกาศเรื่องบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งบริหาร ตำแหน่งทางวิชาการและตำแหน่งปฏิบัติการฯ พ.ศ.๒๕๖๔26 สิงหาคม 2564
241ระเบียบ2564ระเบียบว่าด้วยกองทุนพัฒนาสำนักทะเบียนและวัดผล พ.ศ.๒๕๖๔30 กรกฎาคม 2564
242ระเบียบ2564ระเบียบว่าด้วยกองทุนส่งเสริมการกีฬา พ.ศ.๒๕๖๔26 สิงหาคม 2564
243คำสั่ง2564คำสั่งเรื่องแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตร ป.วน. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ30 กันยายน 2564
244คำสั่ง2564คำสั่งเรื่องแต่งตั้งผู้ทรบคุณวุฒิภายนอกเป็นอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตร พธ.ด. สาขาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์30 กันยายน 2564
245คำสั่ง2564คำสั่งเรื่องแต่งตั้งผู้ทรบคุณวุฒิภายนอกเป็นอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์30 กันยายน 2564
246ประกาศ2564ประกาศเรื่องอนุมัติหลักสูตรและเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา (ป.วน.) วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ30 กันยายน 2564
247ประกาศ2564ประกาศเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาที่ ๑ ปี ๒๕๖๔ ตามโครงการลดภาระค่าใช้จ่ายในสถาบันอุดมศึกษาฯ30 กันยายน 2564
248ประกาศ2564ประกาศเรื่องอนุมัติปิดหลักสูตร ค.บ. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (๕ ปี) วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่30 กันยายน 2564
249ประกาศ2564ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน19 พฤศจิกายน 2564
250ประกาศ2560ประกาศเรื่อง ชื่อส่วนงานภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๐24 กุมภาพันธ์ 2560
251ประกาศ2560ประกาศเรื่อง ชื่อตำแหน่งบุคลากรภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๐24 กุมภาพันธ์ 2560
252ประกาศ2565ประกาศเรื่องกำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำส่วนงาน พ.ศ.๒๕๖๒ (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)4 มีนาคม 2565
253ข้อกำหนด2564 ข้อกำหนดเรื่องจัดตั้งวิทยาลัยบาลีเถรวาท30 ตุลาคม 2564
254ประกาศ2551ประกาศเรื่องการจ่ายค่าร่วมบำเพ็ญกุศลศพ ทำบุญกับหน่วยงานภายนอก และค่ารับรองพิธีกรรม พ.ศ.๒๕๕๑4 มีนาคม 2551
255ประกาศ2565ประกาศเรื่องนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕28 เมษายน 2565
256ประกาศ2554ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร (การศึกษาต่อ) พ.ศ. ๒๕๕๔28 มิถุนายน 2554
257ประกาศ2543ประกาศเรื่องวินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวิจัย พ.ศ. ๒๕๔๓28 เมษายน 2543
258ข้อบังคับ2565ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ.และศ. พ.ศ.๒๕๖๕23 มิถุนายน 2565
259ประกาศ2559ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้บุคลากรออกจากงานฯ พ.ศ.๒๕๕๙3 พฤศจิกายน 2559
260ประกาศ2552ประกาศเรื่องระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์19 พฤษภาคม 2552
261ประกาศ2559ประกาศเรื่องวันเวลาปฏิบัติงานและวันหยุดของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๙11 พฤศจิกายน 2559
262ประกาศ2565ประกาศเรื่องปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๖๕27 เมษายน 2565
263ข้อบังคับ2563ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ พ.ศ.๒๕๔๔ (แก้ไข พ.ศ.๒๕๖๓)15 เมษายน 2563
264ข้อบังคับ2559ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ พ.ศ.๒๕๔๔ (แก้ไข พ.ศ.๒๕๕๙)1 พฤษภาคม 2559
265ข้อบังคับ2559ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ พ.ศ.๒๕๔๔ (แก้ไข พ.ศ.๒๕๕๙)1 มกราคม 2559
266ข้อบังคับ2559ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ พ.ศ.๒๕๔๔ (แก้ไข พ.ศ.๒๕๕๙)1 กุมภาพันธ์ 2559
267ข้อบังคับ2544ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ พ.ศ.๒๕๔๔3 มีนาคม 2544
268คำสั่ง2565คำสั่งเรื่องมอบอำานจให้ลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.25656 กันยายน 2565
269คำสั่ง2565คำสั่งเรื่องมอบอำนาจให้ลงนามในสัญญาจ้างบุคลากรและลูกจ้าง พ.ศ.25656 กันยายน 2565
270คำสั่ง2565คำสั่งเรื่องมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่ผู้ช่วยอธิการบดี พ.ศ.25657 กันยายน 2565
271ข้อบังคับ2565ข้อบังคับว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ สวัสดิการภายใน มจร พ.ศ.25651 ตุลาคม 2565
272ใบสำคัญ2565ใบสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์ สวัสดิการภายใน มจร24 พฤศจิกายน 2565
273ข้อกำหนด2565ข้อกำหนด เรื่องจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์กำแพงเพชร1 ตุลาคม 2565
274ข้อกำหนด2565ข้อกำหนด เรื่องจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ตาก1 ตุลาคม 2565
275ประกาศ2566ประกาศเรื่องนโยบายการให้หรือรับของขวัญแก่ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา และบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ประจำปี ๒๕๖๖5 มกราคม 2566
278ข้อบังคับ2566ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ พ.ศ. ๒๕๔๔ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๖15 พฤษภาคม 2566
279ประกาศ2567ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฝ่ายสมาชิก (ปี พ.ศ.๒๕๖๗-๒๕๖๙)12 มกราคม 2567
280ประกาศ2562ประกาศว่าด้วยเรื่องการจ่ายเงินชดเชย ปี พ.ศ. 256219 สิงหาคม 2562
281ข้อบังคับ2567ข้อบังคับ ว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. 256728 กุมภาพันธ์ 2567