วันอังคาร, เมษายน 20

พ.ร.บ. ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัย

ที่ประเภทปีชื่อเรื่องวันที่ประกาศ
1พรบ2540พระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา (ฉบับที่ 2)1 ตุลาคม 2540
2พรบ2540พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 25401 ตุลาคม 2540
3ประกาศ2541ประกาศเรื่องการใช้ตรา เข็ม สีประจำมหาวิทยาลัย ชื่อเต็ม ชื่อย่อ ภาษาไทยและอังกฤษ12 กุมภาพันธ์ 2541
4ประกาศ2541ประกาศเรื่องกำหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขส่วนงาน30 ธันวาคม 2541
5ประกาศ2542ประกาศเรื่องการจัดทำระบบการเงินการบัญชี23 ธันวาคม 2542
6ประกาศ2542ประกาศเรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนบุคลากร23 กันยายน 2542
7ประกาศ2542ประกาศเรื่องเครื่องแบบบุคลากรมหาวิทยาลัย28 ตุลาคม 2542
8ประกาศ2542ประกาศเรื่องเงินเดือนบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. 254223 กันยายน 2542
9ประกาศ2542ประกาศเรื่องบรรจุแต่งตั้งผู้ที่เคยเป็นบุคลากรกลับเข้าเป็นบุคลากร23 กันยายน 2542
10ประกาศ2542ประกาศเรื่องสรรหา คัดเลือก และทดลองปฏิบัติงาน23 กันยายน 2542
11ประกาศ2543ประกาศเรื่องเกณฑ์และวิธีการสอบสวนบุคลากรผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย28 เมษายน 2543
12ประกาศ2543ประกาศเรื่องเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ของบุคลากร28 เมษายน 2543
13ประกาศ2543ประกาศเรื่องวันและเวลาปฏิบัติงาน พ.ศ. 25435 กุมภาพันธ์ 2543
14ประกาศ2543ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของบุคลากร28 เมษายน 2543
15ประกาศ2543ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสั่งพักงานบุคลากร28 เมษายน 2543
16ประกาศ2544ประกาศเรื่องการพัฒนาบุคลากร17 พฤษภาคม 2544
17ประกาศ2544ประกาศเรื่องบัตรประจำตัวบุคลากร13 ธันวาคม 2544
18ประกาศ2544ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล25 มิถุนายน 2544
19ประกาศ2544ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร พ.ศ. 254417 พฤษภาคม 2544
20ประกาศ2545ประกาศเรื่องเงินสำรองจ่าย พ.ศ. 254528 พฤศจิกายน 2545
21ประกาศ2546ประกาศเรื่องเงินสำรองจ่าย ฉบับที่ 228 สิงหาคม 2546
22ประกาศ2546ประกาศเรื่องบัญชีเงินเดือนและบัญชีเงินประจำตำแหน่ง27 กันยายน 2546
23ประกาศ2546ประกาศเรื่องการให้ทุนการศึกษาบุคลากร9 กันยายน 2546
24ประกาศ2550ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ20 พฤศจิกายน 2550
25ประกาศ2551ประกาศเรื่องการบริหารงบค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู5 กรกฎาคม 2551
26ประกาศ2551ประกาศเรื่องกำหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขส่วนงาน เพิ่มเติม15 พฤษภาคม 2551
27ประกาศ2551ประกาศเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู2 มิถุนายน 2551
28ประกาศ2551ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา31 พฤษภาคม 2551
29ระเบียบ2551ระเบียบว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับที่ 221 สิงหาคม 2551
30คำสั่ง2553คำสั่งเรื่องแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี22 มิถุนายน 2553
31ข้อบังคับ2555ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ. 255516 สิงหาคม 2555