รายงานสรุปการอบรมเพื่อการพัฒนาความรู้-ทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน กองกลาง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔

รายงานสรุปการอบรมเพื่อการพัฒนาความรู้ ทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔

 

ที่

หัวข้อการอบรม

วันที่จัดอบรมส่วนงานที่จัดอบรมรายชื่อผู้รับการอบรม⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ เอกสารรายงานผลการอบรม
1การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การสื่อสารเชิงรุกโดยใช้สื่อดิจิทัลครบวงจรในปี 202022 มิถุนายน 2563กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดีนายธนวัฒน์ อาตม์สกุล01-8000.1-601
2การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเขียนบันทึกจดหมายติดต่องาน และการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ 1/25631-3 กรกฎาคม 2563สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนางสาววรรณา นอกไธสง02-8000.1-787
3การอบรมโครงการจัดการความรู้ และพัฒนาสมรรถนะ โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 30 ก.ค.-1 ส.ค. 63สำนักงานพระสอนศีลธรรมฯ นายธนวัฒน์ อาตม์สกุล
นางสาวณภาส์ณัฐ พิมพิลาลัย
03-8000.1-266
4การอบรมโครงการ จัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เรื่อง "ระเบียบวิธีการเบิกจ่ายงบประมาณ"21 สิงหาคม 2563สถาบันภาษาพระมหาบุญยืน ญาณโสภโณ04-8000.1-629
5การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงานออนไลน์
e-office, e-TQF และ สำนักงานออนไลน์ e-office, e-TQF และ e-Portfolio
4 พฤศจิกายน 2563สถาบันภาษาร่วมกับคณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และศูนย์อาเซียนศึกษาพระปลัดโกมุท สุธีโร05-8000.1-267
6การฝึกอบรมหลักสูตร "การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 324-28 มีนาคม 2564วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติพระมหาสาธิต สาธิโต,ดร.06-8000.1-268
7การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการประเมินผล ของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และระดมความคิด เพื่อยกร่างแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยระยะที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) (ส่วนกลาง ภาคกลาง และภาคใต้)30-31 มี.ค. - 1 เม.ย. 64กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดีพระมหาสาธิต สาธิโต,ดร.
นางสาวมณีมัญช์ เชษฐ์สกุลวิจิตร
07-8000.1-269
8การอบรมโครงการด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหาร
"กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไรให้ห่างไกลความเสี่ยง
การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ และกรณีการอุทธรณ์การจัดซื้อจัดจ้าง"
1-6 เมษายน 2564กองนิติการ สำนักงานอธิการบดีพระมหาสาธิต สาธิโต,ดร.08-8000.1-270
9การอบรม “การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs” 16 มิถุนายน 2564วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ร่วมกับกล่มงานพัฒนาบุคลากร กองกลาง สำนักงานอธิการบดีพระมหาสาธิต สาธิโต,ดร.
พระมหาบุญยืน ญาณโสภโณ
พระปลัดโกมุท สุธีโร
นางสาวมณีมัญช์ เชษฐ์สกุลวิจิตร
นางสาวณภาส์ณัฐ พิมพิลาลัย
นางมานิตา ชูช่วย
นางสาวธารารัตน์ ศรีชุ่มอำนาจ
นางสาววรรณา นอกไธสง
นางสาวนารอน เวียงจันทร์
นางสาวกมลวรรณ ปั้นขาว
นายธนวัฒน์ อาตม์สกุล
นายวิศรุต จิมานัง
นายบุณยธร แสงโนรี
นายภานะพล เพ็งน้ำคำ
09-8000.1-350