รายงานสรุปการอบรมเพื่อการพัฒนาความรู้ ทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔
************************

ที่ หัวข้อการอบรม วันที่อบรม ส่วนงานที่จัดอบรม รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม เอกสารรายงานการอบรม
1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การสื่อสารเชิงรุกโดยใช้สื่อดิจิทัลครบวงจรในปี 2020 22 มิถุนายน 2563 กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี นายธนวัฒน์ อาตม์สกุล 01-8000.1-601
2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเขียนบันทึกจดหมายติดต่องาน และการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ 1/2563 1-3 กรกฎาคม 2563 สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาววรรณา นอกไธสง 02-8000.1-787
3 การอบรมโครงการจัดการความรู้ และพัฒนาสมรรถนะ โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 30 ก.ค.-1 ส.ค. 63 สำนักงานพระสอนศีลธรรม นายธนวัฒน์ อาตม์สกุล
นางสาวณภาส์ณัฐ พิมพิลาลัย
03-8000.1-266
4 การอบรมโครงการ จัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เรื่อง “ระเบียบวิธีการเบิกจ่ายงบประมาณ” 21 สิงหาคม 2563 สถาบันภาษา พระมหาบุญยืน ญาณโสภโณ 04-8000.1-629
5 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงานออนไลน์
e-office, e-TQF และ สำนักงานออนไลน์ e-office, e-TQF และ e-Portfolio
4 พฤศจิกายน 2563 สถาบันภาษาร่วมกับคณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และศูนย์อาเซียนศึกษา พระปลัดโกมุท สุธีโร 05-8000.1-267
6 การฝึกอบรมหลักสูตร “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 3 24-28 มีนาคม 2564 วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ พระมหาสาธิต สาธิโต,ดร. 06-8000.1-268
7 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการประเมินผล ของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และระดมความคิด เพื่อยกร่างแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยระยะที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) (ส่วนกลาง ภาคกลาง และภาคใต้) 30-31 มี.ค. – 1 เม.ย. 64 กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี พระมหาสาธิต สาธิโต,ดร.
นางสาวมณีมัญช์ เชษฐ์สกุลวิจิตร
07-8000.1-269
8 การอบรมโครงการด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหาร “กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างไรให้ห่างไกลความเสี่ยงการบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ และกรณีการอุทธรณ์การจัดซื้อจัดจ้าง” 1-6 เมษายน 2564 กองนิติการ สำนักงานอธิการบดี พระมหาสาธิต สาธิโต,ดร. 08-8000.1-270
9 การอบรม “การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs” 16 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ร่วมกับกล่มงานพัฒนาบุคลากร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี พระมหาสาธิต สาธิโต,ดร.
พระมหาบุญยืน ญาณโสภโณ
พระปลัดโกมุท สุธีโร
นางสาวมณีมัญช์ เชษฐ์สกุลวิจิตร
นางสาวณภาส์ณัฐ พิมพิลาลัย
นางมานิตา ชูช่วย
นางสาวธารารัตน์ ศรีชุ่มอำนาจ
นางสาววรรณา นอกไธสง
นางสาวนารอน เวียงจันทร์
นางสาวกมลวรรณ ปั้นขาว
นายธนวัฒน์ อาตม์สกุล
นายวิศรุต จิมานัง
นายบุณยธร แสงโนรี
นายภานะพล เพ็งน้ำคำ
09-8000.1-350