ประวัติความเป็นมา


กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

กองกลาง เป็นส่วนงานหนึ่งที่สังกัดอยู่ในสํานักงานอธิการบดี ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ ๕๐/๒๕๓๐ เรื่องการแบ่งส่วนงานในมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยมีส่วนงานในกองกลาง แบ่งส่วนงานภายในออกเป็น ๕ ฝ่าย ดังนี้
๑. ฝ่ายงานสารบรรณ
๒. ฝ่ายงานคลังและพัสดุ
๓. ฝ่ายงานประชุม
๔. ฝ่ายงานวินัยและนิติการ
๕.ฝ่ายงานเจ้าหน้าที่

พ.ศ. ๒๕๔๐ พระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด กระหม่อม ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยมีสถานภาพเป็น นิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ และเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ภายใต้การกํากับดูแลของ กระทรวงศึกษาธิการ เน้นการจัดการศึกษาวิชาการด้านพระพุทธศาสนา เป็นหลัก ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ออก ประกาศ เรื่องการแบ่งส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕ ตอนพิเศษ ๑๐๐ง วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งกองกลาง เป็นส่วนงานหนึ่งในสํานักงานอธิการบดี

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเรื่อง การแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๑ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๑ กองกลาง แบ่งส่วนงานภายในออกเป็น ๕ ฝ่าย ดังนี้:
๑. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
๒. ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ
๓. ฝ่ายคลังและพัสดุ
๔. ฝ่ายบริหารงานบุคคล
๕. ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเรื่อง การแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ กองกลาง แบ่งส่วนงานภายในออกเป็น ๙ ฝ่าย ดังนี้ :
๑. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
๒. ฝ่ายบริหารงานบุคคล
๓. ฝ่ายพิธีการและงานประชุม
๔. ฝ่ายการเงินและบัญชี
๕. ฝ่ายพัสดุ
๖. ฝ่ายอาคารสถานที่
๗. ฝ่ายยานพาหนะ
๘. ฝ่ายนิติการ
๙. ฝ่ายกิจการพิเศษ

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเรื่อง การแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ กองกลาง แบ่งส่วนงานภายในออกเป็น ๖ ฝ่าย ดังนี้
๑. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
๒. ฝ่ายบริหารงานบุคคล
๓. ฝ่ายพิธีการและงานประชุม
๔. ฝ่ายยานพาหนะ
๕. ฝ่ายนิติการ
๖. ฝ่ายกิจการพิเศษ

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเรื่อง ภารกิจ อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของส่วนงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ กองกลาง แบ่งส่วนงานภายใน ออกเป็น ๗ กลุ่มงาน ดังนี้:
๑. กลุ่มงานบริหาร
๒. กลุ่มงานสารบรรณ
๓. กลุ่มงานพิธีการและงานประชุม
๔. กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
๕. กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
๖. กลุ่มงานสวัสดิการ
๗. กลุ่มงานกิจการพิเศษ