วันเสาร์, กุมภาพันธ์ 27

กลุ่มงานบริหาร

ภาระงานกลุ่มงาน

  • งานการอำนวยการ 
  • ติดต่อประสานงาน 
  • งานเลขานุการของผู้บริหารระดับสูง 
  • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรในกลุ่มงาน

๑. พระครูวิสุทธิปริยัติคุณ นักจัดการงานทั่วไป ยืมตัวไปปฏิบัติงาน โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา

๒. ว่าง นักจัดการงานทั่วไป (เดิม พ.ม.วรเดชา)

๓. พ.ม.สาธิต สาธิโต, ดร. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๔. ดร.ธีรพันธ์ ดีมาก นักจัดการงานทั่วไป (สวัสดิการภายใน)

๕. นายสมคิด น้ำเพชร  นักจัดการงานทั่วไป ยืมตัวไปปฏิบัติงานที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

๖. ดร.ถวิล คำโสภา นักทรัพยากรบุคคล (สนง.อธิการบดี)