กลุ่มงานบริหาร

ภาระงานกลุ่มงาน

  • งานการอำนวยการ 
  • ติดต่อประสานงาน 
  • งานเลขานุการของผู้บริหารระดับสูง 
  • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรในกลุ่มงาน

๑. พ.ม.สาธิต สาธิโต, ดร. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน/ผู้อำนวยการกองกลาง

๒. นายสมคิด น้ำเพชร  นักจัดการงานทั่วไป ยืมตัวไปปฏิบัติงานที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

๓. ดร.ถวิล คำโสภา นักทรัพยากรบุคคล (สำนักงานอธิการบดี)