กลุ่มงานบริหาร

ภาระงานกลุ่มงาน

  • งานการอำนวยการ 
  • ติดต่อประสานงาน 
  • งานเลขานุการของผู้บริหารระดับสูง 
  • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรในกลุ่มงาน

๑. พระมหาถาวร ถาวรเมธี, ดร. นักวิชาการศึกษา

๒. นายสมคิด น้ำเพชร  นักจัดการงานทั่วไป (ยืมตัวไปปฏิบัติงานที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัย)