กลุ่มงานบริหาร

ภาระงานกลุ่มงาน

  • งานการอำนวยการ 
  • ติดต่อประสานงาน 
  • งานเลขานุการของผู้บริหารระดับสูง 
  • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรในกลุ่มงาน

๑. นักจัดการงานทั่วไป (๐๐๑๒๐๐๑) ว่าง อยู่ระหว่างการเปิดสอบคัดเลือก

๒. พ.ม.สาธิต สาธิโต, ดร. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน/ผู้อำนวยการกองกลาง

๓. ดร.ธีรพันธ์ ดีมาก นักจัดการงานทั่วไป (สวัสดิการภายใน)

๔. นายสมคิด น้ำเพชร  นักจัดการงานทั่วไป ยืมตัวไปปฏิบัติงานที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

๕. ดร.ถวิล คำโสภา นักทรัพยากรบุคคล (สนง.อธิการบดี)