กลุ่มงานพิธีการและงานประชุม

ภาระงานในกลุ่มงาน

  • งานเกี่ยวกับงานรัฐพิธี ราชพิธี ศาสนพิธี ที่ทุกส่วนงานจัดขึ้นให้เป็นไปตามจารีตประเพณี ขนบธรรมเนียม
  • งานการประชุมของมหาวิทยาลัย ที่ไม่เกี่ยวกับการประชุมของสภามหาวิทยาลัย
  • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรในกลุ่มงาน

๑. พระมหาดุริยะ กิตฺติสาโร  นักจัดการงานทั่วไป

๒. ดร.สมชาย บุญสุ่น นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติงานที่ส่วนธรรมนิเทศ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม)

สารสนเทศงานพิธีการและงานประชุม