กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

ภาระงานกลุ่มงาน

  • งานวางระบบฐานข้อมูลบุคลากร
  • งานสรรหา และสอบคัดเลือก
  • งานบรรจุแต่งตั้ง
  • งานทะเบียนประวัติ
  • งานประเมินผลงานและบำเหน็จความชอบ
  • งานค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล
  • งานโครงสร้างบุคลากร  
  • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรในกลุ่มงาน

๑. น.ส. กมลวรรณ ปั้นขาว นักทรัพยากรบุคคล

๒. น.ส. ณัฐชา ทองภูสวรรค์ นักจัดการงานทั่วไป

๓. นายดอน สตาเจริญ นักทรัพยากรบุคคล

๔. นายธนาธิป ชรินทร์ นักจัดการงานทั่วไป

 

สารสนเทศงานบริหารงานบุคคล