กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

ภาระงานกลุ่มงาน

  • งานวางระบบฐานข้อมูลบุคลากร
  • งานสรรหา และสอบคัดเลือก
  • งานบรรจุแต่งตั้ง
  • งานทะเบียนประวัติ
  • งานประเมินผลงานและบำเหน็จความชอบ
  • งานค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล
  • งานโครงสร้างบุคลากร  
  • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรในกลุ่มงาน

๑. น.ส. นภาส์ณัฐ พิมพิลาลัย นักทรัพยากรบุคคล

๒. ดร.ถวิล คำโสภา นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติงานที่สวัสดิการภายใน)

๓. น.ส. กมลวรรณ ปั้นขาว นักทรัพยากรบุคคล

๔. นายธนวัฒน์ อาตมสกุล นักจัดการงานทั่วไป

๕. น.ส. ณัฐชา ทองภูสวรรค์ นักจัดการงานทั่วไป

๖. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ยังไม่กำหนดตำแหน่ง)

๗. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ยังไม่กำหนดตำแหน่ง)

สารสนเทศงานบริหารงานบุคคล