บุคลากร

พระมหาสาธิต สาธิต, ดร.
ผู้อำนวยการกองกลาง

นางสาวมณีมัญช์ เชษฐ์สกุลวิจิตร
รองผู้อำนวยการกองกลาง

กลุ่มงานบริหาร กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร กลุ่มงานพิธีการและงานประชุม กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กลุ่มงานสารบรรณ กลุ่มงานสวัสดิการ
พระมหาสาธิต สาธิต, ดร.
ผู้อำนวยการกองกลาง
กลุ่มงานบริหาร
โทร : 8039
พระปลัดโกมุธ สุธีโร
นักทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
โทร : 8810
พระมหาบุญยืน ญาณโสภโณ
นักจัดการงานทั่วไป
กลุ่มงานพิธีการและงานประชุม
โทร : 8812
นายถวิล คำโสภา
นักทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
โทร : 8805
นางสาวธารารัตน์ ศรีชุ่มอำนาจ
นักจัดการงานทั่วไป
กลุ่มงานสารบรรณ
โทร : 8033
นางสาวมานิตา ชูช่วย
นักวิชาการการเงินและบัญชี
กลุ่มงานสวัสดิการ
โทร : 8040
   
  นางสาวมณีมัญช์ เชษฐ์สกุลวิจิตร
รองผู้อำนวยการกองกลาง
กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
โทร : 8814
  นางสาวณภาส์ณัฐ พิมพิลาลัย
นักทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
โทร : 8375
นางสาววรรณา นอกไธสง
นักจัดการงานทั่วไป
กลุ่มงานสารบรรณ
โทร : 8033
นางสาวนารอน เวียงจันทร์
นักจัดการงานทั่วไป
กลุ่มงานสวัสดิการ
โทร : 8376
       
      นางสาวกมลวรรณ ปั้นขาว
นักทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
โทร : 8804
  นายบุณยธร แสงโนรี
นักจัดการงานทั่วไป
กลุ่มงานสวัสดิการ (สถานพยาบาล)
โทร : 8033
         
      นายธนวัฒน์ อาตม์สกุล
นักจัดการงานทั่วไป
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
โทร : 8784