วันพุธ, สิงหาคม 4

ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๔

ประกาศมหาวิทยาลัยมหา...
Read More
ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๔

ประกาศวันและเวลาสอบสัมภาษณ์ลูกจ้าง (ออนไลน์) ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

ประกาศวันและเวลาสอบส...
Read More
ประกาศวันและเวลาสอบสัมภาษณ์ลูกจ้าง (ออนไลน์) ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

ประกาศวันและเวลาสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างวิชาการ (ออนไลน์)

ประกาศวันและเวลาสอบส...
Read More
ประกาศวันและเวลาสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างวิชาการ (ออนไลน์)

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกลุ่มงานสวัสดิการ กองกลาง

แบบประเมินความพึงพอใ...
Read More
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกลุ่มงานสวัสดิการ กองกลาง

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกลุ่มงานสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

แบบประเมินความพึงพอใ...
Read More
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกลุ่มงานสารบรรณ กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

แบบประเมินความพึงพอใ...
Read More
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

แบบประเมินความพึงพอใ...
Read More
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

การเสนอเอกสารที่นำเข้าในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๑๓)

กลุ่มงานสารบรรณ กองก...
Read More
การเสนอเอกสารที่นำเข้าในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๑๓)

ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๓

ประกาศมหาวิทยาลัยมหา...
Read More
ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๓

ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งวิชาการ

*ดาวน์โหลดเอกสารประก...
Read More
ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งวิชาการ
ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๔
ประกาศวันและเวลาสอบสัมภาษณ์ลูกจ้าง (ออนไลน์) ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
ประกาศวันและเวลาสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างวิชาการ (ออนไลน์)
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกลุ่มงานสวัสดิการ กองกลาง
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกลุ่มงานสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี
การเสนอเอกสารที่นำเข้าในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๑๓)