รายงานการติดตามการแต่งตั้งอนุกรรมการการจัดการความรู้ และแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๕

รายงานการติดตามการแต่งตั้งอนุกรรมการการจัดการความรู้ และแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

**************************

 ส่วนงาน  แต่งตั้งอนุกรรมการ แผนปฏิบัติการ KM
ส่ง ช่องทางการส่ง วันที่ ส่ง ช่องทางการส่ง วันที่
สำนักงานอธิการบดี             
๑. กองกลาง      
๒. กองกิจการนิสิต        
๓. กองกิจการวิทยาเขต        
๔. กองคลังและทรัพย์สิน            
๕. กองนิติการ        
๖. กองแผนงาน        
๗. กองวิชาการ        
๘. กองวิเทศสัมพันธ์
๙. กองสื่อสารองค์กร  Google form 4/5/2022  Google form  4/5/2022 
๑๐. กองกิจการพิเศษ
๑๑. กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ        
๑๒. สำนักงานประกันคุณภาพ        
๑๓. สำนักงานตรวจสอบภายใน        
๑๔. สำนักงานพระสอนศีลธรรม    
๑๕. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย  
คณะ      
๑. บัณฑิตวิทยาลัย Google form  6/5/2022  Google form  6/5/2022 
๒. คณะพุทธศาสตร์
๓. คณะครุศาสตร์        
๔. คณะมนุษยศาสตร์        
๕. คณะสังคมศาสตร์
สำนัก/ศูนย์/สถาบัน/วิทยาลัย
๑. สถาบันภาษา
๒. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ Google form  29/4/2022  Google form  29/4/2022  
๓. สถาบันวิปัสสนาธุระ        
๔. สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา Google form 11/5/2022 Google form 11/5/2022
๕. สำนักทะเบียนและวัดผล
๖. สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
– ๖.๑ ส่วนงานบริหาร Google form 4/5/2022 Google form 4/5/2022
– ๖.๒ อภิธรรมโชติกวิทยาลัย Google form 26/4/2022 Google form 26/4/2022
– ๖.๓ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ Google form 6/5/2022 Google form 6/5/2022
๗. สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ Google form 28/4/2022 Google form 28/4/2022
๘. ศูนย์อาเซียนศึกษา Google form  28/4/2022  Google form  28/4/2022 
๙. วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ        
๑๐. วิทยาลัยพระธรรมทูต        
วิทยาเขต
๑. วิทยาเขตหนองคาย Google form 27/4/2022 Google form 27/4/2022
๒. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
๓. วิทยาเขตเชียงใหม่ Google form 29/4/2022 Google form 29/4/2022
๔. วิทยาเขตขอนแก่น Google form 4/5/2022 Google form 4/5/2022
๕. วิทยาเขตนครราชสีมา
๖. วิทยาเขตอุบลราชธานี Google form 29/4/2022 Google form 29/4/2022
๗. วิทยาเขตแพร่  Google form 5/5/2022  Google form 5/5/2022 
๘. วิทยาเขตสุรินทร์        
๙. วิทยาเขตพะเยา Google form 25/4/2022 Google form 25/4/2022
๑๐. วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆษ นครปฐม Google form 6/5/2022 Google form 6/5/2022
๑๑. วิทยาเขตนครสวรรค์ Google form 29/4/2022 Google form 29/4/2022
วิทยาลัยสงฆ์
๑. วิทยาลัยสงฆ์เลย Google form 28/4/2022 Google form 28/4/2022
๒. วิทยาลัยสงฆ์นครพนม Google form 10/5/2022 Google form 10/5/2022
๓. วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน Google form 28/4/2022 Google form 28/4/2022
๔. วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช Google form 4/5/2022 Google form 4/5/2022
๕. วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
๖. วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี Google form 9/5/2022 Google form 9/5/2022
๗. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติ Google form 28/4/2022 Google form 28/4/2022
๘. วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ฉะเชิงเทรา Google form 4/5/2022 Google form 4/5/2022
๙. วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง Google form 21/4/2022 Google form 21/4/2022
๑๐. วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
๑๑. วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ Google form 6/5/2022 Google form 6/5/2022
๑๒. วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี Google form 9/5/2022 Google form 9/5/2022
๑๓. วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี นครปฐม Google form 29/4/2022 Google form 29/4/2022
๑๔. วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ Google form 9/5/2022 Google form 9/5/2022
๑๕. วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด Google form 29/4/2022 Google form 29/4/2022
๑๖. วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ Google form 29/4/2022 Google form 29/4/2022
๑๗. วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี Google form 27/4/2022 Google form 27/4/2022
๑๘. วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ
๑๙. วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี
๒๐. วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม
๒๑. วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร Google form 28/4/2022 Google form 28/4/2022
๒๒. วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี Google form 23/4/2022 Google form 23/4/2022
๒๓. วิทยาลัยสงฆ์ระยอง
๒๔. วิทยาลัยสงฆ์ชลบุรี
๒๕. วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ Google form 20/5/2022 Google form 20/5/2022
รวม (๖๘ ส่วนงาน) ๓๖ ๓๖

*ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ๒๐ พ.ค. ๖๕ เวลา ๑๑.๐๗ น.