มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ จัดฝึกอบรมผู้ประสานงานจัดการความรู้มหาวิทยาลัย ระยะที่ 1

มหาวิทยาลัย จัดฝึกอบรมผู้ประสานงานจัดการความรู้มหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้เป็นผู้เชี่ยวชาญการจัดการความรู้ พัฒนากระบวนการและวัฒนธรรมการเรียนรู้ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการความรู้

รุ่นที่ ๑ บุคลากรสายวิชาการ ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

รุ่นที่ ๒ บุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ ฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุมชั้นล่าง อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา