วันอาทิตย์, มิถุนายน 13

โครงการตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี พ.ศ.2560

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

วันที่ 18 – 19 มกราคม พ.ศ.2560 กลุ่มงานสวัสดิการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ.2560 สำหรับบุคลากร และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๕๒ และประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  โดยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการตรวจสุขภาพในครั้งนี้ ซึ่งแบ่งการตรวจออกเป็น 2 วัน คือ

วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ.2560 ให้การตรวจสำหรับบุคลากร ลูกจ้าง ฝ่ายบรรพชิต

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ.2560 ให้การตรวจสำหรับบุคลากร ลูกจ้าง ฝ่ายคฤหัสถ์

ณ สถานพยาบาลมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ/ข่าว พระธนิน อนาลโย สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ประมวลรูปภาพ วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ.2560

1112 13141516  171819  202122  2324

ประมวลรูปภาพ วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ.2560

41 424344 4745 4648  495051 5253 5455 565857

Share.

About Author