โครงการตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี พ.ศ.2560

วันที่ 18 – 19 มกราคม พ.ศ.2560 กลุ่มงานสวัสดิการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ.2560 สำหรับบุคลากร และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๕๒ และประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  โดยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการตรวจสุขภาพในครั้งนี้ ซึ่งแบ่งการตรวจออกเป็น 2 วัน คือ

วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ.2560 ให้การตรวจสำหรับบุคลากร ลูกจ้าง ฝ่ายบรรพชิต

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ.2560 ให้การตรวจสำหรับบุคลากร ลูกจ้าง ฝ่ายคฤหัสถ์

ณ สถานพยาบาลมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ/ข่าว พระธนิน อนาลโย สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ประมวลรูปภาพ วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ.2560

1112 13141516  171819  202122  2324

ประมวลรูปภาพ วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ.2560

41 424344 4745 4648  495051 5253 5455 565857