ประกาศแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ

ประกาศแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีหนังสือที่ ศธ. ๐๕๐๑(๒)/ว ๑๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ประกาศและแนวทางการปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ โดยให้ส่วนงานดำเนินการดังนี้
๑.ดำเนินการตามประกาศและแนวทางปฏิบัติตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้กำหนด
๒.ขอให้ปรับหน้าเว็บไซต์ของสถาบันเพื่อถวายความอาลัย
๓.ขอให้งดงานรื่นเริงทุกชนิด
๔.ขอให้จัดระบบการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
รายละเอียดตามหนังสือที่แนบ

จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

2016-10-25_12-36-26