ประชุมร่วมกองกลาง กองคลังฯ และกองแผนงาน

วันนี้ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระมหาดำรงค์ สิริคุตฺโต ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน เป็นประธานการประชุมร่วมเฉพาะกิจ กองกลาง กองคลังและทรัพย์สิน และกองแผนงาน เกี่ยวกับการจ้างลูกจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมีผู้อำนวยการกองกลาง ผู้อำนวยการกองแผนงาน และส่วนงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๑๐๒ กองกลาง อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีวาระเรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา ๒ เรื่อง ประกอบด้วย

๑. เรื่องพิจารณางบประมาณประกอบการขออนุมัติจ้างลูกจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ส่วนกลาง)

๒. เรื่องพิจารณาจำนวนลูกจ้าง ประกอบการพิจารณาแก้ไขข้อบังคับ ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ

s__19333161