บันทึก สัมมนาการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ

เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐  มหาวิทยาลัยจัดสัมมนาการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ

วัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศด้วยการจัดการความรู้  โดยมีผู้บริหารวิชาการเข้าร่วมการสัมมนา  ในการนี้ อธิการบดี ได้มอบแผนการจัดการความรู้ เพื่อนำไปขับเคลื่อนในส่วนงานต่อไป

mcu-km-seminar_poster

k-capture600301_1 k-capture600301_2 k-capture600301_3 k-capture600301_4 k-capture600301_5 k-capture600301_6