มจร จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประสานงานจัดการความรู้

มจร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพผู้ประสานงานจัดการความรู้ ระหว่างวันที่ ๖ – ๘  และ ๑๓ – ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑-๒ อาคาร มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา  กิจกรรมดำเนินการประกอบด้วยการบรรยายให้นโยบายของพระเดชพระคุณพระราชวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้  พระราชปริยัติกวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การฝึกทักษะการประสานกิจกรรมดำเนินการจัดการความรู้ การบันทึกความรู้ผ่านกิจกรรมดำเนินงานต่างๆ

การจัดประชุมดังกล่าว จัดขึ้นภายในโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการความรู้ “พัฒนาศักยภาพผู้ประสานงานการจัดการความรู้ (KM Facilitator)” ตามวิสัยทัศน์การจัดการความรู้มหาวิทยาลัย ที่จะเป็น “องค์กรแห่งการเรียนรู้วิถีพุทธ (Buddhist Learning Organization)” โดยวางยุทธศาสตรการจัดการความรู้ ๓ ประการคือ  ๑. เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ ๒. พัฒนากระบวนการและวัฒนธรรมการเรียนรู้ ๓. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการความรู้  แผนการดำเนินการเป็น ๓ ระยะ คือ ๑. ปี ๒๕๖๐ เป็นช่วงการยกระดับองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Start up and standard) ๒. ปี ๒๕๖๑ เป็นช่วงการแบ่งปันองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Sharing to Success)  ๓. ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ เป็นช่วงการมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เป็นเลิศ (Sustainability and Excellence)

mcu-km-60-1

กำหนดรูปแบบการบริหารจัดการ เป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ๑. คณะกรรมการกำกับนโยบายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัย  ๒.คณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู้มหาวิทยาลัย ๓.คณะอนุกรรมการจัดการความรู้ประจำส่วนงาน โดยมีผู้ประสานงานจัดการความรู้ (KM Facilitator) ช่วยประสานขับเคลื่อนความรู้

mcu-km-60-2

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กำหนดจัดกิจกรรมเป็น ๓ ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ ๑ เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพผู้ประสานงานการจัดการความรู้ของส่วนงาน (KM Facilitator) รวมจำนวนประมาณ ๑๐๐ รูป/คน แบ่งเป็น ๒ รุ่น รุ่นที่ ๑ เป็นสายวิชาการ รุ่นที่ ๒ เป็นสายสนับสนุน  ระยะที่ ๒ เป็นการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ การชี้แจงบทบาทหน้าที่ในการอำนวยการจัดการความรู้ของผู้บริหารทุกระดับในการขับเคลื่อนการจัดการความรู้มหาวิทยาลัย และระยะที่ ๓ เป็นการแบ่งปันความรู้ในวันแห่งความรู้ (KM Day) ถอดรหัสความรู้บูรพาจารย์ โดยมีกิจกรรมการจัดนิทรรศการ “บุรพปัญญามหาจุฬาฯ จากทุกส่วนงานที่ได้ดำเนินการจัดการความรู้  มีกิจกรรมคัดเลือกส่วนงานที่จัดการความรู้เป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย  การคัดเลือกแบบปฏิบัติที่ดี  การคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญการจัดการความรู้ทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพ

การดำเนินการสำเร็จลงได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจ ความเสียสละและสร้างพลังร่วมกันในการผลักดันให้การจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเกิดขึ้นเป็นรูปธรรม

mcu-km-60-3