กลุ่มงานสวัสดิการ

ภาระงานกลุ่มงาน

  • งานสวัสดิการทั้งที่ทางรัฐกำหนดและที่มหาวิทยาลัยจัดให้
  • งานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • งานค่ารักษาพยาบาลหรือสวัสดิการอื่น รวมทั้งงานส่งเสริมสุขภาพกายและจิต
  • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรในกลุ่มงาน

๑. นางมานิตา ชูช่วย นักวิชาการการเงินและบัญชี

๒. น.ส.นารอน เวียงจันทร์ นักจัดการงานทั่วไป

๓. นายบุณยธร แสงโนรี  นักจัดการงานทั่วไป (สถานพยาบาล)

๔. นายวิศรุต จิมานัง นักจัดการงานทั่วไป (ลูกจ้าง)

๕. พยาบาลวิชาชีพ  (ว่าง)

สารสนเทศงานสวัสดิการ