วันเสาร์, กุมภาพันธ์ 27

กลุ่มงานสวัสดิการ

ภาระงานกลุ่มงาน

  • งานสวัสดิการทั้งที่ทางรัฐกำหนดและที่มหาวิทยาลัยจัดให้
  • งานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • งานค่ารักษาพยาบาลหรือสวัสดิการอื่น รวมทั้งงานส่งเสริมสุขภาพกายและจิต
  • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรในกลุ่มงาน

๑. นางมานิตา ชูช่วย นักวิชาการการเงินและบัญชี

๒. น.ส.นารอน เวียงจันทร์ นักจัดการงานทั่วไป

๓. นายบุณยธร แสงโนรี  นักจัดการงานทั่วไป (สถานพยาบาล)

๔. น.ส.อรณิชา ศรีสองเมือง นักจัดการงานทั่วไป (ลูกจ้าง)

๕. ว่าง นักจัดการงานทั่วไป (ลูกจ้าง) (เดิม น.ส.จิตรา)

๖. น.ส.รวีวรรณ วงศ์เดชานันท์ นักจัดการงานทั่วไป (ลูกจ้าง) ยืมตัวไปปฏิบัติงานที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

๗. พยาบาลวิชาชีพ  (ว่าง) ๘. พยาบาลวิชาชีพ  (ว่าง)