กลุ่มงานสวัสดิการ

ภาระงานกลุ่มงาน

  • งานสวัสดิการทั้งที่ทางรัฐกำหนดและที่มหาวิทยาลัยจัดให้
  • งานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • งานค่ารักษาพยาบาลหรือสวัสดิการอื่น รวมทั้งงานส่งเสริมสุขภาพกายและจิต
  • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรในกลุ่มงาน

๑. ดร.ถวิล คำโสภา นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติงานที่สวัสดิการภายใน)
๒. ดร.มานิตา ชูช่วย นักวิชาการการเงินและบัญชี
๓. น.ส.นารอน เวียงจันทร์ นักจัดการงานทั่วไป
๔. นายวิศรุต จิมานัง นักจัดการงานทั่วไป (ลูกจ้าง)
๕. นางสาวสายจันทร์ เข็มทอง นักจัดการงานทั่วไป (ลูกจ้าง)

สารสนเทศงานสวัสดิการ