สายตรงผู้อำนวยการ

 

พระมหาถาวร ถาวรเมธี (ภูแผลงทอง), ดร.
ป.ธ.๙, วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), พธ.ม. (การบริหารการศึกษา), พธ.ด. (พุทธบริหารการศึกษา)
โทรศัพท์ : 035 248 039 หรือภายใน 8039
E-mail : tha.phu30@gmail.com, thaworn.phu@mcu.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/thaworndew