ข่าวที่มีดาวน์โหลด

ข้อบังคับ ว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยธรรม …

ข้อบังคับ ว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ Read More »

วารสารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปีที่ 18 ฉบับที่ 76

*ดาวน์โหลดเป็น PDF **ที่มา : https://pvd.mcu.ac.th/?p=1 …

วารสารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปีที่ 18 ฉบับที่ 76 Read More »

ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ พ.ศ. ๒๕๔๔ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณรา …

ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ พ.ศ. ๒๕๔๔ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๖ Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เพื่อให้การสัมมนาทางวิชการและงานพิธีประสาทปริญญาของมหาว …

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง กำหนดวันหยุดและวันทำงานชดเชย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ไฟ …

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ภารกิจ อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่อให้การบริหารงานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย …

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ภารกิจ อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ Read More »