ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ พ.ศ. ๒๕๔๔ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ. ๒๕๔๔ แก้ไขเพิ่มเติม ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

*ดาวน์โหลดเป็น PDF

**แหล่งที่มา : https://pvd.mcu.ac.th/?p=1135