ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง กำหนดวันหยุดและวันทำงานชดเชย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่อให้การบริหารของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ ตามนโยบายและเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศมหาวิทยาลัย ฯ เรื่อง วัน เวลาปฎิบัติงานและวันหยุดของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๙ จึงออกประกาศกำหนดวันหยุดและวันทำงานชดเชยในปี พ.ศ. ๒๕๖๒

สามารถดาวโหลดคำประกาศได้ที่นี่