เอกสาร บค.

เลข บค.ชื่อแบบฟอร์มดาวน์โหลด PDFPDF FormGoogle Form
บค.๐๑ข้อปฏิบัติในการสมัครงานกับมหาวิทยาลัยฯบค.๐๑
บค.๐๒ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรหรือแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัยฯบค.๐๒
บค.๐๓ใบรายงานตัวเข้าเป็นบุคลากรตำแหน่งเจ้าหน้าที่ อาจารย์บค.๐๓
บค.๐๔ใบรายงานตัวเป็นบุคลากรตำแหน่งนิสิตปฏิบัติศาสนกิจบค.๐๔
บค.๐๕แบบกรอกประวัติบุคลากร ภิกษุบค.๐๕
บค.๐๖แบบกรอกประวัติบุคลากร ฆราวาสบค.๐๖
บค.๐๗แบบกรอกประวัติบุคลากร นิสิตปฏิบัติศาสนกิจบค.๐๗
บค.๐๘แบบกรอกประวัติบุคลากร ลูกจ้างชั่วคราวบค.๐๘
บค.๐๙แบบกรอกประวัติบุคลากร ที่ปรึกษาบค.๐๙
บค.๑๐แบบกรอกประวัติบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการบค.๑๐
บค.๑๑แบบใบคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน
บค.๑๒บัญชีลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรบค.๑๒
บค.๑๓ใบลาอาพาธ ป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร บค.๑๓
บค.๑๔ใบลาพักผ่อนประจำปี บค.๑๔
บค.๑๕ใบลาอุปสมบทบค.๑๕
บค.๑๖ใบลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล บค.๑๖
บค.๑๗ใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติการวิจัยบค.๑๗
บค.๑๘ใบลาไปปฏิบัตงานในองค์การระหว่างประเทศ บค.๑๘
บค.๑๙แบบใบลาออกจากการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย บค.๑๙
บค.๒๐ใบรายงานการปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศบค.๒๐
บค.๒๑ใบลาอยู่ปฏิบัติงานต่อในองค์การระหว่างประเทศ บค.๒๑
บค.๒๒ใบลาไปปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศบค.๒๒
บค.๒๓ใบลาอยู่ปฏิบัติศาสนกิจต่อในต่างประเทศบค.๒๓
บค.๒๔ใบลาติดตามคู่สมรสบค.๒๔
บค.๒๕ใบขอยกเลิกวันลาบค.๒๕
บค.๒๖ สัญญาของบุคลากรที่ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานปฏิบัติการวิจัยบค.๒๖
บค.๒๗ สัญญาค้ำประกันประเภทบุคคลค้ำประกันบค.๒๗
บค.๒๘สัญญาค้ำประกันประเภทหลักทรัพย์ค้ำประกันบค.๒๘
บค.๒๙สัญญาต่ออายุผู้เกษียณอายุการทำงานบค.๒๙
บค.๓๐แบบคำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่ DOCX หรือ Website
บค.๓๑แบบขอกลับเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตามข้อ ๒๕บค.๓๑
บค.๓๒แบบขอกลับเข้าเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยตามข้อ ๒๖บค.๓๒
บค.๓๓สัญญารับทุนโครงการพัฒนาบุคลากรบค.๓๓
บค.๓๔สัญญาคำประกันผู้รับทุนโครงการพัฒนาบุคลากรบค.๓๔
บค.๓๕แบบขออนุมัติลาไปสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อบค.๓๕
บค.๓๖แบบขอเงินสวัสดิการเกี่ยวกับรักษาพยาบาลของบุคลากรบค.๓๖
บค.๓๗แบบประมวลผลงานสำหรับบุคลากร ตำแหน่งวิชาการ บค.๓๗
บค.๓๘แบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ตำแหน่งวิชาการบค.๓๘
บค.๓๙แบบประมวลผลงานบุคลากร ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปบค.๓๙
บค.๔๐แบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปบค.๔๐
บค.๔๑แบบประมวลผลงานผู้บริหาร ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารบค.๔๑
บค.๔๒แบบประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหาร ตำแหน่งปฏิบัติวิชาชีพและบริหารทั่วไปบค.๔๒
บค.๔๓แบบประมวลผลงานผู้บริหาร ตำแหน่งวิชาการ บค.๔๓
บค.๔๔แบบประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหาร ตำแหน่งวิชาการบค.๔๔
บค.๔๕แบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานบุคลากรบค.๔๕
บค.๔๖แบบขออนุมัติลาศึกษาต่อบค.๔๖
บค.๔๗แบบขออนุมัติรับทุนการศึกษาต่อบค.๔๗
บค.๔๘แบบขออนุมัติเบิกเงินทุนการศึกษาบค.๔๘
บค.๔๙แบบสัญญาจ้าง ตำแหน่งปฎิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป/วิชาการ (ลูกจ้าง)บค.๔๙
บค.๔๙.๑แบบสัญญาจ้างการทดลองปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ลูกจ้างบค.๔๙.๑
บค.๕๐แบบสัญญาจ้าง ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปวิชาการ ลูกจ้างบค.๕๐
บค.๕๑แบบการประเมินผลบัณฑิตทดลองปฏิบัติงานบค.๕๑
บค.๕๒แบบหนังสือรับรองการปฏิบัติงานบค.๕๒  
บค.๕๓แบบขอเบิกเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาของบุตรบุคลากรบค.๕๓
บค.๕๔แบบรายงานผลการลาศึกษาบค.๕๔
บค.๕๕แบบสัญญาจ้างบุคลากรประจำบค.๕๕
บค.๕๕.๑แบบสัญญาจ้างบุคลากรประจำ ตำแหน่ง วิชาการ ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป บค.๕๕.๑
บค.๕๕.๒แบบสัญญาจ้างการทดลองปฏิบัติงาน ตำแหน่ง วิชาการ ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปบค.๕๕.๒
บค.๕๖แบบสัญญาค้ำประกันผู้รับจ้างตำแหน่งวิชาการและปฏิบัติการวิชาชีพฯบค.๕๖
บค.๕๖.๑แบบสัญญาเอกสารแนบท้ายสญญาค้ำประกันบค.๕๖.๑
บค.๕๗แบบขอเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (ลูกจ้าง) บค.๕๗
บค.๕๘แบบคำร้องทั่วไป กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มจรบค.๕๘บุคลากร, ลูกจ้าง
บค.๕๙แบบคำร้องแทนสมาชิก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มจรบค.๕๙
บค.๖๐แบบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มจรบค.๖๐
บค.๖๐แบบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนฯ (เปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์เป็น สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ)บค.๖๐
บค.๖๑แบบขอเบิกเงินสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ บค.๖๑
บค.๖๒แบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสม
บค.๖๓แบบฟอร์มรายงานความคืบหน้าวิทยานิพนธ์ บค.๖๓
บค.๖๔แบบฟอร์มเกี่ยวกับความก้าวหน้าตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ
บค.๖๔-๑แบบแจ้งให้จัดทำผลงานเสนอเข้ารับการประเมินฯ๖๔-๑
บค.๖๔-๒แบบรายงานอัตรากำลัง ผู้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น๖๔-๒
บค.๖๔-๓แบบจัดส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมินในระดับที่สูงขึ้น๖๔-๓
บค.๖๔-๔แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน๖๔-๔
บค.๖๔-๕แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ๖๔-๕
บค.๖๔-๖แบบประวัติบุคลากรแนบท้ายผลงาน๖๔-๖
บค.๖๕แบบสัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการลาศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัยบค.๖๕
บค.๖๖แบบสัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนชำระหนี้ของเจ้าหน้าที่ บค.๖๖

* PDF Form แบบฟอร์ม PDF ที่กรอกข้อความได้ เมื่อกรอกเสร็จแล้ว ให้ Save as.. ตั้งชื่อเป็นเอกสารใหม่