ติดต่อ

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 

สำนักงาน ห้อง ๑๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ หลักกิโลเมตรที่ ๕๕ ถ.พหลโยธิน
ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
๑๓๑๗๐

โทรศัพท์ : 0 3524 8000 ต่อ…
⌂ กลุ่มงานบริหาร 8039
⌂ กลุ่มงานสารบรรณ 8033
⌂ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 8784, 8375
⌂ กลุ่มงานพิธีการและงานประชุม 8812
⌂ กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 8810, 8814
⌂ กลุ่มงานสวัสดิการ 8040, 8376

โทรสาร : 0-3524-8034

อีเมล์ : center@mcu.ac.th