เกณฑ์สมรรถนะหลัก และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ประเภทปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

เกณฑ์สมรรถนะหลัก และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ประเภทปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รายละเอียดตามตำแหน่งที่ไฟล์แนบ

1.นักจัดการงานทั่วไป

2.นักทรัพยากรบุคคล

3.นักวิชาการศึกษา

4.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

5.นักวิเทศสัมพันธ์

6.นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

7.นักประชาสัมพันธ์

8.นักวิชาการการเงินและการบัญชี

9.นักวิชาการตรวจสอบภายใน

10.นักวิชาการพัสดุ

11.นิติกร

12.นักวิชาการคอมพิวเตอร์

13.บรรณารักษ์