วันอาทิตย์, มิถุนายน 13

เกณฑ์สมรรถนะหลัก และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ประเภทปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

เกณฑ์สมรรถนะหลัก และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ประเภทปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รายละเอียดตามตำแหน่งที่ไฟล์แนบ

1.นักจัดการงานทั่วไป

2.นักทรัพยากรบุคคล

3.นักวิชาการศึกษา

4.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

5.นักวิเทศสัมพันธ์

6.นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

7.นักประชาสัมพันธ์

8.นักวิชาการการเงินและการบัญชี

9.นักวิชาการตรวจสอบภายใน

10.นักวิชาการพัสดุ

11.นิติกร

12.นักวิชาการคอมพิวเตอร์

13.บรรณารักษ์

Share.

About Author

Educational profile: - (1) Dip. Ac ( Diploma Program in Accountancy) , (2) LL.B. (Bachelor of Laws), (3) B.A. (Bachelor of Arts Program in Sociology) , (4) M.A. (Social Development) Position Profile: (1) Veteran of 3 Southern border provinces