ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจแผนพัฒนาบุคลากรและความต้องการในการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร

แบบสำรวจแผนพัฒนาบุคลากรและความต้องการในการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร

ขอความอนุเคราะห์บุคลากรทุกรูป/คน ทุกส่วนงานตอบแบบสำรวจแผนพัฒนาบุคลากรและความต้องการในการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยสามารถเลือกได้ ๒ แบบ ดังนี้

๑. กรอกแบบสำรวจออนไลน์ก่อนดาวน์โหลด

*วิธีทำ
๑) กรอกข้อมูลในฟอร์มให้เสร็จสมบูรณ์
๒) คลิกที่ปุ่มรูปดาวน์โหลดข้างบนขวาของฟอร์ม
๓) เลือก “With your changes” จะทำการดาวน์โหลดเอกสาร PDF นี้พร้อมทั้งข้อมูลที่เรากรอก

๒. ดาวน์โหลดเอกสารแบบสำรวจฯ แบบ PDF เพื่อนำไปกรอกเอง (โดยไม่ต้อง Print ออกมาเป็นกระดาษ)

 ส่งอีเมล์แบบฟอร์มสำรวจฯ ที่กรอกเสร็จแล้วไปที่ center@mcu.ac.th

ขอให้ทุกรูป/คน ในส่วนงาน ดำเนินการส่งภายในวันพุธที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 
ผู้ประสานงาน : พระปลัดโกมุท สุธีโร
มือถือ ๐๖๔ ๖๕๐ ๕๕๙๒
Email : center@mcu.ac.th