กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

เรียนเชิญสมาชิก เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔ ผ่านโปรแกรม ZOOM ในวันอังคารที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยรหัสห้องประชุมจะแจ้ง/ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อให้ทราบอีกครั้ง

>> ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔

>> แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม 

หรือสแกน QRCode

*แหล่งข่าว : https://pvd.mcu.ac.th/?p=425