ขอเชิญตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ.2560

          กลุ่มงานสวัสดิการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอเชิญบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี พุทธศักราช 2560 โดยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ รายละเอียดดังนี้

บุคลากรบรรพชิต เข้ารับการตรวจ วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ.2560
บุคลากรคฤหัสถ์ เข้ารับการตรวจ วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ.2560

ณ สถานพยาบาล มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บุคลากรผู้มีความประสงค์จะเข้ารับการตรวจสุขภาพ ให้แจ้งความประสงค์และส่งใบตอบรับได้ที่ กลุ่มงานสวัสดิการ ห้อง 102 กองกลาง อาคารสำนักงานอธิการบดี ภายใน วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2559 หากพ้นกำหนดนี้แล้ว ถือว่าไม่ประสงค์เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี

ใบตอบรับการตรวจสุขภาพ

ข่าว :  พระธนิน  อนาลโย   กองกลาง

%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3