boonsong Thipparak

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครสอบ วิทยาเขตเชียงใหม่ จำนวนคนดู : 0

การคัดเลือกผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ “วันบุรพาจารย์ 70 ปีมหาจุฬา”

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กองกลาง สังกัดสำนักงานอธิการบดี ไ …

การคัดเลือกผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ “วันบุรพาจารย์ 70 ปีมหาจุฬา” Read More »

เรื่อง ผลการคัดเลือกผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ ประจำปี 2560

 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ผลการค …

เรื่อง ผลการคัดเลือกผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ ประจำปี 2560 Read More »

กองกลาง ถ่ายทอดแผนพัฒนาบุคลากรสู่การปฏิบัติ ณ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

วันนี้ (19 มิถุนายน 2560) พระมหาสาธิต สาธิโต ผู้อำนวยกอ …

กองกลาง ถ่ายทอดแผนพัฒนาบุคลากรสู่การปฏิบัติ ณ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย Read More »

การตรวจประเมินคุณภาพส่วนงานสนับสนุนการศึกษา กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ต้อนรับคณะก …

การตรวจประเมินคุณภาพส่วนงานสนับสนุนการศึกษา กองกลาง สำนักงานอธิการบดี Read More »

แจ้งแผนพัฒนาบุคลากร และการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร

ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุม ครั้งที่ ๖/ …

แจ้งแผนพัฒนาบุคลากร และการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร Read More »

ประชุมเฉพาะกิจบุคลากรกองกลาง เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม กองกลางสำนักงานอธิการบดี

ผู้อำนวยการกองกลางนัดประชุมบุคลากรในสังกัดทำความเข้าใจ …

ประชุมเฉพาะกิจบุคลากรกองกลาง เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม กองกลางสำนักงานอธิการบดี Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย (พฤษภาคม 2560)

๑.บุคลากร ตำแหน่งวิชาการ จำนวน ๒ ตำแหน่ง ดาวน์โหลดประกา …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย (พฤษภาคม 2560) Read More »