บุคลากร


พระมหาถาวร ถาวรเมธี, ดร.
ผู้อำนวยการ

 

นางสาวกมลวรรณ ปั้นขาว
รองผู้อำนวยการ

 

กลุ่มงานบริหาร กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร กลุ่มงานพิธีการและงานประชุม กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กลุ่มงานสารบรรณ กลุ่มงานสวัสดิการ
พระมหาถาวร ถาวรเมธี, ดร.
นักวิชาการศึกษา
ป.ธ.๙, วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), พธ.ม. (การบริหารการศึกษา), พธ.ด. (พุทธบริหารการศึกษา)
e-mail : tha.phu30@gmail.com
โทร : 8039
พระปลัดโกมุท สุธีโร
นักทรัพยากรบุคคล
น.ธ.เอก, กศ.บ. (ภาษาไทย), กศ.ม. (ธุรกิจศึกษา)
e-mail : komut.jee@mcu.ac.th
โทร : 8810
ดร.สมชาย บุญสุ่น
นักจัดการงานทั่วไป
พธ.บ. (จริยศึกษา), พธ.ม. (บริหารการศึกษา), พธ.ด. (พุทธจิตวิทยา)
(ปฏิบัติงานที่ส่วนธรรมนิเทศ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม)
e-mail :
โทร :
ดร.ถวิล คำโสภา
นักทรัพยากรบุคคล
พธ.บ. (สังคมวิทยา), ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา), ค.ด. (การบริหารการศึกษา)
(ปฏิบัติงานที่สวัสดิการภายใน)
พระมหาประยูร ธีรวโร
นักจัดการงานทั่วไป
น.ธ.เอก, ป.ธ. ๔, พธ.บ. (การสอนภาษาไทย), พธ.ม. (บริหารการศึกษาและกิจการคณะสงฆ์)
e-mail :
โทร : 8033
ดร.มานิตา ชูช่วย
นักวิชาการการเงินและบัญชี

ศศ.บ. (การบัญชี), พธ.บ. (การบัญชี), พธ.ม. (พระพุทธศาสนา), พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
E-mail :  manita.chu@mcu.ac.th
โทร : 8040

นายสมคิด น้ำเพชร

นักจัดการงานทั่วไป

พธ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา), รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
(ปฏิบัติงานที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัย)

พระมหาดุริยะ กิตฺติสาโร

นักจัดการงานทั่วไป

น.ธ.เอก, ป.ธ.๓, พธ.บ. (บาลีพุทธศาสตร์),
ค.ม. (พุทธบริหารการศึกษา)
e-mail : duriya.sun@mcu.ac.th
โทร :

นางสาวกมลวรรณ ปั้นขาว

นักทรัพยากรบุคคล

บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ), รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
e-mail : kamonwan.pan@mcu.ac.th
โทร : 8804

นางสาวธารารัตน์ ศรีชุ่มอำนาจ

นักจัดการงานทั่วไป
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
e-mail : tararat.sri@mcu.ac.th
โทร : 8033
นางสาวนารอน
เวียงจันทร์
นักจัดการงานทั่วไป
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
e-mail : naron.wie@mcu.ac.th
โทร : 8376

นางสาวณัฐชา ทองภูสวรรค์

นักจัดการงานทั่วไป

บธ.บ. (การเงิน)
e-mail : nattacha.tho@mcu.ac.th
โทร : 8805

นางสาววรรณา นอกไธสง

นักจัดการงานทั่วไป

ศศ.บ. (อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว)
e-mail : wanna.nok@mcu.ac.th
โทร : 8033

นายวิศรุต จิมานัง
นักจัดการงานทั่วไป

พธ.บ. (เศรษฐศาสตร์)
e-mail : wisarut.jim@mcu.ac.th
โทร : 8810

นายดอน สตาเจริญ

นักทรัพยากรบุคคล

บธ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
e-mail : don.sat@mcu.ac.th
โทร :

นายบุณยธร แสงโนรี

นักจัดการงานทั่วไป

พธ.บ. รัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ)
บธ.ม. (บริหารการจัดการ)
e-mail : bunyathorn.sae@mcu.ac.th
โทร : 8033

นางสาวสายจันทร์ เข็มทอง
นักจัดการงานทั่วไป

ค.บ. (สังคมศึกษา)
e-mail :
โทร :

นายธนาธิป ชรินทร์

นักจัดการงานทั่วไป

นธ. เอก, ป.ธ. ๕, พธ.บ.  ครุศาสตร์ (สังคมศึกษา)
e-mail : thanathip.cha@mcu.ac.th
โทร :