บุคลากร


พระมหาถาวร ถาวรเมธี, ดร.
ผู้อำนวยการ


รองผู้อำนวยการ

กลุ่มงานบริหาร กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร กลุ่มงานพิธีการและงานประชุม กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กลุ่มงานสารบรรณ กลุ่มงานสวัสดิการ
พระมหาถาวร ถาวรเมธี, ดร.
นักวิชาการศึกษา
ป.ธ.๙, วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), พธ.ม. (การบริหารการศึกษา), พธ.ด. (พุทธบริหารการศึกษา)
e-mail : tha.phu30@gmail.com
โทร : 8039
พระปลัดโกมุท สุธีโร
นักทรัพยากรบุคคล
น.ธ.เอก, กศ.บ. (ภาษาไทย), กศ.ม. (ธุรกิจศึกษา)
e-mail : komut.jee@mcu.ac.th
โทร : 8810
พระมหาบุญยืน
ญาณโสภโณ
นักจัดการงานทั่วไป
น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, พธ.บ. (เศรษฐศาสตร์), พธ.ม. (บริหารการศึกษา)
e-mail : boonyuen.som@mcu.ac.th
โทร : 8812
นางสาวดวงเดือน
พิมพิลาลัย
นักทรัพยากรบุคคล
ศศ.บ. (การบริหารงานบุคคล), รป.ม. (นโยบายสาธารณะ)
e-mail : napanat.phem@mcu.ac.th
โทร : 8375
นางสาวธารารัตน์ ศรีชุ่มอำนาจ
นักจัดการงานทั่วไป
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
e-mail : tararat.sri@mcu.ac.th
โทร : 8033
ดร.มานิตา ชูช่วย
นักวิชาการการเงินและบัญชี

ศศ.บ. (การบัญชี), พธ.บ. (การบัญชี), พธ.ม. (พระพุทธศาสนา), พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
E-mail :  manita.chu@mcu.ac.th
โทร : 8040

นายสมคิด น้ำเพชร

นักจัดการงานงานทั่วไป

พธ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา), รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
(ปฏิบัติงานที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัย)

ดร.สมชาย บุญสุ่น

นักจัดการงานทั่วไป

พธ.บ. (จริยศึกษา), พธ.ม. (บริหารการศึกษา), พธ.ด. (พุทธจิตวิทยา)
(ปฏิบัติงานที่ส่วนธรรมนิเทศ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม)

นายถวิล คำโสภา

นักทรัพยากรบุคคล

พธ.บ. (สังคมวิทยา), ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา), ค.ด. (การบริหารการศึกษา)
(ปฏิบัติงานที่สวัสดิการภายใน)

นางสาววรรณา นอกไธสง

นักจัดการงานทั่วไป
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว)
e-mail : wanna.nok@mcu.ac.th
โทร : 8033
นางสาวนารอน
เวียงจันทร์
นักจัดการงานทั่วไป
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
e-mail : naron.wie@mcu.ac.th
โทร : 8376

นางสาวกมลวรรณ ปั้นขาว

นักทรัพยากรบุคคล

บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ), รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
e-mail : kamonwan.pan@mcu.ac.th
โทร : 8804

นายบุณยธร แสงโนรี
นักจัดการงานทั่วไป
(สถานพยาบาล)

พธ.บ. รัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ)
บธ.ม. (บริหารการจัดการ)
e-mail : bunyathorn.sae@mcu.ac.th
โทร : 8033

นายธนวัฒน์
อาตม์สกุล

นักจัดการงานทั่วไป

วศ.บ. (วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์)
e-mail : tanawat.art@mcu.ac.th
โทร : 8784

นายวิศรุต จิมานัง
นักจัดการงานทั่วไป

พธ.บ. (เศรษฐศาสตร์)
e-mail : wisarut.jim@mcu.ac.th
โทร : 8033

นางสาวณัฐชา ทองภูสวรรค์

นักจัดการงานทั่วไป

บธ.บ. (การเงิน)
e-mail : nattacha.tho@mcu.ac.th
โทร : 8805