บุคลากร


พระมหาสาธิต สาธิโต, ดร.
ผู้อำนวยการ

นางสาวมณีมัญช์ เชษฐ์สกุลวิจิตร
รองผู้อำนวยการ

กลุ่มงานบริหาร กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร กลุ่มงานพิธีการและงานประชุม กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กลุ่มงานสารบรรณ กลุ่มงานสวัสดิการ
พระมหาสาธิต สาธิโต, ดร.
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
e-mail : sathit.met@mcu.ac.th
โทร : 8039
พระปลัดโกมุท สุธีโร
นักทรัพยากรบุคคล
e-mail : komut.jee@mcu.ac.th
โทร : 8810
พระมหาบุญยืน
ญาณโสภโณ
นักจัดการงานทั่วไป
e-mail : boonyuen.som@mcu.ac.th
โทร : 8812
นางสาวณภาส์ณัฐ
พิมพิลาลัย
นักทรัพยากรบุคคล
e-mail : napanat.phem@mcu.ac.th
โทร : 8375
นางสาวธารารัตน์
ศรีชุ่มอำนาจ
นักจัดการงานทั่วไป
e-mail : tararat.sri@mcu.ac.th
โทร : 8033
นางมานิตา ชูช่วย
นักวิชาการการเงินและบัญชี
e-mail :manita.chu@mcu.ac.th
โทร : 8040
นางสาวมณีมัญช์
เชษฐ์สกุลวิจิตร
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
e-mail : maneemas.chet@mcu.ac.th
โทร : 8814
นางสาวกมลวรรณ ปั้นขาว
นักทรัพยากรบุคคล
e-mail : kamonwan.pan@mcu.ac.th
โทร : 8804
นางสาววรรณา
นอกไธสง
นักจัดการงานทั่วไป
e-mail : wanna.nok@mcu.ac.th
โทร : 8033
นางสาวนารอน
เวียงจันทร์
นักจัดการงานทั่วไป
e-mail : naron.wie@mcu.ac.th
โทร : 8376
นายธนวัฒน์
อาตม์สกุล
นักจัดการงานทั่วไป
e-mail : tanawat.art@mcu.ac.th
โทร : 8784
นายภานะพล
เพ็งน้ำคำ
นักจัดการงานทั่วไป
e-mail : panapol.pang@mcu.ac.th
โทร : 8033
นายบุณยธร แสงโนรี
นักจัดการงานทั่วไป
(สถานพยาบาล)
e-mail : bunyathorn.sae@mcu.ac.th
โทร : 8033
นางสาวณัฐชา ทองภูสวรรค์
นักจัดการงานทั่วไป
e-mail : nattacha.tho@mcu.ac.th
โทร : 8805
นายวิศรุต จิมานัง
นักจัดการงานทั่วไป
e-mail : wisarut.jim@mcu.ac.th
โทร : 8033