แผนแม่บทการจัดการความรู้มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดทำแผนแม่บทการจัดการความรู้ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร  โดยมีกระบวนการดำเนินงานดังนี้

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัย ซึ่งมีคณะกรรมการตามคำสั่งจำนวน ๒ ชุด ได้แก่  ๑. คณะกรรมการกำกับนโยบายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัย ทำหน้าที่กำกับดูแล ติดตามการบริหารจัดการองค์ความรู้ให้เป็นไปตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการจัดการความรู้ในส่วนงาน ถ่ายทอดนโยบายการจัดการความรู้และเป็นต้นแบบการจัดการความรู้  ๒. คณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู้มหาวิทยาลัย ทำหน้าที่กำหนดนโยบายการจัดการความรู้ที่ตอบสนองวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย ผลักดันสนับสนุน ส่งเสริมและให้ความรู้การจัดการความรู้ การใช้ประโยชน์องค์ความรู้ ติดตามประเมินผลการจัดการความรู้และรายงานให้คณะกรรมการนโยบายการจัดการความรู้เป็นรายไตรมาส

2. ดำเนินการจัดทำแผนแม่บทการจัดการความรู้มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ได้ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์หาโอกาสเชิงกลยุทธ์  กำหนดประเด็นที่สำคัญทางยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ให้เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัย และความเปลี่ยนแปลงจากภายนอก  ผลการดำเนินการจัดทำแผนแม่บทการจัดการความรู้มหาวิทยาลัย โดยสรุปประเด็นหลัก เป็นแผนภาพยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

แผนแม่บทการจัดการความรู้ มจร ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แผนแม่บทการจัดการความรู้ มจร ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

3. เพื่อให้การดำเนินงานเนไปอย่างต่อเนื่องคณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู้มหาวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแผนการจัดการความรู้สู่ภาคปฏิบัติแก่ผู้บริหารส่วนงานระดับกองหรือเทียบเท่าทั้งส่วนกลาง วิทยาเขตและวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เพื่อนำแผนแม่บทการจัดการความรู้ไปสู่การปฏิบัติต่อไป

ดาวโหลด แผนแม่บทการจัดการวามความรู้มหาวิทยาลัย ที่นี่