แจ้งการใช้งานเมนู “ใบสำคัญรับเงินเดือน” ผ่านระบบ Employee Self Service (ESS)

แจ้งการใช้งานเมนู “ใบสำคัญรับเงินเดือน” ผ่าน Employee Self Service: ESS
(เฉพาะมจร ส่วนกลาง)

สามารถดูในระบบได้ตั้งแต่มกราคม ๒๕๖๓

ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้ดำเนินการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะที่ ๑ ประกอบด้วย
– ระบบฐานข้อมูลกลางของบุคลากร ( Personal Base Module)
– ระบบบริหารข้อมูลส่วนบุคคล (Employee Self Service)
– ระบบสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ แต่งตั้ง (Recruitment Module)
– ระบบบันทึกการปฏิบัติงาน (Attendance Module)
– และระบบเงินเดือน (Payroll Module) นั้น

บัดนี้ การดำเนินการในส่วนโครงสร้างฐานข้อมูล การปรับปรุงข้อมูลรายบุคคลของบุคลากร ลูกจ้าง ในระบบของส่วนงานสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา (ส่วนกลาง) ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งการใช้งานเมนู “ใบสำคัญรับเงินเดือน” ผ่านระบบบริหารข้อมูลส่วนบุคคล (Employee Self Service: ESS) เพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียกดูเงินเดือน ค่าจ้าง และเพื่อใช้ประกอบการทำธุรกรรม โดยสามารถเข้าไปใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ผ่านหน้าเว็บไซต์ http://hr.mcu.ac.th/HRIS/Login.aspx โดยใช้เลขประจำตัวประชาชนในการเข้าครั้งแรก และสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ด้วยตนเอง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งบุคลากร ลูกจ้างในส่วนงานทราบ และเข้าใช้งานระบบต่อไป

วิธีการเข้าใช้งาน

เข้าไปที่เว็บไซต์กองกลาง central.mcu.ac.th แล้วคลิกที่เมนูขวามือ “Employee Self Service” หรือเข้าโดยตรงที่ลิงค์นี้ http://hr.mcu.ac.th/HRIS/Login.aspx
ภาพที่ 1. เข้าครั้งแรกใส่เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ทั้งสองช่อง
ภาพที่ 2 เปลี่ยนชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน
ภาพที่ 3 เมนูใบสำคัญรับเงินจะปรากฎดังภาพ