บุคลากรตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ ผู้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

ปีคำสั่งที่ชื่อนามสกุลฉายาตำแหน่งความชำนาญ/เชี่ยวชาญชื่อผลงานPDF
2563652/2563นางสาวศุทธิรัตน์ขันธไพรศรีนักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการการเงินและบัญชีคู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง การตรวจสอบรายการทางบัญชีจากงบทดลองและการจัดทำรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดาวน์โหลด
2563653/2563นางสาวรุ่งอรุณหงส์ทองนักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการการเงินและบัญชีคู่มือปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยาดาวน์โหลด
2563663/2563นางอรศรีโยนิจนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการการพัฒนาบุคลากรคู่มือการปฏิบัติงาน การจัดอบรมการใช้ระบบประเมินอาจารย์ออนไลน์ให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ดาวน์โหลด
2563654/2563นางจงจิตรแสงทองนักวิชาการศึกษาชำนาญการการบริการการศึกษาคู่มือปฏิบัติงานการจัดโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยาดาวน์โหลด
2563655/2563นายไกรวิทย์กฤตยชญ์นักวิชาการศึกษาชำนาญการการบริการการศึกษาคู่มือการโอนและเทียบโอนการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงรายดาวน์โหลด
2563656/2563นายวิโรจน์หลอมนาคนักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการการบริการการศึกษาคู่มือการถ่ายภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบโอบี (Outside Broadcasting) ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดาวน์โหลด
2563657/2563นางสาวอิศราวดีทองอินทร์บรรณารักษ์ชำนาญการบรรณารักษ์คู่มือการวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ งานวิจัย โดยระบบ ELIBดาวน์โหลด
2563658/2563นายศรีแก้วงามนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการการบริการการศึกษาคู่มือการแก้ปัญหาระบบเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาดาวน์โหลด
2563659/2563นางสาวชฎารัตน์ไชยบุญตานักจัดการงานทั่วไปชำนาญการบริหารงานทั่วไปคู่มือการวิเคราะห์ประสิทธิภาพคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดงบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดาวน์โหลด
2563660/2563นางรพีพรมณีวรรณนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการบริหารงานทั่วไปคู่มือการขออนุมัติผลสำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นดาวน์โหลด
2563661/2563นางสาวพจมานหุยทุมานักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการการเงินและบัญชีคู่มือการปฏิบัติงาน การรับเงินและจัดเก็บรายได้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลางดาวน์โหลด
2563662/2563นางสุพัตรานาทันนักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการการเงินและบัญชีคู่มือการให้ยืมเงินและส่งคืนเงินยืมทดรองจ่ายของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
2562166/2562นางอิงอรบุตรศรีผาบรรณารักษ์ชำนาญการบรรณารักษ์คู่มือการคัดเลือกและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
2562167/2562นางสาวสุทธิรัตน์ชูเลิศนักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการการเงินและบัญชีการพัฒนากระบวนการเบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลาง
2562168/2562นายบุญหนาจิมานังนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการวิเคราะห์นโยบายและแผนการวิเคราะห์อัตรากำลังเพื่อการวางแผนกำลังคน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
2562169/2562นางสาวสุภัทราทองดีนิติกรชำนาญการนิติกรรมสัญญาคู่มือการตรวจร่างสัญญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2562170/2562นางสาวลฎารัชณ์เกษรบัวนักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการการเงินและบัญชีแนววิธีปฏิบัติการตรวจสอบเอกสารหลักฐานเบิกจ่ายเงินและตรวจสอบการขอใช้งบประมาณโดยระบบ MIS
2562171/2562นางสาววไลพรชี้แก้วนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการบริหารงานทั่วไปคู่มือการปฏิบัติงาน การจัดประชุมและการจดรายงานการประชุม
2562172/2562นางสาวพิราวรรณจักร์คำนักวิชาการศึกษาชำนาญการทะเบียนและวัดผลคู่มือปฏิบัติงานการกรอกเกรดออนไลน์ สำหรับอาจารย์
2562173/2562นายกิตติไชยาปันดินักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการวิเคราะห์นโยบายและแผนคู่มือการปฏิบัติงาน การจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปี
2562174/2562นายสินชัยวงษ์จำนงค์นักวิชาการศึกษาชำนาญการความก้าวหน้าในตำแหน่งทางวิชาการการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
25621072/2562นางสาวนุสราพุฒซ้อนนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการการให้บริการและการซ่อมบำรุงยานพาหนะคู่มือการปฏิบัติงาน การให้บริการและการซ่อมบำรุงยานพาหนะ (ส่วนกลาง) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
25621073/2562นางสาวอัมพรกัญโคแพร่นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการความก้าวหน้าในตำแหน่งทางวิชาการคู่มือปฏิบัติงานการสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในฐาน TCI
25621074/2562นายสุนันทกิจเทียงเดชนักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการการเงินและบัญชีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินผ่านระบบ GFMIS Web Online ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
25621075/2562นางสาวอุษาเลาดีนักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการการเงินและบัญชีคู่มือปฏิบัติงานการยืมเงินทดรองจ่ายของวิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
25621076/2562นางสาวพัชรินทร์วัดเอกนักวิชาการศึกษาชำนาญการการบริการการศึกษาคู่มือการเบิกจ่ายค่าสอนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
25621077/2562นางวันทณีอินธนากรสกุลนักวิชาการศึกษาชำนาญการการบริการการศึกษาคู่มือการปฏิบัติงานการจัดตารางสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
25621078/2562นายมานพหงษ์ทองนักวิชาการศึกษาชำนาญการการบริการการศึกษาคู่มือการจัดทำแผนกิจกรรมพัฒนานิสิต ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
25621079/2562นายณัฐพลวงศ์ไชยนักวิชาการศึกษาชำนาญการการบริการการศึกษาคู่มือปฏิบัติงานการลงทะเบียนระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
25621080/2562นางกัญจนพรเกิดช่อนักวิชาการศึกษาชำนาญการการบริการการศึกษาคู่มือการจัดสอบวัดผลการศึกษาปลายภาคระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ
25621081/2562นายบุญเพลินยาวิชัยนักวิชาการศึกษาชำนาญการการบริการการศึกษาคู่มือการปฏิบัติงานการแนะแนวการศึกษาของวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
25621082/2562นายเสน่ห์แซวรัมย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการวิเคราะห์นโยบายและแผนคู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำคำของบประมาณหมวดงบลงทุน
25621083/2562นายกฤษฎากานต์น้อยหมอนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการวิเคราะห์นโยบายและแผนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
25621084/2562นางสาวปุญญาดาจงละเอียดนักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการการเงินและบัญชีคู่มือการปฏิบัติงาน การขออนุมัติยืมและส่งคืนเงินยืมทดรองจ่าย
25621701/2562นายรุ่งโรจน์ศิริพันธ์นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการบริหารงานทั่วไปคู่มือการจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเล่มที่ ๒ (ตามแบบประเมิน ๒) ข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น >>ดาวน์โหลด
25621702/2562นายทรงเกียรติ์เม่นสุวรรณ์นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการบริหารงานทั่วไปคู่มือปฏิบัติงานสารบรรณรับ - ส่ง หนังสือราชการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์เล่มที่ ๒ (ตามแบบประเมิน ๒) >>ดาวน์โหลด
25621703/2562นางศุนิษฐางาสง่านักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการการเงินและบัญชีคู่มือการปฏิบัติงานการรับชำระค่าลงทะเบียน รับชำระค่าธรรมเนียม และรับชำระเงินบริจาคเล่มที่ ๒ (ตามแบบประเมิน ๒) >>ดาวน์โหลด
25621704/2562นางฤดีแสงเดือนฉายนักวิชาการศึกษาชำนาญการการบริการการศึกษาคู่มือการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นเล่มที่ ๒ (ตามแบบประเมิน ๒) >>ดาวน์โหลด
25621705/2562นางสาวลักคณาอาดมนตรีนักวิชาการศึกษาชำนาญการการบริการการศึกษาคู่มือการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นเล่มที่ ๒ (ตามแบบประเมิน ๒) >>ดาวน์โหลด
25621706/2562นายเขมกรอุส่าห์ดีนักวิชาการศึกษาชำนาญการการบริการการศึกษาคู่มือการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับวิทยาเขต ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์เล่มที่ ๒ (ตามแบบประเมิน ๒) >>ดาวน์โหลด
25621707/2562นางสาวราตรีวงค์เครานักวิชาการศึกษาชำนาญการการบริการการศึกษาคู่มือปฏิบัติงานการจัดตารางเรียนตารางสอน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่เล่มที่ ๒ (ตามแบบประเมิน ๒) >>ดาวน์โหลด
25621708/2562นายธนิศร์มีชื่อนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการวิเคราะห์นโยบายและแผนคู่มือการจัดทำแผนและการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเล่มที่ ๒ (ตามแบบประเมิน ๒) >>ดาวน์โหลด
25621709/2562นายนิรันดรเลิศวีรพลนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการการบริการการศึกษาคู่มือการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นเล่มที่ ๒ (ตามแบบประเมิน ๒) >>ดาวน์โหลด
2560077/2560นางสาวดาราประจันพลบรรณารักษ์ชำนาญการบรรณารักษ์
2560078/2560นางสาวฐิตารีย์วงศ์สูงนักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการการเงินและบัญชี
2560928/2560นางปวันรัตน์พรหมพิทักษ์นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการบริหารงานทั่วไปคู่มือการปฏิบัติงานการกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคมดาวน์โหลด
2560931/2560นายมงคลมาณพกวีนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการบริหารงานทั่วไปคู่มือปฏิบัติงานการให้บริการวัดผลและประเมินผลการศึกษา มจร วิทยาเขตแพร่ดาวน์โหลด
2560932/2560นายกริชอินเต็มนักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ
2560933/2560นางสาวสุจิตราต๊ะลือนักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการการเงินและบัญชี
2560934/2560นางสาวสุรภาศรีวิชัยนักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการการเงินและบัญชี
2560938/2560นายเกษมประกอบดีนักวิชาการศึกษาชำนาญการกิจการนิสิต
2560929/2560นางศิริกรไชยสิทธิ์นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการบริหารงานทั่วไป
2560935/2560นายธีรวัฒน์ผัดผ่องนักวิชาการพัสดุชำนาญการการบริหารพัสดุ
2560963/2560นายประเสริฐคำนวลนักวิชาการพัสดุชำนาญการการบริหารพัสดุ
2560937/2560นายวีระศิริเสรีภาพนักวิชาการศึกษาชำนาญการ
2560930/2560นายคีรินทร์หินคงนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการคัมภีร์ล้านนา
2560939/2560นายปัญญาไชยสุขนักวิชาการศึกษาชำนาญการ
2560940/2560นายสนธิญาณรักษาภักดีนักวิชาการศึกษาชำนาญการคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา
2560941/2560นางสาวอมรรัตน์เตชะนอกนักวิชาการศึกษาชำนาญการกิจการนิสิต
2560942/2560นางสาวสกุลเพ็ญน้อยใหญ่บรรณารักษ์ชำนาญการบรรณารักษ์
2560943/2560นางสาวเพ็ญศรีอินทรชัยบรรณารักษ์ชำนาญการบรรณารักษ์
2560944/2560นางสาววิมลฤดีเกศะรักษ์บรรณารักษ์ชำนาญการบรรณารักษ์
2560945/2560นางสุดฤทัยจันทรวงษ์บรรณารักษ์ชำนาญการบรรณารักษ์
2560946/2560นางสาวกัญญาวีร์ชุมแก้วนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการสารบรรณคู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ มจร วข.นครศรีธรรมราช
2560947/2560นางสาวมณีมัญช์เชษฐ์สกุลวิจิตรนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการการบริหารความเสี่ยงแนวทางพัฒนาระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แบบมีส่วนร่วม
2560948/2560นายคเชนทร์สุขชื่นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการระบบทะเบียนและวัดผล
2560949/2560นายพีระพลสงสาปนักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการการบริการโสตทัศนศึกษา
2560950/2560นางศรัทธาหนูเดชบรรณารักษ์ชำนาญการบรรณารักษ์
25596126/22นางเขมิกาทองอารีกุลนักจัดการงานทั่วไปบริหารงานทั่วไป
25596128/ว.64นางสาวอำภา ณ นครนักวิชาการการเงินและบัญชีการเงินและบัญชี๑. คู่มือปฏิบัติงานการยืม-คืนเงินทดลองจ่าย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
๒. รายงานการวิจัยแรงจูงใจและความต้องการในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
๓. คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงินมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
๑. คู่มือปฏิบัติงานการยืม-คืนเงินทดลองจ่าย ดาวน์โหลด
๒. รายงานการวิจัยแรงจูงใจและความต้องการในการศึกษาฯ ดาวน์โหลด
๓. คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงิน ดาวน์โหลด
2559พระมหาพุทธศักดิ์พรมกาลฐานิสฺสโรนักจัดการงานทั่วไปบริหารงานทั่วไป
2558นางสาวพัฒน์นรีอัฐวงศ์
นางพิมพิศาไชยชินนักจัดการงานทั่วไปบริหารงานทั่วไป
นายวีระศักดิ์ตะไลกลางนักจัดการงานทั่วไปบริหารงานทั่วไป
พระครูชิโนวาทธำรงนักจัดการงานทั่วไปบริหารงานทั่วไป
ดร.วีระสิริเสรีภาพนักวิชาการศึกษา
นางสาวบังอรวรรณสวัสดิ์พึ่ง
2563160/2564พระอธิการศักดิ์ดาสุวรรณทาฉนฺทโกนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการบริหารงานทั่วไปคู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุมบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่เล่มที่ ๒ (ตามแบบประเมิน ๒) >> ดาวน์โหลด
2563161/2564นายอุดมจันทิมานักวิชาการศึกษาชำนาญการบริการการศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดทำวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์เล่มที่ ๒ (ตามแบบประเมิน ๒) >> ดาวน์โหลด
25641279/2564นางสาวสุธิดามีเพียรนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการวิเคราะห์นโยบายและแผนการจัดทำแผนพัฒนาระยะ ๕ ปี สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดาวน์โหลด
25641280/2564นางสาวนฤมลโพธิ์ทองนักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการการเงินและบัญชีการตรวจสอบหลักฐานเพื่อการเบิกจ่ายเงิน มจร วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรดาวน์โหลด
25641281/2564นาวสาวศิรินภากองวัสกุลณีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการคู่มือการจัดการห้องสมุดอัตโนมัติ : การกำหนดค่าเบื้องต้นที่สำคัญและจำเป็นต่อการเรียนรู้ดาวน์โหลด
25641282/2564นายบัญชานารีนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการบริหารงานทั่วไปคู่มือการปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มจร (ส่วนกลาง)ดาวน์โหลด
25641283/2564นางปนัดดาเครื่อสารนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการบริหารงานทั่วไปกระบวนการรับ-ส่ง หนังสือของ มจร สำนักงานวิทยาลัย วส.นครลำปางดาวน์โหลด
25641284/2564นายวรวัฒน์ราชิวงศ์นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการบริหารงานทั่วไปกระบวนการรับ-ส่ง หนังสือของ มจร วิทยาเขตอุบลราชธานี ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ดาวน์โหลด
25641285/2564นายศุภชัยศรีบัวบานนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการบริหารงานทั่วไปคู่มือปฏิบัติงานการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศของ มจรดาวน์โหลด
25641286/2564นายสงกรานต์ปาดานักจัดการงานทั่วไปชำนาญการบริหารงานทั่วไปคู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ ดาวน์โหลด